REFERATY
(WYGŁOSZONE OD 1986 R.)

 1. “Polska bibliografia eucharystyczna okresu posoborowego (1966-1985)”. Konferencja ogólnopolska “Eucharystia centrum duchowości chrześcijańskiej”, ATK (28-29.10.1986).

 2. “Duch Święty w polskim piśmiennictwie teologicznym”, Konferencja ogólnopolska: “Przyjdź, Światłości sumień” – Doświadczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim”, ATK (27-18.10.1987).

 3. “Sakramentalno-liturgiczny wymiar życia duchowego”, Sesja naukowa, Wyższe Seminarium Duchowne, Ląd (16.10.1993).

 4. “Postawa wobec Kościoła”, Konferencja ogólnopolska: ”Proponowane postawy względem Boga, Kościoła i człowieka przez wybrane organy prasowe III Rzeczpospolitej a duchowość chrześcijańska”, KUL (11.11.1993).

 5. “Współczesna koncepcja duchowości chrześcijańskiej”, Sesja naukowa, Wyższe Seminarium Duchowne, Kraków (16.11.1993).

 6. “Duchowe aspekty życia chrześcijańskiego według encykliki Veritatis splendor”, Instytut Teologiczny, Częstochowa (11.01.1994).

 7. Przewodniczenie dyskusji panelowej i udział w dyskusji, Sympozjum z okazji 50-tej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus”, Instytut Karmelitański, Kraków (14.11.1996).

 8. „Tęsknota za świetością czy doświadczenie Boga”, Sumpozjum „Jezus Chrystus – Jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś”, Czestochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (17-18. 10. 1997).

 9. “Polska mistyka studyjna i przeżyciowa”, Konferencja ogólnopolska “Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem”, ATK (23.04.1998).

 10. “Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina”, prowadzenie konferencji, Ogólnopolskie spotkanie teologów duchowości z racji 15 rocznicy powstania Sekcji Duchowości Teologów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków (05.11.1998); por. J. Skawroń, Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, RT KUL, T. XLVI, 1999, s. 215-218.

 11. Przewodniczenie II sesji sympozjum: “Patron zawierzenia i wytrwania”, KUL (23-24.10.1998); M. Grunt, Sprawozdanie z sympozjum w X rocznicę beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego, RT KUL, T. XLVI, 1999, s. 210-215.

 12. “Modlitwa liturgii godzin włączeniem się w modlitwę Kościoła”, IX Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich, Częstochowa (26.01.1999).

 13. “Mistyka drogą do Boga Ojca”, XXIV Tydzień Duchowości “Abba Ojcze”, KUL, Lublin (04.03.1999).

 14. “Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża”, II Tydzień Duchowości “Na drodze zjednoczenia z Bogiem”, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków (22.03.1999).

 15. “Metoda «mówienia» zapisem życia duchowego Polaków żyjących pod panowaniem komunizmu w krajach byłego ZSRR”, Sympozjum “Wieloaspektowe ujęcie historii lat komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999).

 16. Uczestnictwo w sesji panelowej, Konferencja ogólnopolska “Nowe religie – nowe duchowości”, sesja jubileuszowa – 10 lecia Sekcji Teologii Duchowości, otwarcie i zamknięcie konferencji, ATK (28.04.1999).

 17. “Uniwersytety – kolebką ducha w nauczaniu Jana Pawła II”, Promocja książki: “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), t. 1, Warszawa 1999”, (wprowadzenie, przewodniczenie), Aula Sekretariatu Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999).

 18. “Formacja duchowa nauczycieli akademickich w świetle nauki Jana Pawła II”, oraz wprowadzenie do tematu; Promocja książki: “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988)”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (02.06.1999).

 19. “Duchowe odrodzenie Polaków po upadku komunizmu”, Kongres Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, Yorba Linda (USA) (17.07.1999).

 20. “Męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki - źródłem odrodzenia duchowego Polaków”, Kongres Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, Los Angeles (USA) (15.08.1999).

 21. “Bogdan Jański – wzorem Europejczyka”, Konferencja: “Rok Bogdana Jańskiego – 160 rocznica śmierci”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

 22. “Ojcostwo duchowe w posoborowym nauczaniu Kościoła”, Sympozjum Sekcji Duchowości Teologów Polskich “Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka”, Wrocław (04.11.1999).

 23. Dyskusja: “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22. 11. 1999).

 24. “160 rocznica śmierci Bogdana Jańskiego - 2 lipca 2000 r.”, Konferencja panelowa WSZiP im. Bogdana Jańskiego Warszawa (08.12.1999).

 25. Prowadzenie, wstęp, sesja naukowa “Kryzys cywilizacji a cywilizacja miłosierdzia głoszona przez bł. Faustynę nadzieją Europy”, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (12.04.2000).

 26. Udział w dyskusji panelowej, wprowadzenie, prowadzenie, podsumowanie, “Bogdan Jański «święty» na wczoraj i na dziś”, Centrum “Resurrectionis”, Sympozjum “Bogdan Jański -wzorem na dziś”, Kraków (25.04.2000).

 27. “Miłosierdzie Boże według Dzienniczka św. Faustyny”, Sesja Naukowa “Wigilia kanonizacji Faustyny”, Kościół Świętego Ducha, Wilno (29.04.2000).

 28. “Formacyjne zadania uniwersytetu”, Sesja panelowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

 29. Wprowadzenie, podsumowanie, Milenijne Sympozjum Duchowości “Duchowość Europy”, sympozjum ogólnopolskie, Warszawa (10.05.2000).

 30. “Formacja duchowa uniwersytetu”, Wprowadzenie, Konferencja naukowa “Szkolnictwo wyższe - dziś i jutro”, Siedziba Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2000).

 31. “Rola Uniwersytetu w kształtowaniu myśli chrześcijańskiej”, Konferencja Naukowa: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1989-1999), Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2001).

 32. “Postulat uwzględnienia duchowości człowieka w procesie resocjalizacji nieletnich”, Sympozjum “Ewangelia a resocjalizacja”, Księża Orioniści, Warszawa (24.05.2000).

 33. Wprowadzenie i dwugłos “Świecki Instytut Kapłański “Prado” i charyzmat jego założyciela bł. Ks. Antonie Chevriera”, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (29.05.2000).

