OBRAZ STATYSTYCZNY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Dla informacji czytelnika warto przedstawić całościowy dorobek badawczy ks. Profesora. W tym czasie był on autorem (współautorem) i redaktorem (współredaktorem) 86 książek, obejmujących bardzo szeroki wachlarz tematów z dziedziny teologii duchowości i mistyki, z polskiej teologii duchowości i mistyki przeżyciowej oraz europejskiej, a także amerykańskiej, z duchowości zachodniego i wschodniego Kościoła. Należy wymienić tylko tytuły badań przedstawione w najważniejszych pozycjach książkowych: formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, teologia modlitwy, teologia życia mistycznego, mistycy polscy, mistyczny świat ducha, duchowość zmartwychwstańcza, świętość ubogich świata, żywoty polskich świętych, mistyka miłosierdzia. Inne tematy badań: duchowość Europy, duchowość osób powołanych, duchowość współczesnego Kościoła, duchowość globalizacji i ekologii (ekoteologia duchowości), duchowość Gorzkich Żalów, krzyża, wychowania, męczeństwa, pielgrzymowania, pokolenia Jana Pawła II, duchowość polska (XIX i XX wiek), mistyka polska (zwłaszcza przeżyciowa), mistyka przeżyciowa kobiet, mistyka służby, duchowość poezji Z. Herberta, świętość chrześcijanina, duchowość zakonna według założycieli, życie mistyczno-konsekrowane, polska szkoła zmartwychwstańcza, szkoła honoracka bł. H. Koźmińskiego, szkoła mariańska św. S. Papczyńskiego, szkoła sióstr benedyktynek s. M. Mortęskiej i polskich kapucynów XIX wieku (bp B. Szymański, o. P. Leszczyński, o. L. Lendzian).

Niektóre pozycje zostały przetłumaczone na obce języki: “Mistyczny świat ducha”, Warszawa 2000, na język rosyjski i angielski; “Duchowość zmartwychwstańcza”, Warszawa 2003, na język portugalski (dwa wydania) i angielski; “Żywoty polskich świętych”, Warszawa 2004, na język angielski; “Jan Paweł II Wielki, John Paul II The Great, Juan Pablo II El Grande”, Indio 2006 (USA), została przetłumaczona na język angielski i hiszpański; “Pope John Paul II to managers”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw 2011 (j. angielski, wersja elektroniczna); “Pope John Paul II to lectures, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings”, Volume 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, Warsaw 2012; “Pope John Paul II to lectures, students. Young Managers Ethicality Researchers – YMER, Second volume on Social Devolepment, Responsibility Human Work YMER research, inspirations”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Warsaw 2014; “Nadzwyczajny charyzmat miłości, Matka Maria Teresa Linssen”, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, na język niemiecki: “Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche”, Patris Verlag 2013; aktualnie tłumaczona jest na język niemiecki 2 pozycja książkowa: “Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994)”, seria: Mistyka chrześcijańska 139, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014; “Erfahrung der Liebe Gottes in der Erfahrungsmystik von Mutter Marie Therese Linssen (1927-1994)”, Mechernich 2015. Również, niektóre artykuły zostały przetłumaczone na języki: niemiecki, rosyjski, litewski, portugalski, hiszpański, włoski, słowacki i angielski.

