ROK EWANGELIZACJI LUDZI NAUKI 2012

Rok akademicki 2011/2012 odbywał się w ramach Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II. Głównym hasłem tego Roku była: “Tożsamość i misja ludzi nauki”.

Marzec - Pracownik naukowy uczy i wychowuje własną postawą i przykładem. “Uczelnie akademickie są miejscem formacji młodego pokolenia polskiej inteligencji”. Modlitwa Jana Pawła II za polskie uczelnie.

Kwiecień - Pracownik naukowy służy prawdzie i staje w jej obronie. “Ludziom nauki powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę – dążenie do niej, jej obrona i życie według niej”. Modlitwa za profesorów i wychowawców.

Maj - Pracownik naukowy rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą. “Zadaniem Uczelni jest formować ludzi nie tylko bogatych w rzetelną wiedzę, ale przede wszystkim w autentyczną mądrość”. Modlitwa maryjna Jana Pawła II.

Czerwiec - Pracownik naukowy zdobywa wiedzę. “Jest sprawą nieodzowną, by nauka była zawsze otaczana i kontrolowana poprzez mądrość, która przynależy do trwałej spuścizny ludzkości inspirującej się obrazem Boga zapisanym w stworzeniu”. Modlitwa o dar mądrości (Mdr 9, 1-6).

Lipiec - Pracownik naukowy wyzwala potencjał umysłowy i duchowy studenta. “Jak bowiem nie można rozdzielić rozumu od duszy, tak też nie można w pełni przekazać wiedzy, nie biorąc pod uwagę potrzeb ludzkiego ducha, który jest otwarty na nieskończoność”. Akt poświecenia się Duchowi Świętemu.

Sierpień - Pracownik naukowy ożywia dialog wiary i rozumu. “Trzeba nieść światło wiedzy i wiary, światło chrześcijańskiego życia opartego na prawdzie”. Modlitwa o powiększenie wiary (Modlitwa z III wieku).

Wrzesień - Pracownik naukowy buduje wspólnotę. “Być członkiem społeczności akademickiej, zobowiązuje”. Błogosławieństwo.

Październik - Pracownik naukowy upowszechnia kulturę poprzez otwarcie na prawdę, dobro i piękno. “Powołaniem każdego uniwersytetu jest szczególna służba ludzkiej kulturze”. Modlitwa św. Tomasza z Akwinu.

Listopad - Pracownik naukowy uczy patriotyzmu, służąc Ojczyźnie. “Trzeba, aby środowiska akademickie odzyskały swój tradycyjny autorytet moralny, aby stawały się na nowo sumieniem narodu, dając przykład cnót obywatelskich i patriotycznych”. Modlitwa Jana Pawła II (zapisana w 2004 roku drżącą ręką, niewyraźnym pismem).

Grudzień - Pracownik naukowy stoi na straży realizacji chrześcijańskich wartości i postaw moralnych. “Uniwersytet winien dawać przed narodem świadectwo wartościom moralnym”. Modlitwa Iwony Piotrowicz – wicekanclerz Szkoły. Program został wydany drukiem: “Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II”, red. S. Urbański, Warszawa 2011. Program opracował ks. J. Grabowski.

Propozycje dalszych tematów i działań:

I grupa: Nauczanie Jana Pawła II o nauce, Człowiek wiedzy i umiejętności (człowiek edukacji), Myślenie interdyscyplinarne, Trzy poziomy edukacyjne: widzieć – ocenić – działać. Budowanie środowiska naukowego Szkoły, Budowanie dorobku badawczo-naukowego, Pozycja Szkoły w środowisku naukowym, wykładowca – człowiek nauki;

II grupa: Katolickość uczelni drogą nowej ewangelizacji, Uniwersytet katolicki kuźnią wartości chrześcijańskich, Uniwersytet – pasją dla prawdy i dla dobra ludzkości, Uniwersytet szkołą formacji integralnej, Uniwersytet stawia czoło globalizacji, Globalizacja a edukacja, Uniwersytet miejscem dialogu między wiarą a rozumem, Uczelnia rodziną prawdy i miłości, Pragnienie wiedzy jest naturalną cechą ludzi dobrych (Leonardo de Vinci). W poszukiwaniu duchowości humanizmu;

III grupa: Nauka w służbie człowieka; Odpowiedzialność ludzi nauki za prawdę, Odpowiedzialność wobec nauki, Nauka – wolność –prawda – służba człowiekowi, Wymiar moralny poszukiwań naukowych, Wolność badań naukowych, Nauka w służbie prawdy i wolności, Badania naukowe a moralność i odpowiedzialność, Troska o przyszłość nauki, Uczeni umocnienie prawdą nauki budują lepszy świat, Harmonia prawd naukowych z prawdami wiary, Osobowość naukowca, Katalog wartości pracownika naukowego, Co państwo powinno otrzymać od naukowca?, Naukowiec, który szkodzi, czy jest naukowcem? (opr. S. Urbański). Wykłady inauguracyjne ukazały się drukiem: “Odpowiedzialność ludzi nauki…”, red. S. Urbański, Warszawa 2011. Podstawą było nauczanie Jana Pawła II wydane przez Szkołę: “Jan Paweł II o nauce”, Warszawa 2009 i “Jan Paweł II do polskich uczonych”, Warszawa 2009.

20 maja 2012 roku odbył się panel dyskusyjny: “Tożsamość i misja ludzi nauki” w Warszawie. Tematy panelu: prof. W. Sroczyński “Pracownik naukowy wyzwala potencjał umysłowy i lokalny”, prof. J. Tymanowski “Pracownik naukowy uczy patriotyzmu, służąc Ojczyźnie”, dr J. Szafraniec “Priorytet wiedzy czy mądrości w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży”, dr T. Mikołajewski “Pracownik naukowy zdobywa mądrość”, dr M. Mylik “Pracownik naukowy rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą”, mgr D. Banasiak “Pracownik naukowy służy prawdzie i staje w jej obronie”, ks. prof. S. Urbański “Duchowość pracownika naukowego”.

Dr M. Mylik zaproponował postać ks. Stefana Pawlickiego (1839-1916), zmartwychwstańca, jako prekursora dziewiętnastowiecznej nauki polskiej w europejskim wydaniu. Uczył on, że nie można uprawiać filozofii bez teologii i etyki chrześcijańskiej. “Filozof musi przede wszystkim żyć filozoficznie, a to możebne jest tylko, gdy się praktykuje etykę chrześcijańską”. Również postać św. Maksymiliana Kolbe (1894-1941).