 34. “Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński o dziedzictwie męczenników”, Sympozjum “Męczennicy za wiarę bogactwem Kościoła w kontekście Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”, UKSW, Warszawa (29.05.2000).

 35. “Ascetyczno-mistyczny rozwój życia duchowego małżonków”, Konferencja naukowa “Ekologia rodziny ludzkiej”, Urząd Miasta, Augustów (30-31.05.2000).

 36. “Rola kapłanów w posłannictwie Miłosierdzia Bożego według św. Faustyny”, Wyższe Seminarium Duchowne, Toruń (29.06.2000).

 37. “Zjednoczenie z Chrystusem fundamentem życia i misji apostoła Bożego Miłosierdzia u św. Siostry Faustyny”, Sympozjum “Być Apostołem Bożego Miłosierdzia”, Łagiewniki, Kraków (26.10.2000).

 38. “Teologiczne elementy mistyki Anioła Ślązaka”, Konferencja naukowa “Mistyka Śląska”, Instytut Mikołowski, Mikołów (17.11.2000).

 39. “Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II”, (referat promocji książki ks. A. Słomkowskiego), Sympozjum “Ks. Rektor Antoni Słomkowski (1900-1982), Odnowiciel KUL i teolog duchowości - w stulecie urodzin”, KUL, Lublin (05.12.2000).

 40. “Miłosierdzie Boże według św. Tomasza i św. Faustyny”, Akademia ku czci św. Tomasza, Wyższe Seminarium Duchowne, Płock (27.01.2001).

 41. “Święta Faustyna Kowalska o kapłanach”, X Sympozjum księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich, Częstochowa - Jasna Góra (01.02.2001).

 42. Prowadzenie sympozjum “Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Łomża (22.02.2001).

 43. Prowadzenie sympozjum “Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Chełm (9.03.2001).

 44. “Misja wobec minimalizmu i relatywizmu etycznego” oraz homilia “Dawać świadectwo”, Tydzień Eklezjologiczny KUL, Lublin (29.03.2001).

 45. Prowadzenie sympozjum “Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – 20 lat Kościoła w Polsce w okresie posługi prymasowskiej Kardynała Józefa Glempa”, UKSW (25.04.2001).

 46. “Jasna Góra szkołą duchowości słowiańskiej”, Sympozjum: “Wielkie ośrodki klasztorne i ich oddziaływanie na kulturę krajów słowiańskich”, Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu PAT, Kraków (25.04.2001).

 47. “Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Sympozjum “Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego”, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa (04.05.2001).

 48. Wprowadzenie, prowadzenie sympozjum “Duchowość kapłańska i zakonna Trzeciego Tysiąclecia”, UKSW (09.05.2001).

 49. Laudacja pożegnalna i ocena dorobku naukowego ks. prof. dr hab. W. Kubika, Konferencja naukowa: “Ks. prof. Władysław Kubik SJ - katechetyk, dydaktyk i autor podręczników”, UKSW (16.05.2001).

 50. “Duchowość kapłańska według kard. Stefana Wyszyńskiego”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Prymas Tysiąclecia a rodzina w Polsce”, Augustów (31.05.2001).

 51. “Modlitwa na nowo!”, XVIII Warmińskie Dni Duszpasterskie, Olsztyn (01.09.2001).

 52. “Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (11.10.2001).

 53. “Bogdan Jański - autorytet kreatywny”, Konferencja polsko-litewska: “Młodzież w społeczeństwie obywatelskim”, Dom Polski, Wilno (Litwa) (11-13.10.2001).

 54. “Dziedzictwo męczeństwa św. M. Kolbe w nauczaniu Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego”, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, Łódź - Łagiewniki (15.10.2001).

 55. “Przez Jezusa do Maryi w mistyce chrześcijańskiej”, Sympozjum mariologiczne, Licheń (26-27.10.2001).

 56. Przemówienie z racji wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Jerzemu Misiurkowi, ogólnopolskie sympozjum “Signum magnum. Duchowość maryjna w ramach XXVI Dni Duchowości”, Lublin KUL (10.11.2001).

 57. “Duchowość kapłana diecezjalnego”, XVII Forum Młodych “Kapłan na nowe czasy”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław (22.11.2001).

 58. “List do uczestników Sesji poświęconej śp. ks. dr. Tadeuszowi Sikorskiemu (1935-2001)”, WSD Łódź (22.11.2001).

 59. “Duchowość męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Sympozjum “Duchowość Prymasa Tysiąclecia”, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków (24.11.2001).

 60. “Duchowa jedność Europy”, Konferencja “Europa a region”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (07.12.2001).

 61. “Maryja w duchowości zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2001).

 62. “Oblicze duchowości Kościoła Zachodniego”, sympozjum: “ Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, Białystok (25.01.2002).

 63. “Nauka a wiara”, sympozjum “Wiara, rozum a przedsiębiorczość”, współorg., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.04.2002).

 64. Otwarcie i wprowadzenie do Konferencji “Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej”, UKSW (20.02.2002).

 65. Otwarcie i wprowadzenie do Konferencji “Ks. prof. Wincenty Kwiatkowski UW, ATK – twórca Warszawskiej Szkoły Apologetycznej”, UKSW (20.02.2002).

 66. Przewodniczenie sesji “Munus profheticum” w ramach sympozjum “Recepcja II polskiego Synodu Plenarnego”, Wydział Teologiczny, UKSW (27.02.2002).

 67. “Teologiczno-duchowa treść Leksykonu duchowości katolickiej”, ogólnopolska konferencja: “Leksykon duchowości katolickiej”, współorg., KUL (21.03.2002).

 68. “Modlitwa w świetle Novo millenio ineunte”, sympozjum: “ Potrzeba duchowości znakiem czasu przesłania listu apostolskiego: Novo millenio ineunte”, UMK Toruń (11 04.2002).

 69. “Formacja wspólnotowa w świetle szkoły zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa “Powrót do źródeł i budowanie tożsamości”, Chełm (19-21.09.2002).

 70. “Istota zjednoczenia mistycznego”, Sympozjum “Filozofować w kontekście teologii: religia - nauka – łaska”, KUL, Lublin (26.10.2002).

 71. “Formacja duchowa w szkołach Jańskiego”, Konferencja naukowa “10-lecie Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.11.2002).

 72. “Zjednoczenie mistyczne”, Sympozjum “Filozofia a wiara”, KUL, Lublin (23.11.2002).

