ZAKŁAD DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ

Celem działania Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej było m.in: organizowanie i prowadzenie badań naukowych nad myślą Bogdana Jańskiego, patrona Szkoły, jego systemu wychowawczego, społecznego i ekonomicznego; odczytywanie myśli duchowo-narodowej przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej (B. Jański, P. Semenenko, H. Kajsiewicz, P. Smolikowski, M. Darowska, C. i J. Borzęckie) i jej adaptacji do wymagań współczesnej wspólnoty Szkoły i społeczeństwa; kształcenie środowiska Szkoły, jako wspólnoty w oparciu o wartości chrześcijańskie: eklezjalne, patriotyczne, duchowo-kulturalne; prowadzenie doskonalenia formacyjno-duchowego studentów i wykładowców Szkoły; opracowywanie programu formacyjnego poprzez sondaż opinii i poglądów młodzieży akademickiej; analiza procesów zachodzących w kształtowaniu postaw studentów.

Działalność w ramach Roku Jańskiego

Rok Jańskiego otworzył dnia 11 października 1999 roku Prowincjał Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców ks. Adam Piasecki na inauguracji roku akademickiego 1999/2000 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie w obecności zaproszonych gości, grona profesorskiego, pracowników Szkoły i studentów.

Na czele obchodów Roku Jańskiego stanął ks. Prowincjał Adam Piasecki oraz ks. Założyciel Marian Piwko CR. Realizację prowadził Instytut Badań Naukowych WSZiP, kierowany przez ks. Stanisława Urbańskiego. Rok Jańskiego miał na celu przybliżenie tej postaci Sługi Bożego, kandydata do beatyfikacji. Jako żarliwy katolik, wielki patriota może być on wzorem do naśladowania dla współczesnego człowieka i wzorem na drodze do duchowego odrodzenia Europy. Już 19 listopada 1998 roku w auli WSZiP odbył się wieczór pt.: “Z nizin moralnych do mistycznych wzgórz – Bogdan Jański”, zorganizowany przez ks. Stanisława Urbańskiego. Udział wzięli studenci i pracownicy Szkoły. Uczestnicy spotkania wypowiadali się na temat życia i działalności Bogdana Jańskiego. A 18 czerwca 1998 roku w Szkole, odbyło się spotkanie nt: “Całun Turyński – milczący świadek męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana”. Prezentacji tematu dokonał prof. Zenon Ziółkowski (por. ZiE, nr 4-5, rok II, 10-11 dwumiesięcznik, 1998, s. 335-336).

W dniu dorocznego Święta Szkoły, 8 grudnia 1999 roku, miał miejsce panel “Bogdan Jański – Patron Szkoły”, prowadzony przez dyrektora Instytutu Badań Naukowych - ks. Stanisława Urbańskiego, w którym wzięli udział: kanclerz WSZiP mgr Zbigniew Jacniacki, prof. dr hab. Tadeusz Klimski, kierownik Biura Zarządu WSZiP - mgr Gerard Kowalski, prodziekan Wydziału Zarządzania WSZiP w Warszawie - dr Tomasz Ochinowski, mgr Elżbieta Połomska, mgr Marek Połomski, dr Krzysztof Wojcieszek oraz przedstawiciel samorządu studenckiego - Grzegorz Moszczyński. Uczestnicy panelu wskazywali na charakterystyczne i bliskie im osobiście rysy życia i działalności Jańskiego. Szczególnie podkreślali jego aktywność na polu życia religijnego i politycznego oraz edukacyjnego na emigracji – w perspektywie celu, jakim było odrodzenie Polski. W spotkaniu udział wzięli pracownicy naukowi i studenci.

W grudniu też odbyło się seminarium naukowe na temat: “Ekonomiczno-finansowe problemy transformacji w nurcie katolickiej nauki społecznej i myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego”. Prelegenci podkreślają potrzebę propagowania społecznej myśli Kościoła, w bardzo aktualnym czasie przemian europejskich.

W ramach działalności Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej w siedzibie WSZiP przy ul. Chełmskiej 21a, w Warszawie została zorganizowana wystawa publikacji poświęconych Bogdanowi Jańskiemu (biografie, antologie pism, opracowania, artykuły, czasopisma itd.) – przygotowana przez ks. Stanisława Urbańskiego, która prezentowała prace różnych autorów oraz osobiste opracowania ks. Kierownika. Wystawa obejmowała prawie wszystkie publikacje, jakie ukazały się na temat Bogdana Jańskiego w języku polskim (w sumie 82 pozycje).

Ukazały się też liczne artykuły w miesięczniku WSZiP w Warszawie “Emaus 2000” – poświęcone Bogdanowi Jańskiemu. W numerze 10(11) z października 1999 roku, opublikowany został artykuł ks. Stanisława Urbańskiego - “Bogdan Jański – wzór osobowy trzeciego tysiąclecia” oraz artykuł ks. Bolesława Micewskiego – “Jański wobec polityki i stronnictw – cz. 1”. W marcowym numerze “Emaus 2000” (nr 3[4]), ukazał się wywiad Gerarda Kowalskiego z ks. Jerzym Mrówczyńskim “O Jańskim i nie tylko...”. W numerze majowym tegoż miesięcznika (nr 5[6]), zamieszczony został artykuł Marka Połomskiego zawierający syntetyczny życiorys założyciela zmartwychwstańców pt.: “Bogdan Jański”. Ks. Stanisław Urbański przedstawił informację nt. Roku Jańskiego w wakacyjnym numerze Emaus z 2000 roku (nr 2-3[21-22]). W tym samym numerze opublikowane zostało kalendarium Bogdana Jańskiego oraz opowiadanie na kanwie jego życia autorstwa Moniki Rotulskiej pt.: “Odnaleziona droga”.

W listopadowym numerze miesięcznika “Miejsca Święte” z 1999 roku (nr 11[35]), została wyakcentowana i obszernie przedstawiona tematyka, związana z Rokiem Jańskiego – stanowiąc zasadniczą treść tego numeru. O postaci Jańskiego oraz o aplikacji jego myśli do wyzwań współczesności opowiedział w udzielonym przez siebie wywiadzie, ks. Marian Piwko CR – założyciel Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego. O duchowości zmartwychwstańczej w kontekście polskiej szkoły duchowości mówił w wywiadzie ks. Stanisław Urbański. Ostatnie lata życia Jańskiego w kontekście jego nawrócenia opisała Elżbieta Połomska. Zamieszczone zostały ponadto liczne i dużych rozmiarów kolorowe ilustracje – w tym także na zewnętrznych okładkach czasopisma, przedstawiające m.in. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i klasztor Księży Zmartwychwstańców w Mentorelli, któremu poświęcono trzy bogato ilustrowane artykuły. Na marginesach stron tekstowych oraz na tle zdjęć pomieszczone zostały liczne wypowiedzi Bogdana Jańskiego, wydobyte z jego rękopiśmienniczej spuścizny.

