STUDIUM DUCHOWOŚCI POLONIJNEJ
(OD 1986 ROKU POLONIA USA - ),
(OD 2002 POLONIA WSCHODU -)

Przy Instytucie Badań Naukowych ks. Stanisław Urbański w roku 2002 powołał Studium Duchowości Polonijnej w celu badania duchowości rodaków rozproszonych po świecie. Szczególną uwagę Studium zwracało na badania duchowości Polaków żyjących na obszarach krajów byłego ZSRR pod panowaniem komunizmu. Z tego okresu wydobywano postacie osób duchownych i świeckich zmarłych w opinii wyznawców lub męczenników; odkrywano pozostawione dzienniki duszy, pisma przechowane, świadectwa osób, wydarzenia religijne i zjawiska prześladowań, tradycję życia pobożnego w ukryciu, założone wspólnoty życia duchowego, itp.

D. Piętka napisał wywiad: “O Polonii i Polakach z zagranicy” (przeprowadzona wespół B. Wieczorkiem rozmowa z prof. A. Stelmachowskim), Emaus 2 (2001), s. 2-8.

Działalność Studium

Zasadniczo dorobek badawczy był prowadzony w ramach Studium Duchowości Europejskiej i Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej, już od 1986 roku w czasie pobytu w Orchard Lake (Michigan) rozpoczęły się zainteresownia Polonią USA i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Studium Duchowości Zmartwychwstańczej WSZiP im. B. Jańskiego, a przede wszystkim wśród Polonii USA i od 2002 roku wśród Polaków na Białorusi, Litwie, Ukrainie, ale szczególną współpracę z Rodakami Ukrainy realizował Zamiejscowy Wydział WSZiP im. B. Jańskiego w Chełmie. Przeprowadzając badania nad duchowością Rodaków oraz prowadząc odpowiednią formację duchową, kształtował ich życie religijne i patriotyczne. Badania naukowe odkrywały potrzeby duchowe, intelektualne i patriotyczne Rodaków. Dlatego one były pomocą w tym zakresie. W tym celu służyły liczne sympozja, publikacje na łamach czasopism polonijnych, audycje radiowe, wykłady, itp.

W dorobku naukowym ks. Profesora, w zakresie teologii życia duchowego ujawniają się szczególnie badania nad duchowością Rodaków - katolików żyjących na Wschodzie oraz duchowością Kościoła wschodniego. W tym celu odbył liczne podróże naukowe do byłych krajów Związku Radzieckiego, by po raz pierwszy podjąć badania nad duchowością katolicką rodaków i narodów żyjących pod władaniem ustroju komunistycznego. Badania te polegają na zapisie świadectwa wiary ludzi żyjących w ciężkich czasach prześladowań tzw. metodą “historii mówienia”. W sukurs przyszli mu także studenci pochodzący z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Kazachstanu, którzy swoje badania uwieńczyli pracami magisterskimi. Trzeba dodać jeszcze badania prowadzone nad duchowością Węgier, Słowenii (uwieńczone pracą doktorską), Słowacji (uwieńczone pracą doktorską).

Podjął również starania o współpracę w krajach słowiańskich, z seminariami duchownymi, w sprawie badania duchowości Słowian. W tym też celu współpracował m.in. z Katedrą Historii Kultury Słowiańskiej UJ i wygłosił cykl wykładów w Bratysławie, Grodnie, Wilnie, Lwowie i Gródku Podolskim. Miał wykłady dla alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym i w Instytucie Katechetycznym w Grodnie oraz dla księży diecezji grodzieńskiej, witebskiej. Prowadził wykłady w Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Grodnie, którego był współzałożycielem. W tym celu gośćmi Katedry Teologii Życia Duchowego byli m.in. naukowcy z uniwersytetów Cluju i Timiszoarze (Rumunia), pracujący nad najnowszą historią narodu rumuńskiego, w tym nad duchowością chrześcijańską wyżej wymienioną metodą “historii mówienia”. Jest to jedna z metod, dzięki której – przy braku źródeł archiwalnych – można utrwalić świadectwo wiary chrześcijan słowiańskich żyjących w czasach komunizmu na obszarach, tzw. Trzeciej Europy. Jest to jedyne ratowanie świadectw wiary ludzi, którzy przeżyli czasy prześladowania religii. Są to bezcenne badania, ponieważ wraz z odejściem tych ludzi zginie żywe świadectwo życia duchowego. W seminarium prowadzonym przez ks. Profesora uczestniczą też księża i studenci z krajów wschodnich (Białoruś, Litwa, Ukraina, Rosja, Kazachstan), ze Słowacji i Słowenii. Współpracuje z czasopismem naukowym: “Religia a społeczeństwo” Mohylewskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. Kuleszowa oraz Mohylewskiego Państwowego Obwodowego Instytutu Rozwoju Wykształcenia (Mohylew, Białoruś), umieszczając artykuły m.in. o wybitnej Polce bł. B. Lament działającej w Mohylewie. Umieszczał też artykuły na łamach czasopisma “Misericordia” i “Słowo Życia” (Grodno, Białoruś) i periodyku naukowego: “Studia Theologica Grodnensia” (Grodno, Białoruś), którego był współzałożycielem i jest konsultantem oraz członkiem Rady Naukowej. Na łamach tegoż czasopisma umieszcza naukowe opracowania z zakresu duchowości Rodaków, a także badania alumnów, księży. Ukazało się już 13 numerów (artykuły są w j. polskim, j. rosyjskim i j. białoruskim). Organizowane były liczne konferencje naukowe. Na Białorusi prowadzone były szczególnie badania dotyczące myśli duchowej ks. J. Grasewicza, męczeństwa Sióstr Nazaretanek z Nowogródka, męczenników z Pratulina i innych. Prowadzone były rozmowy m.in. z ks. bp. dr. W. Blinem, ordynariuszem diecezji witebskiej (Białoruś), z zamiarem powołania Studium Teologii Duchowości. W Grodnie ks. S. Urbański założył Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego (świeckich czcicieli miłosierdzia Bożego).

W Wilnie przy współpracy z Domem Polskim podejmowane były badania nad duchowością Polaków i Litwinów (m.in. bł. Jerzy Matulewicz, ks. A. Świątek). Z racji 75. rocznicy śmierci bł. Jerzego Matulewicza, ks. Profesor przeprowadził cykl wykładów w Centrum Pomocników Mariańskich w Kownie, w Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, w Bazylice św. Michała Archanioła w Mariampolu (wykłady zostały opublikowane w języku litewskim). Zorganizowano też sympozjum polsko-litewskie: “Młodzież w społeczeństwie obywatelskim”, Wilno, Dom Polski (11-13.10.2001). Na Ukrainie badania dotyczyły m. in. myśli duchowej ks. kard. M. Jaworskiego, uwieńczone doktoratem (ks. W. Bukowski). M. Konopczyński napisał artykuł: O inicjatywie polsko-ukraińskiej, Emaus 4 (2001), s. 30.

Ks. S. Urbański zajmował się też duchowością Kościoła grekokatolickiego (ks. abp A. Szeptycki) na Ukrainie poprzez księży studentów tego obrządku i z tego kraju, nad duchowością Kościoła wschodniego (duchowość św. Teodora Studyty, uwieńczona pracą doktorską) i Kościoła prawosławnego (duchowość Teofana Pustelnika, mistyka Grzegorza Palamasa, modlitwa Jezusa w tradycji wschodniej). Ks. Profesor współpracował z Instytutem Duchowości Chrześcijańskiej w Iwano-Frankowsku oraz z Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie i z Wyższym Seminarium Duchownym diecezji kamienieckiej, współorganizując konferencję naukową: “Święci Podola” (Z. Feliński, Brat Albert, M. Darowska) w Gródku Podolskim.

Szczególne badania i działalność polonijna była prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie we współpracy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej. Na Wydziale zorganizowano konferencję chełmsko-ukraińską: “Postać Bogdana Jańskiego w kontekście epoki”; Tydzień Nauczania Papieskiego pod hasłem: “Myśl żyje tylko w czynie” (Bogdan Jański). Program tygodnia koncentrował się na następujących referatach: “Polska potrzebuje dziś ludzi prawego sumienia” – wykład ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka, rektora KUL; “Prawda u podłoża ludzkiej aktywności w świetle encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor” – wykład ks. Bogdana Staszczuka; “Rola Kościoła rzymskokatolickiego w dialogu ekumenicznym i procesie ostatnich przemian na Ukrainie” – wykład ks. bp. Marcjana Trofimiaka, ordynariusza łuckiego (Ukraina); “Zagrożenie Europy w świetle adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in Europa” – wykład Marka Korycińskiego; “Co z tym Kościołem? Próba odczytania przesłania Jana Pawła II” – wykład o. Hieronima Kaczmarka, przeora klasztoru Dominikanów w Lublinie; “Świat wartości współczesnej młodzieży polskiej” – konferencja zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół Medycznych w Chełmie; “Patroni naszych Szkół – próba odczytania dziedzictwa” – konferencja polsko-ukraińska poświęcona patronom Szkół, zorganizowana z udziałem Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łucku i Uniwersytetu Lwowskiego (27.04.2006); Jan Paweł II – “Tryptyk rzymski” w wykonaniu artystów Teatru Form Poetycko-Muzycznych z Lublina.