Ks. Profesor napisał 490 artykuły naukowe (8 w druku), na łamach polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz w książkach zbiorowych (publikowane też na Białorusi, Litwie, Ukrainie, Słowacji, w Niemczech i USA). Najliczniejszą grupę stanowią opracowania umieszczone w wymienionych powyżej zbiorowych pozycjach książkowych. Do tego zestawu tematów należy dodać liczne badania (pionierskie i odkrywcze) z duchowości polskich szkół; z mistyki polskich karmelitanek i bernardynek; z teologii życia duchowego polskich teologów i świętych; mistyki studyjnej, a przede wszystkim (pionierskie i odkrywcze) z mistyki przeżyciowej 39 polskich mistyczek i 12 mistyków oraz odkrycie mistyki przesłania (św. Faustyna, s. L. Nastał, s. R. Babiak, s. Z. Tajber, R. Celakówna, s. B. Siewierska, s. W. Boniszewska). Również pionierskie badania z mistyki przeżyciowej niemieckiej (Maria Teresa Linssen), hiszpańskiej, włoskiej (św. Gemma Galgani, św. Paweł od Krzyża) oraz z mistyki przeżyciowej Małej Arabki (Palestynki) z Karmelu w Betlejem, z duchowości amerykańskiej (ks. L. Lovasik), angielskiej (Juliana z Norwich), białoruskiej, francuskiej, litewskiej, niemieckiej, ukraińskiej, słowackiej, słoweńskiej, włoskiej. Ponadto, przedmiotem badań są tematy dotyczące nadprzyrodzonych uzdolnień w życiu duchowym, mistyki pasyjnej, cierpienia, duchowości ekumenicznej, modlitwy, metodologii teologii duchowości i mistyki islamu. Również opracowania dotyczące pojęcia świętości (świętości mistycznej), ascezy, kierownictwa duchowego (zwłaszcza dusz mistycznych), duchowości kapłańskiej, duchowości rodziny, duchowości zakonnej, ludzi świeckich.

Artykuły o tej problematyce publikował na łamach m.in. czasopism naukowych: “Studia Theologica Varsaviensa”, “Collectanea Theologica”, “Roczniki Teologiczne KUL”, “Ateneum Kapłańskie”, “Homo Dei”, “Życie Konsekrowane”, “Via Consecrata”, “Saeculum Christianum”, “Dobry Pasterz”, “Polonia Sacra”, “Zarządzanie i Edukacja”, “Częstochowskie Studia Teologiczne”, “Gdańskie Studia Teologiczne”, “Warszawskie Studia Teologiczne”, “Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża”, „Studia Włocławskie”, “Ełckie Studia Teologiczne”, “Studia Nauk Teologicznych PAN”, “Veritati et Caritati”, „Teologia Polityczna”, “Communio in Christo” w wersji niemieckiej i angielskiej (Mechernich, Niemcy), “Studia Theologica Grodnensia” oraz “Religia i społeczeństwo” (Białoruś), a także w znanych seriach: “Mistyka polska” i “Mistyka chrześcijańska”, “Edukacja w nauczaniu Kościoła”, “Jański – ku przyszłości”, “Duchowość Europy” (są to serie powołane przez Profesora) oraz w “Homo meditans”, “Homo orans”, “Duchowość w Polsce” (współzałożyciel), “Karmel żywy”, “Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich”, “Bibliotheca Honoratiana”, “Episteme”, “Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja”, Fundacja AMF “Nasza Droga”, “Biblioteka Teologów Częstochowskich”, “Ad Ecclesiae Częstochoviensis Memoriam”.

Napisał 134 haseł encyklopedycznych, słownikowych, biogramów: haseł z dziedziny teologii duchowości i mistyki, biogramy polskich przedstawicieli mistyki przeżyciowej i studyjnej, polskich świętych i kandydatów na ołtarze, teologów diecezji częstochowskiej (m.in. do Encyklopedii katolickiej, Encyklopedii pedagogicznej, Powszechnej encyklopedii filozofii, Leksykonu duchowości katolickiej, do polskiego wydania Leksykonu mistyki, red. P. Dinzelbachera, Słownika polskich teologów; Słownika polskich teologów katolickich).

