RECENZJE WYDAWNICZE PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 1. I. Werbiński, Świętość w świetle dekretów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1993, Wyd. ATK.

 2. S. Bakalarz, Kontemplacja i działanie w życiu duchowym Matki Kolumby Białeckiej, Kraków 1994, Wyd. WAM.

 3. J. Misiurek, Historia i teologia duchowości katolickiej, t. 1 (X-XVII), Lublin 1994, Wyd. KUL.

 4. W. Słomka, Źródła postaw i życia chrześcijańskiego, Lublin 1995, Wyd. KUL.

 5. P. Ogórek OCD, Mistyka według Tomasza Mertona, Warszawa 1995, Wyd. ATK.

 6. Ks. A. Witko, Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Kraków 1995, Wyd. WAM.

 7. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 2, (XVIII-XX), Lublin 1996, Wyd. KUL.

 8. Tajemnica snu, red. A. J. Nowak, Lublin 1996, Wyd. KUL.

 9. A. J. Nowak, Osobowość sakramentalna, Lublin 1996, Wyd. KUL.

 10. A. J. Nowak, Osoba konsekrowana. Ślub czystości, t. III, Lublin 1966, Wyd. KUL.

 11. E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., wyd. II uzupełnione, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996; [por. s. 12].

 12. P. Ogórek OCD, Czym jest świętość?, Warszawa 1997, wydanie drugie, Wyd. ATK.

 13. Lądzkie sympozjum liturgiczne, red. A. Durak, Kraków 1997, Wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków.

 14. Świadomość i edukacja ekologiczna, red. J. Dołęga, J. Sandner, Warszawa 1998, Wyd. ATK.

 15. T. Paszkowska, Integrująca rola Słowa w świetle literatury teologiczno-psychologicznej po Vaticanum II, Lublin 1999, Wyd. KUL

 16. J. Dołęga, Człowiek w zagrożonym środowisku, Warszawa 1998, wyd. II, Wyd. ATK.

 17. P. Ogórek OCD, Mistrz Eckhart a Doktor Mistyczny, Warszawa 1999, Wyd. ATK.

 18. A. J. Nowak, Osoba konsekrowana. Ślub czystości, t. 3, Lublin 1999, Wyd. KUL.

 19. A. J. Nowak, Identyfikacja postaw, Lublin 1999, Wyd. KUL.

 20. Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie, red. J. Czartoszewski, J. Dołęga, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 1999.

 21. M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999.

 22. A. Ruszała, Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem. Aktywność na drodze do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, Wydawnictwo M, Kraków 1999.

 23. K. Kloskowski, Zasady – edukacja – testament, Olecko 2001, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis.

 24. M. P. Krysiak, Średnie szkoły ogólnokształcące w Kolnie (1918-2000), Olecko 2001, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis.

 25. A. Witko, Święta Faustyna i Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego, Kraków 2001, Wyd. Zakonu Pijarów.

 26. S. Budzyński, Między wiarą a zwątpieniem, Warszawa 2001, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa.

 27. P. Ogórek OCD, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, Warszawa 2002, Wyd. UKSW.

 28. Wielowymiarowość myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, red. T. Kowalewski, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża 2002, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

 29. J. Gogola, Rady ewangeliczne, Kraków 2002, Wyd. Karmelitów Bosych w Krakowie.

 30. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, t. 1-2, Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

 31. A. J. Nowak, Osoba unikatem w kosmosie, Lublin 2003, Wyd. Naukowe KUL.

 32. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych, Wyd. Polihymnia, Lublin 2003.

 33. A. J. Nowak, Psychologia eklezjalna, Lublin 2004, Wyd. Naukowe KUL.

 34. K. Kietliński, Jesteś moją miłością. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Warszawa 2005, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna “Adam”.

 35. M. Sokołowski, Teologia drogi zjednoczenia z Chrystusem, Warszawa 2006, Wyd. Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego.

 36. A. Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda, Poznań 2006, Wyd. Naukowe w Poznaniu.

 37. M. Tarasiuk, Charyzmaty duchowości chrześcijańskiej. Compendium darów Ducha Świętego, Warszawa 2006, Wyd. UKSW.

 38. “Episteme” 68 (2007) poświęcone życiu i działalności ks. prof. dr. Mariana Szczęsnego, Wyd. Wszechnica Mazurska, Acta Universitatis Mazuriensis, Olecko 2007.