Zamiejscowy Wydział w Chełmie podjął współpracę z ośrodkami naukowymi Ukrainy. Zorganizował we współpracy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej: “Tydzień Nauczania Papieskiego”. Referaty: “Misje Achillesa Rattiego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921” (ks. prof. S. Wilk, rektor KUL); “Kościół łaciński na Ukrainie w okresie powojennym i Jego odrodzenie się pod koniec XX wieku” (ks. bp M. Trofimiak); “Koncepcja uczelni wyższej i studiowania w ujęciu Jana Pawła II” (ks. prof. M. Nowak KUL); “Posługiwanie Jana Pawła II na rzecz pojednania chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu” (ks. prof. L. Górka KUL); “Jan Paweł II – świadek chrześcijańskiego piękna” (ks. mgr L. Surma). Dla przybliżenia współpracy z naukowymi ośrodkami Ukrainy delegacja Wydziału brała udział w obchodach 125 rocznicy urodzin Wacława Lipińskiego Patrona Międzynarodowej Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łucku. Referat: “Rola religii w koncepcji człowieka według Wacława Lipińskiego” wygłosił dr E. Wilkowski. Również studenci Wydziału brali udział w otrzęsinach studentów Akademii w Łucku w ramach wymiany integrującej studentów. Z kolei studenci z Łucka wystąpili w części artystycznej podczas Chełmskich Juwenaliów.

Wydział też zorganizował we współpracy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej w Chełmie polsko-ukraińską konferencję: “Rola świeckich w Kościele spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego”. Referaty wygłosili: “Prawosławno-ascetyczne doświadczenie, jako wzór moralno-duchowego doskonalenia się, współczesnego człowieka na przykładzie ascetycznej doktryny mnicha Symeona nowego Teologa”: (ks. bp F. Bubnik z Kijowa); “Wzajemne stosunki świeckie i kościelne w świetle duchowej spuścizny Wacława Lipińskiego” (ks. mgr W. Michalewicz z Łucka); “Cerkiew miejscem pojednania ogólnoludzkich i religijnych wartości” (ks. mgr M. Capiuk z Łucka); “Internat Ruski Zmartwychwstańców na drodze do pojednania polsko-ukraińskiego w Galicji” (ks. W. Odsadczyk); “Wierzący świeccy dla Kościoła – drukowana wkładka Sandomierski Gość Niedzielny” (dr W. Warzecha); “Duszpasterstwo Akademickie – wspólnota religijna a środowisko i środek edukacji” (dr R. Maciejewska); “Związek Walerego Wielogłowskiego z Bogdanem Jańskim” (dr J. Kuzicki URz); “Tożsamość eklezjalna chrześcijan świeckich” (ks. dr J. Grabowski Kraków); “Idea Stanisława Starowiejskiego a dzisiejszy wymiar pracy Akcji Katolickiej w Łaszczowie” (mgr C. Uściak); “Spotkanie rolników w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Łabuniach w latach 1984-1988”(dr E. Wilkowski); “Rola świeckich w duszpasterstwie więziennym w Polsce” (dr J. Pomiankiewicz).

Odbył się też panel dyskusyjny z udziałem studentów “Potrzeba poznania kultury sąsiadów”, a także spotkanie kół naukowych socjologów obu Uczelni (prof. J. Styk).

W Chełmie w dniach 13-19 kwietnia 2008 roku odbył się Tydzień Papieski: “Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od Was nie wymagają”. Inaugurację rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. M. Trofimiaka w kościele Chrystusa Odkupiciela. Referaty w kolejne dni wygłosili: prof. J. Fert: “Bliskie spotkania z Janem Pawłem II”; o. Mitrat R. Behej: “Ty jesteś Piotr – Ojciec Święty skałą dla Ukrainy”; ks. bp M. Cisło: “Ekumenia pontyfikatu Jana Pawła II”; ks. Protojerej Cap: “Prawosławne spojrzenie na wartości duchowe jako podstawę kształtowania współczesnych elit wobec doświadczenia i w perspektywie współistnienia Kościołów”; ks. L. Surma: “Jan Paweł II w Lublinie – przesłanie na nowy wiek”, 9 czerwca 1987 roku; ks. bp W. Depo: “Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy”. Również 12 maja 2008 roku odbyła się dyskusja panelowa: “Współczesny świat a kultura klasyczna” z udziałem Ernesta Bryla i Marka Jurka oraz gości z Ukrainy.

Sympozjum: “Bogdan Jański – człowiek niezwykłej miary” – upamiętniające fakt powołania 5 kwietnia 1833 roku przez Bogdana Jańskiego w Paryżu pisma polityczno-literackiego “Pielgrzym Polski”, odbyło się w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Wykłady dotyczące działalności B. Jańskiego na emigracji wśród Rodaków: “Bogdan Jański – intelektualista i duchowy przewodnik” – wykład ks. Stanisława Urbańskiego wygłoszony na Wydziale Zamiejscowym w Elblągu; “Prawda o człowieku w nauczaniu Jana Pawła II” - dr Katarzyny Świerszcz z okazji Tygodnia Modlitw o zdrowie Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II; “Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji” – dr Katarzyny Świerszcz z okazji 170 rocznicy powołania przez Bogdana Jańskiego Bractwa Służby Narodowej; “Symbolika kaplicy” – ks. Stanisława Urbańskiego z okazji poświęcenia kaplicy w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; “Bogdan Jański – wzorem na czasy współczesne” – ks. Stanisława Urbańskiego na Wydziale Zamiejscowym w Opolu; “Chrześcijańska transformacja narodu według Bogdana Jańskiego” – dr Katarzyny Świerszcz, na konferencji “Patroni naszych Szkół – próba odczytania dziedzictwa”, która została zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy w Chełmie oraz Uniwersytet Lwowski i Międzyregionalną Akademię Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łucku; “Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Bogdana Jańskiego” – dr Katarzyny Świerszcz na sympozjum “Dysputy wiosenne o Jańskim”, zorganizowanym na Wydziale Zarządzania w Warszawie (13 maja 2006 roku)

Od wielu lat, a więc od 1986 roku, czyli od pierwszego pobytu w Orchard Lake (Michigan), ks. Profesor prowadzi badania nad duchowością Polonii amerykańskiej. Wyniki tych badań – uwieńczone są licznymi artykułami i wywiadami- publikowanymi na łamach “Biuletynu Orchard Lake” (Detroit), “Echa Emigranta”, “News of Polonia” (Los Angeles), “Voice of Polonia” (Kalifornia), “Duszpasterz Polski Zagranicą” (Rzym), “Polski Naród” i “Nowe Życie” (Chicago). W latach 1992-2000 był współorganizatorem i współpracownikiem powołanego przy Kongresie Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii miesięcznika “Kurier Polski” (Corona, Kalifornia), publikując liczne artykuły. Prowadził audycje radiowe w Kalifornia “Nasze Radio”. W tym też celu też współpracował z Kongresem Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, wydając dla rodaków następujące pozycje: “Słownik polskich świętych”, (Yorba Linda 2003); “Żywoty polskich świętych”, współautor H. Noga, Warszawa 2004 (j. polski i j. angielski); “Jan Paweł II Wielki 1978-2005”, współautor M. Dutkowski, Indio 2006 (j. angielski, j. hiszpański). Przetłumaczono też na język angielski i wydano na płytach DVD opracowanie Księdza Profesora pt.: “Mystical aspects in the Life St. Faustina Kowalska”, produced by: The Catholic Resource Center (Kalifornia) oraz liczne wykłady na temat polskiej duchowości i mistyki, zwłaszcza mistyki przeżyciowej, historii narodu i patriotyzmu (na DVD, Produkcja: Videofact). W Yorba Linda założył Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego (świeckich czcicieli miłosierdzia Bożego), a w 1996 roku “Faustinum”, którego członkowie prowadzą cotygodniowe spotkania modlitewne.

