STUDIUM DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ

Od roku akademickiego 2002/2003 działalność Instytutu została zawieszona z powodu jego reorganizacji, a Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej przyjął nazwę Studium. Od tej chwili Studium Duchowości Zmartwychwstańczej kontynuowało liczne badania naukowe i popularyzujące myśli oraz osobę Bogdana Jańskiego. Dzięki podjętej przez Studium współpracy z dyrektorem Januszem Odrowążem – Pieniążkiem z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i kierownikiem biblioteki – Hanną Makowską, a także z Biblioteką Narodową w Warszawie oraz stałemu współdziałaniu z ks. dr. Bolesławem Micewskim CR, Studium uzupełniało zasoby archiwalne dotyczące piśmiennictwa Patrona Szkoły. Na ich podstawie powstało wiele kolejnych opracowań i referatów wygłoszonych na licznych konferencjach naukowych, spotkaniach, wykładach – w liczbie 137. Powyższe opracowania w formie artykułów i referatów podejmowali przeważnie pracownicy naukowo-dydaktyczni Szkół im. Bogdana Jańskiego. Są to pionierskie opracowania różnorodnej myśli Jańskiego w oparciu o źródła archiwalne, które zostały sprowadzone do Studium Duchowości Zmartwychwstańczej.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej kontynuowało i jednocześnie rozwinęło szeroką współpracę ze Zgromadzeniem Księży Zmartwychwstańców: D. Taborem, B. Zarańskim, S. Koperkiem, B. Micewskim, J. Mrówczyńskim, A. Kardasiem, K. Wojtowiczem, M. Gawlikiem, P. Kolasińskim, T. Sułkowskim. Studium podjęło też współpracę z Archiwum Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Rzymie oraz z s. Aliną Merdas ze Zgromadzenia Sióstr Sacré Coeur w Warszawie. Głównym celem tej współpracy były podjęte badania naukowe nad zgłębianiem myśli Bogdana Jańskiego.

Studium kontynuowało ponadto współpracę z ponad 40 pracownikami naszych Szkół oraz osobami spoza Szkoły, inicjując w ten sposób kolejny tok badań nad myślą Bogdana Jańskiego – szczególnie w aspektach ekonomii, gospodarki, politologii, a także na płaszczyźnie moralno-religijnej. Podjęte tematy były bardzo różnorodne:

 1. Aktualność myśli Bogdana Jańskiego w Społeczeństwie Wiedzy; dr Alina Borowska

 2. Bogdan Jański mówił o współpracy między Narodami, a ta wymaga znajomości języków obcych. Odpowiedzialność. Ekonomia polityczna – nauką moralności; dr Jerzy Donarski

 3. Apostolski charyzmat Założyciela Zmartwychwstańców; ks. Andrzej Duda

 4. Tradycja w nowoczesności; ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski

 5. Myśl Bogdana Jańskiego o odrodzeniu duchowym, jako fundamencie odrodzenia narodowego Polaków; mgr Krzysztof Dziurzyński

 6. Uniwersalizm apostolstwa laikatu w myśli i działalności Bogdana Jańskiego; ks. dr Jarosław Grabowski

 7. Misja chrześcijan świeckich w myśli i działalności Bogdana Jańskiego – aktualność i wyzwanie na progu nowego tysiąclecia; ks. dr Jarosław Grabowski

 8. Ewangelizacja poprzez kulturę w myśli i działaniu Bogdana Jańskiego; ks. dr Jarosław Grabowski

 9. Kulturotwórczy wymiar apostolatu Bogdana Jańskiego; ks. dr Jarosław Grabowski

 10. Wizja państwa według Bogdana Jańskiego a jego współczesna kondycja, dr Leszek Graniszewski

 11. Twórcze inspiracje artystyczne Bogdana Jańskiego. Przyczynek o potrzebie rozumienia sakralnego wymiaru sztuk; dr hab. Janusz Hochleitner

 12. Emigracyjne doświadczenia Polaków we Francji w pierwszych latach po upadku powstania listopadowego: polityka, sytuacja społeczno-kulturalna i religijna; ks. dr Artur Kardaś

 13. Bogdan Jański (1807-1840) – “trzykrotnie narodzony”; ks. dr Artur Kardaś, ks. dr Wojciech Mleczko

 14. “Myśl żyje dopiero w czynie”. Wizja Bractwa Służby Narodowej na podstawie “Dziennika” Bogdana Jańskiego; ks. dr Krzysztof Kietliński

 15. Misyjny program Bractwa Służby Narodowej według “Dziennika” Bogdana Jańskiego; ks. dr Krzysztof Kietliński

 16. Nowe stworzenie a idea zmartwychwstania czasu przełomu Starego i Nowego Testamentu; ks. dr Andrzej Kilanowski

 17. Myśl społeczna Bogdana Jańskiego i jej odniesienie do współczesnych stosunków ekonomicznych; prof. dr hab. Jan Komorowski

 18. Budzić ludzkie sumienie. Współczesne implikacje w myśli i osobie Bogdana Jańskiego; ks. dr Andrzej Kondrasiuk

 19. Znaczenie “Domku Jańskiego” dla emigracji polskiej; mgr Marzena Kosińska

 20. Bogdan Jański – człowiek “wielkich pragnień”, człowiek Zmartwychwstania; prof. dr hab. Jan Krasicki

 21. Bogdan Jański – wyzwanie dla swojego i naszego czasu; prof. dr hab. Jan Krasicki

 22. Francuscy promotorzy życia duchowego Bogdana Jańskiego; ks. prof. dr hab. Stefan Koperek, ks. dr Artur Kardaś

 23. Wybrane aspekty kształcenia i wychowania w kontekście poglądów Bogdana Jańskiego; prof. dr hab. Krzysztof Kraszewski

 24. Rozwój oraz formy laikatu polskiego w okresie Wielkiej Emigracji i współczesności; dr Jerzy Kuzicki

 25. Koncepcja działalności laikatu wg Bogdana Jańskiego w kontekście zadań świeckich w Kościele katolickim; dr Jerzy Kuzicki

 26. Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego w świetle dylematów współczesnego globalizmu; prof. dr hab. Wanda Laszczak

 27. Państwo w myśli Bogdana Jańskiego a współczesność; prof. zw. dr hab. Ludwik Malinowski

 28. Bogdan Jański -Świątobliwy Pedagog; ks. dr Bolesław Micewski

 29. Bogdan Jański- świecki apostoł Wielkiej Emigracji; ks. dr Bolesław Micewski

 30. Bogdan Jański wobec filozofii; ks. dr Bolesław Micewski

 31. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w nurcie systemów edukacji chrześcijańskiej; ks. dr Wojciech Mleczko

 32. Prawda. Dobro. Skuteczność. Implikacje antropologiczne; ks. dr Henryk Niemiec

 33. Bogdan Jański a wartości humanistyczne; prof. dr hab. Maria Nowicka-Kozioł

 34. Przesłanie filozoficzne Bogdana Jańskiego; dr Bogna J. Obidzińska

 35. Nowa wspólnota – rechrystianizacją nowoczesnych społeczeństw; dr Włodzimierz Petryk

 36. Tendencje integracyjne Europy a myśl i dzieło Bogdana Jańskiego; dr Zbigniew Piotrowski

 37. Wspólnota optymalną przestrzenią życia ludzi zmartwychwstania [w oparciu o założenia ideowe Bogdana Jańskiego (1807-1840), Matki Elżbiety Róży Czackiej (1876-1961), ojca Władysława Korniłowicza (1884-1946)]; dr Józef Placha

 38. Zmartwychwstawać do świętości; Czesław Ryszka

 39. Myśli o ojczyźnie i narodzie w “Dzienniku” Bogdana Jańskiego; prof. dr hab. Józef Styk

 40. Koncepcja wspólnoty Jańskiego a współczesne wyzwania edukacji; dr Wojciech Sroczyński

 41. Bogdan Jański, jako prekursor nowoczesnej myśli ekonomicznej; prof. dr hab. Michał Śliwa

 42. Idee społeczne Bogdana Teodora Jańskiego w perspektywie współczesności; prof. dr hab. Michał Śliwa

 43. Bogdan Jański - człowiek niezwykłej miary; dr Katarzyna Świerszcz

 44. Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji; dr Katarzyna Świerszcz

 45. Chrześcijańska transformacja narodu według Bogdana Jańskiego; dr Katarzyna Świerszcz

 46. Chrześcijański byt narodu w koncepcji Bogdana Jańskiego; dr Katarzyna Świerszcz

 47. Kim był ks. Piotr Semenenko?; dr Katarzyna Świerszcz

 48. Od iluzji do rzeczywistości. Poszukiwanie prawdy według natury i łaski w życiu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego; dr Katarzyna Świerszcz

 49. Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego; dr Katarzyna Świerszcz

 50. Teologia narodu według Bogdana Jańskiego; dr Katarzyna Świerszcz

 51. Cnota roztropności źródłem mądrości życiowej Bogdana Jańskiego; dr Katarzyna Świerszcz

 52. Jański na kartach świadectw Jemu współczesnych dla potomnych; dr Katarzyna Świerszcz

 53. Ewangeliczna miłość w życiu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego (1807-1840); ks. dr Stefan Szary

 54. O ewangelicznej miłości w życiu Bogdana Jańskiego raz jeszcze; ks. dr Stefan Szary

 55. Ewangeliczna wartość miłości w życiu Bogdana Jańskiego (1807-1840); ks. dr Stefan Szary

 56. Współcześni o Jańskim; ks. dr Stefan Szary

 57. Czy Bogdan Jański stworzył teorię kultury?; ks. dr Dariusz Tabor

 58. Myślenie o Europie Bogdana Jańskiego; ks. dr Dariusz Tabor

 59. Tożsamość wspólnoty - tradycje i wartości w XIX stuleciu i współcześnie; prof. dr hab. Zenon Trejnis

 60. Bogdan Jański - mistyk nieznany; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 61. Bogdan Jański Syn Ziemi Pułtuskiej; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 62. Miłość w postawie chrześcijanina według Sługi Bożego Bogdana Jańskiego; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 63. Bogdan Jański - twórcą polskiej szkoły duchowego odrodzenia narodu; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 64. Historia szkolnictwa Zmartwychwstańców; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 65. Bogdan Jański - człowiek służby na rzecz duchowej odnowy polskiego narodu; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 66. Wspólnota w ujęciu Bogdana Jańskiego; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 67. Życie mistyczne Bogdana Jańskiego; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 68. Bogdan Jański – intelektualista i przywódca duchowy; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 69. Bogdan Jański – człowiek niezwykłej wiary; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 70. Idea szkolnictwa Bogdana Jańskiego i jej rozwój w działalności Zmartwychwstańców; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 71. Bogdan Jański – wzorem na czasy współczesne; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 72. Sługa Boży Bogdan Jański (1807-1840); ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 73. Bogdan Jański Patron; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 74. Tło historyczne epoki twórcy polskiej szkoły duchowości; ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 75. Koncepcja narodu Bogdana Jańskiego: myśl Boża czy demokratyczna?; dr Adam Wielomski

 76. Patriotyzm Jańskiego; dr Adam Wielomski

 77. Pytanie o społeczeństwo; dr Adam Wielomski

 78. Wspólnota w czasach Bogdana Jańskiego a wyzwania współczesne; dr Adam Wielomski

 79. Charyzmat Bogdana Jańskiego, ks. dr Kazimierz Wójtowicz

 80. Bogdan Jański - dziedzictwo narodowe i wyzwania dla współczesności; ks. dr Bronisław Zarański

 81. Formy pobożności maryjnej Bogdana Jańskiego wyrazem jego maryjnej duchowości; ks. dr Bronisław Zarański

 82. Inspirujący wpływ wybitnych osobistości francuskich na nawrócenie Bogdana Jańskiego; ks. dr Bronisław Zarański.

Wyniki podjętych badań były zamieszczone na stronie internetowej Studium oraz częściowo opublikowane w książce poświęconej Patronowi: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2007.

W 2002 roku opracowano dla studentów skrypt: “Kreatywność osoby, jako podmiotu działania w środowisku” (ks. B. Zarański). W Galerii Porczyńskich odbyła się konferencja: “Edukacja polityczna w Polsce”. W konferencji wziął udział: A. Stelmachowski, K. Ujazdowski, J. Rokita, Cz. Bielecki, J. Piechociński, J. Gęsicki. Rozważano, czy elity polityczne reprezentują odpowiedni poziom moralny, gwarantujący realizację dobra wspólnego ( 25. 01. 2002). 19 lutego 2002 roku Zamiejscowy Wydział w Krakowie odwiedza ks. kard. Franciszek Macharski. 15 marca 2003 roku odbyła się konferencja: “Rola samorządu w budowie “małej ojczyzny”. Udział wzięli m.in.: S. Bratkowski, J. Jackowski, W. Kieżun, J. Rogulski, A. Stelmachowski, J. Stępień, M. Drozdowski. Ponadto w dniach od 05.05.2003 do 10. 05. 2003 z okazji 10-lecia Szkoły w Warszawie zorganizowano “Dni Jańskiego”, podczas których odbyło się pięć seminariów: “Specyfika Euromarketingu”, “Dzień Konstytucji 3 Maja”, “Efektywność gospodarowania”, “Dydaktyka przedmiotów informatycznych w Szkołach Jańskiego”, “Ewolucja rynku pracy”. W ramach tego tygodnia, 8 maja 2003 roku, odbyło się sympozjum adresowane do studentów: “Rola chrześcijanina przedsiębiorcy w społeczeństwie”. Uroczystości 10-lecia zwieńczyła konferencja naukowa zorganizowana 17 maja 2003 roku pt.: “Człowiek i jego środowisko”. Konferencję swoim wystąpieniem otworzył dyrektor Centrum Badań nad Edukacją Międzykulturową w południowej Australii i pierwszy doradca premiera Rządu Australii prof. dr hab. Jerzy Smolicz. Gość wygłosił referat: “Szkoła i społeczeństwo”. Również w dniach 12 – 16 maja 2003 roku obchodzono “Dni filozofii”, w ramach którego ostatni dzień był poświęcony myśli B. Jańskiego. (ks. T. Bąk odprawił Mszę św. w intencji beatyfikacji Patrona). Jesienią studenci Wydziału Nauk Społecznych razem z ks. kapelanem T. Bąkiem, odbyli warsztaty edukacyjno-formacyjne pt.: “Szlakiem wyzwań współczesnych świętych” do Zakopanego. Podobne spotkanie formacyjne odbyło się w Wąwolnicy i Kazimierzu nad Wisłą.

Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Elblągu 08. 12. 2002 roku zorganizował festyn: “Paryż i Francja Bogdana Jańskiego” i “Rzym i Włochy w czasach Jańskiego”, w następnym roku “Warszawa i Rosja Bogdana Jańskiego”. Organizowana jest akcja charytatywna. Ponadto studenci zorganizowali zabawę mikołajkową w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Elblągu, uroczystość i zabawę wigilijną w Domu Dziecka w Marwicy, zabawę wielkanocną w Domu Dziecka w Malborku, zabawę świąteczną dla dzieci ze Szkoły podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Studenci w czasie obchodów “Dni Jańskiego” uczestniczyli w przeprowadzeniu I Konkursu wiedzy społeczno-ekonomicznej pt.: “Transformacje społeczno-gospodarcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście integracji europejskiej”. Studenci założyli czasopismo “Student Jańskiego”. Zorganizowano też konferencję: “Uniwersytet w nauczaniu Ojca Świętego, (07.01.2000).

W Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży były organizowane “Dni Kultury Chrześcijańskiej”, “Dni Społeczne”, będące wydarzeniami środowiskowymi. Samorząd Studencki wydał periodyk “Cegła”, mający m. in. charakter formacyjny. Studenci zorganizowali “Żakinadę” oraz rajdy rowerowe.

W Uczelni działający teatr zaprezentował swój program w parafiach i liceach warszawskich, między innymi w Liceum im. Konopnickiej w Warszawie i LXX LO im. Kamińskiego oraz prowadził lekcje pokazowe dla licealistów. Zespół współorganizował akcję charytatywną “Podaj serce” oraz występował w koncercie galowym wieńczącym akcje w Sali Kongresowej. Ponadto brał udział w przygotowywaniu wydarzeń szkolnych jak Dni Szkoły, Święta religijne i patriotyczne. Przygotował występ “Odnaleźć serce” oparty na poezji jednego z członków.

W tym czasie odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Piotra Semenenki auli Szkoły w Warszawie. Wykład pt. Prezentacja postaci ks. Piotra Semenenki wygłosiła wtedy dr Katarzyna Świerszcz (8 grudnia 2003 roku). Studium uczestniczyło w marcu i czerwcu 2003 roku w organizacji dwóch konferencji studentów Szkół Jańskiego. Pierwsza odbyła się w Warszawie 3 marca i dotyczyła “Misji samorządu studenckiego w Szkołach Jańskiego”. Podczas drugiej konferencji, która odbyła się w Krakowie 6 czerwca studenci uchwalili Regulamin Samorządu Studenckiego. Po raz pierwszy w historii Szkoły odbywał się finał konkursu wiedzy społeczno-ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat: “Przemian społeczno-gospodarczych w państwach Grupy Wyszehradzkiej w zintegrowanej Europie”. Studium brało udział w przygotowaniu organizacyjno-merytorycznym konferencji: Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii z okazji Tygodnia Szkół im. Bogdana Jańskiego (8 maja 2004 roku).

Rok Służby Narodowej

W ramach działalności Studium rok akademicki 2005/2006 obchodzono jako Rok Służby Narodowej. W tym celu wydano specjalną Deklarację. Nawiązywała ona do 170. rocznicy powołania przez Bogdana Jańskiego Bractwa Służby Narodowej, którego celem było: wprowadzenie zasad chrześcijańskich w politykę, ekonomię, w literaturę, w naukę, sztukę, przemysł, obyczaje i całe życie publiczne i prywatne. Stowarzyszenie to miało być ogniskiem, środkiem, wokół którego skupiłyby się wszelkie szlachetne usiłowania w Polsce – czytamy w Deklaracji.

W tym celu powołano Komitet Honorowy obchodów Roku Służby Narodowej, w skład którego weszły wielkie osobowości Kościoła polskiego i naszej Ojczyzny. Przewodniczenie w Komitecie Honorowym objął J. Em. Józef kardynał Glemp prymas Polski arcybiskup metropolita warszawski, a wiceprzewodniczącym został prowincjał Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców ks. dr Adam Piasecki CR. Do Komitetu Honorowego należał także Prezydent Rzeczypospolitej Polski, a podówczas prezydent Warszawy prof. dr hab. Lech Kaczyński. Skład Komitetu Honorowego stanowiły także osobistości tych terenów i społeczności Kościoła i Państwa, gdzie mieszczą się Wydziały Zamiejscowe Szkoły lub miejsca związane z życiem naszego Sługi Bożego. Do tych osobistości należeli: J. E. ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński – metropolita lubelski; J. E. ks. abp dr Sławoj Leszek Głódź – biskup warszawsko-praski; J. E. ks. bp prof. dr hab. Stanisław Wielgus - biskup płocki; Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego; Jan Maria Jackowski – przewodniczący Rady Miasta Warszawy; Longin Bożeński – przewodniczący Rady Miasta Chełma; Krzysztof Grabczuk – prezydent Chełma; Sławomir Jezierski – starosta elbląski; Maciej Romanowski – wicestarosta elbląski; Jerzy Brzeziński – prezydent Łomży; Ryszard Zembaczyński – prezydent Opola; Wojciech Dębski – burmistrz Pułtuska; ks. kan. Wiesław Kosek – proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku; ks. kan. Stanisław Struś – proboszcz parafii Świętej Trójcy w Winnicy; Henryk Kowalczyk – wójt gminy Winnica.

Realizując w praktyce cel powołanego przez Bogdana Jańskiego “Bractwa Służby Narodowej”, Szkoły Jego imienia uświadamiały sobie służebną funkcję Kościoła i państwa wobec narodu w integrującej się Europie i w procesach społeczno-gospodarczych. Podjęły, więc, działania zmierzające do budowania środowiska otwartego we współpracy z różnymi ugrupowaniami społecznymi i politycznymi na rzecz narodu i mocnego państwa, które mogą wnieść wiele z własnego dziedzictwa do zjednoczenia Europy.

Poza tym, środowisko Szkół im. Bogdana Jańskiego podjęło program edukacyjno-wychowawczy na poziomie szkół średnich i wyższych. Program zmierzający do propagowania większego zaangażowania w życie religijne, społeczno-polityczne i gospodarcze kraju; promowanie pracy organicznej, która zwiększałaby efektywność podejmowanych działań na rzecz narodu, Kościoła i państwa; podjęcie prac zmierzających do wypracowania metody upodmiotowienia człowieka sumienia w narodzie, Kościele i państwie; działań na rzecz umocnienia roli rodziny i narodu w państwie; kreowania rzeczywistości mikro i makrospołecznej w obrębie prawdy o sobie; budowania osobowości zintegrowanej, kreatywnej i dynamicznej, wykorzystującej w działaniu wartości chrześcijańskie, a zarazem pokornej; formowania człowieka zmartwychwstania, realizującego w każdej rzeczywistości wszystkie swoje zdolności oraz umiejętności. Ponieważ tylko tak rozumiany człowiek może podejmować działania integrujące na rzecz społeczności lokalnej, narodu, Kościoła, państwa i jednoczącej się Europy. A także działania na rzecz beatyfikacji Bogdana Jańskiego - Patrona Uczelni - poprzez propagowanie duchowości i dorobku Sługi Bożego.

Za przygotowanie i organizowanie zadań związanych z Rokiem Służby Narodowej, odpowiadali członkowie Komitetu Organizacyjnego powołani Uchwałą Konwentu nr 14 w składzie: przewodniczący – ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, sekretarz – dr Katarzyna Świerszcz. Członkami Komitetu zostali przedstawiciele poszczególnych Kolegiów Wydziałów: z Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie – prof. dr hab. Jacek Zabłocki – dziekan, ks. dr Krzysztof Kietliński – kapelan; z Wydziału Zarządzania w Warszawie: ks. Bronisław Zarański – kapelan; z Zamiejscowego Wydziału w Chełmie: dr Eugeniusz Wilkowski – dziekan, ks. dr Andrzej Kondrasiuk – kapelan; z Zamiejscowego Wydziału w Elblągu: dr Janusz Hochleiter – dziekan, ks. dr Andrzej Kilanowski – kapelan; z Zamiejscowego Wydziału w Krakowie: dr Małgorzata Duda – dziekan, ks. dr Jarosław Grabowski – kapelan; z Zamiejscowego Wydziału w Opolu: prof. dr hab. Wanda Laszczak – dziekan oraz prof. dr hab. Jan Krasicki i prof. dr hab. Sławomir Partycki – dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Również osoby piastujące stanowiska w Szkołach; dyr. Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania – mgr inż. Jerzy Modzelewski, dyr. Marketingu – mgr Zdzisław Sieczek, kanclerz WSZiP w Łomży – mgr Michał Piskosz, koordynator przedmiotów humanistycznych – ks. dr Henryk Niemiec; pracownicy działu praktyk: mgr Małgorzata Winiarska i mgr Adam Tywoniuk; dyr. Gimnazjum i Liceum w Łomży – mgr Sylwia Jaskuła.

Niektórzy pracownicy Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego podjęli badania na szczeblu prac doktorskich. Ks. Bronisław Zarański CR – kapelan Wydziału Zarządzania w Warszawie – sfinalizował dysertację doktorską pt. “Droga przemiany i postępu duchowego w życiu Bogdana Jańskiego”, Kraków 2006. Również Marzena Kosińska – absolwentka Wydziału Zamiejscowego w Elblągu podjęła opracowanie tematu rozprawy doktorskiej poruszającej kwestie patriotyczno-moralno-narodowe w piśmiennictwie Patrona Uczelni. Wydano opracowanie popularno-naukowe pióra ks. Stanisława Urbańskiego pt.: “Bogdan Jański. Człowiek, który przekroczył swoją młodość”, seria: Jański – ku przyszłości 1, Warszawa 2006.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej opracowało program pracy: “Służba wartościom chrześcijańskim”, według dewizy Uczelni: Prawda, Dobro, Skuteczność, proponując cele i narzędzia wykonania. Określiło pięć etapów realizacji: I etap: rozwój; II etap: cele ogólne; III etap: cele szczegółowe; IV etap: strategie i V etap: formy realizacji. Również podobny program pracy: “Wspomaganie posłannictwa Kościoła”. Powyższe programy mają za cel ukazanie dziedzictwa B. Jańskiego w sposób kompleksowy, zintegrowany i systemowy. Elementy programowe stanowią nierozłączną całość (opracował ks. K. Kietliński).

Została zamieszczona strona internetowa Studium Duchowości Zmartwychwstańczej: www.janski.edu.pl, na której znajduje się 41 artykułów naukowych napisanych przez naszych pracowników i osób spoza Szkoły, zgłębiających myśli Bogdana Jańskiego oraz 13 artykułów popularno-naukowych napisanych również przez pracowników naszej Uczelni. Umieszczono także adresy stron internetowych diecezji płockiej oraz parafii św. Mateusza w Pułtusku, do których Studium przekazuje artykuły promujące myśli i działalność Patrona Szkoły. Ponadto, strona internetowa Studium zawiera bibliografię prac pracowników naukowo-dydaktycznych nt. Bogdana Jańskiego i szkoły zmartwychwstańczej ogłoszoną w związku z działalnością Zakładu Duchowości Zmartwychwstańczej oraz Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, a zamieszczoną głównie w czasopismach uczelnianych Szkoły.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej otworzyło comiesięczny cykl artykułów na łamach Sygnaturki Kolegiackiej – czasopisma parafii św. Mateusza w Pułtusku. Następujący pracownicy umieścili tam swoje publikacje:

• Ks. S. Urbański, Bogdan Jański syn Ziemi Pułtuskiej, SK, nr 1-2 (103), 2005, 5-6; tenże, Bogdan Jański – mistyk nieznany, SK, nr 7-9 (108), 2005, 18-19; tenże, Ewangeliczna miłość w życiu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego (1807-1840), SK, nr 13 (112), 2005, 6-7; tenże, Świadectwo Bogdana Jańskiego, SK, nr 10 (119), 2006, s. 6.
• K. Świerszcz, Chrześcijański byt narodu, SK, nr 3 (104), 2005, 10, tenże, Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji, SK, nr 6 (107), 2005, 4-5; tenże, Poszukiwanie prawdy według natury i łaski w życiu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, cz.1, SK, nr 3 (113), 2006, 10-11; tenże, Poszukiwanie prawdy według natury i łaski w życiu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, cz. 2, SK, nr 4 (114), 2006, 10-11.
• Ks. B. Micewski CR, Bogdan Jański, Świątobliwy Pedagog, SK, nr 10 (109), 2005, 30.
• Ks. S. Szary CR, Służba rodakom życiową misją Bogdana Jańskiego (1807-1840), SK, nr 5 (106), 2005, 4-5; tenże, Ewangeliczna wartość miłości w życiu Bogdana Jańskiego, SK, nr 11 (110), 2005, 6-7.
• Ks. B. Zarański CR, Formy pobożności maryjnej Bogdana Jańskiego wyrazem jego maryjnej duchowości, cz. 1, SK, nr 5 (115), 2006, 10; tenże, Formy pobożności maryjnej Bogdana Jańskiego wyrazem jego maryjnej duchowości, cz. 2, SK, nr 6 (116), 2006, 9.
• Ks. J. Grabowski, Uniwersalizm apostolstwa laikatu w myśli i działalności Bogdana Jańskiego, SK, nr 7-8 (117-118), 2006, 9-10.
• A. Wielomski, Patriotyzm Jańskiego, SK, nr 12 (111), 2005, 6.