Podczas wieczoru patriotycznego – 10 listopada 2000 roku, w którym brali udział przedstawiciele władz Uczelni, profesorowie i studenci WSZiP w Warszawie oraz zaproszeni goście – mgr Marek Połomski przedstawił referat, pt.: “Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego”. Zaprezentował w nim drogę życiową Jańskiego – ewoluującą od kosmopolityzmu w kierunku postawy nacechowanej głębokim umiłowaniem Polski. Przybliżył również refleksje Patrona Szkoły na temat rolo Polski w Europie i świecie oraz jej misji politycznej i religijno-cywilizacyjnej. Wybrane z dzieł Jańskiego cytaty o patriotyzmie przybliżyła mgr Elżbieta Połomska. Okolicznościowy referat pt. “Drogi do niepodległości w czasie I wojny światowej” wygłosił dr Mariusz Affek. Prelegent wskazał na złożoność sytuacji politycznej, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na terenie ziem polskich pod zaborami, która doprowadziła szczęśliwie do odzyskania przez Polaków ich państwowości. Wskazał także na pewną przypadkowość oraz racje wyboru daty 11 listopada na dzień odzyskania niepodległości – wobec różnych opinii w tej sprawie ówczesnych aktorów sceny historycznej.

W 25 kwietnia 2000 roku w Centrum “Resurrectionis” w Krakowie przy ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1 odbyła się pierwsza sesja naukowa poświęcona w całości osobie i dziełu Bogdana Jańskiego – pod hasłem: “Bogdan Jański wzorem na dziś?”. Udział w niej wzięli wykładowcy i studenci uczelni im. Bogdana Jańskiego w Łomży i w Warszawie wraz z wydziałami zamiejscowymi w Chełmie, Elblągu i w Krakowie. W auli Centrum “Resurrectionis” obecni byli zaproszeni goście, m.in.: Prowincjał Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców ks. Adam Piasecki i wiceprowincjał ks. Henryk Rojek oraz przedstawiciele naukowych środowisk Krakowa; środowisk wydawniczych, np. “Wychowawca”, “Źródło”; Wydawnictwa Zmartwychwstańców “Alleluja”; krakowskich środowisk seminaryjnych.

Po powitaniu zebranych przez Ojca Prowincjała oraz wprowadzeniu założyciela Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, ks. Mariana Piwko, wygłoszono referaty: ks. Ryszard Burda CR – “Świętość człowieka świeckiego według Bogdana Jańskiego”; ks. Bronisław Zarański CR – “Integralny rozwój duchowo-osobowy Bogdana Jańskiego”; ks. Andrzej Duda CR – “Nowość i uniwersalność apostolatu Bogdana Jańskiego”; ks. Bolesław Micewski CR – “Pedagogiczna działalność Bogdana Jańskiego”; Czesław Ryszka – “Misja wobec Ojczyzny i Kościoła na przykładzie Bogdana Jańskiego”, dr Waldemar Gulczyński – “Bogdan Jański wobec czasów współczesnych i wyzwań przyszłości”.

Odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem większości prelegentów prowadzona przez ks. Stanisława Urbańskiego, podczas której dzielono się refleksjami na temat życia i działalności Bogdana Jańskiego oraz odpowiadano na pytania kierowane z sali. Swoje przemyślenia wypowiadali również uczestnicy audytorium. Podsumowania sesji dokonał prorektor WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie dr Marek Konopczyński.

Sympozjum koordynował Instytut Badań Naukowych WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie pod kierownictwem ks. Stanisława Urbańskiego. Referaty zostały opublikowane na łamach dwumiesięcznika “Zarządzanie i Edukacja” w 2001 roku.

8 grudnia 2000 roku obchodzone było doroczne święto patronalne Szkół im. B. Jańskiego, które, będąc doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności akademickiej, stanowiło – śladem wypowiedzianych wówczas słów J. M. Rektora dr. Marka Konopczyńskiego – szczególną okazję dla pogłębionej refleksji nad ideą Patrona Szkoły. Referat pt. Bogdan Jański – pasja szukania prawdy”, na podstawie niepublikowanego Dziennika duszy, wygłosiła mgr Elżbieta Połomska. Przygotowany został również na tę okazję referat mgr Marka Połomskiego Bogdana Jańskiego poszukiwanie prawdy. Obydwa teksty zostały opublikowane na łamach czasopisma “Zarządzanie i Edukacja”. Odbył się również quiz dla studentów WSZiP pt. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego – prezentujący Patrona Szkoły, jako wzór dla menadżerów. Quiz zorganizowali: mgr Dariusz Bąk, mgr Dariusz Piętka oraz dr Krzysztof Wojcieszek, który go poprowadził. Odpowiedzi studentów wzbudziły żywe reakcje zgromadzonych wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów obecnych w auli WSZiP przy ul. Chełmskiej 21a, którzy natężeniem oklasków decydowali o werdykcie.

Na zakończenie spotkania ogłoszona została pierwsza edycja konkursu o nagrodę Kierownika Duchownego dla studentów WSZiP na najlepszą pracę poświęconą realizacji myśli Bogdana Jańskiego. Jak czytamy w regulaminie: celem konkursu jest przybliżenie studentom postaci Patrona Uczelni, zainteresowanie ich misją Szkoły, zarządzaniem wartościami oraz szeroką problematyką moralności chrześcijańskiej. Temat pierwszej edycji konkursu brzmiał: Prawda, dobro, skuteczność – twoja interpretacja realizacji słów Bogdana Jańskiego. Na konkurs wpłynęły 32 prace. Jego rozstrzygnięcie zostało ogłoszone 28 września 2001 roku na inauguracji roku akademickiego. W nowym roku akademickim 2001/2002 został ogłoszony konkurs: Wzór studenta Szkół im. B. Jańskiego. Ostatni konkurs w roku akademickim 2007/2008 był na temat: “Współczesna rodzina wobec wyzwań współczesności: szanse i zagrożenia”.

Podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia dla profesorów, wykładowców, studentów oraz pracowników Wydziału Zarządzania i Wydziału Socjologii, który odbył się 8 kwietnia 2001 roku w gmachu WSZiP przy ul. Chełmskiej w Warszawie, wykładowcy WPS: mgr Elżbieta Połomska i mgr Marek Połomski – poprowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej, której tekst przygotowali dokonując wyboru cytatów ze spuścizny Bogdana Jańskiego. Droga Krzyżowa według myśli Bogdana Jańskiego została opublikowana w numerze 2(26) dwumiesięcznika WSZiP w Warszawie “Zarządzanie i Edukacja” z 2001 roku.

