SYMPOZJA ZORGANIZOWANE W SZKOLE WYŻSZEJ
IM. BOGDANA JAŃSKIEGO, STUDIUM
DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ, WARSZAWA

 1. “Dylematy demograficzne Polski do 2020 roku – konsekwencje edukacyjne, społeczne i gospodarcze”, Warszawa (11.11.1997).

 2. “System wychowawczy św. Jana Bosko – szkołą dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli w stulecie przybycia salezjanów do Polski”, współudział Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, Warszawa (29.01.1998).

 3. “Kasy chorych – korzyści dla pacjenta, korzyści dla służby zdrowia, korzyści dla zdrowych, przybliżające aktualną problematykę społeczno – polityczną w środowisku lokalnym”, Sejmowa Komisja Zdrowia, Warszawa (12.02.1998).

 4. “Ewolucja zarządzania edukacją i nauką w kontekście integracji Polski z Unią Europejską”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Dział Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej, Warszawa (13.02.1998).

 5. “Bon edukacyjny skuteczną drogą reformy szkoły”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa (26.02.1998).

 6. “Z nizin moralnych do mistycznych wzgórz – Bogdan Jański”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.11.1998).

 7. “Wiara i rozum. Encyklika “Fides et ratio”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.1998).

 8. Sesja naukowa z cyklu: “Narracja historyczna – narracja psychologiczna” pt.: “Wieloaspektowe ujęcie historii lat komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”, Warszawa (12.04.1999).

 9. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999).

 10. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula Collegium Novum UJ w Krakowie (02.06.1999).

 11. Otwarcie “Roku Bogdana Jańskiego – 160. rocznica śmierci”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

 12. “Wychowawcza rola uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (22.11.1999).

 13. Bogdan Jański – Patron Szkoły, wystawa publikacji poświęconych B. Jańskiemu, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ul. Chełmska 21 A oraz w bibliotece uczelni, ul. Bogusławskiego 6 A (08.12.1999).

 14. Konferencja panelowa: “160. rocznica śmierci Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.1999).

 15. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.03.2000).

 16. “Duchowość Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.03.2000).

 17. Sesja panelowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

 18. “Psychologia a duchowość”, wykład prof. Davida Haya z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (29.04.2000).

 19. “Bogdan Jański – wzorem na dziś”, Centrum Resurrectionis, Kraków (25.04.2000); również dyskusja panelowa.

 20. Sesja panelowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.05.2000)

 21. “Szkolnictwo wyższe – dziś i jutro”, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2000). List abpa Giovanni B. Re Substytuta z Sekretariatu Stanu w imieniu Jana Pawła II do Uczestników konferencji, ZiE, nr 3, 2000, s. 160. Przesłanie Janowi Pawłowi II dwa tomy książki: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, jako dar urodzinowy.

 22. “Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.11.2000).

 23. “Bogdan Jański – pasja szukania prawdy”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2000); również quiz “Dziedzictwo Bogdana Jańskiego”.

 24. “Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (22.02.2001) (podobna sesja odbyła się na Zamiejscowym Wydziale WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Chełm (09.03.2001) i Elbląg.

 25. “Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.03.2001).

 26. “Szkoły im. Bogdana Jańskiego jako ośrodki Krajowego Systemu Usług na rzecz MSP”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.04.2001).

 27. “Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego”, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa (04.05.2001).

 28. Konferencja popularno-naukowa w ramach VI Łomżyńskich Dni Społecznych dotycząca życia i nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula WSZiP, Łomża (10.06.2001).

 29. “Transformacja społeczno-gospodarcza w regionie polsko-kalinigradzkim”, Konferencja międzynarodowa polsko-rosyjska, Elbląg (02.07.2001).

 30. “Młodzież w społeczeństwie obywatelskim”, Konferencja polsko-litewska, Wilno, Dom Polski (11-13.10.2001).

 31. “Terroryzm a prawda”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.2001).

 32. “Europa i region”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (07.12.2001).

 33. Konferencja filozoficzna: “Godność człowieka”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2001).

 34. “Edukacja polityczna w Polsce”, Konferencja w Galerii Porczyńskich, Warszawa (25.01.2002).

 35. “Sylwetka studenta Szkół im. Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.02.2002).

 36. I konferencja Samorządów Studenckich Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego pt.: “Misja samorządu Studentów w Szkołach Wyższych im. Bogdana Jańskiego”, (współorg.), Warszawa (28.02.-02.03.2002).

 37. “Globalizacja a wartości chrześcijańskie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (24.03.2002).