 39. Rola świeckich w Kościele w świetle spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego, Bogdana Jańskiego i współczesnych wyzwań. Materiały z polsko-ukraińskiej konferencji naukowej z 15 maja 2007, red. dr E. Wilkowski, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Chełm 2007, s. 178.

 40. Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa 1 (2007), s. 319.

 41. Studia Theologica Grodnensia, t. 1, Grodno 2007 (Białoruś).

 42. A. Tokarska, Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 21.

 43. Studia Gdańskie, Kobieta i okolice, red. A. Świeżyński, t. XXII, Wyd. Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska, Gdańsk Oliwa 2008.

 44. S. Zieliński, Podmiotowy charakter apologetyki francuskiej przełomu XIX i XX stulecia, Częstochowa 2008.

 45. Brat Zdzisław Borowiec (1975-1997) postulant franciszkanów konwentualnych, red. R. Żmuda, Kielce 2008.

 46. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 47. Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa 2(2008), ss. 327.

 48. Studia Theologica Grodnensia, t. 2, Grodno 2008 (Białoruś).

 49. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008.

 50. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 51. P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany Z Norwich, Pomoc – Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009.

 52. A.J. Nowak, Osoba fakt i tajemnica, Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów 2009, Wyd. Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej, Wydanie 2, Rzeszów 2010.

 53. Cz. Ryszka, Powrót do Lourdes, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008; (rec. Dla Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich do nagrody “Feniks”, Warszawa 2009).

 54. Słowo Krzyża, Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 3 (2009).

 55. Studia Theologica Grodnensia, t. 3, Grodno 2009 (Białoruś).

 56. Osobowość rozwojowa i psychohigiena. Skrypt do użytku wewnętrznego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (zebrał, opracował i komentarzem opatrzył Jan Szafraniec), Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 57. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 58. F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

 59. Z. E. Jankojć, English for a College Student of Theology Major. The Publishing House at the University of Szczecin, Szczecin 2009, ss. 346, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

 60. Z. Ziółkowski, W kręgu Bożego Narodzenia i Świętej Rodziny, Warszawa 2009. Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna “Adam”.

 61. Ks. W. Misztal, Duchowość chrześcijan w świetle Listów Pawłowych, Związki z Bogiem, Wyd. WAM, Kraków 2010.

 62. Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno 2010 (Białoruś).

 63. Ph. Plet, Św. Paweł od Krzyża: Kapłan według serca Bożego, w: Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 3 (2009), s. 199-218, (15.03.2009).

 64. A. Rybicki, Maryja współcierpiąca a duchowość chrześcijańska, w: Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 3 (2009), s. 219-231, (17.03.2009).

 65. J. M. Höcht, Naznaczeni ranami Chrystusa. Dzieje stygmatyków, tł. T. Czarnawski, R. Benedykciuk, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 66. G. Łęcicki, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła. Studium teologiczno-historyczne, Warszawa 2010; Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011.

 67. G. Łęcicki, “Kto mieczem wojuje…”. Obrazy śmierci w japońskich filmach samurajskich, w: Dispututiones Scientificae Universitatis Catholicae Ruzomberok (Słowacja), Warszawa 2011.

 68. J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 69. W. Świątkowski, Resocjalizacja penitencjarna – casus filozoficzny. Szkoła zza krat, Wyd. Alterstudio, Białystok 2011.

 70. J. Bałemba SDB, W blasku Jasnej Góry. Kazania do Polaków ze szczytu jasnogórskiego. Nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 17-24 sierpnia 2011 r., Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011.

 71. Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011 (Białoruś).

 72. Z. E. Jankojć, English for a College Student of Theology Major, Szczecin 2012, ss. 287, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (16.05.2012).

 73. Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, Wyd. UKSW.

 74. Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, Wyd. UKSW.

 75. G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012.

 76. M. Tatar, Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, Wyd. Diecezji Radomskiej, Radom 2013.

 77. M. Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Wyd. UKSW, Warszawa 2012 (25.10.2012).

 78. Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012 (Białoruś).

 79. M. Tatar, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume’a, seria: Mistyka chrześcijańska 126, Wyd. UKSW, Warszawa 2013 (15.01.2013).

 80. W. Gałązka, Dziecięctwo duchowe w charyzmacie o. Anzelma Gądka, seria: Mistyka polska 131, Wyd. UKSW, Warszawa 2013 (12.06.2013).

 81. R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, seria: Mistyka polska 128, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013 (12.06.2013).