 73. Konferencja międzynarodowa. Tarptautine Mossline Konferencija, Skirta Pal. Jurgio Matulaicio Mirties 75-osiomas ir śv. Franciskaus Alezo Vyskupystes 400-osioms Metinems Pamineti; ref. “Didziu sventuju Pranciskaus Salezo Ir Jurgio Matulaicio didybe,” Wilno (25.04.2002); Pasaulieciu Elias i sventumą pagal Prancisku Salezą ir Jurgi Matulaiti”, Kowno (26.04.2002); “Pal. Jurgis Matulaitis – didis Dieve musu laikami”, Mariampol (27.04.2002); Wilno-Kowno-Mariampol, Litwa (25-17.04.2002).

 74. Otwarcie I wprowadzenie do Konferencji: “Refleksja nad dorobkiem teologicznym śp. Ks. Profesora Andrzeja Zuberbiera (1922-2000)”, Wydział Teologiczny, UKSW (04.12.2002).

 75. “Duchowość Miłosierdzia Bożego”, XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich, Częstochowa, Jasna Góra (07.12.2002).

 76. “Polska duchowość przełomu XIX i XX wieku’, Konferencja ogólnopolska “Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (15.02.2003).

 77. “Teologia miłosierdzia”, Sympozjum: “Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia”, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, Lublin (01.05.2003).

 78. “Polska duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Człowiek - Wiara - Kultura”, Częstochowa (02.05.2003).

 79. “Duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy”, Sympozjum “Teologia duchowości w Polsce”, Sekcja Duchowości Teologów Polskich, Kraków (05.05.2003).

 80. Otwarcie konferencji: “Człowiek i jego środowisko”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.05.2003).

 81. “Duchowość Kościoła zachodniego”, Sympozjum “Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok (25.01.2002).

 82. “Świętość dla wszystkich: św. Franciszek Salezy i bł. Jerzy Matulewicz”, Konferencja międzynarodowa, Kowno, Litwa (25-28.01.2002).

 83. “Mistyka Miłosierdzia Bożego św. Faustyny Kowalskiej”, Sympozjum “Oblicza świętości”, Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź (13.04.2002).

 84. “Nauka a wiara”, Sympozjum “Wiara, rozum a przedsiębiorczość”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.04.2002).

 85. “Duchowość współczesnego Kościoła” z racji 185. rocznicy powstania Wydziału Teologicznego, organizacja, prowadzenie, UKSW (15.05.2002.

 86. “Formacja wspólnotowa w świetle szkoły zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa “Powrót do źródeł i budowanie tożsamości”, Chełm (19-21.09.2002).

 87. “Istota zjednoczenia mistycznego”, Sympozjum “Filozofować w kontekście teologii: religia - nauka – łaska”, KUL, Lublin (26.10.2002).

 88. “Formacja duchowa w szkołach Jańskiego”, Konferencja naukowa “10-lecie Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.11.2002).

 89. “Zjednoczenie mistyczne”, Sympozjum “Filozofia a wiara”, KUL, Lublin (23.11.2002).

 90. “Mistyka św. Faustyny”, Sesja naukowa “Polskie Towarzystwo Teologiczne - Oddział w Częstochowie: Sekcja teologii systematycznej”, Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa (05.12.2002).

 91. “Ks. Aleksander Żychliński – wzorem świętości kapłańskiej”, Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich “Duszpasterz kontempluje oblicze Dobrego Pasterza”, Jasna Góra, Częstochowa (27-30.01.2003).

 92. “Polska duchowość przełomu XIX i XX wieku. U katolickich źródeł polskiej pedagogiki wychowawczej”, Konferencja ogólnopolska “Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (15.02.2003).

 93. “Teologia miłosierdzia”, Sympozjum “Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia”, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, Lublin (01.05.2003).

 94. “Polska duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Człowiek - Wiara - Kultura”, Częstochowa (02.05.2003).

 95. “Duchowość w perspektywie jednoczącej się Europy”, Sympozjum “Teologia duchowości w Polsce”, Sekcja Duchowości Teologów Polskich, Kraków (05.05.2003).

 96. Otwarcie konferencji: “Człowiek i jego środowisko”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.05.2003).

 97. “Nieznany dziennik Bogdana Jańskiego”, Konferencja naukowa “Polska literatura mistyczna. Badania interdyscyplinarne”, z udziałem: Akademia Podlaska, Siedlce, UKSW, Warszawa (05.06.2003).

 98. “Model szkoły katolickiej”, Konferencja naukowa “Szkoła środowiskowa”, Zjazd pracowników Szkół im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.09.2003).

 99. “Duchowość bł. m. Teresy”, Sympozjum międzynarodowe “Życie i duchowość m. Teresy z Kalkuty”, UKSW, Warszawa (14.10.2003).

 100. Otwarcie konferencji, wprowadzenie, Konferencja z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II “Społeczne nauczanie Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.10.2003).

 101. “Ekoduchowość chrześcijanina i duchowość globalizacji”, Konferencja naukowa “Duchowość chrześcijańska w świetle ekologii i globalizacji”, UKSW, Warszawa (29.10.2003)

 102. Wprowadzenie “Tożsamość naukowa we współczesnej Europie”, Debata studencka “Polskie partie polityczne, a państwo narodowe w zjednoczonej Europie”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.01.2004).

 103. “Życie duchowe a uzależnienie alkoholowe”, Panel dyskusyjny “Miejsce człowieka w relacji z Bogiem”; Klub Abstynenta “Radość”, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej “Szansa”, Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Płońsk (17.01.2004).

 104. “Komunikacja modlitewna w rodzinie chrześcijańskiej”, IV Sympozjum Teologiczno–pastoralne “Rodzina w dialogu z Bogiem i z sobą”, Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny, Kazimierz Biskupi (19.02.2004).

 105. “Teologia ubóstwa w świetle bł. Teresy z Kalkuty”, Sympozjum “Duch służby i ubóstwa w Kościele – niezrealizowane pragnienie Chrystusa?”, Arcybiskupie Seminarium Duchowne, Poznań (20.04.2004).

 106. “Duchowość jednoczącej się Europy”, Sympozjum: “Jakiej chcemy Europy? – proces integracji Starego Kontynentu w optyce środowiska akademickiego”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwo Akademickie, Aula Główna Wydziału Ekonomicznego Politechniki Świętokrzyskiej, Radom (29.04.2004).