 38. “The Xth European Conference on Information Systems”, Konferencja międzynarodowa, Elbląg (06–08.06.2002).

 39. “Wiara, rozum a przedsiębiorczość”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.04.2002).

 40. “Polska – Unia Europejska – Asean”, Instytut Badań Naukowych, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (07.11.2002).

 41. “Jednostka ludzka a globalizm”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.11.2002).

 42. “Rola samorządu w budowaniu “Małej Ojczyzny”, Zarząd Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.03.2003).

 43. “Szkoła katolicka w służbie nauki i wychowania w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (18.10.2003).

 44. “Prawda o człowieku obroną przed iluzjami”, Warszawa (06.12.2003).

 45. “Prezentacja postaci ks. Piotra Semenenki”, Warszawa (08.12.2003).

 46. “Antropologiczne implikacje w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (08.03.2004).

 47. Debata studencka “Polskie partie polityczne, a państwo narodowe w zjednoczonej Europie”, Warszawa (15.04.2004).

 48. “Kulturowe i duchowe oblicze zjednoczonej Europy”, Warszawa (17.04.2004).

 49. “Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii” z okazji “Tygodnia Szkół im. Bogdana Jańskiego”, Warszawa (06.05.2004).

 50. “Problemy współczesnej rodziny polskiej”, Warszawa, (12.05.2004).

 51. “Państwo wobec wyzwań współczesności”, współorganizator, Warszawa, (13.05.2004).

 52. “Jedność europejska w polityce, gospodarce i kulturze”, Warszawa, (15.05.2004).

 53. “Jedność kulturowa i duchowa Europy zadaniem oraz wyzwaniem XXI wieku”, Warszawa (16.05.2004).

 54. Spotkanie nauczycieli filozofii Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Kraków (18.05.2004).

 55. “Misja społeczna chrześcijanina przedsiębiorcy”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (19.05.2004).

 56. “Kreatywny charakter pracy”, Warszawa (20.05.2004).

 57. “Bogdan Jański a powstanie listopadowe”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.11.2004).

 58. “Rozwój nowej kultury pracy w Europie”, Warszawa (04.01.2005).

 59. “Człowiek w społeczeństwie: człowiek – praca – wartość”, Przemówienie, prowadzenie, otwarcie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa, (04.02.2005).

 60. “Prawda o człowieku w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (07.04.2005).

 61. “Patriotyczne aspekty wychowania a służba narodowi - Bóg, Honor, Ojczyzna – Wychowanie ku obywatelskiej mądrości”, Warszawa (20.05.2005).

 62. “Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, Sekcja Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (07.06.2005).

 63. Sympozjum obchodów rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej: “Polska praworządna w odpowiedzialnym biznesie”, Warszawa (10.06.2005).

 64. “Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji” - z okazji 170. rocznicy “Bractwa Służby Narodowej”, Warszawa (13.06.2005).

 65. “Rocznica powstania Bractwa Służby Narodowej”, Warszawa (14.06.2005).

 66. “Myśl tylko żyje w czynie”. Zagrożenie Europy w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II “Ecclesia in Europa” (M. Koryciński), Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Chełm (12.10.2005).

 67. “Funkcja Kościoła i państwa wobec narodu w jednoczącej się Europie”. Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II (prezentacja multimedialna), Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Kraków (08.12.2005).

 68. “Bogdan Jański wzorem na czasy współczesne w służbie wartościom społeczno-narodowym”. Siedziba Urzędu Miejskiego, Pułtusk (19.02.2006).

 69. “Udział katolików w tworzeniu kultury Europy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i

 70. Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (20.02.2005).

 71. “Życie i działalność Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego – służba Narodowi i Państwu”, konferencja prowadzona z udziałem pracowników naukowych PAN oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (16.05.2005).

 72. “Czym jest dziś Służba Narodowi?”, sympozjum połączone z monodramem poświęconym Bogdanowi Jańskiemu i jego przesłaniu skierowanym do współczesnych; wykłady: Diakonia Narodu jako niezależna chrześcijańska służba społeczna; Społeczne poglądy Bogdana Jańskiego; Rola Bogdana Jańskiego w środowisku emigracji Polaków; Droga do służby Bogdana Jańskiego; Wspólnota jako najlepsze miejsce do podejmowania wyzwań i służby; Służba Narodowa dziś. Jej miejsce we współczesnym globalistycznym świecie; Służba Narodowa jako możliwość oddziaływania na środowisko lokalne; Misja Służby Narodowej Bogdana Jańskiego; audycje radiowe: “Jak służyć Narodowi dziś – Bogdan Jański i jego myśli”, cykliczne prelekcje w Diecezjalnym Radio Niedziela w Łomży, w programie Gość dnia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (14.10.2005).

