SZKOŁA TEOLOGII DUCHOWOŚCI I MISTYKI

Podsumowując powyższe pionierskie badania ks. Profesora, można powiedzieć, że stworzył szkołę teologii duchowości i mistyki. Nie omawiając teraz szczegółowo badań i twórczości, ponieważ całość została zaprezentowana powyżej, możemy stwierdzić, że szczególnym przedmiotem naukowego zainteresowania jest polska teologia duchowości, historia polskiej teologii duchowości i szkół duchowości oraz polska mistyka przeżyciowa i studyjna. A więc, problematyka badań obejmuje przede wszystkim rodzimą tradycję ascetyczno-mistyczną. Badania te dotyczą odkrycia w tradycji polskiej pisarzy i doktryny teologii duchowości, odkrycia procesu życia duchowego, także wspólnot życia duchowego, kultury, obyczajów, tradycji ludowej, itp. Na pierwsze miejsce jednak wysuwają się badania nad polską mistyką studyjną i przeżyciową, nad poznaniem doktryn i szkół mistyki, odkryciem polskich twórców teologii życia mistycznego, poznaniem polskiej mistyki przeżyciowej, zwłaszcza mistyki przesłania (posłania), dzienniczków duszy (odkrywanie nowych źródeł), poezji i prozy mistycznej oraz wyprostowaniem wielu błędnych interpretacji z tej dziedziny wiedzy. Badania te, zatem, prowadzą do przedstawienia polskiej teologii duchowości i mistyki, jej specyfiki w świetle historii Polski i jej wkładu w dziedzictwo Europy oraz wpływów duchowości europejskiej. Trzeba dodać, że ks. Profesor nie uprawia metody historycznej, faktologii historycznej, hagiografii, ale analizuje i przedstawia doktrynę teologii duchowości i studyjnej oraz przeżyciowej mistyki. Jego badania wychodzą też szeroko poza badania duchowości i mistyki rodzimej, dotyczą wielu współczesnych zagadnień z teologii duchowości i mistyki oraz metodologii.

O. prof. A. Nowak pisze, że ks. S Urbański podejmuje konkretne przykłady mistyki studyjnej, mistyki studyjnej-przeżyciowej, mistyki przeżyciowej. Niektóre pozycje zostały przetłumaczone na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, słowacki, litewski, białoruski. Mamy do czynienia z Autorem, który jest znany poza granicami naszego kraju. Pionierskim zrywem badawczym jest ekoteologia duchowości; należy do pionierów badających polską myśl w zakresie teologii duchowości. Trzeba zwrócić uwagę na bardzo oryginalne opracowania z dziedziny polskiej mistyki. Nie uprawia teologii referującej. Zakres badawczy ks. S. Urbańskiego jest ogromny (A. Nowak, “Doświadczenie religijne a doświadczenie mistyczne w wybranych publikacjach ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego”, w: Świętość i historia, seria: Mistyka polska 132, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 91-104; tenże, w: Duchowość i historia, seria: Mistyka polska 133, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 111-124).