 107. Otwarcie konferencji: “Implikacje moralne Theosis”. Konferencja z okazji jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Jana Pryszmonta, UKSW (10.05.2004).

 108. Podsumowanie, Sympozjum “Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie”, UKSW (11.05.2005).

 109. “Komunikacja modlitewna w rodzinie chrześcijańskiej”, Sympozjum “Problemy współczesnej rodziny polskiej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (12.05.2004).

 110. Wprowadzenie, Konferencja naukowa “Państwo wobec wyzwań współczesności”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.05.2004).

 111. Wprowadzenie, Sympozjum “Jedność europejska w polityce, gospodarce i kulturze”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2004).

 112. “Duchowość chrześcijanina przedsiębiorcy”, Sympozjum “Misja społeczna chrześcijanina przedsiębiorcy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.05.2004).

 113. “Teologiczno–historyczne podstawy kultu maryjnego”, Sesja naukowa “Koronacja Obrazu Matki Bożej Kongregackiej w Bazylice Katedralnej w Grodnie”, Grodno, Białoruś (24.05.2005).

 114. Gratulacje w imieniu Rady Wydziału Teologicznego, Sympozjum jubileuszowe poświęcone pracy naukowej ks. prof. dr hab. Stanisława Mędali CM, wręczenie Księgi pamiątkowej, UKSW (25.05.2004).

 115. Otwarcie, Sympozjum “New Age – zagadnienie i implikacje”, UKSW (01.06.2004).

 116. “Duchowość Aktu Zawierzenia Maryi, Jasnogórskiej Matce Kościoła”, Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne “Przestrzeń zawierzenia Maryi w trzecim tysiącleciu”, Jasna Góra, Częstochowa (04.06.2004).

 117. “Duchowość pracy ludzkiej”, Sympozjum “Człowiek w społeczeństwie: człowiek – praca – wartość”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.02.2005).

 118. Powitanie uczestników, Sesja naukowa “Dzieci – ofiary wojny”, UKSW (16.02.2005).

 119. Otwarcie sesji, Jubileuszowa Sesja Naukowa ku czci ks. prof. dr. hab. Stanisława Mędali CM, “Nowy Testament a Qumran”, UKSW (26.02.2005).

 120. Otwarcie, Sympozjum “Szukajcie Boga i Jego sprawiedliwości” Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Centrum Duchowości “Honaratianum”, Konferencja Rodziny Honorackiej, UKSW (27.04.2005).

 121. Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego, Sesja jubileuszowa 50-lecia istnienia Wydziału Teologicznego UKSW, UKSW (04.05.2005).

 122. Otwarcie, Konferencja “Implikacje moralne nowego porządku światowego”, UKSW (16.05.2005).

 123. “Bogdan Jański – intelektualista i przywódca duchowy”, Konferencja naukowa “Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, Studia Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Elbląg (07.06.2005).

 124. Wprowadzenie, Sympozjum “Polska praworządna w odpowiedzialnym biznesie”, z racji obchodów rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.06.2005), oraz Msza święta dziękczynna z racji otwarcia procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, tamże (13.06.2005).

 125. “Maryja niewiastą Eucharystii”, sympozjum: “Mane nobiscum Domine. Eucharystia szkołą duchowości”, Wyższe Seminarium Duchowne, Katowice (01.10.2005).

 126. “Patriotyczne myśli Bogdana Jańskiego”, Konferencja naukowa: “Bogdan Jański – dziedzictwo narodowe i wyzwania dla współczesności”, Zamiejscowy Wydział w Opolu, Ratusz-Sala Herbowa, Opole (24.10.2005).

 127. Przemówienie z racji jubileuszu o. prof. dr. hab. Antoniego J. Nowaka OFM, Ogólnopolskie sympozjum “Jan Paweł II – mistrz duchowy w ramach XXX Dni Duchowości”, KUL, Lublin (26.11.2005).

 128. “Nadzieja dla Europy związana z doświadczeniem miłosierdzia”, Konferencja naukowa wokół Ecclesia in Europa, “Mistyka nadzieją dla nowej Europy”, UKSW (25-26.04.2006).

 129. “Modlitwa w tradycji wschodniej”, II Międzynarodowa Konferencja “Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, przewodniczący sesji: pierwszy dzień konferencji, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Akademia Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie, Częstochowa (04-06.05.2006).

 130. “Życie duchowe a uzależnienia”, sympozjum: “Duchowa terapia osób uzależnionych”, Zakroczym (09.05.2006).

 131. “Błogosławiona Matka Marcelina Darowska – główna przedstawicielka polskiej mistyki kobiecej”, Ogólnopolska sesja naukowa z okazji dziesięciolecia beatyfikacji Matki Marceliny Darowskiej “Bł. Marcelina Darowska – dar na trzecie tysiąclecie”, Szymanów (23.09.2006).

 132. “Czy jest możliwa mistyka w buddyzmie?”, sympozjum: “Mistyka chrześcijańska a inne religie świata”, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Karmelitów Bosych, Poznań (14.11.2006).

 133. “Leksykon świętości Franciszka i Klary z Asyżu”, konferencja: “Leksykon duchowości franciszkańskiej”, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa (17.11.2006).

 134. Wprowadzenie oraz referat “Mistyka pasyjna Gorzkich Żalów”, Sympozjum “300-lecia Gorzkich Żalów”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, współudział: Instytut Filologii Polskiej UKSW, Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Parafia św. Krzyża w Warszawie, UKSW (07-08.03.2007).

 135. “Dążenie do świętości drogą do jedności Kościoła, Pojednanie katolicko – prawosławne w myśli Jana Pawła II”, Konferencja naukowa “Między Wschodem i Zachodem – Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, CHAT, Forum Młodych Dyplomatów, współpraca Konrad Adenauer Stiffung, Aula Domu Rekolekcyjnego, ul. Dewajtis 3, UKSW (17.04.2007).

 136. “Wierność kapłańska”, Konferencja naukowa wokół nauczania papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce 25-28 maja 2006 roku “Twórcza wierność”, UKSW (18.04.2007).

 137. Otwarcie i referat: “Mistyka przeżyciowa siostry Marty Wieckiej”, Sympozjum “Mistyka służby, o słudze Bożej Marcie Wieckiej SM”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Krakowska Prowincja Sióstr Miłosierdzia, Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Archidiecezja Lwowska (Ukraina), UKSW (25.04.2007).