Za powyższe badania otrzymał List Gratulacyjny vice konsula RP w Los Angeles prof. dr. hab. J. Czyżewicza i Dyplom Uznania. Otrzymał też “Certificate of recognition and appreciation”, za dorobek naukowy i za wieloletnie wsparcie duchowe, patriotyczne oraz religijne Wspólnoty Polonijnej Ośrodka Polskiego im. Jana Pawła II, Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii oraz Grupy Piast ZNP. Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, Oddział Orange County, Polsko-Amerykańska Fundacja Charytatywna Południowej Kalifornii, 83091 Antique Drive, Indio, Yorba Linda (12 lipca 2008). Otrzymał również Dyplom Uznania Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles za szczególny wkład w krzewienie tradycji i kultury polskiej, Yorba Linda, 13.08.2009. 8 sierpnia 1992 roku został przyjęty do oddziału 9599 Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus) im. bł. Jerzego Popiełuszki w Yorba Linda, California. 16 marca 2010 roku otrzymał Dyplom Uznania: “In Solidarity With Our Priests. The Year for Priests”, In appreciation for your dedicated and devoted service to our Church. Presented by Knights of Columbus Fr. Jerzy Popiełuszko Council 9599 Yorba Linda, California, USA. Nagrodę naukową im. I. i F. Skowyrów za książkę “Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej”, Warszawa 1997 (przetłumaczona na język rosyjski i angielski), przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Lublin, 3 kwietnia 1998. Nagrodę za działalność na rzecz zbliżenia Polaków i Białorusinów przyznaną przez Kapitułę Fundacji POLCUL (POLCUL – Jerzy Borecki Foundation, Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego – Malbourne) (10 marca 2005).

 1. Encyklika Ojca Świętego “Dominum et Vivificantem”, Biuletyn Orchard Lake 8 (1986), s. 2-5.

 2. Rodzicielska i społeczna odpowiedzialność za obronę prawa do życia w nauczaniu Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 9 (1987), s. 7-9.

 3. Nauka Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii, Biuletyn Orchard Lake 7 (1989), s. 2-4.

 4. Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 2 (1990), s. 2-3.

 5. Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II. Kolekcja ks. Michała Dyląga w Orchard Lake, Biuletyn Orchard Lake 4 (1992), s. 2-3.

 6. Duchowość Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 5 (1992), s. 2-3.

 7. Świętość chrześcijanina według Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 6(1992), s. 2-3.

 8. Duchowość Polonii, Kurier Polski, lipiec 1992, s. 3-4.

 9. Świadectwo Polaków na Emigracji, Kurier Polski, sierpień 1992, s. 6-7.

 10. Świadectwo Polaków na Emigracji, Kurier Polski, wrzesień 1992, s. 6-7.

 11. Święto wdzięczności, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 21, 1993, s. 3.

 12. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 21, 1993, s. 3.

 13. Przekazał im swój majątek i odjechał, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 14, 1993, s. 3

 14. Jan Paweł II do rodaków, Kurier Polski, lipiec 1993, s. 2.

 15. Jan Paweł II a Polonia, Kurier Polski, sierpień 1993, s. 2.

 16. Dom Polski a Polonia, Kurier Polski, wrzesień 1993, s. 2.

 17. Naśladowanie Chrystusa we współczesnym świecie, Nasze Słowo 2 (1994), s. 4-5.

 18. Zadania duchowe Polonii, Kurier Polski, lipiec 1994, s. 4-6.

 19. Duch religijny Polonii, Kurier Polski, sierpień 1994, s. 3-4.

 20. Życie religijne Polonii, Kurier Polski, wrzesień 1994, s. 4-5.

 21. Duchowość chrześcijanina, Kurier Polski, lipiec 1995, s. 2-4.

 22. Chrystocentryzm duchowości człowieka, Kurier Polski, sierpień 1995, s. 3-5.

 23. Naśladowanie Jezusa, Kurier Polski, wrzesień 1995, s. 2-4.

 24. Zjednoczenie z Chrystusem, Kurier Polski, październik 1995, s. 6-7.

 25. Królowa i Matka narodu polskiego, Głos Polonii 2 (1996), s. 16.

 26. Maryja Jasnogórska, Głos Polonii 3 (1996), s. 16.

 27. Maryjny wymiar duchowości Polaka, Kurier Polski, lipiec 1996, s. 4-5.

 28. Maryjność Jana Pawła II, Kurier Polski, sierpień 1996, s. 3-4.

 29. Sanktuarium Jasnogórskie, Kurier Polski, wrzesień 1996, s. 4-6.

 30. Maryjność Centrum Jana Pawła II, Kurier Polski, lipiec 1997, s. 3-4.

 31. Maryja wzorem dla Polaka, Kurier Polski, sierpień 1997, s. 3-4.

 32. Kult Maryi, Kurier Polski, wrzesień 1997, s. 2-5.

 33. Maryja w polskiej duchowości ludowej, Kurier Polski, październik 1997, s. 7-9.

 34. Bóg zamieszkuje człowieka. Czy chrześcijanie potrzebują duchowego kierownictwa?, Słowo. Dziennik Katolicki 52 (1997), s. 5.

 35. Życie wieczne, Nasze Dzieła 3 (1997), s. 48.

 36. Badania nad polską duchowością, Głos Polonii 6 (1997) nr 22, s. 2-3.

 37. Badania nad polską duchowością c.d., Głos Polonii 7 (1997) nr 23, s. 2-3.

 38. Faith flowers in Poland, Głos Polonii, Voice of Polonia, Vol. 4, No. 33/34, Summer 1998, s. 7.

 39. Teologia modlitwy, Kurier Polski, lipiec 1998, s. 3-4.

 40. Modlitwa medytacji, Kurier Polski, sierpień 1998, s. 2-3.

 41. Kontemplacja, Kurier Polski, wrzesień 1998, s. 2-3.

 42. Rola modlitwy w życiu człowieka, Kurier Polski, Październik, s. 7-9.

 43. W pielgrzymce do domu Boga Ojca, “Emaus 2000” 1 (1999), s. 20; tenże: Słowo Życia (Białoruś – wyd. w j. polskim) 5 (1999), s. 1,6; Słowo Życia (Białoruś – wyd. w j. białoruskim), 1 (1999), s. 1, 6; tenże: Echo ojca Bernarda 20 (1999), s. 3-5.

 44. Świętość a życie codzienne, Kurier Polski, lipiec 1999, s. 3-4.

 45. Uświęcenie moich bliźnich, Kurier Polski, sierpień 1999, s. 3-4.

 46. Miłość Boga i bliźniego a świętość, Kurier Polski, wrzesień 1999, s. 3-4.

 47. Apostolstwo Miłosierdzia Błogosławionej s. Faustyny, Misericordia, Grodno, 1-2 (1999), s. 28-30 (Białoruś).

 48. Вандриўцы до дoмy Бога - Айца, Слова Жьіцця, nr 5, 7 сакавіка, Grodno 1999, s. 1 i 6. Газета тродзенскай дыяцззи.

 49. Duchowe oblicze Maryi objawione świętej Faustynie, Ave Maria 6-8 (2000), s. 8-10 (Białoruś).

 50. Duchowe piękno Maryi objawione bł. S. Faustynie. Misericordia, Nr 1(2000), s. 30-31 (Białoruś).

 51. Duchowe piękno Maryi objawione bł. S. Faustynie, Misericordia, Grodno, 12 (2000) nr 1, s. 29-31 (Białoruś).

 52. Mistyczne życie chrześcijanina, Kurier Polski, lipiec 2000, s. 3-4.

 53. Mistyka przesłania, Kurier Polski, sierpień 2000, s. 2-3.

 54. Polskie mistyczki, Kurier Polski, wrzesień 2000, s. 2-4.

 55. Wielki Jubileusz 2000, Zamknięcie wielkiego jubileuszu 2000, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Jan. 7, 2001, s. 3.

 56. Mędrcy ze Wschodu, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Jan. 7, 2001, s. 3.

 57. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Sept. 23, 2001, s. 3.

 58. Dekalog emigracji, wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II dla Polaków na emigracji, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Sept. 23, 2001, s. 3.

 59. Miłość i Męka, Misericordia, Grodno 1 (2001), s. 44-45 (Białoruś).

 60. Masowa kultura, Misericordia, Grodno 4 (2001), s. 30-31 (Białoruś).

 61. W jedności z Chrystusem. Człowiek wobec perspektywy rozwoju cywilizacji, Misericordia 1 (2002), s. 20-21(Białoruś).

 62. Miłosierdzie, Misericordia, Grodno, 2 (2002), s. 26-27 (Białoruś).

 63. Zjednoczenie z Bogiem, Misericordia, Grodno, 2 (2003), s. 28-29 (Białoruś).

 64. Siostra Faustyna Kowalska (1905–1938), Misericordia, Grodno, 2 (2003), s. 29 (Białoruś).

 65. Dzienniczek św. Faustyny, Misericordia, Grodno 2 (2003), s. 29 (Białoruś).

 66. Święto Miłosierdzia Bożego, Misericordia, Grodno 2 (2003), s. 26-28 (Białoruś).