W Roku Służby Narodowej poszczególne Wydziały zorganizowały konferencje, sympozja, i wykłady naukowe:

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie: konferencja: Służba Narodowi według myśli Bogdana Jańskiego i jej aplikacje na dziś i jutro; wykłady: Wizja misji narodowej na podstawie “Dziennika” Bogdana Jańskiego, Nawrócenie Jańskiego wezwaniem do zmiany życia, Tradycja a nowoczesność, Trzy typy moralności; referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej w ramach promocji Szkoły im. Bogdana Jańskiego i idei Służby Narodowej: Religijne determinanty działalności gospodarczej.
Wydział Zarządzania w Warszawie: konferencja: Audit etyczny; sympozja: Rozwój nowej kultury pracy w Europie, Polska praworządna w odpowiedzialnym biznesie, Polska wolna etycznością naszych firm, Wolność przez wartość; wykłady: Nawrócenie Jańskiego wezwaniem do zmiany życia, Rzeczpospolita bogata wartościami. Ponadto wprowadzono coroczne “Dysputy wiosenne o Jańskim”. Pierwsza była poświęcona wiekowi XIX Europy.
Wydział Zamiejscowy w Chełmie: konferencja: Postać Bogdana Jańskiego w kontekście epoki; Tydzień Nauczania Papieskiego pod hasłem: “Myśl żyje tylko w czynie” (Bogdan Jański). Program tygodnia koncentrował się na następujących referatach: “Polska potrzebuje dziś ludzi prawego sumienia” – wykład ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka, rektora KUL; “Prawda u podłoża ludzkiej aktywności w świetle encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor” – wykład ks. Bogdana Staszczuka; “Rola Kościoła rzymskokatolickiego w dialogu ekumenicznym i procesie ostatnich przemian na Ukrainie” – wykład ks. bp. Marcjana Trofimiaka, ordynariusza łuckiego (Ukraina); “Zagrożenie Europy w świetle adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in Europa” - wykład Marka Korycińskiego; “Co z tym Kościołem? Próba odczytania przesłania Jana Pawła II” – wykład o. Hieronima Kaczmarka, przeora klasztoru Dominikanów w Lublinie; “Świat wartości współczesnej młodzieży polskiej” – konferencja zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół Medycznych w Chełmie; “Patroni naszych Szkół” – próba odczytania dziedzictwa – konferencja polsko-ukraińska poświęcona patronom szkół, zorganizowana z udziałem Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łucku i Uniwersytetu Lwowskiego; Jan Paweł II – “Tryptyk rzymski” w wykonaniu artystów Teatru Form Poetycko-Muzycznych z Lublina.
Wydział Zamiejscowy w Elblągu - konferencja: “Reminiscencje pontyfikatu Jana Pawła II a media; Służba Narodowa – czas przyszły czy czas najważniejszy?” - konferencja zorganizowana przy współpracy Sekcji Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej i Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu; sympozja: “Bogdan Jański – współczesna aktualność postaci”; “Bogdan Jański i jego nawrócenie”.
Wydział Zamiejscowy w Krakowie - sympozja: “Funkcja Kościoła i państwa wobec narodu w jednoczącej się Europie”; “Człowiek sumienia w narodzie, Kościele i państwie; Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna zadaniem kulturowym i etycznym”; wykłady: “Edukacja do chrześcijańskiej służby Narodowi, Kościołowi, Państwu”; “Realizacja misji Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego”; “Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza”; “Chrześcijańskie dzielenie się kulturą”; “Posługa myślenia w nauczaniu Jan Pawła II”; “Misja Bogdana Jańskiego wobec Ojczyzny”; “Wdrażanie uniwersalizmu chrześcijańskiego przez Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego”; “Uniwersalność apostolatu Bogdana Jańskiego”; “Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II” – prezentacja multimedialna; “Misja chrześcijan świeckich w Kościele w nauczaniu Jana Pawła II” – prezentacja multimedialna. “Świadomość patriotyczna młodych Polaków” – spotkanie z uczniami Liceum im. Bogdana Jańskiego w Krakowie z okazji rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.
Wydział Zamiejscowy w Opolu - konferencja: “Szkolnictwo żołnierzy polskich w czasie drugiej wojny światowej” – konferencja z udziałem naukowców i uczestników II wojny; “Bogdan Jański – dziedzictwo narodowe i wyzwania dla współczesności”, która odbyła się w opolskim Ratuszu z udziałem referentów reprezentujących różne dziedziny naukowe: filozofowie, filologowie, politolodzy, historycy i teologowie. W konferencji udział wzięły władze miasta Opola. Obradom towarzyszyła ekspozycja dorobku Polsko-Czeskich Dni Kultury z udziałem Konsula Republiki Czeskiej; wykłady: “Obiektywne media czy moja prawda jest lepsza”; “Obietnice demokracji po polsku”; “O świętości dziś”; “Żywa socjologia, czyli prognozy przedwyborcze”. Warsztaty edukacyjne dla studentów przygotowane w ramach obchodów rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży - konferencje: “Udział katolików w tworzeniu kultury Europy” - z udziałem o. prof. dr. hab. Leona Dyczewskiego z KUL; “Życie i działalność prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego – służba Narodowi i Państwu” – konferencja prowadzona przez pracowników naukowych PAN oraz Instytutu Pamięci Narodowej; sympozjum: “Czym jest dziś Służba Narodowi?” – połączone z monodramem poświęconym Bogdanowi Jańskiemu i jego przesłaniu kierowanym do współczesnych; wykłady: “Diakonia Narodu, jako niezależna chrześcijańska służba społeczna”; “Społeczne poglądy Bogdana Jańskiego”; “Rola Bogdana Jańskiego w środowisku emigracji Polaków”; “Droga do służby Bogdana Jańskiego”; “Wspólnota jako najlepsze miejsce do podejmowania wyzwań i służby”; “Służba Narodowa dziś. Jej miejsce we współczesnym globalistycznym świecie”; “Służba Narodowa jako możliwość oddziaływania na środowisko lokalne”; “Misja Służby Narodowej Bogdana Jańskiego”; cykliczne miesięczne spotkania organizowane od czerwca 2005 roku w ramach działalności studentów poświęcone wspólnym dyskusjom wokół życia i działalności Bogdana Jańskiego; audycje radiowe: “Jak służyć Narodowi dziś – Bogdan Jański i jego myśli” – cykliczne prelekcje w Diecezjalnym Radio “Niedziela” w Łomży, w programie Gość dnia.
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Bogdana Jańskiego w Łomży: konferencja: “Życie i działalność Bogdana Jańskiego”.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej zorganizowało konferencję ogólnopolską: “Bogdan Jański w służbie ideałom społeczno-politycznym” – jako wyjazdową w Pułtusku, z udziałem burmistrza miasta – Wojciecha Dębskiego i proboszcza parafii św. Mateusza – ks. kan. Wiesława Koska oraz członków Akcji Katolickiej, na czele z prezesem – Zbigniewem Wiernickim i członków Klubu Inteligencji Katolickiej na czele z prezesem – Krzysztofem Wóltańskim. W konferencji udział wzięli przedstawiciele poszczególnych Wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego: Wydział Zarządzania i Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Wydziały Zamiejscowe: w Chełmie, Elblągu, Krakowie i Opolu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży; przedstawiciele Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bogdana Jańskiego w Łomży i Krakowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk; przedstawiciele Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego na czele z prowincjałem ks. Adamem Piaseckim CR; przedstawiciele Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku z jej rektorem prof. dr. hab. Adamem Koskiem; przedstawicielami Rady Powiatu w Pułtusku wraz ze starostą pułtuskim Tadeuszem Nalewajkiem, radnymi Rady Miejskiej i jej przewodniczącym Ireneuszem Purgaczem; księżmi z dekanatu pułtuskiego; wójtem gminy Winnica Andrzejem Buźniakiem, a także przedstawicielami Publicznego Gimnazjum w Winnicy z jego dyrektorem Barbarą Estkowską i Liceum Ogólnokształcącego z dyrektorem Lidią Ziemecką. W konferencji również udział wzięła lokalna prasa.

Konferencja koncentrowała się wokół następujących referatów: “Ewangeliczna wartość miłości w życiu Bogdana Jańskiego” – ks. dr. Stefana Szarego CR; “Bogdan Jański – człowiek “wielkich pragnień”, człowiek Zmartwychwstania” – prof. dr. hab. Jana Krasickiego; “Inspirujący wpływ wybitnych osobowości francuskich na nawrócenie Bogdana Jańskiego” – ks. dr. Bronisława Zarańskiego CR; “Idea narodu Bogdana Jańskiego – myśl Boża czy demokratyczna” – dr. Adama Wielomskiego; “Państwo w myśli Bogdana Jańskiego a kontynuacja we współczesności” – prof. dr. hab. Ludwika Malinowskiego; “Myśl społeczna Bogdana Jańskiego i jej odniesienie do współczesnych stosunków ekonomicznych” – wsparty multimedialną prezentacją prof. dr. hab. Jana Komorowskiego; “Wybrane aspekty kształcenia i wychowania w kontekście poglądów Bogdana Jańskiego” – prof. dr. hab. Krzysztofa Kraszewskiego; “Aktualność myśli Jańskiego w społeczeństwie wiedzy” – dr Aliny Borowskiej. Podsumowania konferencji dokonał ks. Marian Piwko CR, Założyciel Szkół im. B. Jańskiego. Impulsem do zorganizowania konferencji stało się rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Bogdana Jańskiego.

“Człowiek w społeczeństwie: człowiek – praca – wartość” – konferencja z udziałem przedstawicieli Wydziału Zamiejscowego w Krakowie i koordynatora przedmiotów humanistycznych. Konferencja przebiegała wokół tematów: “Zagadnienie bezrobocia w wymiarze osobowo-społecznym” – dr Małgorzaty Dudy; “Osobo-twórcza funkcja pracy” – ks. dr. Jarosława Grabowskiego; “Praca jako dobro wspólne” – ks. dr. Henryka Niemca; “Kulturotwórczy charakter pracy” – dr Katarzyny Świerszcz.

Kolejna konferencja pt.: “Patriotyczne aspekty wychowania a służba Narodowi” – odbyła się w Warszawie z udziałem wszystkich jednostek Uczelni. Wygłoszono następujące referaty: “Patriotyzm jako wyzwanie i zadanie dla młodego pokolenia” – prof. dr hab. Krystyna Chałas; “Personalizm fundamentem wychowania człowieka” – ks. prof. dr hab. Jan Bielecki; “Zagrożenia tożsamości narodowej patologiczną socjalizacją. W poszukiwaniu wzorców osobowych” – prof. dr hab. Jacek Zabłocki; “Ontyczne podstawy wychowania” – ks. dr Henryk Niemiec; “Rodzina jako przestrzeń kształtowania postaw patriotycznych” – ks. dr Marian Szymonik; “Bóg, Honor, Ojczyzna – wychowanie ku obywatelskiej mądrości” – dr Katarzyna Świerszcz.

Sympozjum: “Bogdan Jański – człowiek niezwykłej miary” – upamiętniające fakt powołania 5 kwietnia 1833 roku przez Bogdana Jańskiego w Paryżu pisma polityczno-literackiego “Pielgrzym Polski”.

Wykłady: “Bogdan Jański – intelektualista i duchowy przewodnik” – wykład ks. Stanisława Urbańskiego, wygłoszony na Wydziale Zamiejscowym w Elblągu; “Prawda o człowieku w nauczaniu Jana Pawła II” - dr Katarzyny Świerszcz z okazji Tygodnia Modlitw o zdrowie Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II; “Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji” – dr Katarzyny Świerszcz, z okazji 170. rocznicy powołania przez Bogdana Jańskiego Bractwa Służby Narodowej; “Symbolika kaplicy” – ks. Stanisława Urbańskiego z okazji poświęcenia kaplicy w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; “Bogdan Jański – wzorem na czasy współczesne” – ks. Stanisława Urbańskiego na Wydziale Zamiejscowym w Opolu; “Chrześcijańska transformacja narodu według Bogdana Jańskiego” – dr Katarzyny Świerszcz na konferencji Patroni naszych Szkół – próba odczytania dziedzictwa, która została zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy w Chełmie oraz Uniwersytet Lwowski i Międzyregionalną Akademię Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łucku; “Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Bogdana Jańskiego” – dr Katarzyny Świerszcz na sympozjum Dysputy wiosenne o Jańskim zorganizowanym na Wydziale Zarządzania w Warszawie (13 maja 2006 roku)

Koordynator przedmiotów humanistycznych – ks. Henryk Niemiec – zorganizował konferencję pt. “Rola filozofii w kształtowaniu współczesnej cywilizacji” z udziałem profesorów z Instytutu Filozofii KUL i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie; ponadto, wygłosił wykłady: “Naród – Patriotyzm”; “Praca jako dobro wspólne”; “Cnota patriotyzmu w Narodzie Polskim zjednoczonym z Unią Europejską”.

