ROK JAŃSKIEGO 2010:
KU ZMARTWYCHWSTANIU NARODU

Celem kształcenia Szkół Jańskiego jest przygotowanie elity katolickiej do odnowy społeczeństwa w duchu uniwersalizmu chrześcijańskiego i charyzmatu zmartwychwstańców. W ten sposób dokonuje się samorealizacja i harmonijna równowaga człowieka, rodzi się “nowy człowiek” przemieniony, ukształtowany na wzór Chrystusa, czyli “człowiek zmartwychwstania”. Jednocześnie wszyscy będą budować “campus universario”, w którym współdziałać będą w celu prowadzenia dialogu i tworzenia więzi w jednoczącej się Europie. Dlatego z inicjatywy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej podjęto opracowanie danego Roku Jańskiego.

Program obchodów Roku Jańskiego

Luty - Człowiek nawrócenia. “Raz nawrócony nawracał gorliwie innych”. 17 lutego - Środa Popielcowa, uroczyste rozpoczęcie Roku Jańskiego. Msza święta o beatyfikację B. Jańskiego. Sesja naukowa: “Bogdan Jański – inspiracją dla naszego pokolenia”. Wystawa piśmiennictwa B. Jańskiego oraz pracowników Szkół, m.in. “Duchowość zmartwychwstańcza” Warszawa 2003; “Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość”, Warszawa 2008; “Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa”, Warszawa 2008; “Życie i działalność Sługi Bożego Bogdana Jańskiego – wyzwaniem na czasy współczesne”, Elbląg 2010. Otwarcie czytelni internetowej z opracowaniami naukowymi pracowników Szkół o Jańskim. Pracownicy napisali ponad sto artykułów na łamach “Zarządzanie i Edukacja”, “Emaus”, “Emaus 2000”, “Sygnaturka Kolegiacka” (Pułtusk) i w innych ogólnopolskich czasopismach, w pracach zbiorowych lub umieszczonych w czytelni internetowej. Konkurs o nagrodę im. Bogdana Jańskiego na najlepszą pracę dyplomową: licencjacką i magisterską uwzględniającą dziedzictwo Patrona Szkoły. W Łomży udział “Uniwersytetu Dzieci Bogdana Jańskiego” w obchodach Roku. Cykl spotkań aktywizujących i mini-wykładów z różnych dziedzin dla najmłodszych prowadzonych przez wykładowców. W każdy pierwszy piątek miesiąca - Msza św. o beatyfikację Patrona, adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją prowadzoną przez studentów i pracowników, opartą na tekstach Jańskiego, zakończoną Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wydrukowanie obrazka w formie zakładki do książki z wizerunkiem Jańskiego wraz z modlitwą o beatyfikację i wyproszenie łask za Jego przyczyną. W Wielkim Poście Droga Krzyżowa według myśli Patrona (opr. E. Połomska).

Marzec - Człowiek przemiany. “Ewangeliczny łowca ludzkich dusz”. Występ chóru podczas Mszy świętej radiowej w kościele św. Krzyża w Warszawie (07.03); 26 marca - 203. rocznica urodzin B. Jańskiego. Spotkanie modlitewno-formacyjne z myślą przewodnią miesiąca; 26-28 marca - rekolekcje prowadzone przez członków Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego – “Galilea”. Opracowanie Credo Szkół im. Bogdana Jańskiego, dyr. Liceum i Gimnazjum z Łomży Ewa Frolow (15.03.2010) (współpraca).

Kwiecień - Człowiek zmartwychwstania. “Ku zmartwychwstaniu narodu”. 10 kwietnia - Nabożeństwo Wigilii Niedzieli Miłosierdzia: “Bogdan Jański – człowiek, który doświadczył miłosierdzie”. Oktawa dziękczynienia za miłosierdzie. Kształtowanie człowieka zmartwychwstania jako człowieka nowego, przemienionego, służącego Kościołowi i państwu we wspólnocie ludzkiej; 14 kwietnia - ogólnopolska konferencja naukowa: “Chrześcijańska koncepcja nauki”, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach; 24 kwietnia - 74 ogólnopolska akademicka pielgrzymka na Jasną Górę (Bogdan Jański – czciciel Maryi).