 67. Duchowość Miłosierdzia Bożego (fragm.), Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego, 1/VIII (2003), s. 3-4 (biuletyn).

 68. Być chrześcijaninem, Misericordia, Grodno, 2 (2004), s. 31 (Białoruś).

 69. Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia, Grodno, 1 (2005), s. 37 (Białoruś).

 70. Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia 1 (2005), s. 37 (Białoruś).

 71. Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia, Grodno, 1 (2006), s. 37 (Białoruś).

 72. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 23, 2001, s. 2.

 73. Praca i odpoczynek, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, June 27, 2004, s. 2.

 74. Komentarz liturgiczny, cykl C, 14 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 4, 2004, s. 2.

 75. Komentarz liturgiczny, cykl C, 15 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 11, 2004, s. 2.

 76. Komentarz liturgiczny, cykl C, 16 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 18, 2004, s. 2.

 77. Migawki wakacyjne według ”Kromki chleba” kard. Stefana Wyszyńskiego, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 25, 2004, s. 2.

 78. Powstanie warszawskie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 1, 2004, s. 2.

 79. Święty Maksymilian Kolbe, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 8, 2004, s. 2.

 80. Cud nad Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 15, 2004, s. 2.

 81. Komentarz liturgiczny, cykl C, 21 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 22, 2004, s. 2.

 82. Komentarz liturgiczny, cykl C, 22 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 29, 2004, s. 2.

 83. Komentarz liturgiczny, cykl C, 23 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 5, 2004, s. 2.

 84. Komentarz liturgiczny, cykl C, 24 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 12, 2004, s. 2.

 85. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 19, 2004, s. 2.

 86. Ks. kanonik Józef Karp, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 31, 2005, s. 2.

 87. Komentarz liturgiczny, cykl A, 21 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 31, 2005, s. 2.

 88. Na rok Eucharystii. W szkole Maryi, niewiasty Eucharystii według enc. “Ecclesia de Eucharistia”, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 4, 2005, s. 2.

 89. Trwajcie w wierze, homilia Benedykta XVI, Warszawa 2006, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 30, 2005, s. 2.

 90. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 18, 2005, s. 2.

 91. Komentarz liturgiczny, cykl B, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Juli 1, 2006, s. 2.

 92. Święto Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 13, 2006, s. 2.

 93. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 11, 16, 17, 2006, s. 3.

 94. Święci ziemi podolskiej, News of Polonia, Los Angeles Kalifornia, vol. 04, No 13, August 2008, s. 19,21.

 95. Wniebowzięcie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 17, 2008, s. 3.

 96. Matka Boża Częstochowska, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 24, 2008, s. 3

 97. Czas zadumy i pamięci, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 31, 2008, s. 3.

 98. Powstanie warszawskie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 10, 2008, s. 3.

 99. Błogosławiony Michał Sopoćko - czciciel Miłosierdzia Bożego, News of Polonia, Los Angeles Kalifornia, vol. 05, No 14, September 2008, s. 19,20; tenże: Radio Polskie, Los Angeles Kalifornia, September 7, 2008, godz. 15.15.

 100. Nowa encyklika Benedykta XVI “Caritas in veritate”, News of Polonia, vol. 15, No. 5, September 2009, s. 18,24.

 101. Do Częstochowy, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 7, 2011, s. 4.

 102. Encyklika “Ecclesia de Eucharistia”, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 14, 2011, s. 4.

 103. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 21, 2011, s. 3.

 104. Matka Boża Częstochowska, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 28, 2011, s. 3.

 105. Ja jestem chlebem żywym, Pope John Paul II Polish Center, August 12, 2012, s. 3.

 106. Do Częstochowy, Pope John Paul II Polish Center, August 12, 2012, s. 4.

 107. Cud nad Wisłą, Pope John Paul Polish Center, August 12, 2012, s. 4.

 108. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul Polish Center, August 19, 2012, s. 3.

 109. Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 3.

 110. Rocznice, czas zadumy, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 4.

 111. Nasza solidarność, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 4.

 112. Jasnogórskie śluby Narodu, Pope John Paul II Polish Center, August 26, 2012, s. 4.

 113. A beginnig, an end, Pope John Paul II Polish Center, May 12, 2013, s. 2.

 114. Ascension of the Lord, Pope John Paul II Polish Center, May 12, 2013, s. 2.

 115. Weźmijcie Ducha Świętego, Pope John Paul II Polish Center, May 19, 2013, s. 3.

 116. Trójca Święta, Pope John Paul II Polish Center, May 26, 2013, s. 3.

 117. Ten kielich jest Nowym Przymierzem, we Krwi mojej, Pope John Paul II Polish Center, June 2, 2013, s. 3.

 118. Ku wolności Chrystusa, Pope John Paul II Polish Center, June 30, 2013, s. 3.

 119. Pokój temu domowi, Pope John Paul II Polish Center, July 7, 2013, s. 3.

 120. Obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, Pope John Paul II Polish Center, July 21, 2013, s. 3.

 121. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, Pope John Paul II Polish Center, July 28, 2013, s. 3.

 122. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, Pope John Paul II Polish Center, August 4, 2013, s. 3.

 123. Encyklika “Lumen fidei” Ojca Świętego Franciszka, Pope John Paul II Polish Center, August 4, 2013, s. 4.

 124. Szczęśliwy słudzy, których Pan zastanie czuwających, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

 125. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

 126. Cud nad Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 4.

 127. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 3.

 128. Rocznice, czas zadumy, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 4.

 129. 29 Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 4.

 130. Usiłujecie wejść przez ciasne drzwi, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 3.

 131. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 4.

 132. Święta ikona, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 4.

 133. Każdy, bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

 134. Jan Paweł II – O patriotyzmie – 1983 r., Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

 135. Czas zadumy i pamięci. 1 wrzesień 1939 r. II wojna światowa, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 4.

 136. Encyklika “Lumen fidei”, Pope John Paul II Polish Center, October 27, 2013, s. 4.

 137. Przyjdzie czas, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 3.

 138. Główne prawdy wiary, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 3.

 139. Jan Paweł II, Miłosierdzie Boże, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 4.

 140. Jego tron na Golgocie, Pope John Paul II Polish Center, November 24, 2013, s. 3.

 141. The kingdom of Heaven is at hand!, Pope John Paul II Polish Center, December 8, 2013, s. 2.

 142. Nawróćcie się, bo blisko jest Królestwo niebieskie, Pope John Paul II Polish Center, December 8, 2013, s. 3.

 143. Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, Pope John Paul II Polish Center, December 15, 2013, s. 3.

 144. Święto Objawienia Pańskiego, Pope John Paul II Polish Center, January 5, 2014, s. 3.

 145. Chrzest Pański, Pope John Paul II Polish Center, January 12, 2014, s. 3.

 146. Oto Baranek Boży, Pope John Paul II Polish Center, January 19, 2014, s. 3.

 147. Christ aur Ligh, Pope John Paul II Polish Center, February 2, 2014, s. 2.

 148. Ofiarowanie Pańskie, Pope John Paul II Polish Center, February 2, 2014, s. 3.

 149. Jak chcecie żeby ludzie wam czynili, podobnie im czyńcie, Pope John Paul II Polish Center, February 23, 2014, s. 3.

 150. Lenten traditions in Poland, Pope John Paul II Polish Center, March 9, 2014, s. 4.

 151. Tam przemienił się, Pope John Paul II Polish Center, March 16, 2014, s. 3.

 152. Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, Pope John Paul II Polish Center, March 23, 2014, s. 3.

 153. Kto żyje wierzy we Mnie, Pope John Paul II Polish Center, April 6, 2014, s. 3.

 154. Hosanna Synowi Dawida, Pope John Paul II Polish Center, April 13, 2014, s. 3.

 155. Pierwszego dnia po szabacie, Pope John Paul II Polish Center, April 20, 2014, s. 3.

 156. Papież święty Jan XXIII, Pope John Paul II Polish Center, April 27, 2014, s. 4; tenże, Papież święty Jan Paweł II, tamże.

 157. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, Pope John Paul II Polish Center, May 4, 2014, s. 3.