 73. “Ku rzeczom nowym zmieniającej się rzeczywistości”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Elbląg (30.03.2006).

 74. “Patroni naszych Szkół – próba odczytania dziedzictwa”, temat: “Chrześcijańska transformacja narodu według Bogdana Jańskiego”, Konferencja Chełmsko-Ukraińska, Zamiejscowy Wydział, Chełm - współudział, (27.04.2006).

 75. Dysputy wiosenne o Jańskim: “Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Bogdana Jańskiego”, Warszawa (13.05.2006).

 76. “Rola filozofii w kształtowaniu współczesnej cywilizacji”. Cnota patriotyzmu w Narodzie Polskim zjednoczonym z Unią Europejską (ks. H. Niemiec), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.05.2006).

 77. “Patroni diecezji elbląskiej w lokalnej świadomości i tożsamości regionu – wymiar religijno-patriotyczny”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Zamiejscowy Wydział Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (17.05.2006).

 78. “Inspiracje środowiska Bogdana Jańskiego – Ojciec Czesław Klimuszko – patriota lokalny wykraczający ponad przeciętność”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (31.05.2006).

 79. “Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw”, temat: “Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa”, współudział, Warszawa (05.06.2006).

 80. “171. rocznica powstania “Domku Jańskiego””, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.02.2007).

 81. “Życie i działalność Sługi Bożego Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Winnica, kościół parafialny, (25.02.2007).

 82. “200-setna rocznica urodzin Bogdana Jańskiego, Patrona”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.03.2007).

 83. “Bogdan Jański: obecność w historii i aktualność we współczesności”, współorg., Wyższe Seminarium Duchowne Zmartwychwstańców, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Centrum Resurrectionis, Kraków, (19.04.2007), promocja: Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, Warszawa 2007.

 84. “Miejsce wspólnoty narodowej w “Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II oraz w pismach Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (09.06.2007).

 85. “Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, współudział: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej i Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Instytut Jana Pawła II w Warszawie; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.06.2007).

 86. “Etos konkurencyjności przedsiębiorstw”, współudział, Warszawa (22.06.2007).

 87. “Wspólnota narodowa - wspólnotą wartości wobec współczesnych wyzwań”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (11.05.2007), (20.09.2007).

 88. “Współczesne wyzwania a koncepcja wspólnoty według Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.11.2007).

 89. V Tydzień Papieski “Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was nie wymagają”, współorg. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Zamiejscowy Wydział, Chełm (13-19.04.2008).

 90. “Obraz rodziny u progu XXI wieku. Stan aktualny i potrzeba wsparcia”, współorg., Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2008).

 91. II Konferencja “Konkurencyjna produktywność poprzez działania proetyczne”. Wyniki badań, wręczenie dyplomów “Załoga firmy z wysoką etycznością pracy”; jak osiągnąć “Biały Certyfikat ?”, (13.05.2008).

 92. “Między wiedzą a mądrością”, współorg., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Konferencja ogólnopolska, Warszawa (31.05.2008).

 93. “Święty Kościele grzeszników”, Konferencja ogólnopolska, współorg., Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (17.04.2008).

 94. “Bogdan Jański na nowo odczytywany,” Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 15- lecia służby Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05. 2009).

 95. “Nauka w służbie człowieka i narodu”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Konferencja ogólnopolska pod patronatem księdza arcybiskupa dr Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego; prof. dr. hab. Kazimierza Wiatra, przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; J. Zdaniewicza, prezesa Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych. Wystąpienia: ks. kard. K. Nycz, prof. W. Kornik, rektor Politechniki Warszawskiej, ks. M. Piwko, założyciel Szkół Jańskiego. Referaty wygłosili: prof. K. Wiatr, Nauka i społeczeństwo informacyjne a nauczanie Jana Pawła II; prof. J. Kawecki, Polska na wirażu dziejów. Kondycja szkolnictwa wyższego; prof. A. Biela, Ludzie nauki na rzecz państwa i narodu. Promocja książek z serii: Edukacja w nauczaniu w Kościoła 5 i 6, IV tomu “Jan Paweł II o nauce”, Warszawa 2009, i V tomu “Jan Paweł II do polskich uczonych”, Warszawa 2009, Wystąpił: Chór kameralny “Clamaverunt Justi” Uniwersytetu Muzycznego im. F Chopina pod dyr. Ks. K. Szymonika, prorektora; Chór akademicki Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego pod dyr. S. D. Nowak. Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, (21.4.2009).