Ksiądz Urbański napisał 161 wprowadzeń, wstępów, przedmów do dzieł naukowych, przede wszystkim z teologii duchowości i mistyki, w większości w znanych seriach wyżej cytowanych, szczególnie założonych na UKSW. Napisał też 4 skrypty dla studentów i 398 artykuły naukowo-popularne, część publikowana na Białorusi na łamach czasopism: “Misericordia” i “Słowo Życia” (Grodno), część na łamach gazet polonijnych w USA: biuletyn Centrum Polonijnego Jana Pawła II “Pope John Paul II Polish Center”, Yorba Linda, Kalifornia; “News of Polonia” w Los Angeles, “Biuletyn Orchard Lake”, “Głos Polonii”, “Kurier Polski” (Corona, Kalifornia), a także “Duszpasterz Polski Zagranicą” (Rzym). W Polsce zaś na łamach gazetki parafialnej wydawanej w Pułtusku: “Sygnaturka Kolegiacka”, na łamach “Quo Vadis Polonia”, “Emaus 2000”, “Emaus”, “Zwycięstwo Niepokalanej”, “Miejsca Święte”, “Niedziela Płocka”, “Niedziela”, “Dzień Pański”, “Echo ojca Bernarda”, “Egzorcysta”. Artykuły te przeważnie propagowały duchowość Bogdana Jańskiego, duchowość miłosierdzia, duchowość Jana Pawła II, postacie polskich świętych, wydarzenia patriotyczno-narodowe, komentarze liturgiczne na niektóre niedziele zwykłe i z zakresu historii polskiej duchowości.

Ks. Profesor napisał 170 recenzje naukowe dzieł różnych autorów polskich i zagranicznych: europejskich oraz amerykańskich (także tłumaczone na język słowacki i niemiecki); 142 recenzji wydawniczych dla różnych wydawnictw naukowych: ATK, UKSW, KUL, WAM, Uniwersytetu Szczecińskiego, University of Novo Mesto (Słovenia), Wszechnicy Mazurskiej Olecko, Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej “Adam”, Pasjonistów, Karmelitów Bosych, Poligrafii Salezjańskiej w Krakowie, Pijarów, Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, dla Wydawnictwa Gdańskiego Seminarium Duchownego, Wydawnictwa Diecezjalnego w Częstochowie, Wydawnictwa Naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Wydawnictwa Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwa Alleluja w Krakowie, dla serii: „Człowiek-Wiara-Kultura” Uniwersytetu Humanistycznego Jana Długosza w Częstochowie. Był recenzentem licznych artykułów w 12 czasopismach naukowych, w tym: “Studia Theologica Grodnensia” (Białoruś), “Gdańskie Studia Teologiczne”, “Słowo Krzyża”, “Studia Theologica Varsaviensa”, “Polonia Sacra”, „Warszawskie Studia Teologiczne”, “Veritati et Caritati”, “Roczniki Teologiczne KUL”, “Episteme”, “Zarządzanie i Edukacja”, “Życie Konsekrowane”, “Studia Bobolanum”, “Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców”,”Studia Włocławskie”.

Ks. Profesor napisał 53 sprawozdania z różnych sympozjów, z promocji książek, z działalności Studium Duchowości Europejskiej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, itp.; 3 komunikaty przedstawiające zabranie głosu w dyskusjach panelowych oraz 172 opracowań z zakresu duchowości dla różnych zgromadzeń zakonnych, informatorów, opracowań statutów i programów wyżej wymienionych Studiów, projektów badawczych, regulaminów, programów formacyjnych dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, itp. Ks. Profesor udzielił 119 wywiadów na łamach różnych czasopism, a także do telewizji, również dla Telewizji Katolickiej (Kolonia, Niemcy); radia, przede wszystkim dla radia polonijnego: “Nasze Radio” i “Radio Polskie” (Kalifornia, USA) oraz na łamach czasopism na Białorusi, w Kanadzie, USA, w Niemczech (3 w języku niemieckim). Wystąpił w 45 audycjach radiowych, przeważnie w polonijnym “Naszym Radiu” i w “Polskim Radiu” w Kalifornii oraz w Polskim Radiu Program 1 (homilie niedzielne). Brał udział w filmie: „Św. Faustyna w blasku Miłosierdzia”, Film –wywiad, TVP Historia , 16.06.2018, godz. 20.40; Kino Wisła Warszawa, 17.10.2018, godz. 19.00; TVP Historia, 20.04. 2020, godz. 19.00; telewizja francuska KTO TV, 20. 04.2020, godz. 20.00.