 158. Ja jestem bramą owiec, Pope John Paul II Polish Center, May 11, 2014, s. 3.

 159. Niech się nie trwoży serce wasze, Pope John Paul II Polish Center, May 18, 2014, s. 3.

 160. Nie zostawię was sierotami, Pope John Paul II Polish Center, May 31, 2014, s. 3.

 161. Wniebowstąpienie, Pope John Paul II Polish Center, June 01, 2014, s. 3.

 162. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pope John Paul II Polish Center, June 15, 2014, s. 3.

 163. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, Pope John Paul II Polish Center, June 22, 2014, s. 3.

 164. Apostołowie Piotr i Paweł, Pope John Paul II Polish Center, June 29, 2014, s. 3.

 165. Pokój temu domowi, Pope John Paul II Polish Center, July 6, 2014, s. 3.

 166. Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce, Pope John Paul II Polish Center, July 20, 2014, s. 3.

 167. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli, Pope John Paul II Polish Center, July 27, 2014, s. 3.

 168. Jezus oddalił się stamtąd na miejsce pustynne, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 3.

 169. The icon of Our Lady of Częstochowa (The Black Madonna) to visit pope John Paul II Polish Center on Saturday, August 16 th, 2014, s. 5; tenże, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 5; tenże, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 5.

 170. Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 5; tenże, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 5.

 171. Ja jestem, nie bójcie się, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 3.

 172. Matki Boskiej Zielnej, Pope John Paul II PolishCenter, August 10, 2014, s. 3.

 173. Cud nas Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 4.

 174. History of Jasna Góra Monastery; tenże, Jasna Góra, Pope John Paul II Polish Center, August 17, 2014, s. 2, 3.

 175. On jednak odparł: “Niedobrze jest brać chleb dzieciom i dawać psom”, Pope John Paul II Polish Center, August 17, 2014, s. 3.

 176. A wy za kogo Mnie uważacie?, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3.

 177. Święta ikona, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3,4.

 178. Św. Faustyna – 109 urodziny (25 sierpnia), Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3.

 179. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 4.

 180. Wywyższył węża na pustyni, Pope John Paul II Polish Center, September 14,2014, s. 3.

 181. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, Pope John Paul II Polish Center, September 20-21, 2014, s. 5.

 182. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, Pope John Paul II Polish Center, October 5, 2014, s. 3.

 183. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, Pope John Paul II Polish Center, October 12, 2014, s. 3.

 184. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga, Pope John Paul II Polish Center, October 19, 2014, s. 3.

 185. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, Pope John Paul II Polish Center, October 26, 2014, s. 3.

 186. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze, Pope John Paul II Polish Center, November 2, 2014, s. 3.

 187. The Holy Temple, Pope John Paul II Polish Center, November 9, 2014, s. 2.

 188. Prawdziwa mądrość, Pope John Paul II Polish Center, November 9, 2014, s. 3.

 189. Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie, Pope John Paul II Polish Center, November 30, 2014, s. 3.

 190. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka - może być doktorem Kościoła?, Pope John Paul II Polish Center, July 5, 2015, s. 4.

 191. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polisk Center, July 12, 2015, s. 4.

 192. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła”, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 19, 2015, s. 4.

 193. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 25. 2015, s. 4.

 194. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosaierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, August 2, 2015, s. 4.

 195. Doświadczenie Boga w ciemności nocy, Pope John Paul II Polish Center, August 9, 2015, s. 4.

 196. Doświadczenie mistyczne, Pope John Paul II Polish Center, August 16, 2015, s. 4.

 197. Doświadczenie mistyczne, Pope John Paul II Polish Center, August 23, 2015, s. 4.

 198. Święta Faustyna (5 go października), Pope John Paul II Polish Center, October 4, 2015, s. 3.

 199. Wierzący, Świętość, Pope John Paul II Polish Center, November 26, 2017, s. 4.

 200. 40 dni Wielkiego Postu, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 11, 2018, s. 3.

 201. Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 18, 2018, s. 4

 202. Duchowość młodzieży świata w nauczaniu Jana Pawła II, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 26, 2018, s. 4.

 203. Krzyż drogą życia, Pope John Paul II Polish Center, March 4, 2018, s. 4.

 204. Krzyż jest miłością, Pope John Paul II Polish Center, March 11, 2018, s. 4.

 205. Święto Młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 18, 2018, s. 4.

 206. Niedziela Palmowa – Święto Młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 25, 2018, s. 4.

 207. Krzyż znakiem ostatecznego zwycięstwa, Pope John Paul II Polish Center, April 15, 2018, s. 4.

 208. Postawa wobec sensu życia, Pope John Paul II Polish Center, April 22, 2018, s. 4.

 209. Wzrastanie młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, April 29, 2018, s. 4.

 210. The inexpressible mystery, Pope John Paul II Polish Center, May 27, 2018, s. 2.

 211. Antynomia młodości i śmierci, Pope John Paul II Polish Center, June 17, 2018, s. 4.

 212. Droga młodych ludzi, Pope John Paul II Polish Center, June 24, 2018, s. 4.

 213. Fałszywi prorocy i mistrzowie życia, Pope John Paul II Polish Center, July 1, 2018, s. 4.

 214. W nauczaniu Jana Pawła II, Pope John Paul II Polish Center, July 8, 2018, s. 4.

 215. Wielcy święci tygodnia, Pope John II Polish Center, Semptember 30, 2018, s. 4.

 216. Św. Faustyna Kowalska, Pope John II Polish Center, October 7, 2018, s. 3.

 217. Krzyż i Dobra Nowina, Pope John II Polish Center, November 11, 2018, s. 4.

 218. Boże Narodzenie, Pope John II Polish Center, December 25, 2018, s. 3.

 219. Boże Narodzenie, Pope John II Polish Center, December 25, 2019, s. 3.

 220. Komentarz liturgiczny, cykl C, 14 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 4, 2004, s. 2.

 221. Komentarz liturgiczny, cykl C, 15 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 11, 2004, s. 2.

 222. Komentarz liturgiczny, cykl C, 16 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 18, 2004, s. 2.

 223. Migawki wakacyjne według “Kromki chleba” kard. Stefana Wyszyńskiego, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 25, 2004, s. 2.

 224. Powstanie warszawskie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 1, 2004, s. 2.

 225. Święty Maksymilian Kolbe, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 8, 2004, s. 2.

 226. Cud nad Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 15, 2004, s. 2.

 227. Komentarz liturgiczny, cykl C, 21 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 22, 2004, s. 2.

 228. Komentarz liturgiczny, cykl C, 22 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 29, 2004, s. 2.

 229. Komentarz liturgiczny, cykl C, 23 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 5, 2004, s. 2.

 230. Komentarz liturgiczny, cykl C, 24 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 12, 2004, s. 2.

 231. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 19, 2004, s. 2.

 232. Idea szkolnictwa Bogdana Jańskiego i jej rozwój w działalności Zmartwychwstańców, Emaus 3 (2004), s. 5-6.

 233. Ks. kanonik Józef Karp, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 31, 2005, s. 2.

 234. Komentarz liturgiczny, cykl A, 21 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 31, 2005, s. 2.

 235. Na rok Eucharystii. W szkole Maryi, niewiasty Eucharystii według enc. “Ecclesia de Eucharista”, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 4, 2005, s. 2.

 236. Trwajcie w wierze, homilia Benedykta XVI, Warszawa 2006, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 30, 2005, s. 2.

 237. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 18, 2005, s. 2

 238. Bogdan Jański – syn Ziemi Pułtuskiej, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1-2(103) (2005), s. 5-6.

 239. Komentarz liturgiczny, cykl B, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Juli 1, 2006, s. 2.

 240. Święto Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 13, 2006, s. 2

 241. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 11, 16, 17, 2006, s. 3

 242. Bogdan Jański – człowiek niezwykłej wiary, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1, 2006, s. 3.

 243. Bogdan Jański – wzorem na czasy współczesne, Sygnaturka Kolegiacka, nr 4, 2006, s. 6-7.

 244. Bogdan Jański Patron, Sygnaturka Kolegiacka, nr 5, 2006), s. 4-5.

 245. Bogdan Jański – mistyk nieznany, Serwis Diecezji Płockiej, page 107429 (20. 01. 2006).

 246. Mistyczne życie Najświętszej Maryi Panny, Zwycięstwo Niepokalanej, 1/2007 (40), s. 12-14.

 247. Wzór Bogdana Jańskiego, Sygnaturka Kolegiacka, Rok 13, nr 1 (121), styczeń - luty 2007, Pułtusk, s. 11.

 248. Wzór Bogdana Jańskiego, Sygnaturka Kolegiacka, Rok 14, nr 1 (121), styczeń - luty 2008, Pułtusk, s. 11.

 249. Uroczystość Bożego Ciała. Historia i znaczenie, Święty Kazimierz. Miesięcznik Parafii św. Kazimierza w Warszawie, nr 5 (245) rok 9, maj 2008, s. 6.