 96. “Po co nam państwo” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, Konferencja naukowa w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Elbląg (25.03.2010).

 97. “Koncepcja społeczno-polityczna Bogdana Jańskiego w perspektywie wyzwań współczesnych”, Konferencja ogólnopolska z racji obchodzenia Roku Jańskiego 2010, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, (12.05.2010).

 98. “Jan Paweł II do menedżerów” piąta ogólnopolska konferencja w serii: “Konkurencyjna produktywność poprzez działania proetyczne” pt.: “Wpływ stosowania społecznego Jana Pawła II w osiąganiu wysokiej jakości etyczności pracy i efektów według normy etyczności pracy EK 1000, w dialogu z ISO 26000”, prowadzenie Sesji 1 pt.: “Stosowanie 53 zasad etycznej pracy, opartych na fragmentach tekstu społecznego nauczania Jana Pawła II i wpływ na etyczność pracy i społeczną odpowiedzialność” i Sesja 3 pt.: “Etyczność pracy – dobre przykłady firm stosujących skutecznie nauczanie społeczne Jana Pawła II i zastosowanie w badaniach dyplomowych”, Warszawa (13.05.2011).

 99. Panel dyskusyjny “Tożsamość i misja ludzi nauki” w ramach “Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (20.05.2011).

 100. “Konkurencyjna produktywność i wyższe społeczne korzyści poprzez etyczność pracy”, Pierwsza konferencja ogólnopolska YMER 2011, Project: Young Managers Ethicality Researchers YMER worldwide network, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (21-22.10.2011).

 101. “Kultura polityczna w nauczaniu Jana Pawła II”, Konferencja nauka z cyklu “2012 Polska szkoła zmartwychwstańcza”, Wyższe Seminarium Duchowne Księży – “Rok Odpowiedzialności Politycznej”, Urząd Miasta Kraków (16.03.2012).

 102. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Organizacja wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Łomża (26-28.09.2012).

 103. “Badania dla potwierdzenia pozytywnego wpływu etyki na biznes włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Druga konferencja ogólnopolska YMER 2012, Project: Young Managers Ethicality Researchers YMER worldwide network, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (19.10.2012).

 104. Panel dyskusyjny “Odpowiedzialność polityków za…”, w ramach “Roku odpowiedzialności politycznej w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (08.12.2012).

 105. “Ku nowej kulturze pracy w organizacjach. Wyniki badań YMER wpływu etyki na biznes”, Trzecia konferencja YMER+BiN 2013 z cyklu: Wpływ etyki na biznes, włączając społeczną etykę Jana Pawła II, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (10.05.2013).

 106. “Iwona Piotrowicz – osiągnięcia naukowe i organizacyjne”. Konferencja naukowa z cyklu: “Wielkie osobowości Szkół Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa, Elektronowa 2 (25.05.2013).

 107. “Misja uniwersytetów i szkół wyższych wobec nowych wyzwań”, Konferencja międzynarodowa, współorganizacja: Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Teatr Muzyczny Roma, Warszawa (18.10.2013).

 108. “Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego”, Konferencja międzynarodowa, udział m. in: Uniwersytet Europejski Viadrina, Instytut Współpracy Regionalnej i Transgranicznej Morza Bałtyckiego przy Wydziale Zamiejscowym w Elblągu, Elbląski Park Technologiczny, ul. Stanisława Staszica 1, Elbląg (07-08.11.2013).

 109. “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, Konferencja interdyscyplinarna, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (09.04.2014).

 110. IV Konferencja YMER+BiN 2014. “Wpływ etyki na biznes – wyniki badań YMER. Kryteria społecznie odpowiedzialnego rozwoju wsparciem ISO 26000, włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (06.06.2014).

 111. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja: “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, ks. S. Urbański przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prelegenci: Uniwersytet Monachium, Uniwersytet Bratysława, Politechnika Warszawska, UKSW, APS, KUL, WAT, Warszawa (25.06.2014).

 112. “200-lecie urodzin ks. Piotra Semenenko”, Konferencja naukowa, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2014).

 113. VI Konferencja YMER + BiN 2016 z cyklu: Wpływ etyki na biznes z uwzględnieniem społecznej etyki pracy Jana Pawła II, pt: „Rozwijanie w organizacjach konkurencyjnej innowacyjności, produktywności pracy i płacy dla uzyskania wzrostu sprzedaży poprzez zarządzanie etycznością pracy” (WEM – Work Ethicality Management), współorg. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13. 05. 2016).