Poszczególne Wydziały Szkół im. Bogdana Jańskiego zorganizowały spotkania literacko-teatralne:

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie: Teatr Narodowy: “Sen nocy letniej” – spotkanie kulturalne studentów.
Wydział Zarządzania w Warszawie: “Ja kocham mój naród” – występ oparty na tekstach Bogdana Jańskiego, ks. Piotra Semenenki i ks. Hieronima Kajsiewicza; Świt wolności – z okazji wybuchu Powstania Listopadowego.
Wydział Zamiejscowy w Chełmie: wieczór poezji w rocznicę Powstania Styczniowego połączony z dyskusją na temat wpływu zrywu narodowego na postawy patriotyczno-obywatelskie.
Wydział Zamiejscowy w Krakowie: spotkanie literacko-patriotyczne z prezentacją multimedialną z okazji Święta Narodowego.
Wydział Zamiejscowy w Opolu: koncert ewangelizacyjny w wykonaniu zespołu pod dyr. Cz. Płaczka.

Ponadto, w czasie Roku Służby Narodowej przeprowadzono na Wydziałach uroczystości poświęcone rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej – 13 czerwca 2006 roku. Ogłoszono konkurs o nagrodę Kierownika Duchownego pt.: “Aktualność idei Bogdana Jańskiego na temat Służby Narodowej”.

Odbyły się też konkursy wiedzy o Bogdanie Jańskim o nagrodę Kierownika Duchownego:

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie: Patriotyzm okresu Wielkiej Emigracji. Życie i działalność Bogdana Jańskiego.
Wydział Zarządzania w Warszawie: Nawrócenie Jańskiego; Patriotyzm okresu Wielkiej Emigracji. Życie i działalność Bogdana Jańskiego.
Wydział Zamiejscowy w Chełmie: Bogdan Jański a służba Narodowi i Kościołowi w poezji, prozie, malarstwie.
Wydział Zamiejscowy w Elblągu: Życie i posługa Bogdana Jańskiego.
Wydział Zamiejscowy w Krakowie: “Polakom przez polską szybę w niebo patrzeć kazał” - patriotyzm w myśli Bogdana Jańskiego; Nowość i uniwersalność apostolatu Bogdana Jańskiego.
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Bogdana Jańskiego w Łomży: Patron szkoły – konkurs literacko-plastyczny.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej organizowało cykliczne wystawy w gablotach wydziałowych o Bogdanie Jańskim oraz promujących Rok Służby Narodowej, a także w siedzibie Konwentu Szkoły; w bibliotekach Wydziałów i w bibliotece głównej w Warszawie.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej permanentnie współpracowało z parafią św. Mateusza w Pułtusku: ks. kan. Wiesławem Koskiem – proboszczem i ks. Robertem Andrikowskim – prefektem, redaktorem naczelnym “Sygnaturki Kolegiackiej”. Współpraca opierała się m.in. na publikacji comiesięcznych artykułów; przekazywaniu opracowanych materiałów informacyjnych o Bogdanie Jańskim i o naszej Szkole dla mieszkańców Pułtuska, w tym młodzieży Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego oraz kadry dydaktycznej w Pułtusku; wygłoszono rekolekcje adwentowe związane z misją Bogdana Jańskiego w parafii św. Mateusza; współpraca z innymi parafiami w Pułtusku, m.in. z parafią Miłosierdzia Bożego – ks. kan. Tadeuszem Kowalczykiem; parafią św. Józefa – ks. kan. Józefem Gawlikiem; parafią św. Stanisława Kostki – ks. Wincentym Szmytem; współpraca z sąsiednimi parafiami: św. Rocha w Gzach – ks. Janem Romanowskim oraz Świętej Trójcy w Winnicy – ks. kan. Stanisławem Strusiem; zorganizowanie w parafiach cotygodniowych modlitw o beatyfikację Sługi Bożego, a w niektórych codziennych; głoszenie kazań o życiu i duchowości Bogdana Jańskiego; rozdawanie obrazków z modlitwą o beatyfikację.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej współpracowało z burmistrzem Pułtuska Wojciechem Dębskim: prowadzenie rozmów na temat nadania jednej z ulic imienia Bogdana Jańskiego; umieszczenie tablic pamiątkowych; współpraca w organizowaniu dalszych konferencji.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej także współpracowało z prezesem Akcji Katolickiej - Zbigniewem Wiernickim oraz prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej - Krzysztofem Wóltańskim w Pułtusku. Dzięki tej współpracy nastąpiło zaangażowanie grup Akcji Katolickiej w parafiach do organizowania i uczestniczenia w modlitwach o beatyfikację oraz w pracach propagujących osobę i myśli Bogdana Jańskiego.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej współpracowało z diecezją płocką: ks. Adamem Łachem – redaktorem naczelnym “Niedzieli Płockiej”. Współpraca opierała się m.in. na publikacji artykułów:

• Ks. S. Urbański, Miej serce, które widzi, NP, nr 11, 12.03.2006, s. 10,14.
• K. Świerszcz, Bogdan Jański – człowiek niezwykłej miary, cz. 1, NP, nr 8, 19.02.2006, s. 8; tenże, Bogdan Jański – człowiek niezwykłej miary, cz. 2, NP, nr 11, 12.03.2006, s. 4; tenże, Bogdan Jański – człowiek niezwykłej miary, cz. 3, NP, nr 12, 19.03.2006, s. 8;

a także na przekazywaniu artykułów oraz innych materiałów promujących dzieło Bogdana Jańskiego ks. Sebastianowi Pakulskiemu – twórcy strony internetowej diecezji płockiej.

W Roku Służby Narodowej miała miejsce współpraca między Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Łomży a Publicznym Gimnazjum w Winnicy i Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku: 26 lutego 2005 roku zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bogdana Jańskiego w Łomży do Publicznego Gimnazjum w Winnicy i Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku; 17 marca 2005 roku odbyła się konferencja “Życie i działalność Bogdana Jańskiego” przeznaczona dla uczniów i nauczycieli w Gimnazjum w Winnicy. 26 marca 2005 roku zorganizowano konkurs międzyszkolny uczniów łomżyńskich Gimnazjów o Bogdanie Jańskim; 12 czerwca 2005 roku zorganizowano wyjazd młodzieży do Pułtuska i okolic Szlakiem Bogdana Jańskiego.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej podjęło współpracę z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – dyr. muzeum Januszem Odrowążem-Pieniążkiem oraz kierownikiem biblioteki – Hanną Makowską, w sprawie udostępnienia licznych materiałów źródłowych B. Jańskiego. Także z Biblioteką Narodową w sprawie skserowania materiałów źródłowych. Ponadto, podjęto współpracę z Archiwum Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Rzymie – asystentem generalnym ks. Adamem Dźwigoniem.

Wydział Zamiejscowy w Krakowie zorganizował wyjazd do Wierchomli k/ Piwnicznej Zdroju - z okazji rocznicy otwarcia przez Bogdana Jańskiego pierwszego Domku w Paryżu 17 lutego 1836 roku. Celem wyjazdu było powołanie Klubu Bogdana Jańskiego. Zamiejscowy Wydział w Elblągu przeprowadził obozy integracyjne 16-18 sierpnia 2005 r. w Jantarze; rajd rowerowy “szlakiem wysoczyzny elbląskiej” i spływ kajakowy “szlakiem K. Wojtyły” w wakacje 2006 roku. Z kolei Wydział Zamiejscowy w Chełmie i Krakowie zorganizował pielgrzymkę akademicką na Jasną Górę z okazji Jubileuszu 350-lecia obrony Sanktuarium połączoną z modlitwą o beatyfikację Bogdana Jańskiego. Celem pielgrzymki była edukacja do służby narodowi, Kościołowi i państwu. W toku prowadzonej formacji kapelani zwracali uwagę na życie duchowe Sługi Bożego. Zamiejscowy Wydział w Elblągu zorganizował modlitewne czuwanie nocne w wigilię Zesłania Ducha Świętego w intencji beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego. Studenci Zamiejscowego Wydziału w Chełmie brali udział w nawiedzeniu obrazu Matki Bożej “Sedes sapientiae”.

Ponadto, Wydziały w Krakowie zorganizowały wspólnie zbiórkę darów dla Domu Dziecka nr 3 i 4, ul. Rakowiecka 21, w Warszawie; na rzecz Domu Samotnej Matki w Laskach, “Stowarzyszenia Świętego Brata Alberta”; na rzecz dzieci ze świetlicy środowiskowej w Pułtusku. Zamiejscowy Wydział w Chełmie; “Mały Książę” – w ramach akcji studenci zebrali 7200 zł, które przekazali Hospicjum w Lublinie; “Słodka gwiazdka” – na rzecz dzieci z rodzin najuboższych z powiatu chełmskiego; we współpracy z chełmskim oddziałem Caritas, studenci zorganizowali pod hasłem “Łapmy zimę” kulig integracyjny z ogniskiem dla dzieci z Domu Dziecka. Zamiejscowy Wydział w Elblągu: “Ciasto dla potrzebującego – być u Jańskiego, to być dla innych” na rzecz dzieci z Domu Dziecka”; “Wakacje dla ubogiego” – przy współpracy Caritas diecezji.

Kapelani poszczególnych Wydziałów przeprowadzili adwentowe i wielkopostne Dni Skupienia pod kątem formacji w ramach “Roku Służby Narodowej”, zwracając uwagę na życie duchowe B. Jańskiego, na osobistą przemianę, nawrócenie, aby odpowiedzieć wiedzą oraz postawą i osobistym przykładem na pytanie: Jak stać się prawdziwym chrześcijaninem i patriotą? Kapelani oraz Koordynator przedmiotów humanistycznych odprawiali cotygodniowe Msze św. w kaplicy w Warszawie dla studentów i pracowników. Z racji śmierci Jana Pawła II, odbyły się uroczyste żałobne Msze św. w Szkołach. Uczestnictwo władz Wydziałów i studentów w Apelu Jasnogórskim. Udział studentów w Marszu Milczenia. Zorganizowanie wyjazdu na uroczystości pogrzebowe do Rzymu; wygłoszone były homilie dotyczące nauczania Papieża w trakcie celebracji Mszy św. o zdrowie przez Koordynatora przedmiotów humanistycznych ks. H. Niemca.

Opracowano strategię Szkół im. Bogdana Jańskiego 2006-2015, w ramach której Studium Duchowości Zmartwychwstańczej brało udział w tworzeniu programu: “Zintegrowane i aktywne środowisko akademickie”; Stała współpraca z otoczeniem, a szczególnie: “Wspomaganie posłannictwa Kościoła”; “Służba wartościom humanistycznym (prakseologia)”. Szczegółowe opracowanie programu, zob. Strategia Szkół im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006.

Podsumowując, trzeba zaznaczyć, że z racji Roku Służby Narodowej odbyło się 31 konferencji i sympozjów; wygłoszono 61 wykładów na temat życia i działalności Bogdana Jańskiego. Ponadto, zorganizowano liczne warsztaty edukacyjne dla studentów, audycje radiowe, spotkania literacko-teatralne, konkursy, wyjazdy integracyjne, pielgrzymki i liczne akcje charytatywne. Odprawiono też wiele Mszy świętych w intencji beatyfikacji Sługi Bożego. Dzieło to w szczególny sposób było kontynuowane w roku akademickim 2006/2007 ogłoszonym Rokiem Wspólnoty.

Rok Wspólnoty

Pierwszym wydarzeniem były obchody Dnia Święta Szkoły – 8 grudnia. Członkom Komitetu Honorowego Obchodów “Roku Wspólnoty” na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i ks. prymasem Józefem Glempem, a także pracownikom Szkół Jańskiego wręczono statuetki “Roku Służby Narodowej” z racji zakończenia “Roku Służby Narodowej” 2005/2006, za osobistą pomoc i wsparcie w realizacji zadań w obchodzonym Roku.

W ramach “Roku Wspólnoty” była zorganizowana pielgrzymka do Włoch. Droga wspólnoty - szlakiem Patrona w 200 rocznicę urodzin (28 kwietnia – 7 maja 2007 roku). Celem pielgrzymki było uczczenie 200-setnej rocznicy urodzin Bogdana Jańskiego oraz integracja środowiska akademickiego, oparta na doświadczeniu i budowaniu wspólnoty Szkół Jańskiego. W tym celu pielgrzymi poznawali miejsca związane z życiem i działalnością naszego Patrona, nawiedzając Jego grób, jako dziękczynienie za Jego dar oraz prośba o beatyfikację; również złożyli wizytę w Monterello siedzibie władz Zgromadzenia, w sanktuarium duchowości zmartwychwstańczej i muzeum Bogdana Jańskiego. Pielgrzymka miała także cel formacyjny, który był realizowany przez program duchowy, nawiedzenie grobu Jana Pawła II i codzienną Eucharystię. Ponadto, uczestnicy poznawali miejsca związane ze starożytnością i dziedzictwem chrześcijaństwa: Kalemberg, Manoppello, Loreto i Rawennę.