 250. Święci ziemi podolskiej, News of Polonia, Los Angeles Kalifornia, vol. 04, No 13, August 2008, s. 19,21.

 251. Wniebowzięcie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 17, 2008, s. 3

 252. Matka Boża Częstochowska, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 24, 2008, s. 3

 253. Czas zadumy i pamięci, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 31, 2008, s. 3.

 254. Powstanie warszawskie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 10, 2008, s. 3.

 255. Błogosławiony Michał Sopoćko-czciciel Miłosierdzia Bożego, News of Polonia, Los Angeles Kalifornia, vol. 05, No 14, September 2008, s. 19,20; tenże: Radio Polskie, Los Angeles Kalifornia, September 7, 2008, godz. 15.15.

 256. Św. Stanisław Kostka, Święty Kazimierz, miesięcznik Parafii św. Kazimierza, Warszawa nr 8 [248] rok 9, wrzesień 2008, s. 4.

 257. Św. Ojciec Pio, Święty Kazimierz, miesięcznik Parafii św. Kazimierza, Warszawa nr 8 [248] rok 9, wrzesień 2008, s. 4.

 258. Sługa Boży Bogdan Jański [1807-1840], Sygnaturka Kolegiacka, Rok XIV, nr 8 [138] Pułtusk, sierpień 2008, s. 19.

 259. Nowa encyklika Benedykta XVI “Caritas in veritate”, News of Polonia, vol. 15, No. 5, September 2009, s. 18,24.

 260. Maryja w duchowości chrześcijanina, Zwycięstwo Niepokalanej 1/2010 (52), s. 10.

 261. Profesor srebrnego jubileuszu, w: Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu, red. W. Gałązka, J. Sokołowski, Episteme 100, Warszawa-Łomża 2010, s. 363-367.

 262. Duchowość chrześcijanina, Czuwam, Pismo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Łódź Ruda, Numer 7/ 2011 (10), s. 3-5.

 263. Do Częstochowy, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 7, 2011, s. 4.

 264. Encyklika “Ecclesia de Eucharistia”, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 14, 2011, s. 4.

 265. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 21, 2011, s. 3.

 266. Matka Boża Częstochowska, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 28, 2011, s. 3.

 267. Ks. Kazimierz Wądołowski, proboszcz parafii, w: Na chwałę Bogu. Historia pierwszego dziesięciolecia parafii pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie, red. H. Kozikowska, S. Urbański, W. Gałązka, Wydawca Parafia p.w. Świętej Rodziny w Wyszkowie, Wyszków 2011, s. 160-163.

 268. Ja jestem chlebem żywym, Pope John Paul II Polish Center, August 12, 2012, s. 3.

 269. Do Częstochowy, Pope John Paul II Polish Center, August 12, 2012, s. 4.

 270. Cud nad Wisłą, Pope John Paul Polish Center, August 12, 2012, s. 4.

 271. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul Polish Center, August 19, 2012, s. 3.

 272. Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 3.

 273. Rocznice, czas zadumy, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 4.

 274. Nasza solidarność, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 4.

 275. Jasnogórskie śluby Narodu, Pope John Paul II Polish Center, August 26, 2012, s. 4.

 276. Patriotyzm Jana Pawła II w pracy doktorskiej Jana Jaworskiego, Dziennik Związkowy, Chicago, February 17-10, 2012, s. 4, 18-19.

 277. A beginnig, an end, Pope John Paul II Polish Center, May 12, 2013, s. 2.

 278. Ascension of the Lord, Pope John Paul II Polish Center, May 12, 2013, s. 2.

 279. Weźmijcie Ducha Świętego, Pope John Paul II Polish Center, May 19, 2013, s. 3.

 280. Trójca Święta, Pope John Paul II Polish Center, May 26, 2013, s. 3.

 281. Ten kielich jest Nowym Przymierzem, we Krwi mojej, Pope John Paul II Polish Center, June 2, 2013, s. 3.

 282. Ku wolności Chrystusa, Pope John Paul II Polish Center, June 30, 2013, s. 3.

 283. Pokój temu domowi, Pope John Paul II Polish Center, July 7, 2013, s. 3.

 284. Obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, Pope John Paul II Polish Center, July 21, 2013, s. 3.

 285. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, Pope John Paul II Polish Center, July 28, 2013, s. 3.

 286. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, Pope John Paul II Polish Center, August 4, 2013, s. 3.

 287. Encyklika “Lumen fidei” Ojca Świętego Franciszka, Pope John Paul II Polish Center, August 4, 2013, s. 4.

 288. Szczęśliwy słudzy, których Pan zastanie czuwających, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

 289. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

 290. Cud nad Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 4.

 291. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 3.

 292. Rocznice, czas zadumy, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 4.

 293. 29 Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 4.

 294. Usiłujecie wejść przez ciasne drzwi, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 3.

 295. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 4.

 296. Święta ikona, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 4.

 297. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

 298. Jan Paweł II – O patriotyzmie – 1983 r., Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

 299. Czas zadumy i pamięci. 1 wrzesień 1939 r. II wojna światowa, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 4.

 300. Encyklika “Lumen fidei”, Pope John Paul II Polish Center, October 27, 2013, s. 4.

 301. Przyjdzie czas, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 3.

 302. Główne prawdy wiary, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 3.

 303. Jan Paweł II, Miłosierdzie Boże, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 4.

 304. Jego tron na Golgocie, Pope John Paul II Polish Center, November 24, 2013, s. 3.

 305. The kingdom of Heaven is at hand!, Pope John Paul II Polish Center, December 8, 2013, s. 2.

 306. Nawróćcie się, bo blisko jest Królestwo niebieskie, Pope John Paul II Polish Center, December 8, 2013, s. 3.

 307. Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, Pope John Paul II Polish Center, December 15, 2013, s. 3.

 308. Święto Objawienia Pańskiego, Pope John Paul II Polish Center, January 5, 2014, s. 3.

 309. Chrzest Pański, Pope John Paul II Polish Center, January 12, 2014, s. 3.

 310. Oto Baranek Boży, Pope John Paul II Polish Center, January 19, 2014, s. 3.

 311. Christ aur Ligh, Pope John Paul II Polish Center, February 2, 2014, s. 2.

 312. Ofiarowanie Pańskie, Pope John Paul II Polish Center, February 2, 2014, s. 3.

 313. Jak chcecie żeby ludzie wam czynili, podobnie im czyńcie, Pope John Paul II Polish Center, February 23, 2014, s. 3.

 314. Lenten traditions in Poland, Pope John Paul II Polish Center, March 9, 2014, s. 4.

 315. Tam przemienił się, Pope John Paul II Polish Center, March 16, 2014, s. 3.

 316. Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, Pope John Paul II Polish Center, March 23, 2014, s. 3.

 317. Kto żyje wierzy we Mnie, Pope John Paul II Polish Center, April 6, 2014, s. 3.

 318. Hosanna Synowi Dawida, Pope John Paul II Polish Center, April 13, 2014, s. 3.

 319. Pierwszego dnia po szabacie, Pope John Paul II Polish Center, April 20, 2014, s. 3.

 320. Papież święty Jan XXIII, Pope John Paul II Polish Center, April 27, 2014, s. 4; tenże, Papież święty Jan Paweł II, tamże.

 321. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, Pope John Paul II Polish Center, May 4, 2014, s. 3.

 322. Ja jestem bramą owiec, Pope John Paul II Polish Center, May 11, 2014, s. 3.

 323. Niech się nie trwoży serce wasze, Pope John Paul II Polish Center, May 18, 2014, s. 3.

 324. Nie zostawię was sierotami, Pope John Paul II Polish Center, May 31, 2014, s. 3.

 325. Wniebowstąpienie, Pope John Paul II Polish Center, June 01, 2014, s. 3.

 326. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pope John Paul II Polish Center, June 15, 2014, s. 3.

 327. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, Pope John Paul II Polish Center, June 22, 2014, s. 3.

 328. Apostołowie Piotr i Paweł, Pope John Paul II Polish Center, June 29, 2014, s. 3.

 329. Pokój temu domowi, Pope John Paul II Polish Center, July 6, 2014, s. 3.

 330. Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce, Pope John Paul II Polish Center, July 20, 2014, s. 3.

 331. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli, Pope John Paul II Polish Center, July 27, 2014, s. 3.

