RECENZJE PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH
(OD 1986 ROKU, WYKAZ NIEPEŁNY)

 1. F. Bieniek, Istotne elementy duchowości kamiliańskiej, Warszawa 1986.

 2. J. Chamczyk, Cierpienie w duchowości Urszulanek Serca Jezusa Konającego w ujęciu błogosławionej Matki Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1986.

 3. J. Klubek, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w ujęciu współzałożycielki M. Darowskiej, Warszawa 1986.

 4. A. Kobiela, Sakramentalność małżeństwa w pasterskim nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1983, Warszawa 1986.

 5. J. Nowacki, Życie mistyczne św. Katarzyny ze Sieny w świetle jej “Listów” i “Dialogu”, Warszawa 1986.

 6. J. Orchowski, Prawo do życia nienarodzonych w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1986.

 7. D. Pawlak, Nauka ojca Romualda Kosteckiego o łasce, Warszawa 1986.

 8. K. Prokopiuk, Świętość w kazaniach hagiograficznych O. Józefa Męcińskiego, Warszawa 1986.

 9. C. Sonik, Droga “niemowlęctwa duchowego” w pismach siostry Leonii Nastał, Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Warszawa 1986.

 10. M. Spychalska, Rola Eucharystii w życiu franciszkanki misjonarki Maryi, Studium z zakresu duchowości Zgromadzenia, Warszawa 1986.

 11. P. Wójcik, Służba ubogim w duchowości bł. Eugeniusza de Mazenod, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 1986.

 12. M. Złotkowska, Służba Chrystusowi Odkupicielowi jako specyficzny rys duchowości Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, Warszawa 1986.

 13. B. Andrzejczak, Hagiografia w katechezie w świetle wybranych podręczników katechetycznych, Warszawa 1987.

 14. E. Baran, Ideał ascetyczny służebniczki na podstawie pism Edmunda Bojanowskiego, Warszawa 1987.

 15. E. Cwalińska, Duchowość rodziny chrześcijańskiej w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II “Familiaris consortio”, Warszawa 1987.

 16. M. Galanty, Rola Ducha Świętego w realizacji powołania chrześcijańskiego w małżeństwie i rodzinie w świetle encykliki “Dominum et Vivificantem” i adhortacji apostolskiej “Familiaris consortio” Jana Pawła II, Warszawa 1987.

 17. M. Glapińska, Miłość i Prawda jako fundament duchowości łaski a przykład matki Elżbiety Czackiej, Warszawa 1987.

 18. E. Łupińska, Pojednanie społeczne jako powinność moralna w świetle przemówień Jana Pawła II w Irlandii, Warszawa 1987.

 19. U. Maćkowiak, Sanktuarium jasnogórskie jako znak nadziei dla Narodu polskiego w świetle wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, Warszawa 1987.

 20. A. Panasiuk, Miejsce Maryi w duchowości chrześcijańskiej w świetle Vaticanum II, Warszawa 1987.

 21. J. Podsiad, Apostolski charakter pracy w pismach Wincentego Pallottiego, Warszawa 1987.

 22. Z. Sagan, Kult łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej w kościele Sióstr Prezentek w Krakowie, Warszawa 1987.

 23. A. Siwek, Kult Matki Bożej w Charłupi Małej, Studium z teologii duchowości, Warszawa 1987.

 24. E. Śliwowska, Ewangelizacja jako powinność moralna w świetle przemówień Jana Pawła II we Francji, Warszawa 1987.

 25. M. Ważna, Obowiązki moralne chrześcijanina według katechezy Jana Pawła II wygłoszonej w Republice Federalnej Niemiec 1980 r., Warszawa 1987.

 26. M. Wierzchowski, Cierpienie jako element zbawienia w myśli polskich teologów katolickich po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1987.

 27. Z. Zieliński, Problematyka celibatu kapłańskiego w polskiej literaturze teologicznej okresu posoborowego, Warszawa 1987.

 28. H. Baic, Maryjność jako rys specyficzny duchowości Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Warszawa 1988.

 29. A. Barszcz, Katechetyczna funkcja rodziców w refleksji autorów publikujących na łamach dwumiesięcznika “Katecheta”, Warszawa 1988.