Maj - Człowiek wspólnoty narodowej. “Nasza kwestia narodowa to odrodzenie moralne i religijne”. 3 maja - uroczystość NMP Królowej Polski “Patriotyzm Bogdana Jańskiego”. Dni Jańskiego. Wydziałowe konferencje poświęcone Patronowi. Pielgrzymka rowerowa studentów i pracowników śladami B. Jańskiego (Warszawa – Pułtusk). Integracja poprzez wspólne wędrowanie, kontakt z naturą i zwiedzanie miejsc związanych z młodością Patrona. Ogólnopolska konferencja: “Koncepcja społeczno-polityczna Bogdana Jańskiego w perspektywie wyzwań współczesności”, w siedzibie Politechniki Warszawskiej. Referaty wygłosili: J. Placha, “Odnowa moralna w procesie kształcenia człowieka w myśl Bogdana Jańskiego”; ks. J. Neumann, “Myśl społeczna Bogdana Jańskiego wyzwaniem dla współczesnej Europy”; ks. A. Kardaś, “Kształcenie elit dla funkcjonowania państwa w pismach Bogdana Jańskiego”; A. Wielomski, “Biskup Rzymu opoka w życiu społeczno-politycznym według Bogdana Jańskiego”. Konkurs wśród studentów na esej, sztukę teatralną, malarstwo, grafikę o Patronie.

Czerwiec - Człowiek służby. “Służba narodowi, Kościołowi i państwu”. 13 czerwca - rocznica powstania Bractwa Służby Narodowej. Wykład: “Myśl o narodzie i państwie Bogdana Jańskiego”. Konferencje formacyjne na Wydziałach. Opracowanie kwestionariusza oceny pracy księdza kapelana (14.06.2010), współpraca. Podjęcie starania o umieszczenie tablicy pamiątkowej z nazwiskiem Jańskiego w auli głównej Politechniki Warszawskiej.

Lipiec - Człowiek zmartwychwstania. “Tu spoczywa mający zmartwychwstać”. 2 lipca - “Dzień Jańskiego”. Obchody 170. rocznicy śmierci Patrona. Msza św. z modlitwą o beatyfikację w kościele Zbawiciela (Warszawa). Podjęcie starań wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci Jańskiego w dawnym Instytucie Politechnicznym (Politechnika Warszawska); 3-13 lipca - oaza dla rodzin w Rajgrodzie, połączona z nauką żeglowania. Integracja wykładowców i studentów, potrzeba zawiązywania twórczych wspólnot. Promocja dzieła Jańskiego wśród uczestników; 20-30 lipca - spływ kajakowy dla “trudnej młodzieży”, krzewienie ideałów bliskich B. Jańskiemu. Wychodzenie do środowisk, które mają głód autorytetów i potrzebują mądrych przewodników.

Sierpień - Człowiek wspólnoty. “Skutecznie działać na rzecz wspólnoty narodowej”. 1-7 sierpnia - pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę dla studentów, pracowników naukowych i młodzieży z Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej w intencji beatyfikacji Patrona. 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP – Cud nad Wisłą.

Wrzesień - Człowiek wiary. “Postawienie narodu silnym i kształconym dla społeczności ludów chrześcijańskich”. 12 września - rocznica Odsieczy Wiedeńskiej. Zmartwychwstańcze odrodzenie chrześcijańskiej Europy – konferencje dla licealistów i gimnazjalistów we wszystkich miastach, gdzie są wydziały Uczelni: “Chrześcijańska Europa w myśli Bogdana Jańskiego – aktualne wyzwania”.

Październik - Człowiek zintegrowany. “Osoba ludzka spełnia siebie przez swój czyn”. Tematy wykładów inauguracyjnych: “Polityka bez Boga i jej konsekwencje, demokracja bez Boga”; “Budowa przyszłości człowieka i narodu na tradycji i dziedzictwie”; “Patriotyzm narodu i funkcja służebna Kościoła i państwa”; “Chrześcijańska Europa; Suwerenność człowieka i wezwanie do kreatywności”; “Rodzina, naród i struktury międzynarodowe i globalizm”; “Służba nauki we współczesnych procesach – misyjność nauki” (badanie – diagnoza – wdrożenie).

Listopad - Człowiek patriota. “Polakom przez polską szybę w niebo patrzeć kazał”. 11 listopada - Święto Niepodległości – służba narodowi. Spotkanie modlitewno-patriotyczne: “Przyszłość Polski według Bogdana Jańskiego”. Konkurs wśród młodzieży ponadgimnazjalnej: “Patriotyzm w myśli Bogdana Jańskiego”; konkurs wśród młodzieży gimnazjalnej o “Złote pióro Jańskiego”.