 332. Jezus oddalił się stamtąd na miejsce pustynne, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 3.

 333. The icon of Our Lady of Częstochowa (The Black Madonna) to visit pope John Paul II Polish Center on Saturday, August 16 th, 2014, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 5; tenże, August 10, 2014, s. 5.

 334. Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 5; tenże, August 10, 2014, s. 5.

 335. Ja jestem, nie bójcie się, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 3.

 336. Matki Boskiej Zielnej, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 3.

 337. Cud nas Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 4.

 338. History of Jasna Góra Monastery; tenże, Jasna Góra, Pope John Paul II Polish Center, August 17, 2014, s. 2, 3.

 339. On jednak odparł “Niedobrze jest brać chleb dzieciom i dawać psom”, Pope John Paul II Polish Center, August 17, 2014, s. 3.

 340. A wy za kogo Mnie uważacie, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3.

 341. Święta ikona, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3,4.

 342. Św. Faustyna – 109 urodziny (25 sierpnia), Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3.

 343. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 4.

 344. Wywyższył węża na pustyni, Pope John Paul II Polish Center, September 14,2014, s. 3.

 345. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, Pope John Paul II Polish Center, September 20-21, 2014, s. 5.

 346. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, Pope John Paul II Polish Center, October 5, 2014, s. 3.

 347. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, Pope John Paul II Polish Center, October 12, 2014, s. 3.

 348. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga, Pope John Paul II Polish Center, October 19, 2014, s. 3.

 349. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, Pope John Paul II Polish Center, October 26, 2014, s. 3.

 350. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze, Pope John Paul II Polish Center, November 2, 2014, s. 3.

 351. The Holy Temple, Pope John Paul II Polish Center, November 9, 2014, s. 2.

 352. Prawdziwa mądrość, Pope John Paul II Polish Center, November 9, 2014, s. 3.

 353. Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie, Pope John Paul II Polish Center, November 30, 2014, s. 3.

 354. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

 355. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka - może być doktorem Kościoła?, Pope John Paul II Polish Center, July 5, 2015, s. 4.

 356. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 12, 2015, s. 4.

 357. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 19, 2015, s. 4.

 358. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 25, 2015, s. 4.

 359. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, August 2, 2015, s. 4.

 360. Doświadczenie Boga w ciemności nocy, Pope John Paul II Polish Center, August 9, 2015, s. 4

 361. Doświadczenie mistyczne, Pope John Paul II Polish Center, August 16, 2015, s. 4.

 362. Doświadczenie mistyczne, Pope John Paul II Polish Center, August 23, 2015, s. 4

 363. Święta Faustyna ( 5 go października), Pope John Paul II Polish Center, October 4, 2015, s. 3.

 364. Wierzący, Świętość, Pope John Paul II Polish Center, November 26, 2017, s. 4.

 365. Adwentowo, modlitewnie… nie wiem, czy mistycznie, w: http://liturgia.Wiara .pl/ doc/4356607.Modlitwa -jest-czuwaniem.

 366. 40 dni Wielkiego Postu, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 11, 2018, s. 3.

 367. Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 18, 2018, s. 4.

 368. Duchowość młodzieży świata w nauczaniu Jana Pawła II, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 26, 2018, s. 4.

 369. Krzyż drogą życia, Pope John Paul II Polish Center, March 4, 2018, s. 4.

 370. Krzyż jest miłością, Pope John Paul II Polish Center, March 11, 2018, s. 4.

 371. Święto Młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 18, 2018, s. 4.

 372. Niedziela Palmowa – Święto Młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 25, 2018, s. 4.

 373. Krzyż znakiem ostatecznego zwycięstwa, Pope John Paul II Polish Center, April 15, 2018, s. 4.

 374. Postawa wobec sensu życia, Pope John Paul II Polish Center, April 22, 2018, s. 4.

 375. Wzrastanie młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, April 29, 2018, s. 4.

 376. The inexpressible mystery, Pope John Paul II Polish Center, May 27, 2018, s. 2.

 377. Antynomia młodości i śmierci, Pope John Paul II Polish Center, June 17, 2018, s. 4.

 378. Droga młodych ludzi, Pope John Paul II Polish Center, June 24, 2018, s. 4.

 379. Fałszywi prorocy i mistrzowie życia, Pope John Paul II Polish Center, July 1, 2018, s. 4.

 380. W nauczaniu Jana Pawła II, Pope John Paul II Polish Center, July 8, 2018, s. 4.

 381. Wielcy święci tygodnia, Pope John Paul II Polish Center, Semptember 30, 2018, s. 4.

 382. Św. Faustyna Kowalska, Pope John Paul II Polish Center, October 7, 2018, s. 3.

 383. Krzyż i Dobra Nowina, Pope John Paul II Polish Center, November 11, 2018, s. 4.

 384. Boże Narodzenie, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2018, s. 3.

 385. Boże Narodzenie, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2019, s. 3.

 386. Krzyż drogą życia, Pope John Paul II Polish Center, March 7, 2021, s. 4.

 387. Krzyż jest miłością, Pope John Paul II Polish Center, March 14, 2021, s. 4.

 388. Święto młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 21, 2021, s. 4.

 389. Niedziela Palmowa, Pope John Paul II Polish Center, March 28, 2021, s. 4.

 390. Krzyż znakiem ostatecznego zwycięstwa, Pope John Paul II Polish Center, April 18, 2021, s. 4.

 391. Postawa wobec sensu życia, Pope John Paul II Polish Center, April 25, 2021, s. 4.

 392. „Wzrastanie” młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, May 2, 2021, s. 4.

 393. Antynomia młodości i śmierci, Pope John Paul II Polish Center, June 13, 2021, s. 4.

 394. Fałszywi prorocy i mistrzowie życia, Pope John Paul II Polish Center, June 27, 2021, s. 4.

 395. Młodzież, Pope John Paul II Polish Center, July 4, 2021, s. 4.

 396. Boże Narodzenie, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2021, s. 3.

 397. Wzrastanie młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, May 29, 2022, s. 4.

Artykuły umieszczane na łamach
czasopism polonijnych w USA i na Białorusi

 1. Co to jest świętość?, Kalifornia Nasze Radio, 03. 07. 1998.

 2. Świętość a życie codzienne, Kalifornia Nasze Radio, 10. 07. 1998.

 3. Powołanie do świętości, Kalifornia Nasze Radio, 17. 07. 1998.

 4. Mistyczna świętość, Kalifornia Nasze Radio, 24. 07. 1998.

 5. Święci, jako wzory naśladowania, Kalifornia Nasze Radio, 03. 08. 1998.

 6. Polscy święci, Kalifornia Nasze Radio, 10. 08. 1998.

 7. Zjednoczenie z Bogiem, Kalifornia Nasze Radio, 17. 10. 1998.

 8. Zaślubiny z Bogiem, Kalifornia Nasze Radio, 24. 10. 1998.

 9. Korzenie polskiej duchowości, Kalifornia Nasze Radio, 13. 09. 1998.

 10. Badania nad polską duchowością, Kalifornia Nasze Radio, 20. 09. 1998.

 11. Badania nad duchowością Polaków żyjących na ziemiach wschodnich, Kalifornia Nasze Radio, 27. 09. 1998.

 12. Polscy mistycy, Kalifornia Nasze Radio, 04.10. 1998.

 13. Bł. Faustyna Kowalska, Kalifornia Nasze Radio, 11. 10. 1998.

 14. Zjawiska nadzwyczajne, Kalifornia Nasze Radio, 18. 10. 1998.

 15. Święto Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, Kalifornia Nasze Radio, 25. 10. 1998.

 16. Kult zmarłych, Kalifornia Nasze Radio, 08. 11. 1998.

 17. Duchowość Polonii, Kalifornia Nasze Radio, 15. 11. 1998.

 18. Patriotyzm elementem duchowości, Kalifornia Nasze Radio, 22. 11. 1998.

 19. Adwent, Kalifornia Nasze Radio, 29. 11. 1998.

 20. Święci w życiu chrześcijanina, Kalifornia Nasze Radio, 03. 07. 1999.

 21. Św. Wojciech, Kalifornia Nasze Radio, 10. 07. 1999.

 22. Św. Stanisław biskup, Kalifornia Nasze Radio, 17. 07. 1999.

 23. Św. Jadwiga królowa, Kalifornia Nasze Radio, 24. 07. 1999.

 24. Św. Maksymilian Kolbe, Kalifornia Nasze Radio. 01. 08. 1999.

 25. Naśladowanie świętych, Kalifornia Nasze Radio, 08. 08. 1999.

 26. Świadectwo świętych, Kalifornia Nasze Radio, 15. 08. 1999.

 27. Świadectwo służby, Kalifornia Nasze Radio, 22. 08. 1999.