W ramach Roku Wspólnoty, Wydział w Krakowie zorganizował miejskie konferencje naukowe przy współpracy z innymi uczelniami: “Człowiek wobec problemów współczesnego świata. Aktualność i wyzwania płynące z myśli Bogdana Jańskiego” – w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach; “Rodzina w Kościele współczesnych problemów wychowania” – współudział Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ponadto, wykład inauguracyjny dotyczący pojęcia wspólnoty wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz z UKSW: “Wspólnota wartością religii współczesnego świata”. Wykład okolicznościowy zaś w Dniu Święta Szkoły wygłosił ks. dr Paweł Sobuś: “Wspólnota wokół wartości”. Wykład został połączony z prezentacją on-line studentów I i II roku na temat wartości wspólnoty oraz uwzględnieniem sylwetki Patrona. Również Kapelan Wydziału ogłosił konkurs o nagrodę Kierownika Duchownego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, którego przedmiotem było pisemne opracowanie tematu: “Istota i znaczenie uniwersalizmu chrześcijańskiego”. Studenci Koła Naukowego “Manager” uczestniczyli w realizacji wymiany międzynarodowej w ramach programu Młodzież w działaniu. Ponadto, na Wydziale Zamiejscowym w Chełmie wykład dotyczący Roku Wspólnoty wygłosił dla pracowników i studentów prof. dr hab. Józef F. Fert – “Wizja wspólnoty narodowej Bogdana Jańskiego w świetle życia i myśli Cypriana Kamila Norwida”.

Zamiejscowy Wydział w Chełmie podjął współpracę z ośrodkami naukowymi Ukrainy. Zorganizował we współpracy z Studium Duchowości Zmartwychwstańczej: “Tydzień Nauczania Papieskiego”. Referaty: “Misje Achillesa Rattiego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921” (ks. prof. S. Wilk, rektor KUL); “Kościół łaciński na Ukrainie w okresie powojennym i Jego odrodzenie się pod koniec XX wieku” (ks. bp M. Trofimiak); “Koncepcja uczelni wyższej i studiowania w ujęciu Jana Pawła II” (ks. prof. M. Nowak KUL); “Posługiwanie Jana Pawła II na rzecz pojednania chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu” (ks. prof. L. Górka KUL); “Jan Paweł II – świadek chrześcijańskiego piękna” (ks. mgr L. Surma). Dla przybliżenia współpracy z naukowymi ośrodkami Ukrainy delegacja Wydziału brała udział w obchodach 125. rocznicy urodzin Wacława Lipińskiego Patrona Międzynarodowej Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łucku. Referat: “Rola religii w koncepcji człowieka według Wacława Lipińskiego” wygłosił dr E. Wilkowski. Również studenci Wydziału brali udział w otrzęsinach studentów Akademii w Łucku w ramach wymiany integrującej studentów. Z kolei studenci z Łucka wystąpili w części artystycznej podczas Chełmskich Juwenaliów.

Wydział też zorganizował we współpracy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej w Chełmie polsko-ukraińską konferencję: “Rola świeckich w Kościele spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego”. Referaty wygłosili: “Prawosławno-ascetyczne doświadczenie, jako wzór moralno-duchowego doskonalenia się, współczesnego człowieka na przykładzie ascetycznej doktryny mnicha Symeona nowego Teologa”: (ks. bp F. Bubnik z Kijowa); “Wzajemne stosunki świeckie i kościelne w świetle duchowej spuścizny Wacława Lipińskiego” (ks. mgr W. Michalewicz z Łucka); “Cerkiew miejscem pojednania ogólnoludzkich i religijnych wartości” (ks. mgr M. Capiuk z Łucka); “Internat Ruski Zmartwychwstańców na drodze do pojednania polsko-ukraińskiego w Galicji” (ks. W. Odsadczyk); “Wierzący świeccy dla Kościoła” – drukowana wkładka “Sandomierski Gość Niedzielny” (dr W. Warzecha); “Duszpasterstwo Akademickie – wspólnota religijna a środowisko i środek edukacji” (dr R. Maciejewska); “Związek Walerego Wielogłowskiego z Bogdanem Jańskim” (dr J. Kuzicki URz); “Tożsamość eklezjalna chrześcijan świeckich” (ks. dr J. Grabowski Kraków); “Idea Stanisława Starowiejskiego a dzisiejszy wymiar pracy Akcji Katolickiej w Łaszczowie” (mgr C. Uściak); “Spotkanie rolników w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Łabuniach w latach 1984-1988”(dr E. Wilkowski); “Rola świeckich w duszpasterstwie więziennym w Polsce” (dr J. Pomiankiewicz).

Odbył się też panel dyskusyjny z udziałem studentów “Potrzeba poznania kultury sąsiadów”, a także spotkanie kół naukowych socjologów obu Uczelni (prof. J. Styk).

W celu pogłębienia wspólnoty z mieszkańcami Chełma, Wydział zorganizował spotkanie literacko-patriotyczne z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego i Styczniowego: “Tradycje Powstania Styczniowego na Ziemi Chełmskiej” połączone z montażem słowno-muzycznym. Pracownicy i studenci złożyli wiązanki pod pomnikiem kard. S. Wyszyńskiego na Górze Chełmskiej, na Kopcu Niepodległości i wieniec na Placu Łuczkowskiego z okazji Święta Niepodległości. (Również pracownicy i studenci z Elbląga złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem w Elblągu i Malborku). Zaś Chór Przykatedralny z Łucka dał koncert w kościele Chrystusa Odkupiciela. Studenci brali też udział w zlocie młodzieży pod Kopcem Kościuszki w Uchańce.

Wydział w Elblągu we współpracy z Studium Duchowości Zmartwychwstańczej prowadził badania z lokalnymi ośrodkami naukowymi na rzecz lokalnego środowiska, uwieńczone konferencją: “Turystyka na Żuławach i Mierzei Wiślanej”, połączone z kolaudacją książki: “Patriotyczne, społeczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania turystyki na Żuławach i Mierzei Wiślanej” pod redakcją dr. J. Hochleitnera i W. Moski oraz książki: “Dzieje pozyskiwania i wykorzystywania bursztynu na ziemiach polskich” pod redakcją tych samych autorów. Druga konferencja: “Dzieje NSZZ Solidarność w województwie elbląskim” również była połączona z prezentacją książki: “Elbląg w grudniu 1970 oraz “Szesnaście miesięcy wolności – Solidarność – w województwie elbląskim” obie książki pod redakcją dr. J. Hochleitnera.

Do podejmowania wspólnego działania z różnymi ośrodkami lokalnymi i kościelnymi ks. Kapelan w Elblągu zorganizował konferencję: “Ks. inf. Mieczysław Józefczyk” przy współpracy z Wydziałem Humanistycznym UG i UAM oraz z PTTH oraz promocję książki M. Józefczyka: “Elbląskie drogi 1969-1993”. Odbyła się ona w ramach “Elbląskich przestrzeni społecznych” w połączeniu też z promocją książki: “Księga pamięci i wdzięczności” dedykowanej ks. dr. Mieczysławowi Józefczykowi. Również odbyła się kolaudacja książki: “Patroni diecezji elbląskiej w lokalnej świadomości i tożsamości regionu” pod redakcją ks. A. Kilanowskiego i J. Hochleitnera przy współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu.

Wydział także zorganizował konferencję: “Ukazać prawdziwą wolność – inspiracja Jana Pawła II dla współczesności”, przy udziale Wyższego Seminarium Duchownego, Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ponadto, konferencje: “Ekonomia w służbie rodzinie – konieczność powrotu do źródeł” w ramach IX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny; “Wartości krajobrazowe miasta Elbląga i regionu elbląskiego”; “Ścieżki rowerowe i przekop Mierzei Wiślanej. Perspektywa samorządowa” przy współpracy z burmistrzem Krynicy Morskiej. Ponadto, Wydział promuje wybitne postacie związane z ziemią elbląską np. O. A. Klimuszko – patriota lokalny wykraczający ponad przeciętność, red. J. Hochleitner, A. Kilanowski, Elbląg 2006.

Uczelnia w Łomży zorganizowała konferencję: “Podlasie – szansa na region” we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Przeprowadzono badania w czterech krajach: Białoruś, Litwa, Ukraina i Polska w ramach projektu: “Zarządzanie zasobami pracy w wybranych obszarach gospodarki na terenie Euroregionu Niemen”. Również podjęto szereg inicjatyw integrujących środowisko akademickie miasta Łomży, poprzez udział w XIII Dniach Kultury Chrześcijańskiej, udział w targach edukacyjnych “Ostrołęka 2007”.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej permanentnie współpracowało z parafią św. Mateusza w Pułtusku: ks. kan. Wiesławem Koskiem - proboszczem i ks. Dariuszem Multonem - redaktorem naczelnym “Sygnaturki Kolegiackiej”. Współpraca opierała się m.in. na: publikacji comiesięcznych artykułów; przekazywaniu opracowanych materiałów informacyjnych o Bogdanie Jańskim i o naszej Szkole dla mieszkańców Pułtuska, w tym młodzieży Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego oraz kadry dydaktycznej w Pułtusku. W tym roku następujący autorzy umieścili swoje publikacje:

• Ks. S. Urbański, Historia szkolnictwa Zmartwychwstańców, SK, nr 10 (118), 2006, 24; tenże, Wzór Bogdana Jańskiego, SK, nr 1 (121), 2007, s. 11.
• A. Wielomski, Pytanie o społeczeństwo, SK, nr 4 (123), 2007, s. 13.
• Cz. Ryszka, Zmartwychwstać do świętości, SK, nr 5-6 (124), 2007, s. 11.
• Ks. J. Mrówczyński CR, Apostolat i twórczość publicystyczna Bogdana Jańskiego, SK, nr 9 (126), 2007, s. 28-29.
• Ks. J. Grabowski, Ewangelizacja poprzez kulturę w myśli i działalności Bogdana Jańskiego, cz. 1, SK, nr 10 (127), 2007, s. 24; tenże, Ewangelizacja poprzez kulturę w myśli i działalności Bogdana Jańskiego, cz. 2, SK, nr 11 (128), 2007, s. 24.
• K. Świerszcz, Cnota roztropności źródłem mądrości życiowej Bogdana Jańskiego, cz. 1, SK, nr 11 (119) 2006, s. 9-10; tenże, Cnota roztropności źródłem mądrości życiowej Bogdana Jańskiego, cz. 2, SK, nr 12 (120), 2006, s. 9; tenże, Jański na kartach świadectw jemu współczesnych dla potomnych, SK, nr 3 (122), 2007, s. 9-10.
• Pozostałe artykuły: K. Świerszcz, Chrześcijańska transformacja narodu według Bogdana Jańskiego, Łuck 2006, s. 14-19; tenże, Teologia narodu według Bogdana Jańskiego, ZiE 48 (2006), s. 137-154; tenże, Chrześcijański byt narodu w koncepcji Bogdana Jańskiego, w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007, s. 169-192; tenże, Naród w chrześcijańskiej wizji Bogdana Jańskiego, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 47-64.

Na stronie internetowej: www.janski.edu.pl - Studium Duchowości Zmartwychwstańczej – znajduje się 41 artykułów (w tym 13 popularno-naukowych) napisanych (niektóre były już publikowane) przez naszych pracowników i osoby spoza Szkoły, które zgłębiały myśli Bogdana Jańskiego:

 1. J. Donarski, Bogdan Jański mówił o współpracy między Narodami a ta wymaga znajomości języków obcych. Odpowiedzialność. Ekonomia polityczna – nauka moralności.

 2. K. Dziurzyński, Myśli Bogdana Jańskiego o odrodzeniu duchowym, jako fundamencie odrodzenia narodowego Polaków.

 3. Ks. J. Grabowski, Ewangelizacja poprzez kulturę w myśli i działaniu Bogdana Jańskiego.

 4. Ks. J. Grabowski, Kulturotwórczy wymiar apostolatu Bogdana Jańskiego.

 5. Ks. J. Grabowski, Uniwersalizm apostolstwa laikatu w myśli i działalności Bogdana Jańskiego.

 6. A. Graniszewski, Wizja państwa według Bogdana Jańskiego a jego współczesna kondycja.

 7. A. Kardaś CR, Emigracyjne doświadczenie Polaków we Francji.

 8. Ks. A. Kilanowski, Nowe stworzenie a idea zmartwychwstania.

 9. J. Komorowski, Myśl społeczna Bogdana Jańskiego i jej odniesienie do współczesnych stosunków.

 10. S. Koperek CR, A. Kardaś CR, Francuscy promotorzy życia duchowego Bogdana Jańskiego.

 11. M. Kosińska, Znaczenie “Domku Jańskiego” dla emigracji polskiej.

 12. J. Krasicki, Bogdan Jański – wyzwanie dla swojego i naszego czasu.

 13. L. Malinowski, Państwo w myśli Bogdana Jańskiego a współczesność.

 14. B. Micewski CR, Bogdan Jański - Świątobliwy Pedagog.

 15. T. Mrzygłód, Wpływ układu przestrzennego na koszty rozbudowy miasta.

 16. Ks. H. Niemiec, Prawda dobro skuteczność.

 17. W. Petryk, Nowa wspólnota – rechrystianizacja nowoczesnych społeczeństw.

 18. Z. Piotrowski, Tendencje integracyjne Europy a myśl i dzieło Bogdana Jańskiego.

 19. J. Placha, Wspólnota optymalną przestrzenią życia.

 20. Cz. Ryszka, Zmartwychwstawać do świętości.

 21. W. Sroczyński, Koncepcja wspólnoty Jańskiego a współczesne wyzwania edukacji.

 22. S. Szary CR, O ewangelicznej miłości w życiu.

 23. M. Śliwa, Bogdan Jański jako prekursor nowoczesnej myśli ekonomicznej.

 24. M. Śliwa, Idee społeczne Bogdana Teodora Jańskiego w perspektywie współczesności.

 25. K. Świerszcz, Bogdan Jański – człowiek niezwykłej miary.

 26. K. Świerszcz, Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji.

 27. K. Świerszcz, Chrześcijańska transformacja narodu.

 28. K. Świerszcz, Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego.

 29. K. Świerszcz, Cnota roztropności źródłem mądrości życiowej Bogdana Jańskiego.

 30. K. Świerszcz, Jański na kartach świadectw jemu współczesnych potomnych.

 31. K. Świerszcz, Od iluzji do rzeczywistości. Poszukiwanie prawdy według natury i łaski w życiu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego i współczesnym świecie.