 82. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega -Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013 (03.05.2013).

 83. M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998), seria: Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów “Verbinum”, Warszawa 2013 (10.10.2013).

 84. Studia Theologica Grodnensia, t. 7, Grodno 2013 (Białoruś).

 85. In Christo Redivivo. Księga pamiątkowa dedykowana Ojcu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR. Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XIX Numer 19 (2013), Kraków 2013.

 86. Być w sercu Kościoła, red. S. Jasionek, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Regina Poloniae”, Częstochowa 2014 (10.12.2013).

 87. H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013 (07.03.2013).

 88. Walka z biedą w życiu Bogdana Jańskiego, w: Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców, Wyd. Księży Zmartwychwstańców, Kraków (11.11.2013).

 89. Kościół na służbie Królestwa Bożego. Postulat regnocentryzmu według Jacques’s Dupuis, w: Veritati et Caritati, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego, Częstochowa (16. 01. 2014).

 90. Bł. Marceliny Darowskiej kobiece towarzyszenie duchowe skuteczną formą ewangelizacji XIX wieku, w: Veritati et Caritati, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego, Częstochowa (16.01.2014).

 91. Wkład ks. Aleksandra Jełowickiego CR w dzieło formacji duchowieństwa, w: Polonia Sacra, Wyd. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków (21.01.2014).

 92. Vielfaltige Aspekte des Glaubens, red. R. Ceglarek, J. Kapuściński, A. Olczyk, Wyd. Miriam-Verlag, Jestetten 2014.

 93. Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu, Polonia Sacra (23.04.2014).

 94. Powołanie w jesieni życia według świętego Jana Pawła II, Polonia Sacra (23.04.2014).

 95. Sylwetka duchowa bp. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w osobistych notatkach, Polonia Sacra (23.04.2014).

 96. Duchowość osób konsekrowanych w świetle adhortacji Jana Pawła II “Vita consecrata”, Polonia Sacra (23.04.2014).

 97. Ks. Gabriele Amorth, Spotkałem szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski, Częstochowa 2014 (Wyd. Edycja Świętego Pawła, 22.01.2014).

 98. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work YMER research, inspirations (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New culture of work, Warsaw 2014 (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 17.03.2014).

 99. T. N. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1850-1901), seria: Mistyka polska 140, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2014.

 100. W. Wyszowadzki, Opieka duszpasterska nad Polonią Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, Biblioteka Polonii. Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Londyn-Lublin 2015 (20.01.2015).

 101. Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 102. A. Olczyk, Moralność seksu w przestrzeni życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego, Wyd. „Regina Poloniae”, Czestochowa 2016 (29. 01. 2016).

 103. Tylko miłość pozostanie. Śpiewnik piosenek wykonywanych przez ks. Biskupa Antoniego Długosza. Muzyka T. Łękawa, teksty piosenek ks. S. Jasionek, red. S. Jasionek, Częstochowa 2016.

 104. Duchowe ćwiczenia Ignacego Loyoli i Franza Jalicsa, Studia Bobolanum (11. 04. 2016).

 105. Indie Północ: obraz Polski i Polaków w korespondencji pierwszych jezuitów, Studia Bobolanum (12. 04. 2016).

 106. Nawrócenie w roku Miłosierdzia, Studia Bobolanum (12. 04. 2016).

 107. A. Olczyk, Czy dzieci nienarodzone idą do nieba? Pomoc dla rodziców po stracie, Edycja Święty Paweł, Częstochowa 2016.

 108. A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, seria: Mistyka polska 149, Kraków 2016 (Wydawnictwo Światło-Życie).

 109. Leksykon duchowości franciszkańskiej, Wyd. 2,red. W. Kumka, Wraszawa 2016, (Wydawncitwo M, 7. 07. 2016).

 110. Rec. referatów z części teologicznej konferencji naukowej: „1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, Warszawa UKSW, Wyd. UKSW (10.08.2016).

 111. M. Kindziuk, Cuda księdza Jerzego. Dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.

 112. S. Wanda Boniszewska, Ukryta przed światem, Wyd. Święty Paweł, Częstochowa 2016.

 113. Oczyszczający wymiar Miłosierdzia Bożego w cierpieniu według nauk o. Piotra Semenneki, Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, nr 22 (2016), 28.01.2017.

 114. A. Olczyk, Stygmatyczka i mistyczka Greta Ganseforth (1926-1996), Częstochowa 2017, s. 4, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” ( 12. 12. 2016).