2 lipca 2000 roku – podczas Mszy św. w kościele św. Kazimierza na zakończenie Roku Jańskiego oraz na zakończenie roku akademickiego 1999/2000 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie – ks. Marian Piwko wygłosił kazanie, w którym przedstawił Bogdana Jańskiego, jako wzór postawy wiary, która spowodowała zarówno jego głębokie nawrócenie, jak również dokonała zasadniczej przemiany jego postawy intelektualnej. Podczas spotkania w auli po Mszy św. ks. Piwko podkreślił, iż zgodnie z wizją Bogdana Jańskiego, któremu towarzyszyła głęboka myśl o powołaniu uniwersytetu słowiańskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jego imienia zacznie wkrótce kształcić studentów poza granicą Polski (Ukraina).

Działalność poza Rokiem Jańskiego

Książka “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988)” – wydana przez Wydawnictwo WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie, z inspiracji Instytutu Badań Naukowych Uczelni – została zaprezentowana na V Targach Wydawców Katolickich w Warszawie, w dniach 9-11 kwietnia 1999 roku. Stanowisko wydawnictwa WSZiP odwiedził m. in. ks. kard. Józef Glemp - Prymas Polski oraz dziennikarze prasy warszawskiej.

Grudzień 1998 i styczeń 1999 to intensywna praca nad wznowieniem miesięcznika społeczno-kulturalnego “Emaus”, który przybrał nazwę “Emaus 2000”, którego efektem było wydanie w styczniu 1999 roku pierwszego numeru, przeznaczonego głównie dla młodzieży i młodej inteligencji katolickiej. Ukazały się 53 numery tegoż miesięcznika, na łamach którego artykuły umieszczali również pracownicy Szkoły. Celem było ukształtowanie odpowiedniego środowiska wokół myśli B. Jańskiego, które by odpowiadało na aktualne potrzeby edukacyjne, społeczne, polityczne, gospodarcze i duchowe współczesnego Polaka. Jednocześnie rzeczywiste uczestniczenie w procesie integracji Europy, aby uformować człowieka do kreatywnego, twórczego działania. Ma być ono realizowane w środowisku lokalnym, w rzeczywistości polskiej i międzynarodowej. Całość tej działalności określają chrześcijańskie wartości, które są wyznacznikiem wykonywania obowiązków moralnych, narodowych, obywatelskich.

3 kwietnia 1997 roku został powołany dwumiesięcznik: “Zarządzanie i Edukacja”, aby umożliwić pracownikom dydaktyczno-naukowym prezentowanie swoich dokonań naukowych. Czasopismo nawiązało liczne kontakty z innym uczelniami w Polsce, m. in. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poruszane zagadnienia będą starać się odpowiadać na aktualne problemy narodu, świata i człowieka, jako jego jednostki. Powołano również serię wydawniczą “Edukacja w nauczaniu Kościoła”, pod szyldem której wydano 17 pozycji książkowych oraz serię: “Jański – ku przyszłości” liczącą 5 pozycji wydawniczych.

WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie znalazła się wśród laureatów dorocznej nagrody “Bóg zapłać!” – za uwzględnienie m.in.: w programie kształcenia formacji duchowej i patriotycznej. Wręczenie nagrody odbyło się 15 kwietnia 1999 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal w Warszawie. Nagroda jest przyznawana przez redakcję “Powściągliwości i pracy”.

28 kwietnia 1999 roku Instytut Badań Naukowych – na ogólnopolskiej otwartej konferencji naukowej w Warszawie z okazji 10-lecia Sekcji Teologii Duchowości, zorganizowanej przez ks. Stanisława Urbańskiego, kierownika Sekcji Teologii Duchowości na ATK (obecnie UKSW) – zaprezentował książkę “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988)” oraz książkę ks. Stanisława Urbańskiego “Teologia modlitwy”. W jubileuszowej sesji udział wzięli m.in. ks. kard. Józef Glemp - Prymas Polski, ks. abp Stanisław Nowak, ośrodki naukowe z Lublina, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Częstochowy, instytucje naukowe z Warszawy, seminaria duchowne, zgromadzenia zakonne, wydawnictwa katolickie, władze WSZiP im. B. Jańskiego, absolwenci, studenci, dziennikarze.

11 maja 1999 roku w kościele św. Kazimierza odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. Mariana Piwko, Zmartwychwstańca – Założyciela Wyższych Szkół Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego. W koncelebrze, sprawowanej pod przewodnictwem Jubilata, udział wzięli: ks. Stanisław Urbański, ks. Kazimierz Kurek, ks. Adam Błyszcz CR oraz ksiądz Proboszcz parafii. W liturgii uczestniczyli: profesorowie, pracownicy administracyjni i studenci Szkoły, przedstawiciele wydziałów z Łomży, Elbląga, Krakowa i Chełma. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Stanisław Urbański, który przedstawił sylwetkę Dostojnego Jubilata, jako wiernego duchowo syna Bogdana Jańskiego. Z chwilą przyjęcia święceń, podobnie jak Jański – zafascynowany światem wartości, takich jak: Ojczyzna i Kościół, rozpoczął drogę życia służby i walki w okresie niewoli komunistycznej. Szukał odrodzenia narodu, młodzieży na bazie wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

19 maja 1999 roku w sali posiedzeń plenarnych Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie miała miejsce promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988)”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie. Zawiera ona przemówienia, listy i oficjalne dokumenty z pierwszego okresu pontyfikatu Ojca Świętego – prezentujące stosunek Biskupa Rzymu do roli uniwersytetów oraz nauczania uniwersyteckiego.

Obecnych w sali dostojnych gości: księży biskupów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicieli Sekretariatu Episkopatu Polski, Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, posłów i senatorów, rektorów wyższych uczelni warszawskich i z innych miast Polski, profesorów oraz dziennikarzy i studentów – powitał ks. Marian Piwko CR. Słowo rektora WSZiP w Warszawie wygłosił pełniący tę funkcję dr Krzysztof Wojcieszek. Wprowadzenia dokonał dyrektor Instytutu Badań Naukowych – ks. Stanisław Urbański.

Wystąpienia promocyjne wygłosili: przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski bp prof. dr hab. Jan Szlaga, ordynariusz łomżyński i dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach bp dr Stanisław Stefanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej prof. dr hab. Wilibald Winkler, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski o. dr Adam Schulz. Podsumowania promocyjnej sesji dokonał ks. Stanisław Urbański, pod kierunkiem którego wydana została książka. Na ręce ks. Stanisława Urbańskiego list z Watykanu skierował prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej abp Zenon Grocholewski (obecnie kardynał), który wyraził uznanie Instytutowi Badań Naukowych za wydanie tej kolekcji papieskich wypowiedzi na temat wyższych uczelni.

Kolejna prestiżowa promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988)”, odbyła się 2 czerwca 1999 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obok organizatorów – biorących udział także we wspomnianej warszawskiej prezentacji książki – w promocji krakowskiej uczestniczyli również: przedstawiciele Instytutu Jana Pawła II w Krakowie, Stowarzyszenia Katolickiego “Veritatis splendor”, Towarzystwa Naukowego UJ “Disputationes Academiae”, Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, profesorowie i rektorzy Uczelni krakowskich, przedstawiciele Kuratorium i świata polityki, liczni studenci.