 32. K. Świerszcz, Teologia narodu według Bogdana Jańskiego.

 33. K. Świerszcz, Bogdan Jański na nowo odczytywany.

 34. D. Tabor CR, Czy Bogdan Jański stworzył teorię kultury?

 35. Z. Trejnis, Tożsamość wspólnoty – tradycje i wartości.

 36. A. Wielomski, Patriotyzm Jańskiego.

 37. A. Wielomski, Pytanie o społeczeństwo.

 38. A. Wielomski, Wspólnota w czasach Bogdana Jańskiego a wyzwania współczesne.

 39. K. Wojtowicz CR, Charyzmat Bogdana Jańskiego.

 40. B. Zarański CR, Inspiracyjny wpływ wybitnych osobistości francuskich na nawrócenie Bogdana Jańskiego.

 41. B. Zarański CR, Formy pobożności maryjnej Bogdana Jańskiego.

Księża Kapelani opracowali program budowania wspólnoty duchowo-religijnej studentów i pracowników. W myśl nauki Jana Pawła II wspólnota powinna być “niewygasłym ogniskiem wiary, miłości i nadziei chrześcijańskiej”. W celu budowania tej wspólnoty postanowiono uczestniczyć aktywnie w życiu liturgiczno-sakramentalnym, w rekolekcjach i dniach skupienia, w uroczystościach religijnych; uczestniczyć w duchowym dziedzictwie B. Jańskiego, zwłaszcza w programie formacyjnym pielgrzymki do świątyni chrztu Patrona z racji 200. rocznicy urodzin; uczestniczyć w osobistej formacji duchowej (walka z paleniem papierosów); uczestniczyć w duszpasterstwie akademickim; uczestniczyć w konferencjach i studiach mających na celu głębsze poznanie myśli Patrona, szczególnie dotyczących pojęcia i treści wspólnoty.

Księża Kapelani również opracowali program skutecznego działania i oddziaływania, pomocy i współodpowiedzialności za innych. W tym celu podjęto następujące zadania: pogłębiać wzajemnie relacje w czasie wykonywanych zajęć, w imprezach uczelni; utożsamiać się z wartościami, które są realizowane przez naszą wspólnotę; podnosić poziom jakości nauczania począwszy od punktualności, poprzez przygotowywanie wykładów, metody aktywizowania itd.; powoływać na poszczególnych kierunkach Koła Naukowe, zespoły badawcze, organizować konferencje; podnosić jakość obsługi i administracji, działania dziekanatów w celu służenia studentom; tworzyć własny fundusz stypendialny dla studentów najbiedniejszych, a zarazem osiągających najwyższe oceny.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Zamiejscowy Wydział w Krakowie współuczestniczyło w konferencji naukowej pt. Bogdan Jański: obecność w historii i aktualność we współczesności zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne Zmartwychwstańców (19 kwietnia 2007 roku) w gmachu Collegium Resurrectianum w Krakowie. Z ramienia Studium i Wydziału wygłoszono referaty: dr Katarzyna Świerszcz, “Drogi i bezdroża poszukiwania prawdy w życiu Bogdana Jańskiego i we współczesnym świecie”; ks. dr Jarosław Grabowski, “Kulturotwórczy wymiar apostolstwa Bogdana Jańskiego”; dr Jerzy Kuzicki, “Laikat w myśli Bogdana Jańskiego”. Powyższe referaty stanowiły drugą część konferencji naukowej. Odbyła się też promocja książki: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. “Służba Narodowa”, red. S. Urbański, Warszawa 2007 [por. M. Szlachciak, Sympozja o Bogdanie Jańskim, Via Consecrata, rok X (2007) lipiec - sierpień, s. 117-124].

Ponadto, na konferencji naukowej zorganizowanej przez pracowników pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie pt. “Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna” wygłosiła referat K. Świerszcz: “Miejsce wspólnoty narodowej w “Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II oraz w pismach Bogdana Jańskiego”. Ponadto, ks. J. Tarnowski: “Jan Paweł II w trzech wymiarach pedagogicznych”; ks. S. Dziekoński, “Wychowanie do wartości w ujęciu Jana Pawła II”; ks. S. Chrobek, “Kultura życia – kulturą nadziei w kontekście nauczania Jana Pawła II”; ks. K. Kietliński, “Nauczanie Jana Pawła II w perspektywie Bożej pedagogii”; ks. Z. Struzik, “Program wychowawczy przeznaczony dla uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego”; ks. S. Klementowicz, “Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II”. Zaprezentowano metodę dialogu wychowawczego i aspekt personalistyczno-egzystencjalny nauczania Jana Pawła II.

Z kolei na konferencji ogólnopolskiej zorganizowanej przez Wydział Zarządzania w Warszawie pt. “Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw”, dr Katarzyna Świerszcz wygłosiła referat: “Etos konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Należy dodać, że Studium przeprowadziło dla studentów sympozjum naukowe: “Wspólnota narodowa wspólnotą wartości wobec współczesnych wyzwań”. Sympozjum miało na celu uświadomienie studentom, czym jest wspólnota narodowa dla Polaków, jako jego członków oraz w czym tkwi siła i dynamizm narodu, a także jakie stoją przed nim wyzwania wobec Europy i świata w oparciu o nauczanie Kościoła i dziedzictwo Bogdana Jańskiego.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej opracowało książkę “Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba narodowa”, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, wydaną 2007 roku w Warszawie. Pozycja zawiera 17 artykułów naukowych, umieszczonych w czterech częściach: 1. Bogdan Jański-duchowy odnowiciel Polski; 2. Twórczo-formacyjna rola koncepcji Bogdana Jańskiego; 3. Naród i wartości patriotyczne w poglądach Bogdana Jańskiego; 4. Myśl Bogdana Jańskiego a wyzwania świata współczesnego. Powyższe badania pracowników naukowych Szkół nad myślą Patrona poprzedziło słowo Założyciela ks. Mariana Piwko. Trzeba zaznaczyć, że jeszcze 12 pracowników naukowych opracowało różne aspekty myśli Bogdana Jańskiego, których artykuły nie znalazły się w wymienionej pozycji. Znajdują się one w bibliotece Studium Duchowości Zmartwychwstańczej.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej opracowało dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego “Patriotyzm jutra” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy projekt pt. “Bogdan Jański. Patriotyzm. Naród. Wspólnota”. Realizowanie projektu miało na celu propagowanie i kształtowanie patriotycznych postaw obywatelskich w środowiskach lokalnych w oparciu o myśli Bogdana Jańskiego; inspirowanie uczestników i adresatów projektu do służby w kreowaniu rzeczywistości edukacyjnej zmierzającej do kształtowania człowieka, jako osobowości zintegrowanej, kreatywnej i dynamicznej w działaniu wobec narodu i państwa w zjednoczonej Europie oraz definiowanie cech i wartości sprzyjających tworzeniu środowiska patriotycznego. Powyższe zadania miały być podsumowane konferencją naukową, która służyłaby rozpropagowaniu tychże idei w środowiskach naukowych; kręgach samorządowych oraz wśród tych wszystkich, którzy poszukują narzędzi sprzyjających pobudzaniu Polaków do aktywnego kształtowania sfery publicznej i większej dbałości o dobro wspólne. Całość wypowiedzi konferencyjnych obejmować będzie publikacja książkowa, rozpowszechniana oprócz wyżej wymienionych środowisk, także w kręgach wszelkiego typu animatorów życia społecznego, religijnego, kultury oraz inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.

Warto dodać, że w ramach tego projektu były zorganizowane trzy konferencje naukowe nt: “Współczesne wyzwania a koncepcja wspólnoty według Bogdana Jańskiego (Warszawa)”. Pierwsza odbyła się ona 11 maja 2007 roku. Referaty wygłosili: ks. S. Klementowicz: “Fundamentalne zasady katolickiej wspólnoty”; A. Wielomski, “Wspólnota według Jańskiego a wyzwania współczesne”; Z. Trejnis, “Tożsamość wspólnoty – tradycje i wartości w czasach XIX wieku i współcześnie”; ks. J. Grabowski, “Tożsamość chrześcijan we wspólnocie kościoła i Europy w epoce Jańskiego i współcześnie”; L. Graniszewski, “Wizja państwa polskiego według Bogdana Jańskiego a jego obecna kondycja”; K. Świerszcz, “Wspólnota narodowa wspólnotą wartości wobec współczesnych wyzwań”. Druga konferencja: “Bogdan Jański wzorem na czasy współczesne w służbie wartościom społeczno-narodowym (Kraków, 19. 10. 2007)” i trzecia konferencja: “Wartości patriotyczne w pismach Bogdana Jańskiego (Elbląg, 26. 10. 2007)”. W tym celu podjęto badanie piśmiennictwa historyczno-patriotycznego Bogdana Jańskiego i jego współczesnych. Całość badań przewidziana została w wydaniu książkowym: “Bogdan Jański - Patriotyzm. Naród. Wspólnota”.

Drugi projekt pt. “Patrzeć, rozumieć, działać. Sieć Animatorów Dziedzictwa Lokalnego” - opracowany przez p. Wojciecha Pieniążka - miał na celu inspirowanie i wsparcie inicjatyw wykorzystania dziedzictwa kultury i dziedzictwa historycznego na rzecz integracji społeczności lokalnych oraz budowę ogólnopolskiej platformy wymiany doświadczeń i współpracy dla osób zajmujących się wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego i historycznego na rzecz integracji społeczności lokalnych. Misją uczelni jest kształcenie elit Polski lokalnej, a to oznacza, że oczekujemy od nowych studentów zaangażowania w sprawy społeczności, z których pochodzą. Celem tegoż działania będzie też opracowanie podręcznika “Patrzeć, rozumieć, działać”, w którym zostanie zawarta wiedza na temat interpretacji własnego otoczenia kulturowego i lokalnej tradycji wraz z metodologią mobilizacji lokalnej społeczności. Również organizowanie otwartych warsztatów edukacyjnych dla studentów naszych Szkół oraz przychodzących ze środowisk wiejskich i małych miast, które są zainteresowane rolą animatora lokalnego dziedzictwa, w celu osiągnięcia umiejętności tworzenia projektów służących lokalnym społecznościom. Projekt przewidywał opracowanie portalu internetowego poświęconego interpretacji i rewitalizacji lokalnego dziedzictwa oraz zrealizowanie konferencji podsumowującej wyniki badań, a zarazem popularyzującej treści projektu, jego kontynuacji i nawiązania współpracy z podmiotami zajmującymi się rewitalizacją dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej prowadziło rozmowy z ks. prob. kan. W. Koskiem - proboszczem parafii św. Mateusza w Pułtusku i z ks. J, Gołębiewskim w sprawie nadania imienia Bogdana Jańskiego Duszpasterstwu Akademickiemu.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej prowadziło rozmowy z ks. Stanisławem Strusiem - proboszczem z Winnicy oraz z władzami miasta w sprawie nadania imienia Bogdana Jańskiego miejscowemu Gimnazjum. W tym celu uczniowie Gimnazjum i Liceum z Łomży gościli w Winnicy, a także uczniowie z Gimnazjum w Łomży. Współpraca jest aktualnie realizowana. Aby mieszkańców miasta przygotować do tej uroczystości, 25 lutego 2007 roku w kościele parafialnym w Winnicy (na wszystkich Mszach św.) prof. dr hab. J. Styk wygłosił prelekcję: “Życie i działalność Sługi Bożego Bogdana Jańskiego”. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród parafian, tym bardziej, iż osoba Bogdana Jańskiego była im już w jakimś stopniu znana z artykułów sukcesywnie zamieszczanych na stronie internetowej Studium. Po Mszach św. rozdawane były wśród parafian foldery z modlitwą o szczególną łaskę za przyczyną Bogdana Jańskiego. Obecnie uczniowie z Gimnazjum i Liceum w Łomży złożą wizytę na Boże Narodzenie w Winnicy. W maju 2008 roku nadano imię Bogdana Jańskiego Gimnazjum w Winnicy.