Od początku pracy naukowej prowadzi badania naukowe na UKSW finansowane przez Komitet Badań Naukowych, w tym 4 badania własne prowadzone, jako adiunkt i 27 badań statutowych prowadzonych jako samodzielny pracownik naukowy. Również na przestrzeni tych lat, jako jedyny na Wydziale Teologicznym UKSW zrealizował trzyletni grant naukowy (1999-2002), którego wyniki zostały opublikowane w pozycji książkowej: “Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku”, Warszawa 2002. Są to badania archiwalne, źródłowe, po raz pierwszy opublikowane. Kwerenda obejmowała 11 archiwów zgromadzeń zakonnych (i innych). Badania pozwoliły odkryć materiały stanowiące cenny wkład w kulturę polską; uporządkować piśmiennictwo archiwalne; przeprowadzić podział i określić rodzaj materiałów. To nowatorskie opracowanie wnosi twórczy wkład także w kulturę duchową Europy.

Ponadto, jest doradcą i konsultantem projektu badań wpływu etyki na biznes, w szczególności wpływu etyczności pracy na produkcyjność pracy i na konkurencyjność biznesu. Projekt normy etyczności pracy EK 1000 z międzynarodową normą PN-ISO 26000 jako nową inspiracją do tworzenia nowoczesnego narzędzia edukacji przyszłych menedżerów na uniwersytetach i szkołach biznesu w Europie, zarówno jako narzędzia dla praktyki menedżerskiej, jak i do pomocy przy formowaniu strategii CSR (Corporate Social Responsibility). Badania są oparte na społecznej nauce Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka i są prowadzone od 2000 roku w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Również jest prowadzony projekt badań wpływu etyki na biznes: “Model zasad etycznej pracy dla uczelni w Polsce i Europie do kształcenia przyszłych menedżerów”, 01.09.2013 – 01.06.2014. Jednocześnie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie dzieli się wynikami badań, tworząc w tym celu ogólnoświatową sieć YMER (Young Managers Ethicality Researchers). Wyniki badań są opublikowane:

Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

Pope John Paul II to managers, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw, the 1 st May 2011.

Pope John Paul II to lectures, students, Young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2012.

Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development, Responsibility Human Work. YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Janski Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of Work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 14, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2014.

Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014.

Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

Ks. S. Urbański w 2007 roku złożył dwa projekty badawcze w ramach programu: “Patriotyzm jutra” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: “Bogdan Jański. Patriotyzm, Naród, Wspólnota” i “Patrzeć, rozumieć, działać – Sieć Animatorów Dziedzictwa Lokalnego”. Również, 12 grudnia 2014 roku złożył do Narodowego Centrum Nauki dwuletni projekt badawczy: “Jedność Europy na fundamencie wartości judeo-chrześcijańskich”, obejmujący osiem krajów Europy Zachodniej i Wschodniej (Anglia, Czechy, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Włochy).

Ks. Urbański napisał 8 opinii pism kandydatów do procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym (o. B. Łubieński, kard. S. Wyszyński, B. Jański , ks. J. Grasewicz – Białoruś, Matka Maria Teresa Linssen – Niemcy, abp W. Kluczyński - Białoruś) i dwie recenzje dla Watykanu o s. Robercie Babiak i o s. Wandzie Boniszewskiej. Napisał 6 opinii cenzorskich o imprimatur Kurii. Napisał 45 recenzje dorobku naukowego o tytuł profesora oraz na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego; 17 recenzji rozpraw habilitacyjnych; 108 recenzji dysertacji doktorskich bronionych na różnych uczelniach w Polsce (w tym jedną dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie); 639 recenzji prac magisterskich i licencjackich, także dla innych uczelni.