 115. Metropolita Antoni Bloom na tle rosyjskiej emigracji religijnej XX wieku, w: Herozim i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (2. 07. 2018).

 116. Biblijny wzorzec bohatera. Od tekstu hebrajskiego po grecko-rzymskie tradycje heroiczne, w: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (2. 07. 2018).

 117. Józafat Kuncewicz w rosyjskiej historiografii synodalnej, w: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie ( 2. 07. 2018).

 118. Duchowy heroizm i jego wymiar polityczny w kontekście kultury rusko-prawosławnej, w: Herozim i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (2. 07. 2018).

 119. Życie i heroizm ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie, w: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (2. 07. 2018).

 120. „Don Kichot w zniszczonym fraku”, czyli o heroizmie doktora Friedricha Haassa, w: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, t. XIII, Uniwersytet w Częstochowie (22. 11. 2018).

 121. Social and educational dimension of culture, ed. M. Szajda, Wyd. University of Novo Mesto, Słovenia.

 122. A. Kaczmarek, Dzieje parafii św. Doroty DM w Przyrowie, Częstochowa 2020, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Regina Poloniae” ( 26. 01. 2020).

 123. Ignacjańskie Reguły rozeznawania duchów. Działanie duchów na drodze duchowego regresu człowieka, Warszawskie Studia Teologiczne (10. 03. 2020).

 124. A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, seria: Mistyka polska 157, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Regina Poloniae”, Warszawa 2020, s. 4.

 125. Geneza i zasady formacyjne polskiego ruchu charyzmatycznego Czciciele Ducha Świętego Ognisk Pokutujących w świetle pism fundatorki s. Marii od Ducha Swiętego, karmelitanki bosej, Studia Ełckie, 14. 10. 2020.

 126. H. Karczewska, Gloriosissimum bellum – Terminologia wojenna w zastosowaniu do walki duchowej człowieka w dziełach Hilarego z Poitiers, Warszawskie Studia Teologiczne (15. 12. 2020).

 127. “Bóg Syna Swego dał, aby człowiek nie zginął, ale się nawrócił i żył”. Biblijne aspekty sakramentu pokuty, Studia Włocławskie (14. 01. 2021).

 128. Rozdźwięk między wiarą i czynem w katechezach Jana Pawła II o Osobach Boskich, Studia Włocławskie (15. 01. 2021).

 129. Naśladowanie Chrystusa w świetle zapisów rekolekcyjnych Sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, Studia Włocławskie ( 16. 01. 2021).

 130. Czas przenikający w wieczność. Refleksje nad twórczością poetycką ks. Piotra Stanisława Głowackiego, Studia Włocławskie (18. 01. 2021).

 131. Działalność księdza Rektora Idziego Radziszewskiego w Petersburgu, StudiaWłocławskie (14.02.2022).

 132. Teologiczne treści modlitw liturgicznych Święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Studia Włocławskie (15.02.2022).

 133. Tematyka kazań bł. Biskupa Michała Kozala, Studia Włocławskie (16.02.2022).

 134. Zawierzyć Bogu całkowicie – twórczość Stanislawa Leszcyńskiego (1944-2020, Studia Włocławskie ( 2.03. 2022).

 135. A. Kaczmarek, Dzieje parafii pw. św. Doroty w Przyrowie 1369-2019, Częstochowa 2021, s. 4, 24, 376.

 136. M. Kindziuk, Edmund Wojtyła, Brat św. Jana Pawłą II, Wyd. WAM, Kraków 2022, s. 331, 459

 137. S. Jasionek, Idziemy do Ciebe Panie, Teksty piosenek, Częstochowa 2022, s. 141

 138. Rzecz o Maryii Kalocie-Szymańskiej (1926-2011). Poezji Przypisana, Studia Włocławskie 2023.

 139. Rola Maryji w chrześcijańskim życiu dychowym według nauczania Bł. biskupa Michała Kozala,
  Studia Włocławskie 2023.

 140. Ekumeniczna godność wiary chrześcijaństwa, Studia Włocławskie 2023.

 141. Świadkowie Jehowy: Gdy doktrynę dostosuję się do człowieka, Studia Włocławskie 2023.

 142. J. Naumowicz, Szkoła modlitwy wschodnich Ojców Kościoła, Filokalia, Wyd. Frąda, Warszawa 2023, s. 3