Promocję otworzył i poprowadził dr Jerzy Śmiałowski z WSZiP. Zgromadzonych w auli powitał Założyciel – ks. Marian Piwko CR. Słowo wstępne wygłosił rektor – dr Krzysztof Wojcieszek. Do tematyki nauczania Jana Pawła o uniwersytetach wprowadził ks. Stanisław Urbański. Prezentacji zawartości książki dokonał prof. dr hab. Franciszek Adamski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele różnych środowisk naukowych: prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – rektor AGH w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Gajewski z AE w Krakowie, o. prof. dr hab. Jan Sieg z Wydziału Filozoficznego OO. Jezuitów w Krakowie, o. dr Jan Mazur z WSD OO. Paulinów w Krakowie, ks. dr Adam Piasecki – prowincjał Zmartwychwstańców, ks. dr Krzysztof Gryz – dyrektor Instytutu Jana Pawła II w Krakowie, prof. dr hab. Zofia Dach. Podsumowania promocyjnych wystąpień dokonał ks. Stanisław Urbański.

W dniach 20-28 sierpnia 1999 roku odbyła się pielgrzymka pracowników Szkół Jańskiego do Rzymu. Obok audiencji u Ojca Świętego, uczestnicy pielgrzymki zwiedzali Rzym, miejsca związane ze Zmartwychwstańcami: dom generalny i grób Jańskiego, a ich bazą noclegową był klasztor Księży Zmartwychwstańców w Mentorelli.

22 listopada 1999 roku w auli WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie odbyła się sesja naukowa poświęcona posłannictwu i zadaniom formacyjnym współczesnych środowisk akademickich – w świetle wypowiedzi Jana Pawła II zawartych w książce pt.: “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II” wydanej przez Uczelnię. Obecni byli profesorowie, pracownicy administracyjni Uczelni oraz studenci. Słowo wprowadzające wygłosił Założyciel Szkoły ks. Marian Piwko CR, który w swej wypowiedzi podkreślił, że Kościół był zawsze przy narodzinach uniwersytetów. Wprowadzenia w problematykę relacji Kościoła do nauki, reprezentowanej przez uniwersytety, dokonał rektor Uczelni prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski. Wyakcentował znaczenie słowa mądrość oraz ukazał ewolucję powstawania uniwersytetów.

W ramach programu sesji, w oparciu o treści zawarte w kolekcji nauczania papieskiego o uniwersytetach, wygłoszono referaty: Marek Połomski – “Wychowawcza rola uniwersytetu”; Elżbieta Połomska – “Formacja duchowa wykładowcy”; dr Tomasz Ochinowski – “Miejsce i sylwetka duchowa studenta”.

Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, którą inspirował i prowadził dyrektor Instytutu Badań Naukowych ks. Stanisław Urbański. W dyskusji, w której ożywiony udział brali wykładowcy WSZiP, podkreślano m. in. zasadniczą rolę inspiracji idei chrześcijańskich dla rozwoju nauki. Na zakończenie konferencji głos zabrał gość sesji, dr Józef Lepiech, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MEN. Słowo podsumowujące sesję wygłosił ks. Stanisław Urbański – zapowiadając wydanie przez Instytut Badań Naukowych drugiego tomu nauczania Jana Pawła II o uniwersytetach, obejmującego lata pontyfikatu 1988-1998.

22 maja 2000 roku w sali posiedzeń Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się promocja drugiego tomu “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1989–1999)” pt.: “Szkolnictwo wyższe dziś i jutro”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata nauki, szkolnictwa, Kościoła i polityki oraz studenci i dziennikarze. Słowo wstępne wygłosił ks. Marian Piwko CR – Założyciel WSZiP. Wprowadzenie przedstawił ks. Stanisław Urbański – dyrektor Instytutu Badań Naukowych. Referat pt. “Uniwersytet syntezą wiedzy i wiary” – wygłosił ks. bp prof. dr hab. Jan Szlaga – przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. “Stan obecny i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce” zaprezentował prof. dr hab. Mirosław Handke – Minister Edukacji Narodowej. Prelegent ukazał najbliższe plany ministerstwa wobec organizacji szkolnictwa wyższego – w szczególności zaś wobec uczelni prywatnych. Ponadto, wyraził uznanie dla Kościoła z racji jego podejścia do spraw nauki. Konferencję naukową zamknął rektor WSZiP w Warszawie dr Marek Konopczyński.

22 lutego 2001 roku w auli WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Łomży odbyła się konferencja naukowa: “Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia”, której współorganizatorem był Instytut Badań Naukowych, z racji wydania trzeciego tomu serii Edukacja w nauczaniu Kościoła pt.: “Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”. Konferencję organizowali również Prorektor i Zarząd WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży oraz Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Udział w konferencji wzięli: przedstawiciele władz miasta, samorządu, kuratorium (Łomża, Ostrołęka), posłowie, nauczyciele, katecheci, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży z przełożonymi, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, biskupi łomżyńscy oraz profesorowie i studenci Szkoły w Łomży. Po Mszy św., sprawowanej pod przewodnictwem ordynariusza łomżyńskiego bp. dr. Stanisława Stefanka w kościele Ojców Kapucynów i słowie wprowadzającym Założyciela – ks. Mariana Piwko CR, wygłoszono referaty: ks. bp dr Stanisław Stefanek TChr – “Wychowanie prawdziwym apostolstwem: Jan Paweł II, List do rodzin”; Grażyna Płoszajska – “Edukacja chrześcijańska w systemie oświaty polskiej”; ks. prof. dr hab. Józef Dołęga – “Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II” (promocja książki wydanej przez Instytut Badań Naukowych WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie); Wiesław Różalski – “Współczesne problemy wychowania”; dr Elżbieta Osewska – “Edukacja chrześcijańska w rodzinie dziś i jutro”; ks. dr Stanisław Dziekoński – “Przewodnie idee wychowawcze w nauczaniu Jana Pawła II”. Słowo na zakończenie konferencji wygłosił prorektor WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży dr Waldemar Pędziński.

Podobne konferencje odbyły się w Chełmie, Warszawie i Elblągu. 18 marca 2001 roku w Warszawie odczyt dla studentów pt. Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia wygłosił ks. Stanisław Urbański. Również na Wydziale Nauk Społecznych WSZiP w Warszawie referaty o Bogdanie Jańskim dla studentów zaocznych socjologii wygłosiła studentka Barbara Czerska. Miało to miejsce na wieczorku integracyjnym 19 maja 2001 roku i na uroczystym zakończeniu semestru 7 lipca 2001 roku.

Wydane trzy tomy w serii: Edukacja w nauczaniu Kościoła spotkały się z wielkim przyjęciem w świecie nauki i Kościoła. Gratulacje nadesłał nie tylko wspomniany wcześniej ks. kard. Zenon Grocholewski - prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej z Watykanu. Uczynili to także m. in. ks. abp dr Józef Kowalczyk - nuncjusz apostolski w Polsce, ks. kard. Józef Glemp - Prymas Polski, ks. bp dr Piotr Libera - sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto liczni księża biskupi, rektorzy uczelni wyższych, senatorzy, posłowie, profesorowie itd. W imieniu Jana Pawła II gratulacje nadesłał ks. bp dr Stanisław Dziwisz.