 138. Powitanie, wprowadzenie, Konferencja naukowa “Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie (Wilanów), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.06.2007).

 139. Otwarcie, prowadzenie, referat: “Mistyka krzyża”, Sympozjum “Krzyżu święty nade wszystko”, Sympozjum w 150. rocznicę posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem świętego Krzyża w Warszawie, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Parafia świętego Krzyża w Warszawie, UKSW (05.03.2008).

 140. “Modlitwa szkołą nadziei według encykliki Spe salvi Benedykta XVI”, Sympozjum “Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei”, org. Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Częstochowie, Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa (05.04.2008).

 141. “Grzech a życie mistyczne”, Sympozjum “Święty Kościół grzeszników”, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (17.04.2008).

 142. Otwarcie sympozjum z okazji 20-lecia beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna pt.: “W szkole świętości błogosławionego Honorata”, UKSW, Warszawa (07.05.2008).

 143. “Doktryny świętości w polskiej szkole duchowości na przełomie XIX i XX wieku”, Sympozjum Duchowości Honorackiej z okazji 20-lecia beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego “W szkole świętości błogosławionego Honorata”, UKSW (07.05.2008).

 144. “Twórczość naukowa o. prof. dr. hab. Pawła Placyda Ogórka OCD”, Sympozjum Duchowości Honorackiej z okazji 20-lecia beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego “W szkole świętości błogosławionego Honorata”, UKSW (07.05.2008).

 145. “Bł. Marcelina Darowska – wychowawczyni i mistyczka”, Sympozjum międzynarodowe “Święci Podola”, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie; Sekcja Teologii Duchowości Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; Sekcja Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Gródek Podolski (Ukraina), (28.05.2008).

 146. “Stała formacja kapłana w dążeniu do mistycznej świętości”, Sympozjum “50-lecie Gdańskiego Seminarium”, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk (31.05.2008).

 147. “Czy można mówić o duchowości Caritas?”, Sympozjum międzynarodowe “Nic nie zastąpi miłości”, org. Sekcja Teologii Duchowości, Caritas Polska, UKSW (04.10.2008).

 148. Otwarcie I Konferencji ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej, oficjalne przemówienie, panel: “Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydział Teologiczny UAM, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa, UKSW (11.10.2008).

 149. “10-lecie Fundacji AMF “Nasza Droga”. Formacja patriotyczno–duchowa”, I Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel: “Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydział Teologiczny UAM, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (11.10.2008).

 150. “Teologiczno-duchowe wątki w wybranej poezji Zbigniewa Herberta”, I Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydział Teologiczny UAM, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (11.10.2008).

 151. “Duchowe wątki nauczania Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski”, Konferencja naukowa “Duchowość chrześcijanina”, Sekcja Teologii Duchowości, Warszawa, UKSW (21.11.2008).

 152. “Wiara w życiu duchowym według św. Jana od Krzyża”, Sympozjum międzyuczelniane “Wiara i rozum człowieka XXI wieku”, Akademia im. Jana Długosza, Instytut Teologiczny, Częstochowa, (25.10.2008)

 153. “Polskie mistyczki XIX i XX wieku – mistyczki przesłania”; Konferencja ogólnopolska “Mistycy – 2000 lat historii Kościoła”, Papieska Akademia Teologiczna, Koło Studentów Historii, Kraków (27.03.2009).

 154. “Duchowe treści w wybranych hymnach i pieśniach o Trójcy Świętej” Sympozjum Międzynarodowe “Sanctissima Trinitas et musica: plana, figuranta atque innstrumentalis”, UKSW (23.04.2009).

 155. Otwarcie, prowadzenie, podsumowanie, “Bogdan Jański na nowo odczytywany”. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 15- lecia służby Szkoły im. Bogdana Jańskiego (15.05.2009).

 156. Wręczenie Dyplomów “Załoga firmy z wysoką etycznością pracy” (edycja roku 2009), III Konferencja z cyklu: “Etyczność zarządzania – przyszłością firmy”. Dyskusja panelowa: “Wpływ etyczności na innowacyjność, konkurencyjność i produktywność na podstawie doświadczeń własnych firm”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (13.05.2009).

 157. “Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja”, Międzynarodowe sympozjum “Miłosierdzie Boże w życiu chrześcijanina”, Witebsk – Białoruś, (09.10.2009).

 158. “Polska mistyka przeżyciowa”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: “Mistyka polska”, UKSW, (21.10.2009).

 159. “Cierpienie w życiu duchowym chrześcijanina”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: “Duchowe bogactwo cierpienia”, UKSW, (09.11.2009).

 160. “Cierpienie w ujęciu św. Jana Pawła II”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: “Duchowe bogactwo cierpienia”, UKSW, (09.11.2009).

 161. Otwarcie, wprowadzenie, zakończenie, “Jestem tylko wędrowcem…”. W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP 2”, II Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Wydział Teologiczny UAM, ks. abp dr Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Patronat honorowy: ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, Warszawa UKSW (25.11.2009).

 162. “Duchowe zadania ludzi młodych w świetle nauczania Jana Pawła II”, “Jestem tylko wędrowcem…”. W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP 2”, II Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Wydział Teologiczny UAM, ks. abp dr Mieczysław Mokrzycki z Lwowa, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Patronat honorowy: ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, Warszawa UKSW (25.11.2009).

 163. “Wpływ etyczności pracy na rozwój społeczny i gospodarczy”, Konferencja: “Etyczność pracy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Związek Pracodawców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa (15.12.2009).

 164. “Przesłanie duchowe dzienniczków duszy”, Konferencja naukowa poświęcona Notatnikowi Duchowemu bł. Honorata Koźmińskiego, org. Archiwum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul Dolna 56/66, (18.02.2010).

 165. “Państwo w koncepcji Jana Pawła II”, “Konferencja naukowa “Po co nam państwo? – Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Elbląg (25.03.2010).

 166. “Trzy etapy życia duchowego w ujęciu Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD”, Konferencja ogólnopolska: “Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego”; Sekcja Teologii Duchowości UKSW, współudział: Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Łodzi; patronat honorowy: ks. abp K. Nycz, metropolita warszawski, ks. abp W. Ziółek, metropolita łódzki; prelegenci: UKSW, KUL, UP Jana Pawła II, GWSH im. W. Korfantego, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Łodzi, UKSW (21.04.2010).