Tworząc Sekcję Teologii Duchowości na Wydziale Teologicznym, ks. Profesor, oprócz nieustannego wydawania publikacji naukowych jak wyżej widzimy, położył największy nacisk na kształcenie kadr pracowników naukowych i specjalistów dla wielu instytucji kościelnych. W ten sposób poprzez nową pierwszą w Polsce kadrę teologów duchowości przełamywał negatywne podejście do teologii duchowości i mistyki, dając jej prawo odrębnej dziedziny teologicznej. Stąd też z biegiem lat powstaje teologia duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, na Wydziałach Teologicznych w Toruniu, Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Poznaniu, Tarnowie, Olsztynie, Białymstoku. W tym celu rozwinął najliczniejsze na Uczelni seminarium doktoranckie (stacjonarne i zaoczne), międzynarodowe, aby prowadzić szeroką gamę badań i przekazywać słuchaczom nową koncepcję teologii duchowości, jako szkoły warszawskiej. Dlatego pod kierunkiem ks. Profesora powstało 80 prac doktorskich (5 prac podarował innym promotorom, 1 praca obroniona w Rzymie; jedna praca całkowicie przygotowana w Częstochowie , odebrana nieprzepisowo przez Wydział Teologiczny UPJP II w Krakowie), m.in. z zakresu polskiej duchowości, polskiej mistyki przeżyciowej i studyjnej, formacji zakonnej i duchowości zakonnej, duchowości kapłańskiej, duchowości apostolstwa, duchowości miłosierdzia, świętości chrześcijanina, świętości żołnierza, świętości harcerza, duchowości według Jana Pawła II, różnych zagadnień z teologii życia duchowego i mistycznego. Tematy badań też dotyczyły duchowości i mistyki według Ojców Kościoła i Ojców Wschodnich, mistyki prawosławia. Również rodzimej duchowości: Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowenii, Słowacji, Niemiec, Belgii, Francji, Rosji, Włoch, USA, a także prowadzone są z dziedzictwa duchowego Hiszpanii, Anglii, Zambii, Kamerunu, Kazachstanu, Norwegii i Węgier. Rozprawy doktorskie pisane pod jego kierunkiem w ocenie recenzentów uzyskały znaczące uznanie i są wydawane drukiem w serii Sekcji Teologii Duchowości UKSW: “Mistyka polska” i “Mistyka chrześcijańska” (por. W. Słomka, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej, “Roczniki Teologiczne KUL” 46 (1999), z. 5, 5-6).

Na seminarium naukowym prowadzonym przez ks. Profesora napisano 119 prac magisterskich i licencjackich. Powstała jedna praca zaliczeniowa na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie: S. Antoniak, Duchowość Anieli Salawy, Warszawa 2007. Prace te, oprócz Wydziału Teologicznego UKSW, były bronione też na Wydziale Teologicznym KUL i w Wyższym Instytucie Teologicznym (Częstochowa) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prace magisterskie pisali również studenci z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, Słowenii, USA.

Ks. Profesor przeprowadził 44 promocje dzieł naukowych różnych autorów (polskich i zagranicznych). Promocje te odbywały się w różnych ośrodkach naukowych i uczelnianych, m.in.: w Ambasadzie Belgijskiej. Przedstawicielstwo Flandrii; w auli Konferencji Episkopatu Polski; na Politechnice Warszawskiej, na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w „Centrum Resurrectionis” w Krakowie, w Galerii Porczyńskich w Warszawie, w Teatrze Muzycznym “Roma” w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie, w Centrum Kultury “Civitas Christiana” w Warszawie, w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Warszawa), w Uczelni Jańskiego (Łomża).

Ks. S. Urbański powołał cztery serie wydawnicze: “Mistyka polska” i “Mistyka chrześcijańska” (mające godło), które powstały na UKSW, a dotychczas ukazało się 160 pozycji książkowych oraz “Edukacja w nauczaniu Kościoła”, która powstała w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, a wydała 18 tomów, m.in. dotyczących nauczania Jana Pawła II: o uniwersytetach, o nauce i wychowaniu, o ewangelizacji ludzi nauki, skierowanego też do polskich uczonych, menedżerów i polityków oraz wykłady inauguracyjne 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, a także serię: “Jański – ku przyszłości” w wyżej wymienionej Szkole, w ramach której wyszło 5 pozycji książkowych. W 2015 roku powołał na UKSW serię: “Duchowość Europy” z godłem (numer 6 - zawiera dwie pozycje książkowe).