Z inicjatywy dyrektora Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej ks. Stanisława Urbańskiego – 7 grudnia 2001 roku, w auli WSZiP w Łomży – odbyła się konferencja Region i Europa. Referaty wygłosili: ks. Stanisław Urbański: “Duchowa jedność Europy”; dr T. Kowalewski: “Społeczne uwarunkowania współpracy w euroregionach”; ks. prof. dr hab. Józef Dołęga: “Podstawy kultury ekologicznej w regionie i Europie”; dr Waldemar Pądziński: “Województwo Podlaskie jako region”; ks. S. Śledziewski: “Unia Europejska – szanse i zagrożenia”; ks. dr Stanisław Dziekoński: “Wychowanie katolickie w edukacji europejskiej”. Udział wzięli profesorowie i studenci, władze miasta, województwa, sąsiednich Uczelni, przedstawiciele Kościoła, alumni.

Od października 2000 roku – w ramach Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej – odbywały się comiesięczne spotkania członków Zarządu Szkoły, pracowników naukowych, przedstawicieli samorządu studenckiego z członkami kolegium redakcyjnego uczelnianego miesięcznika Emaus. Ich celem było wypracowanie profilu czasopisma. Jedno ze spotkań odbyło się z udziałem wykładowców filozofii, wykładowców Wybranych Problemów Społecznych i Katolickiej Nauki Społecznej.

Z inicjatywy Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej zorganizowano stałą wystawę o Bogdanie Jańskim w holu budynku przy ul. Chełmskiej 21a w Warszawie i w bibliotece Uczelni przy ul. Bogusławskiego w Warszawie.

W roku akademickim 1998/1999 i 1999/2000 współpracownicy Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej oraz jego kierownik – ks. Stanisław Urbański brali udział w comiesięcznych spotkaniach samorządu studenckiego, redakcji gazetki “Glejt” – w celu merytorycznego omówienia treści czasopisma, spraw studenckich, itp. Ponadto, ks. Stanisław Urbański od samego początku pracy w Uczelni czuwał nad merytoryczną treścią czasopisma Zarządzanie i Edukacja i miesięcznika Emaus, prowadząc w pierwszym piśmie dział – Filozofia i Edukacja. Aktywnie uczestniczył w pracach obydwu redakcji, zwracając uwagę na zgodność treści artykułów z nauką Kościoła. W roku akademickim 1999/2000 był współredaktorem czasopisma “Zarządzanie i Edukacja” z powodu trudności wykonywania obowiązków przez redaktora naczelnego.

Kierownik Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej, z racji otrzymania komputerowego wydruku “Dziennika Bogdana Jańskiego” od władz Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, powołał zespół prowadzący badania nad treścią powyższego dzieła. W skład zespołu weszli: ks. dr Bolesław Micewski, Elżbieta Połomska, Marek Połomski. Badania zaowocowały poprawkami w tekście i wieloma artykułami, publikowanymi na łamach czasopism Uczelni.

Ponadto, Zakład zorganizował na Wydziale Nauk Społecznych panelową sesję pt. “Terroryzm a prawda” (22 listopada 2001 roku); “Sylwetka studenta Szkół im. B. Jańskiego” (15 lutego 2002 roku) i “Wiara a rozum” (19 kwietnia 2002 roku). W sesji udział wzięli studenci obu Wydziałów, dziekan – prof. Andrzej Kojder, dr A. Kawecki.

W dniach 11-13 października 2001 roku w Wilnie została zorganizowana w Wilnie we współpracy z Domem Kultury Polskiej i Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych międzynarodowa konferencja w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży pt.: “Młodzież polska i litewska wobec społeczeństwa obywatelskiego – warsztaty dydaktyczne”.

8 grudnia 1998 roku, w dniu Święta Patronalnego WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie, w kościele Zmartwychwstańców przy ul. Chełmskiej odprawiona została Msza św. dla wykładowców, pracowników i studentów Uczelni, której przewodniczył kapelan Wydziału Zarządzania ks. Adam Błyszcz. W koncelebrze uczestniczyli: kierownik duchowny Szkoły ks. Stanisław Urbański oraz ks. Kazimierz Kurek. Po zakończeniu liturgii odbyło się spotkanie opłatkowe w refektarzu oraz konferencja naukowa “Wiara i rozum na kanwie encykliki Jana Pawła II Fides et ratio” – zorganizowana i prowadzona przez ks. Stanisława Urbańskiego. W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Stanisław J. Sokołowski – logik, dr Krzysztof Wojcieszek – filozof, dr Tomasz Ochinowski – psycholog, ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański – teolog, dr hab. Tadeusz Klimski – filozof, ks. dr Tomasz Stępień – historyk filozofii, prof. dr hab. Stefan Kojło – matematyk, dr Mieczysław Krajewski – matematyk. Podsumowując dyskusję, ks. Stanisław Urbański podziękował jej uczestnikom, stwierdzając: Możemy sobie życzyć, aby nadszedł dzień, w którym treści naszej wiary i odkrycia naszej nauki dojdą do harmonii w swej syntezie na chwałę Boga. Przed dyskusją nad Fides et ratio została zorganizowana – przez Gerarda Kowalskiego – wystawa publikacji wydawanych przez Szkołę oraz liczne publikacje (książki i artykuły) ks. prof. Stanisława Urbańskiego dotyczące duchowości zmartwychwstańczej.

21-23 grudnia 1998 roku w kościele św. Kazimierza odbyły się rekolekcje adwentowe dla wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów. Ks. A. Błyszcz wygłosił trzy konferencje: “Betlejem – czyli Boże Narodzenie”, “Paruzja – czyli koniec świata”, “Mój koniec świata – czyli śmierć”.

2 lutego 1999 roku, w święto Matko Boskiej Gromnicznej, w kaplicy Szkoły przy ul Chełmskiej została odprawiona Msza święta dla pracowników i studentów. Liturgii przewodniczył ks. A. Błyszcz, który wygłosił kazanie. Koncelebransem był ks. S. Urbański.

W roku akademickim 1999/2000 ks. A. Błyszcz organizował cotygodniową Mszę św. dla pracowników i studentów, cotygodniowe spotkania duszpasterskiej studentów, prowadził wykłady z Wybranych Problemów Społecznych, zorganizował wieczór integracyjny pracowników Wydziału Zarządzania.

12 kwietnia 2000 roku odbył się doroczny Wielkopostny Dzień Skupienia dla pracowników nauki i administracji wraz z rodzinami oraz studentów. Prowadzili go: ks. A. Błyszcz i ks. S. Urbański. Ks. A. Błyszcz przewodniczył i prowadził rozważania stacji Drogi Krzyżowej. Wprowadzenia do medytacji dokonał rektor M. Konopczyński, zaś na zakończenie – redaktor naczelny “Zarządzania i Edukacji” M. Seretny podzielił się z uczestnikami osobistym doświadczeniem Jezusa w swoim życiu.