Grudzień - Człowiek integrujący ludzi. “Pamięć Jego będzie wzrastać im dalej w lata iść będziemy”. 8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Święto Szkoły. Uroczyste zakończenie “Roku Jańskiego”. Msza św., konferencja “Bogdan Jański – człowiek wielkich pragnień” z udziałem władz kościelnych i świeckich, absolwentów i gości. Wręczenie nagrody Kierownika Duchownego. Współpraca Studium Duchowości Zmartwychwstańczej z Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej (Rzym). Studium gromadzi piśmiennictwo B. Jańskiego m. in. posiada elektroniczną wersję rękopisów, wszystkie artykuły z Pielgrzyma Polskiego. Studium w ramach swojej działalności zorganizowało 78 konferencji naukowych ogólnopolskich i wydziałowych, również poza siedzibą Uczelni. Studium organizowało wspólne sympozja z Wyższym Seminarium Duchownym księży Zmartwychwstańców w Krakowie, z innymi Uczelniami, z władzami miasta Pułtusk. Dzięki zgromadzonym materiałom nauczyciele akademiccy napisali 142 artykuły naukowe i popularnonaukowe. Wśród studentów przeprowadzono 20 konkursów z wiedzy o B. Jańskim. Wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przeprowadzono kilkanaście konkursów o “Złote pióro Jańskiego”. Studium aktywnie uczestniczyło w pracach procesu B. Jańskiego na poziomie diecezji. Studium współpracuje oprócz periodyków Uczelni z czasopismami ogólnopolskimi: Via Consecrata, Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców, Miejsca Święte, Nasz Dziennik, Encyklopedia Filozofii KUL, Encyklopedia Pedagogiczna Uniwersytetu Warszawskiego, Częstochowskie Studia Teologiczne, Collectanea Theologica. Artykuły umieszczane były również w wielu pracach zbiorowych m. in. na KUL, UKSW; 8 grudnia - zakończenie konkursu: “Przemiana duchowa Bogdana Jańskiego” o nagrodę Kierownika Duchownego. Wręczenie nagród podczas uroczystego zakończenia Roku Jańskiego w Warszawie.

Propozycje innych tematów: “Bogdan Jański o Kościele, religii, państwie”; “Bogdan Jański jako mistrz (pedagog)”; “Pojęcie służby w Piśmie Świętym, w teologii, koncepcje laickie”; “Naród w nauczaniu Kościoła oraz różne koncepcje historyczne i współczesne”; “Człowiek zmartwychwstania, to człowiek, który potrafi w każdej rzeczywistości kreować prawdę”; “Dobro i skuteczność”; “Prymat człowieka oparty na tych wartościach daje możliwość zrealizowania swoich zdolności, inspiracji i zadań”; “Człowiek nowy, odrodzony, doskonałości chrześcijańskiej”; “Człowiek uniwersalizmu chrześcijańskiego”; “Człowiek wspólnoty ludzkiej”; “Człowiek duchowości zmartwychwstańczej”; “Człowiek odkupienia – pełnia człowieczeństwa” (opr. S. Urbański).

Systematyczne działania w Roku Bogdana Jańskiego

 1. Przed każdą Radą Wydziału modlitwa o beatyfikację Patrona i rozważanie na podstawie wybranych Jego myśli;

 2. W parafiach diecezji, na terenie, których działają Wydziały Szkół - Msze św. prowadzone przez księży kapelanów z kazaniem poświęconym Jańskiemu, połączone z prezentacją misji Szkół;

 3. Wieczorki poetycko-muzyczne poświęcone osobie Patrona;

 4. Wykłady i prelekcje o B. Jańskim;

 5. Warsztaty edukacyjne – kreatywność osoby na przykładzie B. Jańskiego;

 6. Studenckie “Otwarte Forum Modlitwy” w intencji beatyfikacji Jańskiego z udziałem nauczycieli akademickich;

 7. Tematyczne wystawy ścienne o Jańskim;

 8. Aktualizacja strony internetowej pod kątem uroczystości, wydarzeń i spotkań związanych z Rokiem Bogdana Jańskiego;

 9. Odmawianie modlitwy o beatyfikację B. Jańskiego;

 10. Program formacyjny kładzie nacisk na ugruntowanie wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników pozytywnych postaw w duchu Patrona: człowiek przemiany, służby, wspólnoty i zmartwychwstania.

 11. Program został wydany drukiem: “Program Roku Jańskiego. 2010 Rok Jańskiego. Ku zmartwychwstaniu narodu…”, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 5, Warszawa, 17 lutego 2010 roku.

Propozycje dotyczące działania
w “Służbie wartościom humanistycznym”

 1. Działania mające na celu podniesienie poziomu kultury studentów. Współdziałanie księży kapelanów i wykładowców;

 2. Głębsze utożsamienie się studentów z misją Szkoły oraz z myślą B. Jańskiego. Warunkiem tego jest autentyzm postawy nauczycieli akademickich, pracowników oraz struktur Uczelni;

 3. Troska o absolwentów Szkoły. W ramach praktyk studenckich wypracować formy tworzenia koła absolwentów;

 4. Pobudzanie zdrowych ambicji naukowych studentów;

 5. Praktyki studenckie w hospicjach dla chorych, w domach lub ośrodkach opieki społecznej;

 6. Budowanie wspólnoty Szkół Jańskiego;

 7. Wspomaganie posłannictwa Kościoła;

 8. Służba narodowi i państwu;

 9. Kształtowanie człowieka zmartwychwstania;

 10. Utworzenie Klubu Studentów Jańskiego.