 167. “Duchowość św. o. Damiana”, Konferencja międzynarodowa: “Św. Damian z ks. Molokai – człowiek, który zmienił świat”, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi; patronat honorowy: ks. abp J. Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; ambasada Belgii w Polsce przy wsparciu Rządu Flandrii; prelegenci: UKSW, przedstawiciele Zgromadzenia; ks. abp Z. Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia; ks. bp G. Balcerek, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; K. Haverbeke, przedstawiciel Rządu Flamandzkiego; o. J. Vandekerkhove, przełożony Flamandzkiej Prowincji Zgromadzenia; R. Warzecha, lekarz szpitala w Honolulu, UKSW, (28.04.2010).

 168. “Chrześcijańska Europa – w poszukiwaniu nowej duchowości”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek – wiara – kultura. W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a prawdą, Sekcja 1 – Teologia i duchowość europejska, org: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, Instytut Teologiczny, Ośrodek Formacyjny Kultury “Gaude Mater”, Częstochowa (04-06.05.2010).

 169. “Nurty duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku”; Konferencja ogólnopolska: “Duchowość seraficka”; Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym; Konferencja Wyższych Przełożonych Rodziny Honorackiej; prelegenci: UKSW, KUL, Antonianum – Rzym, Zakroczym, przełożone niektórych zgromadzeń honorackich; UKSW (12.05.2010).

 170. “Jaka teologia mistyki?, Sympozjum naukowe: “Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy”, Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej “Emaus”, Turno-Brzeżce k. Białobrzegów Radomskich (04–05.06.2010).

 171. “Charakterystyka polskiej duchowości”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: “Duchowość polska”, UKSW (27.10.2010).

 172. “Mistyczna świętość chrześcijanina”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: “ Świętość chrześcijanina”, UKSW (10.11.2010).

 173. “Mistyka męczeństwa”, Konferencja ogólnopolska: “Krzyż przez nich zwyciężył. Polscy Pasjoniści – Męczennicy II wojny światowej”, Sekcja Teologii Duchowości, współorganizacja: Polska Prowincja Pasjonistów, UKSW (17.11.2010).

 174. Otwarcie, wprowadzenie, zakończenie, “Tam wstępują pokolenia” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, III Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (24.11.2010).

 175. “Rola pielgrzymek w formacji życia duchowego”, “Tam wstępują pokolenia” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, III Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (24.11.2010).

 176. “Mistyka przeżyciowa i mistyka przesłania Matki Marii Teresy Linssen”, Sympozjum międzynarodowe z racji 26 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Mechernich (Niemcy), (27.11.2010); Erfahrungs – Und Sendungsmystik bei Mutter Marie Therese, w: Eine neue Mystik der Liebie fűr unsere Zeit, 26. Ordensgedenktag der Grundung der Communio in Christo, AM 27. November 2010, s. 20-38.

 177. “Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej”, Międzynarodowe sympozjum z cyklu duchowość klasztorów polskich: Przekaz i Komunikacja pt. Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, Centrum “Resurrectionis”, Kraków (15.03.2011).

 178. “Zakorzenieni w Chrystusie”. Referat dla studentów, wykładowców i pracowników Szkół Jańskiego z racji akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę, Częstochowskie Seminarium Duchowne, Częstochowa (07.05.2011). Referaty dla pielgrzymów są głoszone od 2000 roku.

 179. “Zjednoczenie z Bogiem w codzienności jako fenomen świętości sł. B. Teresy Kierocińskiej”, IV ogólnopolskie sympozjum poświęcone życiu i duchowości Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janina Kierocińska 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus pod tytułem: “Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”, Sekcja Teologii Duchowości, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Patronat honorowy: kard. K. Nycz, abp S. Nowak, bp G. Kaszak, UKSW (25.05.2011).

 180. Prowadzenie panelu dyskusyjnego “Tożsamość i misja ludzi nauki” w ramach “Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II” (głos w dyskusji), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (20.05.2011).

 181. “Od modlitwy do czynu. Duchowość kontemplacyjno-czynna bł. Jakuba Alberionego”, prowadzenie sesji III, Ogólnopolskie sympozjum: “Apostolstwo paulińskie. Żródła, wyzwania, perspektywy”, w 40. rocznicę narodzin dla nieba bł. Jakuba Alberionego Założyciela Rodziny Świętego Pawła, pod patronatem JE ks. abp. Celestino Migliore’go Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Sekcja Teologii Duchowości i Towarzystwo Świętego Pawła, Warszawa, ul. Żytnia 11 (26.11.2011).

 182. Prowadzenie Sesji II. Seminarium o społecznym nauczaniu Jana Pawła II do menedżerów, Konferencja: “Konkurencyjna produktywność i wyższe społeczne korzyści poprzez etyczność pracy (Young Managers Ethicality Researchers YMER 2011)”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (21-22.10.2011).

 183. “Charakterystyka duchowości czwartego okresu”, Sympozjum wydziałowe: “Czwarty okres polskiej duchowości”, UKSW, Warszawa (25.10.2011).

 184. “Życie mistyczne s. Ł. Czechowskiej”, Sympozjum wydziałowe: “Czwarty okres polskiej duchowości”, UKSW, Warszawa (25.10.2011).

 185. “Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Sympozjum międzynarodowe z okazji 20-lecia diecezji grodzieńskiej i 70-lecia męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, patrona diecezji, Grodno (29.10.2011), Białoruś.

 186. Otwarcie, wprowadzenie, zakończenie, “Uczę się ciebie człowieku” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka”, IV Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (23.11.2011).

 187. “Duchowość współczesnego człowieka”, “Uczę się ciebie człowieku” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka”, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (23.11.2011).

 188. “Wielkość bł. Edmunda Bojanowskiego na tle epoki”, Sympozjum ogólnopolskie: “Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”, Sekcja Teologii Duchowości, Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP, UKSW (14.03.2012).

 189. “Nieskończoność Boga w mistycznym zjednoczeniu”, Interdyscyplinarna konferencja: “Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka)”, Katedra Teorii Literatury Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych, UKSW (26-28.04.2012).

 190. “Życie duchowo-mistyczne wieluńskich bernardynek”, przewodnictwo obrad (9. 05. 2012), Sesja naukowa zorganizowana przez Sekcję Teologii Duchowości, Klasztor Sióstr Bernardynek, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, siedziba Muzeum Ziemi Wieluńskiej (09-10.05.2012).