We wrześniu roku 2000 miała miejsce, z okazji Roku Świętego, pielgrzymka pracowników i studentów do Rzymu – o charakterze formacyjnym. Opiekę duchową sprawowali księża: S. Urbański, S. Guła i S. Korzuchowski. Pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przez Ojca Świętego, w codziennej Mszy św. z homilią, sprawowanej w m. in. w miejscach świętych: w Padwie, w Asyżu, na Monte Cassino, w La Salette, w Wenecji. W czasie podróży prowadzone były modlitwy, konferencje duchowe, itp.

Podczas wieczoru patriotycznego – 10 listopada 2000 roku – Msza św. dla uczestników spotkania została odprawiona pod przewodnictwem ks. Adama Błyszcza CR, kapelana Wydziału Zarządzania WSZiP w Warszawie. Koncelebransem był ks. prof. Stanisław Urbański, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podkreślił w nim znaczenie wartości patriotycznych w życiu człowieka na przykładzie działalności patrona Szkoły Bogdana Jańskiego.

W 2000 roku wraz z Uniwersytetem Warszawskim zorganizowano akcję charytatywną “Podaj serce” w Sali Kongresowej w celu pomocy ludziom chorym na stwardnienie rozsiane. Z ramienia Szkoły wystąpił studencki Teatr Tańca “Wielka Potrzeba Sztuki”

W dniu święta patronalnego 8 grudnia 2000 roku, Mszę św. dla uczestników spotkania odprawił ks. S. Urbański i ks. S. Szary, kapelan Wydziału Zarzadzania. Poprzedni kapelan ks. A. Błyszcz wyjechał na studia do Rzymu. Podczas Adwentowego Dnia Skupienia 17 grudnia 2000 roku. Mszę św. odprawili: ks. S. Urbański i ks. S. Szary, który wygłosił konferencję o wierze.

15 kwietnia 2001 roku odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia pod kierownictwem ks. S. Urbańskiego. Ks. S. Szary wygłosił homilię i konferencje o cierpieniu. Liturgię przygotowali: B. Piętka i B. Bąk. Psalm liturgiczny zaśpiewały dzieci państwa K. I K. Wojcieszków. W dniu skupienia uczestniczył burmistrz Ząbek - J. Boksznajder, laureat nagrody “Konkret 98”.

8 grudnia 2001 roku w Święto Szkoły po liturgii odbyła się konferencja filozoficzna: “Godność człowieka”. Referaty wygłosili: K. Wojcieszek “Godność matki”, P. Górniak “Modlitwa w życiu chrześcijanina”, ks. T. Stępień “Antropologia człowieka według Ojców Kościoła”. Za zakończenie Adwentowego Dnia Skupienia (16.12.2001), ks. T. Bąk wygłosił konferencje duchową pt. “Wiara w życiu chrześcijanina”. Zakład ogłosił konkurs: “Wzór osobowy studenta Szkół im. B. Jańskiego” do 1 czerwca 2002 roku o nagrodę Kierownika Duchownego.

Działalność formacyjną również prowadziła E. Połomska w roku akademickim 1999/2000. Była ona opiekunem studentów dziennych i wieczorowych. Celem jej działania było świadome zmierzanie ku budowaniu wspólnoty akademickiej. Pomagała w inicjatywach duszpasterskich kapelanom; brała udział w systematycznych zebraniach Samorządu Studenckiego, realizując program “Zarządzanie przez wartości” wdrażany przez prodziekana Wydziału Zarządzania T. Ochinowskiego. Razem z M. Połomskim przygotowywała oprawę poetycko-muzyczną na spotkaniu wigilijno-opłatkowym. Podjęła pisemną polemikę w sprawie artykułu studenta: “Rozważania o wartościach”, zamieszczoną w czasopiśmie studenckim Glejt. Była też sekretarzem redakcji “Emaus”, gdzie prowadziła dział o charakterze formacyjnym. Opracowała plan programowy nowej wersji miesięcznika Emaus, proponując zmianę jego charakteru z polityczno-społecznego na patriotyczno-religijno-intelektualny, promujący myśl Jańskiego, św. Tomasza z Akwinu, miłość do Kościoła i Ojczyzny. Brała udział w spotkaniach formacyjnych w tworzeniu Wspólnoty Świeckich Zmartwychwstańców. Opracowała też razem z M. Połomskim program przedmiotu Wybrane Problemy Społeczne.

W semestrze letnim roku akademickiego 2000/2001 podjęta została działalność animatora duszpasterstwa akademickiego. Jej celem była integracja studentów oraz zapoznanie ich z elementami duchowości zmartwychwstańczej. Podstawową formą pracy były cotygodniowe, dwugodzinne dyżury skierowane do studentów żywo zainteresowanych codziennym urzeczywistnianiem ideałów życia duchowego. W semestrze letnim roku akademickiego 2000/2001 na Wydziale Nauk Społecznych formację duchową prowadził ks. D. Bąk. Prowadził comiesięczne kierownictwo duchowe, liturgię Mszy św., wykłady z Wybranych Problemów Społecznych itd. Z jego inicjatywy studenci przygotowywali referaty o Jańskim, zorganizowali wieczór integracyjny, zakończenie roku akademickiego (07.07.2001).

Obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego – pod takim hasłem, 4 maja 2001 roku, odbyła się sesja naukowa w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, pod patronatem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, której współorganizatorem był Instytut Badań Naukowych. Wśród licznych i znamienitych prelegentów referaty wygłosili także: ks. Stanisław Urbański, który wskazał na dziedzictwo polskich męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymasowską lekcję historii Polski zaprezentował prof. dr hab. Marian M. Drozdowski. O społeczno-duchowym posłannictwie Prymasa Tysiąclecia mówił ks. dr Tadeusz Bąk, zaś kulturową rolę środowisk akademickich w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego przedstawił dr Tomasz Ochinowski.

Podczas VI Dni Społecznych, organizowanych w dniach 9-10 czerwca 2001 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, a poświęconych postaci Prymasa Tysiąclecia, w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr Tomasz Ochinowski wygłosił referat, w którym zaprezentował stanowisko Prymasa Tysiąclecia na temat kulturowej roli środowisk akademickich.

2 października 1998 roku podczas inauguracji roku akademickiego w Łomży w sali widowiskowej Urzędu Wojewódzkiego wykład wygłosił na temat: “Nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego a przemiany społeczne w Polsce” prof. A. Legatowicz.

Podczas Adwentowego Dnia Skupienia – 17 grudnia 2000 roku – medytację na kanwie nauczania społecznego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego poprowadzili: dr Tomasz Ochinowski i Dariusz Bąk.

