ROK ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYKÓW
W NAUCZANIU BŁ. JANA PAWŁA II – 2012

Poszczególne Wydziały realizowały następujący program: “Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Otwórzcie granice państwa, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju” (Jan Paweł II, Homilia na inaugurację pontyfikatu 22.10.1978) lub “Osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych” (KDK 25).

Program

Styczeń - 1 stycznia uroczystość Bożej Rodzicielki, Światowy Dzień Pokoju. Temat rozważań: Polityk promuje pokój i cywilizację miłości (JP II, Dzień modlitwy o pokój, Asyż 24. 01. 2002; Sobór Watykański II o pokoju (KDK 78), modlitwa Jana Pawła II o pokój).

Luty - 22 lutego Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu. Temat: Polityk jest człowiekiem sumienia (JP II, Homilia w Skoczowie 22.05.1995, Sobór Watykański II o sumieniu (KDK 16).

Marzec - 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 26 marca rocznica urodzin B. Jańskiego. Temat: Polityk broni prawa do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci (JP II, Homilia w Radomiu 4.06.1991, modlitwa Jana Pawła II z enc. “Evangelium vitae”).

Kwiecień - 5-7 kwietnia Triduum Sacrum; 8 kwietnia Wielkanoc. Temat: Polityk jest człowiekiem wiary i autentycznego świadectwa – człowiekiem zmartwychwstania (JP II, Homilia w Krakowie 10.06.1079).

Maj - I rocznica beatyfikacji Jana Pawła II, 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski – rocznica Konstytucji 3 Maja, Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę. Temat: Polityk umacnia demokrację opartą na wartościach (JP II, Enc. “Centesimus annus” nr 46, modlitwa Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej 08.2002).

Czerwiec - Rocznice kolejnych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. 4. 04. 1989 – I rocznica częściowo wolnych wyborów w Polsce. Początek zmian w Ojczyźnie i całej Europie. Temat: Polityk troszczy się nie o własne dobro, ale o dobro wspólne (JPII, Audiencja w Watykanie 03.03.1981, Konstytucja soborowa KDK 74).

Lipiec - 2 lipca rocznica śmierci B. Jańskiego. Temat: Polityk jest uczciwy i żyje w prawdzie (JP II, Enc. “Veritatis splendor” nr 101).

Sierpień -15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP, rocznica Cudu nad Wisłą. Temat: Kościół i polityka (JP II, I pielgrzymka do Ojczyzny 1979, Sobór Watykański II o wspólnocie politycznej KDK 76).

Wrzesień - 1 września rocznica wybuchu II wojny światowej, 12 września rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, 17 września rocznica agresji Sowietów na Polskę. Temat: Polityk tworzy dobry klimat dla wzajemnego poszanowania i przyjaźni między narodami (JP II, Enc. “Sollicitudo rei socialis” nr. 32-33).

Październik - 1 października początek roku akademickiego. Inauguracje w poszczególnych Wydziałach, 16 października rocznica wyboru kard. K. Wojtyły na papieża. Temat: Ludzie świecy poprzez zaangażowanie w politykę tworzą lepszy świat (świat bardziej sprawiedliwy), (JP II, Adhortacja apostolska “Christifideles laici” nr 42).

Listopad - 11 listopada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat: Polityk jest autentycznym patriotą, gdyż kocha swój kraj (JP II, Homilia w Krakowie 10.06.1979).

Grudzień - 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Święto Szkoły. Zakończenie Roku Odpowiedzialności Polityków. 10 grudnia rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Temat: Polityk broni niezbywalnej godności i praw człowieka (JP II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju).

Dodatkowe tematy na każdy miesiąc

Styczeń: Społeczna odpowiedzialność polityki, Zaangażowanie katolika w życie polityczne kraju, Chrześcijański sposób uprawiania polityki, Perspektywa nowego chrześcijańskiego humanizmu.

Luty: Tożsamość narodowa Polski w procesach globalizacji (w globalnym świecie), Polacy w obliczu przemian europejskiej kultury, Wkład polskiej kultury w budowę jednoczącej się Europy, Kultura polityczna.

Marzec: Chrześcijańskie dziedzictwo u podstaw cywilizacji Europy, Misja ewangelizacyjna Kościoła wobec narodów Europy, Chrześcijańska Europa w dialogu i konfrontacji.

Kwiecień: Zjawisko korupcji a normy sprawiedliwości społecznej, Korupcja jako problem gospodarczy i etyczny, Walka z korupcją, Postęp według encykliki społecznej: “Caritas in veritate”, Etyka i ekonomia.

Maj: Mass-media – między manipulacją a prawdą, Mass- media – między prawdą a kłamstwem, Mass-media katolickie.

Czerwiec: Kryzys finansowy problemem ekonomicznym i moralnym, Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Przyczyny kryzysu finansowego – chciwość czy realne potrzeby społeczne?

Lipiec: Wiara chrześcijańska a pluralizm polityczny, Kościół (katolik) wobec dyktatury relatywizmu, Katolik wobec laickiego fundamentalizmu, Wiara i rozum.

Sierpień: Wolność sumienia czy wolność od sumienia? – Religia między tożsamością a relatywizmem, Oddziaływanie sumienia na uznanie i kształtowanie postaw etyczno-społecznych, Wpływ sumienia na chrześcijańską postawę w świecie, Autorytet polityka?, Polityka a prawda, Czy polityk jest liderem?, Sumienie polityka.

Wrzesień: Polska w dziejach Europy, Zasługi Polski dla Europy w czasach wojen, Zachód wobec Polski walczącej o jego wolność, Odpowiedzialność za naród i odpowiedzialność polityczna narodu.

Październik: Wykorzystywanie religii i Kościoła do celów politycznych, Walka z Kościołem, Związek polityki z religią a troska o dobro wspólne. Funkcja służebna Kościoła i państwa, Rodzina i dobro wspólne.

Listopad: Sens i znaczenie podejmowania refleksji nad zastosowanie wartości i norm moralnych do życia społeczno-politycznego, Wartości chrześcijańskie – wartość człowieka, Antropologia i aksjologia ludzi polityki, Osoba i role społeczne.

Grudzień: Przyszłość Unii Europejskiej, Troska polityków o dobro Polski w UE, UE a wartości chrześcijańskie, Suwerenność wewnętrzna fundamentem suwerenności politycznej.

Z okazji Dnia Wspomnień bł. Jana Pawła II: Druga Konferencja YMER 2012 pt.: “Badania dla potwierdzenia pozytywnego wpływu ETYKI na BIZNES włączając społeczną etykę Jana Pawła II”. 19 październik 2012 (Warszawa). Wykłady inauguracyjne roku akademickiego 2012/2013 wydano drukiem: “Odpowiedzialność polityków za…”, red. S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Warszawa 2012.