 191. “Doświadczenie życia kontemplacyjnego kobiet w średniowieczu”, “Forma Surorum. Święta Klara z Asyżu”, Sympozjum naukowe w Roku 800-lecia powstania Zakonu Świętej Klary, Patronat Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Franciszkańskie Centra OFM- Warszawa, OFMConv-Łódź Łagiewniki, OFMCap-Zakroczym, UKSW (16.05.2012).

 192. “Chrystocentryzm duchowości bł. Bolesławy Lament”, VIII Sympozjum naukowe poświęcone osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, organizatorzy: Wyższe Seminarium Duchowne, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Parafia p. w. Świętego Ducha, Sekcja Teologii Duchowości, siedziba Seminarium Duchowne, Łowicz (19.05.2012).

 193. “Mistyczna koncepcja życia duchowego”, Konferencja naukowa: Koncepcja życia duchowego, wydziałowa, UKSW (17.10.2012).

 194. “Życie duchowe według ks. Aleksandra Usowicza”, Sympozjum naukowe: W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych księdza profesora Aleksandra Usowicza, organizatorzy: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, siedziba Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków (15.11.2012).

 195. Powitanie, wprowadzenie, zakończenie, “Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu”, V Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (28.11.2012).

 196. “Duchowość ekologiczna w świetle duchowości św. Franciszka z Asyżu”, “Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu”, V Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (28.11.2012).

 197. “Czy św. Faustyna może być doktorem Kościoła?”, I Sesja Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia, siedziba Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki (10.12.2012).

 198. “Charakterystyka polskiej duchowości XIX i XX wieku”, Konferencja naukowa: Polskie odrodzenie duchowe, wydziałowa, UKSW (12.12.2012).

 199. “Powołanie kapłańskie nadprzyrodzoną i uświęcającą ingerencją Boga w życie ludzkie i świata. Być solą ziemi. Kapłaństwo wczoraj, dziś …, jutro?”, Sympozjum ogólnopolskie, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań bp Marek Solarczyk, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań; Katedra Mistyki i Teologii Duchowości UKSW, UKSW (06.04.2013).

 200. “Tożsamość osoby ludzkiej w doświadczeniu mistycznym”, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Różnica. Tożsamość. Zmiana”, UKSW (18-20.04.2013).

 201. “Etyka biznesu według Jana Pawła II”, “Ku nowej kulturze pracy w organizacjach. Wyniki badań YMER wpływu etyki na biznes”, Trzecia konferencja YMER + BiN 2013 z cyklu: Wpływ etyki na biznes, włączając społeczną etykę Jana Pawła II, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2013).

 202. Powitanie i wprowadzenie, Sympozjum ogólnopolskie: “Bł. Honorat Koźmiński – Człowiek Wielkiej Wiary”, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Konferencja Rodziny Honorackiej, UKSW (15.05.2013).

 203. Powitanie i wprowadzenie, “Duchowość Europy w epoce globalizacji”, Konferencja naukowa, wydziałowa, UKSW (13.11.2013).

 204. Powitanie i wprowadzenie, “Wychowanie to dług…”. (K. Marcinkowski). W poszukiwaniu duchowości wychowania siebie. VI Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Instytut Teologii Duchowości, Fundacja “Nasza Droga”, UKSW (20.11.2013).

 205. “Droga rad ewangelicznych w ujęciu teologii mistycznej”, Sympozjum z okazji 10 rocznicy śmierci Ojca Cherubina Współzałożyciela Instytutu, na temat: “Droga rad ewangelicznych w ujęciu teologii mistycznej, Mistrzów Karmelu i Elianum”, Świecki Instytut Karmelitański “Elianum”, Czerna 210, 32-055 Krzeszowice (07.12. 2013).

 206. “Duchowość nauczyciela w świetle nauczania Jana Pawła II”, głos w dyskusji, Konferencja międzynarodowa “Profesjonalny nauczyciel”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21.02.2014).

 207. “Dynamizm życia mistycznego na podstawie Dziennika ks. Piotra Semenenki”, VIII Sympozjum z cyklu duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja: “Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki CR” (z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożego), Centrum “Resurrectionis”, Kraków (12.03.2014).

 208. “Świętość człowieka według Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska, interdyscyplinarna, “Błogosławiony Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (28-29.03.2014).

 209. Głos w dyskusji: “Etyczne zaniedbanie polskiej wsi”, Konferencja międzynarodowa “Finansowanie i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (05.04.2014).

 210. Głos w dyskusji, w: “Prawda fundamentem ładu społecznego – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, IX Międzyuczelniana konferencja naukowa “W roku kanonizacji św. Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższe Seminarium Duchowne, Elbląg (19.05.2014).

 211. “Wartości duchowe w działalności biznesmena”, IV Konferencja YMER+BiN 2014. “Wpływ Etyki na Biznes – wyniki badań YMER. Kryteria społecznie odpowiedzialnego rozwoju wsparciem ISO 26000, włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (06.06.2014).

 212. “Świętość człowieka nauki w nauczaniu Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska: “Duchowość świętego Jana Pawła II”, Instytut Duchowości, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, współorganizacja Instytut Teologii Duchowości, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków (12.06.2014).

 213. “Duchowość wynagrodzenia według s. Hilarii Główczyńskiej”, “Sympozjum o tajemnicy wynagradzania, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Otwarcie konferencji naukowej, Katedra Teologii Życia Duchowego, UKSW; współorganizacja: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza; Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym; Prowincja warszawska Ojców Kapucynów, Warszawa; Wydział Prawa Kanonicznego, UKSW; Teologia duchowości, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa; Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa; Wydział Teologiczny, Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym; UKSW (22.10.2014).

 214. “Błogosławieństwa Boże według ks. Piotra Semenenki”, Konferencja: “Druga posoborowa odnowa życia konsekrowanego”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (28.12.2014).

 215. “Ks. Piotr Semenenko – wzorem dla formacji duchowej młodzieży”, Konferencja naukowa z racji 200 rocznicy urodzin ks. Piotra Semenenko, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2014).

 216. “Duchowość zmartwychwstania w świetle kazań ks. Hieronima Kajsiewicza”, Konferencja: “Polska myśl duchowa”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.12.2014).

 217. “Zjednoczenie z Bogiem w codzienności życia Sługi Bożej M. Teresy Kierocińskiej”, Konferencja: “500 lat kościoła św. Barbary i 130 rocznica urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej”, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń (06.06.2015).