Z inicjatywy P. Prejbisza i przy współpracy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej opracowano projekt wycieczki dla studentów i pracowników, tzw. kształcenie metodą “szkoły drogi”. Projekt zawierał także propozycje dla studentów uczelni mazowieckich, uczniów szkół warszawskich i studentów z różnych stron Polski. Projekt przedstawia plan różnych wycieczek: pieszych i rowerowych szlakiem Bogdana Jańskiego oraz wydarzeń patriotycznych - od roku 2007 do 2021. Projekt wylicza: Drogę Przyjaciół Konstytucji (Krakowskie przedmieście); Drogę Strategii Niepodległościowych (Poniatowski, Sikorski, Krasiński – dwudniowa wycieczka – Jabłonna, Borkowo, Ciechanów, Pułtusk) lub autokarowa, rozszerzona trasa; Drogę Zwycięstw i Odkryć (Napoleon, Kopernik, Kaszubi – 3 dniowa wycieczka); Drogę Nauki (Kopernik- 15 dniowa wycieczka od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego). Zawiera także propozycję zebrania materiałów do corocznego raportu o stanie środowiska Doliny Wkry. Uczniom szkół warszawskich proponuje cztery równoczesne wycieczki związane z wydarzeniami 1791, 1809, 1920 i 1939 roku. Mają one charakter historyczno-ekologiczny i są związane z miejscami pobytu Bogdana Jańskiego. Proponuje też konkurs na najlepsze fotografie z wycieczki. Projekt zawiera także program i plan dwóch wycieczek: pieszej wycieczki Trasą Napoleona pt. “Szlakiem mazowieckiej kampanii Napoleona” i maksymalnie skróconej wycieczki podwarszawskiej oraz wycieczkę warszawską szlakiem trzech konstytucji, Projekt podwarszawskiej wycieczki nosi tytuł: “Dotrzymam słowa Hymnu Polskiego”. Zorganizowano wyprawę szlakiem miejsc Patrona: Lisowo-Winnica -Pułtusk-Warszawa.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej wraz z Kapelanami Wydziałów w Warszawie zorganizowało wieczornicę poświęconą 171. rocznicy powstania Domku Jańskiego 17 lutego 2007 roku. Studentom i pracownikom została przybliżona na nowo koncepcja wspólnoty według Bogdana Jańskiego na podstawie najnowszych badań źródłowych. Także z racji 200-tnej rocznicy urodzin Patrona – 26 marca 2007 roku - zorganizowało Dzień Modlitw o beatyfikację Patrona (23.03.2007). Wydział w Elblągu powyższą uroczystość zorganizował z udziałem środowiska lokalnego w celu pogłębienia więzi ze wspólnotą Szkoły. W Szkole w Łomży Kierownik Duchowny zorganizował program słowno-muzyczny o Roku Wspólnoty w Dniu Święta Szkoły. Z inicjatywy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Kapelani poszczególnych Wydziałów przeprowadzili adwentowe i wielkopostne Dni Skupienia dla studentów oraz pracowników pod kątem formacji w ramach Roku Wspólnoty, zwracając uwagę na treść wspólnoty podaną przez Bogdana Jańskiego oraz formację wspólnotową. Również wyjazd studentów do Lednicy, pielgrzymkę na Jasną Górę oraz kulig studentów i pracowników do Czerwonego Boru.

Księża Kapelani brali udział w spływie kajakowym rzeką Liwiec, w którym uczestniczyło 25 studentów i około 40 uczniów klas szkół średnich w celu stworzenia wspólnoty między naszymi studentami a absolwentami szkół średnich. Program formacyjny obejmował zawiązanie wspólnoty, dobór załóg, spływ rzeką, wspólną Mszę św., wspólne grillowanie oraz konferencję na temat: “Przesłanie duchowe Bogdana Jańskiego dla młodych ludzi XX wieku”. W Elblągu zorganizowano spływ kajakowy Kanałem Jagiellońskim i na torze jezior Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego, w którym uczestniczyło 20 studentów oraz innych studentów miasta (w sumie 80 osób). Studenci również brali udział w VIII Mistrzostwach Świata w poławianiu bursztynu oraz w wieczorze kolęd w wykonaniu chóru “Bel Canto”.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej organizowało cykliczne wystawy w gablotach wydziałowych o Bogdanie Jańskim oraz promujących Rok Wspólnoty, a także w siedzibie Konwentu Szkoły, w bibliotekach Wydziałów i w bibliotece głównej w Warszawie.

Kapelani poszczególnych Wydziałów oraz Kierownik Duchowny Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży - w ramach formacji duchowej studentów, pracowników i uczniów – prowadzili cykliczne konferencje formacyjne dla Rady Wydziału, wykłady monograficzne i warsztaty edukacyjne poświęcone sylwetce i dziedzictwu Bogdana Jańskiego, przede wszystkim pojęciu i treści wspólnoty według Patrona oraz doktryny chrześcijańskiej; prowadzili seminaria interdyscyplinarne, prezentując dziedzictwo Bogdana Jańskiego (na Wydziałach i poza Wydziałami). W Łomży ks. kapelan zorganizował kulig studencki, dyskusyjny Klub Filmowy, w dniach 24-29 kwietnia XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, wystawę prac dyplomowych absolwentów Liceum Plastycznego, konkurs na najaktywniejszego studenta - działacza Samorządu Studenckiego, wystawę rzeźb w drewnie miejscowego twórcy (maj), spotkanie naukowe “Dziennikarstwo - wczoraj i dziś”, studencki maraton uśmiechu (kwiecień), udział w targach edukacyjnych “Ostrołęka 2007” (kwiecień).

Wydziały przeprowadziły liczne akcje charytatywne w myśl hasła: “Roku Wspólnoty”: “Potrzebujemy pomocy we wspólnocie lokalnej”. W Elblągu zorganizowano “Zabawę dla dzieci” w Spółdzielczym Domu Kultury Zakrzewo (zbiórka zabawek i pieniędzy); przekazanie przez studentów 75 paczek wychowankom Domu Dziecka; przekazanie książki “Lusia dzieciom” przedszkolakom i uczniom Szkoły Podstawowej w Milejowie i w Pomorskiej Wsi; akcję krwiodawczą w ramach studenckiej akcji “Wampiriada”; podjęto współpracę z Caritas diecezji; pomoc dla hospicjum w ramach “Żonkilowe pola nadziei”. Księża Kapelani warszawscy prowadzą opiekę nad przedszkolem Sióstr Felicjanek w Wawrze; opiekują się Domem Opieki Społecznej na Żeraniu; realizują opiekę nad świetlicą socjoterapeutyczną przy parafii św. Rodziny w Wyszkowie oraz współpracują z Caritas diecezji łomżyńskiej; akcję krwiodawczą (również Chełm, Zabrze). Ks. kapelan w Krakowie przeprowadził miejską akcję charytatywną na rzecz hospicjum św. Łazarza “Pola nadziei”. W Chełmie zbiórkę pieniężną wśród studentów, pracowników i parafian Chełma na rzecz hospicjum dla dzieci im. “Małego Księcia” w Lublinie oraz za pośrednictwem Radia “Bon Ton” na rzecz dzieci Chełma, Dorohusk, Dubienka i Białopole.

Wydziały przeprowadziły wśród studentów ankietę o stanie Szkół oraz o ich oczekiwaniach. Wyniki ankiety wykorzystano na dalszą poprawę jakości kształcenia, administracji, obsługi studentów oraz formacji duchowej.

Rok Rodziny

Rok akademicki 2007/2008 był obchodzony jako Rok Rodziny. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej kierowało, przede wszystkim, pracą księży Kapelanów na Wydziałach Szkoły. 15 maja 2008 roku odbyła się ogólnoszkolna pielgrzymka rodzin do sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i sanktuarium w Licheniu. W Elblągu zorganizowano pielgrzymkę do diecezjalnego sanktuarium Świętej Rodziny w Ryjewie; w Chełmie – na Jasną Górę, studenci także brali udział w Zlocie Młodzieży pod kopcem im. Tadeusza Kościuszki w Uchatce k/ Dubienki. (24.06.2008). Odbyły się też sympozja oraz wygłoszono liczne referaty. W Chełmie tematyka rodziny była podejmowana podczas zajęć dydaktycznych przez ks. M. Pytko, E. Wilkowskiego, prof. J. Zdybel, ks. S. Sieczkę, ks. S. Dworniczaka, A. Czuwarę.

22 października 2007 roku, z inicjatywy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, przedstawiono wstępną koncepcję powołania w Szkole Jańskiego kapituły orderu lub certyfikatu, dyplomu: “Etyka działalności publicznej”. Także Członkom Konwentu, ks. S. Urbański przedstawił program obchodów 15-lecia istnienia Szkoły.

Wydział Nauk Społecznych w Roku Rodziny przedstawił kierunki działań: “Szkoły Jańskiego jedną rodziną w powiązaniu z rodzinami swych studentów i nauczycieli”. Określił wartości rodziny, cele pracy jak kształtowanie właściwego obrazu rodziny w świadomości studentów, konstytuowanie społeczności akademickiej jako rodziny; pomoc rodzinom itd. Formy działania: pastoralnego i formacyjnego, różne formy duszpasterskie (opr. ks. Z. Prusiński), organizacyjnego (opr. J. Modzelewski), naukowego (opr. ks. S. Klementowicz). Zaproponowano konferencję naukową na 10. 05. 2008 roku pt. “Rodzina jako wartość we współczesnym świecie” oraz przedłożenia wykładowców Szkoły na temat rodziny. Podjęto m.in.: powołanie “Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, “Stowarzyszenia Absolwentów”, “Biura Karier” i szereg imprez kulturowych i sportowych wspólnych z rodzinami pracowników i studentów (spływy kajakowe, kuligi, projekcje filmowe o tematyce rodzinnej, rajdy, pielgrzymki), zorganizowanie Zjazdu Parlamentu Studentów Szkół Jańskiego. Ponadto, przygotowano materiały do odpowiedzialnego pełnienia ról rodzicielskich. Materiały w formie wykładu ilustrowanego slajdami pt.: “Z miłością i bez miłości. (Psycho- etnograficzne studium wczesnego dzieciństwa”; autor J. Szafraniec, były do dyspozycji na nośniku CD).

W Chełmie w dniach 13-19 kwietnia 2008 roku odbył się Tydzień Papieski: “Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od Was nie wymagają”. Inaugurację rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. M. Trofimiaka w kościele Chrystusa Odkupiciela. Referaty w kolejne dni wygłosili: prof. J. Fert: “Bliskie spotkania z Janem Pawłem II”; o. Mitrat R. Behej: “Ty jesteś Piotr – Ojciec Święty skałą dla Ukrainy”; ks. bp M. Cisło: “Ekumenia pontyfikatu Jana Pawła II”; ks. Protojerej Cap: “Prawosławne spojrzenie na wartości duchowe, jako podstawę kształtowania współczesnych elit wobec doświadczenia i w perspektywie współistnienia Kościołów”; ks. L. Surma: “Jan Paweł II w Lublinie – przesłanie na nowy wiek, 9 czerwca 1987 roku”; ks. bp W. Depo: “Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy”. Również 12 maja 2008 roku odbyła się dyskusja panelowa: “Współczesny świat a kultura klasyczna”, z udziałem E. Bryla i Marka Jurka oraz gości z Ukrainy.

Ks. S. Urbański opracował propozycje tematów na Rok Rodziny: “Rodzina – dar i zadanie, nadzieja ludzkości (Europy i świata). Ujął je w trzy grupy.

I grupa: Rodzina wobec współczesnych wyzwań zawiera 13 zagadnień: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Problemy współczesnej rodziny, Dynamika powiązań społecznych, procesy kulturowe i rodzina; Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej, Rodzina polska w okresie kryzysu i ożywienia gospodarczego, Rodzina wielkiego miasta: przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń; Przemiany modeli i wzorów ról zawodowo-rodzinnych małżonków, Karta Praw Rodziny w kontekście społeczeństwa polskiego, Rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła: trwałość i zmiana; Rodzina w międzypokoleniowym przekazie wartości, Przekaz wartości moralnych w rodzinach bezrobotnych, Małżeństwo a kulturowe modele miłości, Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne.

II grupa: Zagrożenia dla rodziny zawiera 9 zagadnień: Zagrożenia dla współczesnej rodziny i społeczeństwa, Źródła i kierunki przemiany rodziny (źródła przemian rodziny, przemiany w strukturze rodziny, przemiany funkcji rodziny, przemiany świadomości rodziny), Wartościowanie małżeństwa i rodziny, Modele współczesnego małżeństwa, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej (podważanie więzi małżeńsko-rodzinnej w wyniku procesu sekularyzacji rodziny, rozwód wyrazem rozpadu więzi małżeńskiej, wpływ społeczno-ekonomiczny na jakość małżeńskiego życia), Rodzina między sacrum a profanum, Sekularyzacja rodziny w społeczeństwie industrialnym na tle procesów socjalizacji, racjonalizacji i desakralizacji; Współczesna polska rodzina (sytuacja społeczno-moralna i religijna polskiej rodziny, stosunek młodego pokolenia do katolickiej koncepcji małżeństwa i rodziny), O pełny wymiar “sacrum” rodziny (sakrament małżeństwa tworzy “inną” rzeczywistość, rodzina chrześcijańska środowiskiem zbawienia i uświęcenia, drogi zbliżania się do pełnego wymiaru sacrum).

III grupa: Wartość rodziny. Dlaczego warto walczyć o rodzinę liczy 12 zagadnień: Dlaczego warto walczyć o rodzinę?, Geneza, struktura i funkcje rodziny; Systemowe zrozumienie rodziny, Chrześcijańska wizja rodziny, Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, Rodzina jako wspierająca wspólnota miłości, Promocja zdrowia i życia w rodzinie, Rodzina wspólnotą życia i miłości, Promocja rozwoju osobowego poprzez wychowanie, Współdziałanie rodziny i społeczeństwa na rzecz osoby, Formacja rodziny na miarę cywilizacji życia, Rodzina drogą Kościoła (18.10.2007).