Dalszy rozwój Instytutu Badań Naukowych

W latach 1998-2000 istniał projekt Zakładu Metodyki, który proponował program badawczy: Kompetencje społeczne studentów, jako wskaźnik poziomu nauczania na kierunkach związanych z zarządzaniem i longistudinalne studium międzykulturowe. Proponował multimedialne techniki nauczania, ich skuteczność i możliwości zastosowania dla różnych grup studenckich i różnych przedmiotów. Również wykorzystanie koncepcji pamięci społecznej do optymalizacji procesu nauczania w szkole wyższej, narracyjną analizę relacji autobiograficznych nauczycieli akademickich na temat własnego procesu kształcenia; metodykę nauczania filozofii dla studentów; antropologiczne podstawy modeli nauczania w szkołach wyższych i innych formach kształcenia dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem związku między wymienionymi podstawami antropologicznymi a efektywnością oddziaływań edukacyjnych; pracę nad ogólnym modelem metodyki nauczania; przygotowanie i testowanie szczególnych rozwiązań metodycznych dotyczących przedmiotów wybranych we WSZiP oraz oddziaływania wychowawczego na studentów; opracowanie bazy danych na temat metodyki nauczania akademickiego z uwzględnieniem doświadczeń polskich i zagranicznych. Nad opracowaniem projektu czuwał dr Tomasz Ochinowski.

Również w latach 1999-2000 istniał projekt działalności badawczej Zakładu Filozofii. Zakład proponował tematy badawcze: nauczanie filozofii, jako metoda rozwijania twórczej aktywności (zastosowanie dyscyplin filozoficznych w intensywnych treningach szkoleniowych); etyka zawodowa w zarządzaniu (porównanie wersji klasycznych i współczesnych); etyczne aspekty biotechnologii; proces podejmowania decyzji (porównanie wersji filozoficznej i psychologicznej); koncepcja uniwersytetu według św. Tomasza z Akwinu w kontekście tworzenia i rozwoju szkoły wyższej. Propozycje przedstawił dr Krzysztof Wojcieszek.

W tym samym czasie istniał także projekt działalności badawczej Zakładu Pedagogiki, którego celem było prowadzenie badań dziedzictwa kulturowego i pedagogicznego założycieli zakonu Zmartwychwstańców. Ponadto, miał prowadzić badania kontekstu społecznego myśli wychowawczej twórców zakonu Zmartwychwstańców oraz ich współczesne odniesienie; rekonstrukcję systematycznej myśli pedagogicznej założycieli zakonu Zmartwychwstańców oraz stosowanych w praktyce zasad pracy i pryncypiów etycznych Zgromadzenia – próbę określenia koncepcji człowieka, jako podmiotu działalności społecznej, jego związku ze społeczeństwem, jego zadań i roli wobec narodu, państwa i grupy społecznej; badanie aktualności aksjologii wychowania i myśli społecznej B. Jańskiego, jej weryfikacja w warunkach społeczeństwa nowoczesnego; badanie efektywności i możliwości zastosowania idei pedagogicznych Zmartwychwstańców do współczesnych problemów społecznych i zagrożeń stojących przed jednostką oraz wspólnotami ludzkimi. Zakład też miał służyć poprzez prace eksperckie i doradcze w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego w WSZiP (projekt przedstawił prof. dr hab. T. Pilch).

W roku akademickim 2000/2001 powstał program nowego zakładu badawczego Aksjologii Przedsiębiorczości. Problematyka badań koncentrowała się wokół następujących zagadnień: Co to są i czym są wartości chrześcijańskie?; Diagnoza semantyczno-filozoficznego obrazu badań współczesnych nad wartościami; Przedsiębiorczość w polskiej historii myśli gospodarczej, chrześcijańskiej; Hierarchia wartości współczesnego człowieka i współczesnego przedsiębiorcy; Hierarchia wartości współczesnych przedsiębiorców; Etyka przedsiębiorcy; przedsiębiorczość, jako element osobowości człowieka; Wychowanie do przedsiębiorczości; Relacje między chrześcijańską hierarchią wartości polskich przedsiębiorców a ich sukcesami gospodarczymi (opracowaniem projektu zajął się dr W. Sroczyński).

Artykuły opublikowane w związku z działalnością
Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej

Ks. Marian Piwko CR

 1. Seria wydawnicza “Edukacja w nauczaniu Kościoła”, ZiE 1 (2000), s. 96-98.

 2. Misja uniwersytetów i uczelni wyższych w Polsce, ZiE 3 (2000), s. 162-164.

 3. Takie czasy są szansą (o Bogdanie Jańskim, Zmartwychwstańcach i współczesnej Polsce), Miejsca Święte 11 (1999), s. 12-15.

 4. Co mi strzeli do głowy (o własnej drodze życiowej, WSZiP im. B Jańskiego, Zmartwychwstańcach i ks. Blachnickim), Emaus 1 (2000), s. 8-11.

 5. Święto Szkół im. Bogdana Jańskiego (wypowiedź), Emaus 7 (2000), s. 35.

 6. (opracowane przez ks. S. Urbańskiego)

Marek Konopczyński

 1. Wyzwania okresu dojrzałego. Koncepcja rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (współautor z prof. Leszkiem Korporowiczem), ZiE 6 (2000), s. 5-20.

 2. Powrót do korzeni polskości (wywiad Joanny Mazan), Emaus 5 (2001), s. 5.

 3. O sporcie akademickim, Emaus 2 (2001), s. 28.

 4. O. kontrolowaniu szkół niepublicznych, Emaus 1 (2000), s. 6.

 5. Małe i średnie przedsiębiorstwa, Emaus 1 (2000), s. 14-15.

 6. Święto Szkół im. Bogdana Jańskiego (wypowiedź), Emaus 7 (2000), s. 35.

 7. O inicjatywie polsko-ukraińskiej, Emaus 4 (2001), s. 30.

 8. Czym jest szkoła środowiskowa?, Emaus 5 (2001), s. 26.

 9. Czy można mówić o osobowości narodu polskiego?, Emaus 7-8 (2001), s. 32.

Dariusz Bąk

 1. Kultura zaufania, Emaus 2 (2001), s. 18-19.

 2. Napiszmy sobie kodeks, Emaus 7-8 (2001), s. 15.

Ks. Bolesław Micewski CR

 1. Pedagogiczna działalność Bogdana Jańskiego, ZiE 2 (2001), s. 103-124.

 2. Jański wobec polityki i stronnictw – cz. I, Emaus 2000 10 (1999), s. 8-9.

Dariusz Piętka

 1. O. Polonii i Polakach z zagranicy (przeprowadzona wespół z Bartoszem Wieczorkiem rozmowa z prof. Andrzejem Stelmachowskim), Emaus 2 (2001), s. 2-8.