Swoje badania ks. Profesor pogłębia poprzez organizację sympozjów ogólnouczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jednocześnie konferencje naukowe spełniały rolę przekazywania badań warszawskiej szkoły duchowości i rozsławiały teologię duchowości na UKSW, nie tylko o zasięgu krajowym. Dlatego na Uczelni zorganizował 104 konferencji naukowych na temat m.in. polskiej duchowości i mistyki, prozy i poezji mistycznej, duchowości zakonnej i kapłańskiej. Po raz pierwszy tematem była duchowość Gorzkich Żalów, duchowość krzyża, mistyka służby s. Marty Wiecka. Ale warto wymienić dalsze pionierskie zagadnienia po raz pierwszy podejmowane w dyskusji sympozjalnej, jak: duchowość Europy, duchowość globalizacji, duchowość ekologii, duchowość New Age, duchowość poezji Zbigniewa Herberta, duchowość pokolenia Jana Pawła II, duchowość pielgrzymowania i duchowość męczeństwa. Trzeba też wymienić najważniejsze sympozja międzynarodowe dotyczące, m.in. duchowości Europy, duchowości Matki Teresy z Kalkuty, duchowości św. Damiana, mistyki przeżyciowej Marii Teresy Linssen, duchowości i mistyki Jerzego Matulewicza, duchowości św. Klary, duchowości Caritas. Ks. Urbański był również współorganizatorem 5 sympozjów na Białorusi: 4 w Grodnie i 1 w Witebsku, a także 2 konferencji naukowych na Ukrainie (Lwów, Gródek Podolski- Horodok) i 4 na Litwie (Wilno, Kowno, Mariampol) oraz 3 konferencji w Niemczech (Mechernich), 3 międzynarodowych konferencji w Częstochowie jako członek Komitetu Naukowego, których materiały ukazały się w 4 tomach serii: “Człowiek – Wiara – Kultura”: “Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy”, red. U. Czerniak, J. Grabowski, Częstochowa 2003; “Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem", red. U. Czerniak, J. Grabowski, Częstochowa 2006; “W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką”, t. 1, red. U. Czerniak, Częstochowa 2010; t. 2, red. A. Szyndler, Częstochowa 2010. Konferencje zorganizowane we współpracy z Instytutem Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, z Wyższym Instytutem Teologicznym w Częstochowie, z ośrodkami naukowymi w Moskwie (Rosja), Kijowie (Ukraina), Mohylewie (Białoruś). Ponadto uczestniczył w 131 konferencjach krajowych i zagranicznych.

Ks. Profesor był członkiem Komitetu Organizacyjnego II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, Kraków (1-5.10.2011) i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji: “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (9.04.2014).

Ponadto, ks. Profesor zorganizował (współorganizator, konsultant) 119 sympozjów w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, w jej Zamiejscowych Wydziałach (Chełm, Elbląg, Opole, Kraków, Zabrze, Szczecin) oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży (obecnie Uczelnia Jańskiego). Tematyka konferencji przeważnie dotyczyła duchowości i mistyki Bogdana Jańskiego oraz szkoły duchowości zmartwychwstańczej, odkrytej po raz pierwszy przez ks. Profesora w polskiej historii duchowości. Powyższe konferencje pogłębiały duchowość szkoły zmartwychwstańczej i były pierwszymi w Polsce “spotkaniami naukowymi”, propagującymi tę rodzimą duchowość i mistykę. Szereg konferencji też poświęcono myśli Jana Pawła II o nauce, wychowaniu, i o uniwersytetach, o duchowości pracownika naukowego, o edukacji; oraz o patriotyzmie, narodzie, duchowości przedsiębiorcy, encyklice “Wiara i rozum”, rodzinie i pracy, a szczególnie duchowości Europy. Konferencje odbywały się również poza murami Uczelni: w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnice Warszawskiej, w Centrum Resurrectionis w Krakowie, Galerii Porczyńskich w Warszawie, Teatrze Muzycznym “Roma” w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie, w katedrze biskupiej w Elblągu, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w Pułtusku (mieście edukacji B. Jańskiego) i Winnicy (mieście urodzenia B. Jańskiego). W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie współorganizator 3 konferencji naukowych ( w tym dwie międzynarodowe).