Ks. Urbański również podał propozycje tematów o rodzinie dla opublikowania na łamach czasopisma “Zarządzanie i Edukacja”: Miłość podstawą i celem małżeństwa; Behawioralny aspekt więzi małżeńskiej a migracje zarobkowe Polaków; Czynniki wpływające na kształtowanie więzi w rodzinie; Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie; Starość i niepełnosprawność w rodzinie – modele wsparcia; Obraz współczesnej rodziny miejskiej; Czy kryzys rodziny?; Rodzina w obliczu izolacji więziennej; Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – szansą czy zagrożeniem współczesnej rodziny?; Rodzina wielkomiejska z przewlekłą chorobą neurologiczną typu: stwardnienie rozsiane (23.01.2009).

W Warszawie miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Obraz rodziny u progu XXI wieku na przykładzie dzielnicy dużego miasta. Stan aktualny i potrzeba wsparcia”. W konferencji brało udział 16 prelegentów z różnych ośrodków naukowych w kraju: KUL, UKSW, PAT z Krakowa, PWT z Warszawy, Komisja ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Instytut Jana Pawła II z Warszawy oraz księża biskupi: abp K. Nycz, abp Sławoj Leszek Głódź, bp Stanisław Stefanek, bp Jan Szkodoń, itd. Na powyższą konferencję już 2 lipca 2007 roku zaprosił Kierownik Duchowny ks. S. Urbański minister Joannę Kluzik-Rostkowską. Niestety, nie uczestniczyła, przysyłając okolicznościowy list. Ponadto, konferencję pt. “Małżeństwo w Biblii” wygłosił ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW). W Krakowie wykład pt. “Rodzina jako pierwsza szkoła człowieczeństwa w nauczaniu Jana Pawła II” wygłosiła prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ). Tam też zorganizowana została konferencja międzyuczelniana pt. “Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania” (Akademia Pedagogiczna, PAT). Przeprowadzono również konkurs o nagrodę Kierownika Duchownego pt. Współczesna rodzina wobec wyzwań współczesności – szanse i zagrożenia. W Chełmie – 30 listopada 2007 roku – studenci przygotowali montaż słowno-muzyczny zatytułowany: Rola rodziny w budowaniu tożsamości narodowej. Z kolei, 8 grudnia 2007 roku odbyła się sesja panelowa na temat aktualności myśli Patrona Szkoły w kontekście znaczenia rodziny. W Elblągu – w ramach cyklicznych inicjatyw Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – zorganizowano sympozjum popularno-naukowe: Rodzina – wspólnota – Kościół. W obliczu nowych wyzwań.

Ponadto, tematyka rodziny była podejmowana na Wydziałach podczas zajęć dydaktycznych, warsztatów edukacyjnych dla studentów (List do Rodzin Jana Pawła II), konferencji formacyjnych dla Rady Wydziału, dla Kolegium Wydziału, dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, dla Samorządu studentów. Tematyka rodziny była też przekazywana w ramach rekolekcji adwentowych: “Oblicze rodziny XXI wieku” i wielkopostnych: “Rodzina nazaretańska” oraz w czasie comiesięcznych spotkań formacyjnych: “Przymierze małżeńskie”; “Jedność dwojga”; “Dobro wspólne małżeństwa i rodziny”; “Odpowiedzialne rodzicielstwo i wychowanie”; “Rodzina wspólnotą wiary”; “Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II”; “Wspólnota Jańskiego w służbie rodziny”.

W Krakowie – w ramach Dnia Uniwersalizmu Chrześcijańskiego – została podjęta tematyka: “Rodzina chrześcijańska wspólnotą w służbie człowieka” oraz współpraca z Towarzystwem św. Pawła w promocji magazynu Familia, który w ciekawy sposób podejmuje tematy rodzinne poprzez liczne świadectwa i wywiady, a także promocja tygodnika rodzin katolickich Źródło oraz czasopisma Służba Życiu.

Problematyce rodziny został poświęcony cały numer czasopisma “Zarządzanie i Edukacja” pt. “Model rodziny w XXI wieku: czynniki kształtowania więzi w rodzinie i modele wsparcia współczesnej rodziny, w publikacjach pracowników Szkoły”, ZiE, nr 62, styczeń –luty 2009. Również w “Zarządzaniu i Edukacja”, nr 66-67, wrzesień –grudzień 2009, s. 191-222, pt. “Człowiek w rodzinie i społeczeństwie”. Warto wspomnieć o artykule wcześniejszym: “S. Kawula a wyzwania pedagogiki rodziny”, ZiE, nr 50, styczeń-luty 2007, s. 29-52.

W Warszawie organizowano pod kierownictwem ks. W. Gałązki dla studentów, pracowników i ich rodzin spływy kajakowe po Narwi, które miały charakter integracyjno-formacyjny; rekolekcje “Pod żaglami”. Wyjazd ten był okazją do nawiązania relacji z rodzicami. Młodzież brała udział w spotkaniach formacyjnych oraz w realizacji programu, który zakładał zgłębienie tajemnicy Eucharystii – uczty jedności i miłości. Program obejmował następujące tematy: wspólnota rodzinna, Eucharystia nauczaniu Jana Pawła II, Bóg mówi poprzez Słowo, ofiarowanie – łączę swoją ofiarę z Ofiara Chrystusa, przeistoczenie – Eucharystia dla życia, komunia święta – świętowaniem jedności i pokoju, rozesłanie – z Eucharystii wychodzę przemieniony, by kochać. Program opracował ks. W. Gałązka. Kapelani warszawscy organizowali rekolekcje rowerowe szlakiem zamków krzyżackich; wyjazd chóru na warsztaty muzyczno-formacyjne. W Elblągu studenci wraz z rodzinami brali udział w Mistrzostwach świata w poławianiu bursztynu w Stegnie; zorganizowano wieczór kolędowy: “Panu Jezusowi śpiewajmy o rodzinie” oraz festyn rodzinny związany ze Świętem Szkoły (konkurs wiedzy o Bogdanie Jańskim); otrzęsiny pierwszego roku: “Jański to jedna wielka rodzina”.

W Warszawie zorganizowano 14 kursów przedmałżeńskich zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski na temat przygotowania do życia małżeńskiego w Kościele rzymsko-katolickim; całoroczną formację przygotowującą do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania; podjęto współpracę z parafialną poradnią rodzinną w krzewieniu wartości prorodzinnych wśród studentów (również Kraków). Zorganizowano spotkanie rodzin absolwentów.

Księża Kapelani w Warszawie, w ramach działalności formacyjnej powołali chór akademicki. Spotkania formacyjne odbywały się cyklicznie (dwa razy w tygodniu). Ponadto, przeprowadzili warsztaty formacyjno-muzyczne dla członków chóru w Białym Dunajcu połączone ze spotkaniami modlitewno-eucharystycznymi. Na spotkaniach formacyjnych poruszono tematy: “Jak młodzież widzi wiarę w swoim życiu i jaką rolę pełni w tym Kościół?”, “Historia zbawienia od początku aż do naszej codzienności”, “Eucharystia: jej znaczenie dla nas”, “Etyka seksualna”, “Rola wiary w rodzinie”, “Posługa młodych w Kościele”. Zajęcie muzyczne prowadzone były codziennie i składały się z trzech części: rano rozśpiewa, nauka utworów o charakterze religijno-patriotycznym oraz wieczorem emisja głosu.

Księża Kapelani w Warszawie prowadzili cotygodniowe spotkania liderów grup oazowych. Program formacyjny opierał się na Liście Apostolskim Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodych – 1988. Celem spotkań było ukazanie młodości, jako szczególnego bogactwa i zadania i zachęcenie do realizowania daru młodości poprzez działania dla Kościoła i współczesnego świata (dla Ojczyzny, narodu, dla swojej rodziny). Program formacyjny, który opracował ks. W. Gałązka, obejmuje tematy spotkań na 12 miesięcy oraz każdy miesiąc zawiera odpowiednie cele formacyjne (szczegółowe).

Księża Kapelani w Warszawie, we współpracy z ks. W. Gałązką zorganizowali i przeprowadzili świąteczny wyjazd zimowy dla dzieci z rodzin niepełnych i patologicznych. Realizowany był program formacyjny: “Osiem Błogosławieństw – drogą do szczęścia “pod górę”. Program opracował ks. W. Gałązka i kierował jego przebiegiem każdego dnia. Ukazywał on ewangeliczną drogę do szczęścia, drogę Ośmiu Błogosławieństw, których pełna realizacja dokonuje się we wspólnocie rodzinnej.

Liceum Ogólnokształcące w Krakowie zorganizowało: wyjazdy edukacyjne: wejście do Muzeum narodowego (lekcja muzealna: “Sarmatyzm jako forma kulturowa”); wyjście do kina na filmy: “Papież, który pozostał człowiekiem”, “Tryptyk Rzymski”; wyjście do teatru na spektakl “Kordian”; wycieczkę turystyczno-krajoznawczą (Kraków – Szczawnica – Prehyba – Hala Łabowska – Krynica); wyjazd “Szlakiem papieskim” (Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice); wycieczkę po Krakowie “Szlakiem Wyspiańskiego”; wyjazd na Ukrainę “Szlakiem Trylogii” (zapoznanie z dziedzictwem historycznym i kulturowym Polski oraz Polaków na Kresach, kształtowanie postaw patriotycznych, poznanie kultury Ukrainy); udział w uroczystościach z okazji “Święta szkoły” w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach; pielgrzymkę maturzystów do Sanktuarium Jasnogórskiego; wyjazd na rekolekcje wielkopostne do Konina; projekcję filmów: “Pasja” i “Wielka cisza”; zapoznanie uczniów z biografią Patrona Szkoły. Ponadto, uczniowie uczestniczyli w akcji charytatywnej “Świąteczna paczka” w ramach Fundacji “Wiosna” oraz akcji “Sprzątamy Kraków”.

Gimnazjum i Liceum w Łomży kontynuowało podjętą współpracę z Publicznym Gimnazjum w Winnicy i z Liceum im. Piotra Skargi w Pułtusku (spotkania integracyjne, poznawanie osobowości Bogdana Jańskiego). Także zorganizowało montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Papieskiego i przeprowadziło konkurs “O złote pióro Jańskiego”, konkurs plastyczny i poetycki o Jańskim, kulig w Sulinie, wyjazd na lotnisko, wyjście na spektakle teatralne oraz seanse kinowe; wyjazdy integracyjne klas pierwszych, comiesięczne Msze święte, rekolekcje wielkopostne, świętowanie Andrzejek i Mikołajek.

28 kwietnia 2008 roku w TVP Historia w cyklu: “U źródeł cywilizacji” powstał program według scenariusza i realizacji Sylwestra Szefera pt.: “Pokutnik Wielkiej Emigracji”. Emisja programu odbyła się w czerwcu 2008 roku i trwała 52 minuty. Program prowadził Robert Tekieli. Gośćmi programu byli: ks. A. Kardaś i K. Świerszcz. Również zapowiedziano nowy film w reżyserii Elżbiety Konderek: “Sprawa Zmartwychwstania” – opowieść o historii i teraźniejszości zakonu Zmartwychwstańców. Konsultacja merytoryczna ks. S. Urbański.

Rok Rodziny Studium Duchowości Zmartwychwstańczej w połączeniu z 15-leciem Szkoły, zakończono wykładem dr Bogny J. Obidzińskiej: “Przesłanie filozoficzne Bogdana Jańskiego” (8 grudnia 2008 roku). Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży zorganizowała I konferencję naukową pt. “Rodzina dawniej i dziś” pod honorowym patronatem ks. bp. Stanisława Stefanka. Referaty wygłosili: ks. bp Stanisław Stefanek – “Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich przed VI Światowym Spotkaniem Rodzin w Meksyku”; prof. dr hab. Małgorzata Halicka – “Dom rodzinny we wspomnieniach człowieka starego”; ks. dr Waldemar Świątkowski, “Rodzina – człowiek – społeczność”; Anna Halicka, dr Jerzy Halicki – Relacje między dziadkami a wnukami w XIX wieku”. Również 14 grudnia 2008 roku w Warszawie odbył się wernisaż wystawy “TOTUS TUUS” Mariana Rynkiewicza w ramach spotkania opłatkowego. Została też wygłoszona konferencja formacyjna: “Testament Ojca Świętego”, a Mszy św. przewodniczył ks. płk Dariusz Kowalski, kapelan Wojsk Lądowych Wojska Polskiego.

W ciągu całego roku 2008 podjęto szereg inicjatyw, m.in. zorganizowano Stowarzyszenie Absolwentów jako przedłużenie naszej wspólnoty “rodziny”, które ma nieustannie promieniować wartościami wyniesionymi ze Szkoły w danych środowiskach lokalnych i wspierać intelektualnie oraz moralnie aktualną wspólnotę. Na inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Warszawie, miało miejsce wręczenie 3 nagród Kierownika Duchownego studentom za najlepsze pisemne opracowanie tematu: “Współczesna rodzina wobec wyzwań współczesności – szanse i zagrożenia”. W ciągu roku na Wydziałach rozdawano gratisowo magazyn “Familia” Towarzystwa Świętego Pawła.

Na Wydziałach były odprawiane Msze święte w intencji zmarłych studentów, pracowników i ich rodzin, na które były zapraszane także ich rodziny. Podjęto szeroką akcję charytatywną Pomoc lokalnym rodzinom, a dla dzieci z elbląskiego domu dziecka zorganizowano pomoc pod hasłem Dla tych, którzy są bez rodzin.