 2. O nowo otwartym kierunku socjologii (rozmowa z prof. Leszkiem O Korporowiczem), Emaus 2(2001), s. 26-27.

 3. O Cyrylu i Metodym – współpatronach Europy, Emaus 2 (2001), s. 29-30.

 4. Maryja i Józef na początku drogi, Emaus 3 (2001), s. 16-17.

 5. Czy uznawanie autorytetów jest naganne?, Emaus 3 (2001), s. 26-27.

 6. O zespole “Arka Noego” (przeprowadzona wespół z Bartoszem Wieczorkiem rozmowa z liderem zespołu), Emaus 4 (2001), s. 5-10.

 7. Inwestować w zdobywanie wiedzy (przeprowadzona wespół z Bartoszem Wieczorkiem rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem), Emaus 5 (2001), s. 2-5.

 8. Wąchock nie tylko z dowcipów słynący, Emaus 5 (2001), s. 16-17.

 9. Góry Świętokrzyskie, Emaus 6 (2001), s. 24.

 10. Oblicza Europy, Emaus 7-8 (2001), s. 2-3.

Elżbieta Połomska

 1. Formacja duchowa wykładowcy, ZiE 1 (2000), s. 119-133.

 2. Człowiek – podstawowym dobrem uniwersytetu, ZiE 2 (2000), s. 159-171.

 3. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (recenzja), ZiE 3 (2000), s. 199-203.

 4. Inauguracja roku akademickiego 2000/2001 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE 6 (2000), s. 179-182.

 5. Modlitwa w intencji Szkoły, ZiE 6 (2000), s. 179-180.

 6. Wieczór patriotyczny w WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie w 82. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ZiE 6 (2000), s. 185-186.

 7. Adwentowy Dzień Skupienia, ZiE 1 (2001), s. 177.

 8. Droga Krzyżowa według myśli Bogdana Jańskiego, ZiE 2 (2001), s. 214-217.

 9. Kobieta w Kościele, Emaus 2000 1 (1998), s. 14-15.

 10. Ankieta, Emaus 2000 1 (1998), s. 18-19.

 11. Ojciec, Emaus 2000 1 (1999), s. 13-14.

 12. Sonda transcendentalna, Emaus 2000 1 (1999), s. 14-15.

 13. Polski Jan od Krzyża [o ks. Piotrze Semenence], Przegląd Katolicki – czerwiec 1999.

 14. Radość, że rodzi się nowy Ząbkowiak (wywiad z laureatem Konkret’98), Emaus 2000 2 (1999), s. 18-19.

 15. Mężczyzna. Dwugłos w męskiej sprawie (Eliza), Emaus 2000 2 (1999), s. 20-21.

 16. Polskie lobby (przeprowadzona wespół z Gerardem Kowalskim rozmowa z dr. Markiem Konopczyńskim), Emaus 2000 4 (1999), s. 6-8.

 17. Czy seks interesuje Pana Boga?, Emaus 2000 4 (1999), s. 20-21.

 18. Do wyboru do koloru – wybór współmałżonka, czyli kogo nie poślubić?, Emaus 2000 5 (1999), s. 15-16.

 19. Czy wypada dziś wierzyć w diabła? (wywiad z ks. prof. dr hab. Stanisławem Urbańskim), Emaus 2000 5 (1999), s. 17-19.

 20. Rewolucja seksualna… Wybieramy czystość!, Emaus 2000 6-7 (1999), s. 15-16.

 21. Przyjazne państwo (przeprowadzona wespół z Gerardem Kowalskim rozmowa z Andrzejem Stępniewskim), Emaus 2000 8-9 (1999), s. 7-8.

 22. Narzeczeństwo – zaręczam ci siebie, Emaus 2000 8-9 (1999), s. 13-14.

 23. Lud Boży (ps. Jan Rodak), Emaus 2000 10 (1999), s. 7-8.

 24. Umysł wyższy, dusza niezłomna [o nawróceniu Bogdana Jańskiego], Miejsca Święte 11 (1999), s. 20-22.

 25. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1 (1978-1988), Warszawa 1999; t. 2 (1989), Warszawa 2000 (recenzja), Saeculum Christianum 7 (2000) nr 2, s. 269-272.

Marek Połomski

 1. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, ZiE 1 (2000), s. 93-95.

 2. Wychowawcza rola uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II, ZiE 1 (2000), s. 134-150.

 3. Postulaty etyczne wobec współczesnego uniwersytetu, ZiE 2 (2000), s. 173-188.

 4. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (recenzja), ZiE 3 (2000), s. 203-206.

 5. Zakończenie roku akademickiego 1999-2000 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE 4-5 (2000), s. 257-260.

 6. Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego, ZiE 6 (2000), s. 205-212.

 7. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, t. 3 (recenzja), Ateneum Kapłańskie 2-3 (2001), s.393-395.

 8. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (recenzja), ZiE 1 (2001), s. 173-174.

 9. Święto Szkoły (relacja), ZiE 1 (2001), s. 177-179.

 10. Wielkopostny dzień skupienia, ZiE 2 (2001), s. 214.

 11. Co wygrały samorządy?, Emaus 2000 1 (1998), s. 3-4.

 12. Święta Królowa, Emaus 2000 1 (1998), s. 24-25.

 13. Paweł Włodkowic, Emaus 2000 1 (1999), s. 27-28.

 14. Mieszko I, Emaus 2000 2 (1999), s. 26-27.

 15. Bogdan Jański, Emaus 2000 5 (1999), s. 27-29.

Katarzyna Wojcieszek

 1. Refleksja nad książką “Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”, ZiE 2 (2001), s. 201-210.

 2. To co jest najważniejsze?, Emaus 7 (2000), s. 22.

Krzysztof A. Wojcieszek

 1. Co może “świecki zmartwychwstaniec” – droga do wielkości Ignacego Domeyki, ZiE 1 (2000), s. 77-91.

 2. Jan Paweł II a świat uniwersytetów, ZiE 2 (2000), s. 189-193.

 3. Playboy – złamane imperium, Emaus 8 (2001), s. 17-19.

 4. Tajemnica sukcesu Ignacego Domeyki, Emaus 3 (2001), s. 23-24.

 5. Którędy do wyjścia?, Emaus 5 (2001), s. 14-15. Którędy do szczęścia?, Emaus 6 (2001), s. 8-9.

 6. Razem czy osobno?, Emaus 7-8 (2001), s. 18-19.

Inni autorzy

 1. B. Zarański, Integralny rozwój duchowo-osobowy Bogdana Jańskiego, ZiE 3 (2001), s. 139-150.

 2. A. Duda, Nowość i uniwersalność apostolatu Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (2001), s. 161-170.

 3. R. Burda, Świętość człowieka świeckiego według Założyciela Zmartwychwstańców, ZiE 6 (2001), s. 115-149.

 4. K. Świerszcz, Chrześcijański byt narodu w koncepcji Bogdana Jańskiego, w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007, s. 169-192; tenże, Teologia narodu według Bogdana Jańskiego, ZiE 48 (2006), s. 137-154, tenże, Naród w chrześcijańskiej wizji Bogdana Jańskiego, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 47-64.