Ks. Profesor był inicjatorem i współorganizatorem 6-ciu Tygodni Duchowości Chrześcijańskiej zorganizowanych w Częstochowie przez Studium Duchowości Chrześcijańskiej przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Organizatorem 12-tu comiesięcznych konwersatoriów: “Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, dotyczących nauczania społecznego Kościoła: kardynała S. Wyszyńskiego, B. Jańskiego, Jana Pawła II, politycznych i gospodarczych przemian po komunizmie. Wygłosił 3 referaty. Był też w latach 1984-1989 organizatorem 12-tu posiedzeń naukowych teologów moralistów i teologów duchowości ATK oraz z innych ośrodków naukowych w kraju, m.in. w celu wyodrębnienia teologii duchowości jako samodzielnej dyscypliny teologicznej. Wygłosił 2 referaty.

Od roku 1996 ks. Profesor wygłosił 244 referaty na sympozjach naukowych: uczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych w Polsce i zagranicą. Tematyka referatów jest bardzo różnorodna i bogata, ale przede wszystkim dotyczy zagadnień teologii duchowości i mistyki przeżyciowej oraz studyjnej. Można jeszcze wymienić referaty o formacji uniwersytetu, edukacji, miłosierdziu, o duchowości małżeńskiej, kapłańskiej, maryjnej; o duchowości Jasnej Góry, kard. S. Wyszyńskiego, B. Jańskiego, św. Faustyny, św. Maksymiliana Marii Kolbego, ks. A. Żychlińskiego, św. J. Matulewicza, bł. M. Darowskiej, s. M. Wieckiej, s. R. Babiak, bł. Honorata, poezji Z. Herberta, o duchowości o. A. Gądka, s. T. J. Kierocińskiej; o duchowości Europy, ekologii (ekoteologii duchowości), globalizacji, przedsiębiorcy, szkoły zmartwychwstańczej; o duchowości hymnów i pieśni o Trójcy Świętej, o przesłaniu polskich mistyczek, o duchowości pielgrzymowania, pokolenia Jana Pawła II; duchowości Caritas, męczeństwa, krzyża, o modlitwie w tradycji wschodniej, o pracy. Z zagranicznych postaci prezentował naukę na temat teologii duchowości: św. Franciszka Salezego, św. Teresy z Kalkuty, św. Damiana, św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej, św. Klary, Matki Marii Teresy Linssen (Niemcy), ks. L. Lovasika (USA), dr Scotta Pecka (USA). To ogólne wyliczenie tematyki niektórych referatów ukazuje już skalę badań Księdza Profesora. Referaty głosił w różnych ośrodkach naukowych i diecezjalnych, w seminariach duchownych i w ośrodkach sanktuaryjnych (Jasna Góra, Licheń, Łagiewniki, Święty Krzyż, Sejny, Letycze - Ukraina) oraz 15 referatów wygłosił zagranicą (Białoruś, Litwa, Ukraina, Niemcy, Słowacja, Włochy, USA).