 218. “Mistyka Bogdana Jańskiego”, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich. Przekaz i Komunikacja, Bogdan Jański (w 175 rocznicę śmierci Sługi Bożego), Centrum Resurrectionis, Kraków (22.10.2015).

 219. “Polska mistyka przeżyciowa”, Międzynarodowa konferencja naukowa, Studium Duchowości Europejskiej, katedra Teologii Życia Duchowego Wydziału Teologicznego, UKSW (27.10.2015).

 220. „Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny”, Konferencja „Oblicza Miłosierdzia”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa (8. 04. 2016).

 221. „Chrzest bramą życia mistycznego”, Międzynarodowa konferencja naukowa, „Chrzest święty – dar i wyzwanie”, Wydział Teologiczny UMK (22. 04. 2016).

 222. „Miłosierdzie Boże a ciemna noc ducha w świetle św. Jana od Krzyża”, „Ogólnopolskie XIX Dni Duchowości ze świętymi Karmelu”, Konferencja ogólnopolska, Katedra Historii Duchowości UPJPII, Karmelitański Instytut Duchowości, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Kraków ( 13. 05. 2016).

 223. “Życie duchowe według Bolesławy Lament”, Bolesława Lament – błogosławiona na nasze czasy, Konfeerencja międzynarodowa,org.: Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, katedra Historii Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Białystok (4. 06. 2016).

 224. „Życie mistyczne bł. Celiny Borzęckiej”, XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja pt: „Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki”, Kęty Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek (29. 10.2016).

 225. „Duchowość Jadwigii i Celiny Borzęckiej: Konferencja naukowa, wydziałowa, Sekcja Teologii Życia Duchowego, UKSW (8. 11. 2016).

 226. „Świetość miłosierna”, Konferencja naukowa „Solidarność i miłosierdzie”, ul. Nowoursynowska 85, Warszawa, Kolegium Europejskie, Natolin (28-29. 11.2016), referat internetowy.

 227. „Miłosierdzie Boże a świętość misjonarza w świetle św. Faustyny”, Konferencja naukowa, 100 lecie Papieskiej Unii Misyjnej, Częstochowa- Jasna Góra (3-4. 12. 2016).

 228. „Rozwój świętości kapłana poprzez formację permanentną”, Sympozjum naukowe w ramach „V interdyscyplinarnego dnia świętego Tomasza z Akwinu: od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”, Ełk, Seminarium Duchowne (18. 02. 2016).

 229. „Wkład ks. Blachnickiego w rozwój życia duchowego w Polsce”, Konferencja naukowa, „XLII Kongregacja odpowiedzialnych Ruch Światło – Życie”, Częstochowa – Jasna Góra (23. 02 – 27. 02. 2017).

 230. „Otwarcie, wprowadzenie w problematykę sympozjum”, „Oblicze Boże”. Teologia, ikonografia, duchowość, org. Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Instytut Studiów Franciszkańskich, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, UKSW Warszawa (22.03.2017).

 231. „Świętość mistyczna”, Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Hagiograficzne inspiracje powołania do świętości”, UKSW (25. 04. 2017).

 232. „Zjednoczenie mistyczne w ujęciu bł. Honorata Koźmińskiego”, Sympozjum „Anioły w mieście”, org. Katedra Życia, Duchowego, Katedra Mistyki Chrześcijańskiej, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, UKSW Warszawa (26. 04. 2017).

 233. „Etyka pracy według Jana Pawła II”, VII Konferencja z cyklu: Wpływ pracy na biznes według Jana Pawła II pt. „Wzrost gospodarczy (nawet do 30%) i jakości życia w pracy poprzez rozwijanie zarządzania etycznością pracy w przedsiębiorstwach. Inicjatywa: Europejski ruch etyczności pracy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13. 05. 2017).

 234. Otwarcie, słowo wprowadzające, prowadzenie panelu; I Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Społecznej „Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Warszawa, Hotel Felix (10. 03. 2018).

 235. „Duchowość polska cennym dziedzictwem i wyzwaniem dla młodzieży naszych czasów”, Sympozjum z duchowości salezjańskiej „Perspektywy duchowego rozwoju polskiej młodzieży”, Ląd n. Wisłą (21. 04. 2018).

 236. Otwracie i wprowadzenie; Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Aktualne problemy zdrowotne i społeczne”, współorg. Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Kaleńska 3, Warszawa 2018 (21. 06. 2018).

 237. Dwugłos „AIDS – lekceważone zagrożenie”, 34 rocznica założenia Communio in Christo, Mechernich, Niemcy (1. 12. 2018).

 238. „Bogdan Jański – twórcą polskiej szkoły duchowego odrodzenia narodu”, XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, „Zamartwychwstańcy i odrodzenie Ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, Kraków Centrum Resurrectionis (13. 03. 2019).

 239. „Świętość chrześcijanina w świetle Adhortacji apostolskiej Gaudete et exultate”, Sympozjum duchowości młodzieżowej „Wychowanie młodzieży do świętości:, WSD TS Ląd nad Wartą (25. 01. 2020).

 240. „Świętego Jana Pawła II inspiracje kontemplacją”, Konferencja naukowa „Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II w 100 lecie urodzin- Inspiracje papieskie”, videokonferencja. Wydział Teologiczny UMK, Toruń (20. 11. 2020).

 241. „Duchowość XIX wieku. Duchowość Elizy Cejzik”, Sympozjum historyczne „Historia Rodziny Cejzik”, Org. Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Arch. Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, Videosympozjum, Muzeum Niepodległości, Warszawa ( 5.06. 2021).

 242. „Wartości moralne w życiu człowieka”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wielowymiarowość egzystencji człowieka – nowoczesne motywy resocjalizacji”, Hotel Logos, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, Warszawa (24-25 maja 2022).

 243. "Życie mistyczne w nocy oczyszczeń S. Elżbiety Stummer", Sympozium Marka Elżbieta, Anna Stummer-  Historia Cierpień i Łask, Warszawa UKSW (15.03.2023)

 244. "Zjawiska Nadzwyczajne S. Wandy Boniszwskiej", Sympozium 20 rocznicy śmierci S. Wandy Boniszwskiej pt. "Ukryta Stygmatyczka", Warszaka-Kostańcin, OO. Pallotyni, (18.02.2023)