 28. Świadectwo męczeństwa, Kalifornia Nasze radio, 29. 08. 1999.

 29. Męczennicy, Kalifornia Nasze Radio, 05. 09. 1999.

 30. Męczennicy II wojny światowej, Kalifornia Nasze Radio, 12. 08. 1999.

 31. Męczennicy Wschodu, Kalifornia Nasze Radio, 19. 08. 1999.

Audycje radiowe do Rodaków (Kalifornia)

 1. “Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1996).

 2. “Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.1996).

 3. “Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1996).

 4. “Teologia Koronki do Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1997).

 5. “Miłosierdzie a grzech”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1998).

 6. “Pismo święte o miłosierdziu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.07.1998).

 7. “Miłosierdzie a grzech”, “Czytanie Pisma świętego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.08.1998).

 8. “Miłosierdzie a grzech”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1998).

 9. “Pojęcie miłosierdzia”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1999).

 10. “Duchowe odrodzenie Polaków po upadku komunizmu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (17.07.1999).

 11. “Pojęcie miłosierdzia, cd.”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.1999).

 12. “Stary Testament”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.1999),

 13. “Pojęcie miłosierdzia, cd.”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1999).

 14. “Duchowość rodaków żyjących w byłych krajach ZSRR”, Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie, Los Angeles (USA) (26.08.1999).

 15. “Dożynki ludowe wyrazem narodowej religijności”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda (USA) (19.09.1999).

 16. “Miłosierdzie Boże według bł. Faustyny obrazem duchowości kapłana”, Diecezjalny zjazd księży diecezji grodzieńskiej, Kuria Diecezjalna - Instytut Katechetyczny, Grodno (Białoruś) (08.11.1999).

 17. “Teologia duchowości”, Spotkanie z alumnami seminarium magisterskiego z teologii duchowości, Grodno (Białoruś) (08.11.1999).

 18. “Ziemia grodzieńska - ziemią Miłosierdzia”, Spotkanie laikatu diecezji grodzieńskiej, Grodno (Białoruś) (09.11.1999).

 19. “Obraz «Jezu, Ufam Tobie» - wzorem życia chrześcijanina”, Spotkanie z parafianami, Porzecze (Białoruś) (09.11.1999).

 20. “Święci i męczennicy diecezji mohylewskiej”, Spotkanie z wiernymi, Mohylew (Białoruś) (18.12.1999).

 21. “Między Bałtykiem a Morzem Czarnym - ziemia męczenników i świętych”, Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Towarzystwo Polska-Ukraina, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (17.03.2000).

 22. “Orędzie Miłosierdzia Bożego według św. Faustyny”, Kościół Świętego Ducha, Wilno (30.04.2000).

 23. “Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (1.07.2000).

 24. “Perykopa o synu marnotrawnym”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.07.2000).

 25. “Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2000).

 26. “Pismo święte o grzechu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2000).

 27. “Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2000).

 28. “Duchowość polska, święci średniowiecza”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (08.09.2000).

 29. “Wizje św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2001).

 30. “Apokryfy”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.07.2001).

 31. “Wizje św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, 01.08.2001.

 32. “Apokryfy”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2001).

 33. “Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (1.07.2002).

 34. “Św. Paweł Apostoł”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2002).

 35. “Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2002).

 36. “Polska duchowość maryjna”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2002).

 37. “Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2002).

 38. “Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2003).

 39. “Duchowość polska – XV i XVI wiek”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.07.2003).

 40. “Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2003).

 41. “Duchowość polska – XV i XVI wiek”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2003).

 42. “Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2003).

 43. “Duchowość polska – przełomu XIX i XX wieku”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (19.07.2004).

 44. Obraz “Jezu, ufam Tobie”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2004).

 45. “Duchowość polska – przełomu XIX i XX wieku”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (20.08.2004).

 46. “Obraz Jezu, ufam Tobie”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (1.09.2004).

 47. “Duchowość Narodu Polskiego na przełomie XIX-XX wieku, 1830-1914, Zarys teologiczno-historyczny”, Produkcja: Videofact DVD1, Yorba Linda 2005 (USA).

 48. “Duchowość polska – wiek XVIII”, Ośrodek Polonijny im. Jana II, Yorba Linda Kalifornia, (19.07.2005).

 49. “Kult Miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2005).

 50. “Duchowość polska – wiek XVIII”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2005).

 51. “Kult Miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2005).

 52. “Miłosierdzie ratunkiem dla świata”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2006).

 53. “Polskie rocznice patriotyczne XX wieku”, DVD1, produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, (27.08.2006).

 54. “Duchowość Narodu Polskiego w ciągu tysiąclecia”. Zarys teologiczno – historyczny, DVD1, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, sierpień 2006.

 55. Przemówienie, homilia, w: Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, Produkcja: Videofact, DVD1, Yorba Linda 27.08.2006 (USA)

 56. “Duchowość Narodu Polskiego poprzez więzi kulturowo-twórcze, Zarys teologiczno-historyczny”, Produkcja: Videofact DVD3, Yorba Linda sierpień 2006 (USA)

 57. “Film katolicki a laicki”, dyskusja, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (28.08.2006).

 58. “Miłosierdzie ratunkiem dla świata”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2006).

 59. “Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim”, DVD, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Ca, 6 sierpień 2007.

 60. “Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Produkcja: Videofact, Yorba Linda, (06.08.2007) (USA).

 61. Przemówienie, homilia, w: “Dekoracja Weteranów Polskich – 2007”, Produkcja: Videofact DVD, Yorba Linda 25.08.2007, (USA)

 62. Dekoracja Weteranów Polskich. Homilia, DVD, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, 25 sierpień 2007.

 63. “Błędne rozumienie miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2007).

 64. “Mistyka Miłosierdzia”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, (01.08.2008).

 65. “Duchowość polska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (08.08.2008).

 66. “Teologia Miłosierdzia”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, (01.09.2008).

 67. “Patriotyzm w znaczeniu Jana Pawła II”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, DVD Produkcja Videofact, 18 sierpień 2008.

 68. “Tu też jest Polska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, DVD. Produkcja: Videofact – Kalifornia USA, 2008.

 69. “Cierpienie według św. Faustyny”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II. Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, część I, (07.08.2009).

 70. “Cierpienie według św. Faustyny”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, część II, (04.09.2009).

 71. “Przesłanie św. Faustyny a przesłanie R. Celakównej”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego (06.08.2010

 72. “Konferencja patriotyczna”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (21.08.2011), DVD, Videofact - Kalifornia USA, 2011.

 73. “Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego (05.08.2011).

 74. “Życie duchowe chrześcijanina”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (29.07.2012).

 75. “Historia różańca świętego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (15.08.2012).

 76. “Teologia odpustów”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (26.08.2012).

 77. “Świętość Jana Pawła II”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (27.07.2014).

 78. “Świętość chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (03.08.2014).

 79. “Św. Jan XIII mistykiem”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (10.08.2014).

 80. “75 rocznica Powstania Warszawskiego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (17.08.2014).

 81. “Święci papieże wzorem życia duchowego”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (24.08.2014).

 82. “Rok Miłosierdzia 2016”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (15. 07. 2015).

 83. “Apokalipsa naszych czasów”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (26. 08. 2015).

Wykłady wygłoszone do Polonii
w Yorba Linda i na Białorusi

 1. Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, Yorba Linda 24.08. 2003.

 2. Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, 29.08. 2004.

 3. Duchowość narodu polskiego na przełomie XIX – XX wieku 1830-1914. Zarys teologiczno-historyczny (2005).

 4. Duchowość narodu polskiego w ciągu tysiąclecia. Zarys teologiczno-historyczny (sierpień 08. 2006).

 5. Duchowość narodu polskiego poprzez wiezi kulturowo-twórcze. Zarys teologiczno-historyczny (sierpień 08. 2006).

 6. Polskie rocznice patriotyczne XX wieku (sierpień 27. 08. 2006).

 7. Polish president visits Reagan Presidential Library, July 17, 2007.

 8. Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim (Yorba Linda, CA – 6 sierpień 2007).

 9. Oprawa liturgiczna dekoracji weteranów polskich – 2007 (Yorba Linda, 25. 08. 2007, DVD).

 10. Patriotyzm w znaczeniu Jana Pawła II, Yorba Linda, Ca, 18 sierpień 2008.

 11. Rocznice patriotyczne (21. 08. 2011).

 12. Rola Kościoła powszechnego w Polsce na przełomie XIX-XX wieku 1830-1914 (DVD1).

 13. Tu też jest Polska. Produkcja. Videofact- California.

Wykłady, uroczystości patriotyczne umieszczone na DVD,
Videofack – California