Również od roku 1996 ks. Profesor wygłosił 295 wykłady w Polsce i zagranicą. Były one głoszone w różnych ośrodkach naukowych, diecezjalnych; do różnych środowisk, do kapłanów różnych diecezji, do uczestników Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum” (Warszawa), w ramach Studium Duchowości Europejskiej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, do studentów Duszpasterstwa Akademickiego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, do słuchaczy Centrum Dialogu i Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, do słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UKSW, do uczestników Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy, do Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego, do studentów z krajów wschodnich skupionych w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele sióstr karmelitanek na Krakowskim Przedmieściu. Zagranicą zaś najwięcej ich było wygłoszonych w okresie wakacyjnym w Centrum Polonijnym im. Jana Pawła II w Yorba Linda w Kalifornii, w Los Angeles, Orchard Lake (Michigan) oraz w “Naszym Radiu” i “Polskim Radiu” dla Polonii (Kalifornia). Wygłosił również wykłady do rodaków skupionych w wyżej wymienionym Centrum, a przede wszystkim do Rycerzy Ruchu Miłosierdzia Bożego i członków “Faustinum” działających w tym Centrum. Dlatego najczęstszym tematem wykładów było miłosierdzie Boże, nauczanie i przesłanie św. Faustyny, analiza Jej “Dzienniczka”, ale i też historia duchowości polskiej, narodu polskiego, zagadnienie patriotyzmu, a także patriotyzmu Jana Pawła II, tożsamości narodowej, duchowości rodaków żyjących w byłych krajach ZSRR. Niektóre z tych wykładów zostały nagrane na DVD, produkcja: Videofact – Kalifornia. Wykłady były głoszone także na Białorusi (Grodno, Porzecze, Mohylew, Witebsk), na Litwie (Wilno, Kowno, Mariampol) i na Ukrainie (Lwów, Stanisławów - Iwano-Frankowsk, Gródek Podolski – Horodok, Łuck).

Ksiądz Profesor był konsultantem i członkiem Redakcji “Emaus 2000” , “Emaus” i “Zarządzanie i Edukacja” Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Ponadto był redaktorem merytorycznym 62 książek wydanych m.in. przez Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Instytut Wydawniczy PAX, UKSW, KUL, “Bernardinum” Pelplin, Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną “Adam”, Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Wydawnictwo św. Jana w Krakowie, Wydawnictwo “Alleluja” w Krakowie. Był też konsultantem naukowym 63 pozycji. Ks. Urbański współpracuje z 11 redakcjami czasopism; 25 redakcjami czasopism naukowych; 6 redakcjami czasopism zagranicznych; 8 redakcjami czasopism polonijnych; 17 seriami wydawniczymi. Również współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi: z Wydawnictwem Diecezjalnym w Grodnie (Białoruś), Wydawnictwem “Communio in Christo” w Mechernich (Niemcy). Jest członkiem 14 Rad Naukowych oraz współzałożycielem czasopism: „Studia Theologica Grodnensia”, „Misericordia”, „Słowo Życia” (Grodno, Białoruś); „Kurier Polski” (Corona, Kalifornia); „Zarządzanie i Edukacja”, „Emaus 2000”, „Emaus”; „Veritati et Caritati”, „Communio in Christo” ; Newsletter (w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej, Mechernich, Niemcy).

W przypadkowym wyborze publikacje ks. Profesora były cytowane 424 razy w pracach naukowych drukowanych. Ukazało się też o nim różnych biogramów, notek, wydarzeń, opracowań w liczbie 518.

Na zakończenie jeszcze należy wspomnieć, że 100 razy pozycje ks. Profesora zostały zrecenzowane na łamach następujących czasopism m.in.: “Studia Theologica Varsaviensa”, “Zarządzanie i Edukacja”, “Ateneum Kapłańskie”, “Via Consecrata”, “Homo Dei”, “Częstochowskie Studia Teologiczne”, “Veritati et Caritati”, “Życie Konsekrowane”, “Studia Theologica Grodnensia” (Białoruś), “Communio in Christo” (Niemcy, w języku polskim, niemieckim i angielskim), “Niedziela”, „Studia Włocławskie”. Również powstały opracowania, a także wypowiedzi na temat twórczości naukowej ks. Profesora. Została też napisana praca magisterska na PWT we Wrocławiu: J. Szczepaniak, Mistyka chrześcijańska w pismach ks. Stanisława Urbańskiego, Wrocław 2012.

Trzeba zaznaczyć, że dorobek naukowo-badawczy ks. Profesora podany statystycznie jest nie pełny, ponieważ, zwłaszcza w pierwszych latach pracy, nie był spisywany. Wiele pozycji z całej działalności nie zanotowano.