 30. S. Cegłowski, Teoria dezintegracji pozytywnej a pełnia życia religijnego, Warszawa 1988.

 31. E. Dajczak, Życie Boże w człowieku fundamentem apostolskiego działania w świetle wypowiedzi biskupa Wilhelma Pluty, Warszawa 1988.

 32. Z. Jasiak, Teologia duchowości zakonnej w świetle artykułów “Ateneum Kapłańskiego” (1909-1987), Warszawa 1988.

 33. M. Jeleniewicz, Duchowość kapłańska w posoborowej literaturze teologicznej w Polsce, Warszawa 1988.

 34. M. Jura, Godność człowieka chorego w świetle przemówień papieża Jana Pawła II do chorych i do służby zdrowia (1979-1982), Warszawa 1988.

 35. L. Kokoszka, Wartość życia ludzkiego w świetle wypowiedzi Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1988.

 36. A. Krupa, Męka Chrystusa Pana w charyzmacie Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, Matki Józefy Hałacińskiej, Warszawa 1988.

 37. I. Albrecht, Katechizacja dzieci specjalnej troski w polskich powojennych publikacjach katechetycznych, Warszawa 1988.

 38. T. Krysiak, Świętość jako cecha Kościoła w nauczaniu świętego Franciszka Salezego, Warszawa 1988.

 39. B. Kubiak, Zadania i miejsce młodego człowieka we współczesnym świecie w nauczaniu Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa 1988.

 40. Z. Nowak, Zadania katechety wobec trudności religijnych dorastającej młodzieży na podstawie wybranych publikacji katechetycznych, Warszawa 1988.

 41. I. T. Szczepaniak, Święty Józef – wzór pracujących w nauczaniu papieży ostatniego stulecia (1878-1988), Warszawa 1988.

 42. E. Woźniak, Rola świeckich w Kościele, Studium apologetyczne na podstawie wybranych polskich czasopism teologicznych z lat 1965-1985, Warszawa 1988.

 43. H. Zielińska, Kult Niepokalanego Serca Maryi w duchowości felicjańskiej, Warszawa 1988.

 44. J. K. Bąk, Apostolstwo wiary według Anieli Róży Godeckiej, Założycielki Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Warszawa 1989.

 45. W. Boczkowska, Powołanie i posłannictwo kobiety w katechezie Jana Pawła II, Warszawa 1989.

 46. E. I. Borko, Nadprzyrodzona cnota wiary w życiu osoby konsekrowanej na podstawie pism Sługi Bożej Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Warszawa 1989.

 47. I. Chłopkowska, Martyria w życiu Kościoła w ujęciu F. Blachnickiego, Warszawa 1989.

 48. E. Chychłowska, Eucharystia jako środek do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej na podstawie pism o. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1989.

 49. K. Górska, Problemy moralne Narodu Polskiego i ich rozwiązywanie w świetle listów pasterskich i przemówień Księdza Prymasa Józefa kardynała Glempa, Warszawa 1989.

 50. J. Grabowska, Maryjna droga sióstr Salezjanek w Polsce w latach 1950-1975, Warszawa 1989.

 51. T. Kurda, Charakterystyczne rysy duchowości Zgromadzenia Sióstr świętej Rodziny na podstawie pism Ojca Założyciela ks. Piotra Bienvenu Noailles, Warszawa 1989.

 52. C. Kustra, Pokora w ujęciu Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza, Warszawa 1989.

 53. H. Matyaszczyk, Realizacja powszechnego powołania do ewangelizacji przez rodzinę chrześcijańską w świetle “Evangelii nuntiandi” i “Familiaris consortio”, Warszawa 1989.

 54. E. Młynarczyk, Rola Eucharystii w życiu osoby konsekrowanej w ujęciu s. Ireny Dziewałtowskiej-Gintowt, Warszawa 1989.

 55. J. Piesiur, Życie religijne w parafii pszczyńskiej w latach 1922-1972, Warszawa 1989.

 56. M. Serkowski, Udział duchownych diecezjalnych katolickich archidiecezji warszawskiej w powstaniu styczniowym, Warszawa 1989.

 57. A. Szczupał, Doskonałość życia chrześcijańskiego według kazań misyjnych i rekolekcyjnych Sługi Bożego O. Bernarda Łubieńskiego (1846-1933), Warszawa 1989.

 58. M. Wojtal, “Pozostańcie wierni temu dziedzictwu”, Problemy młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Warszawa 1989.

 59. B. Barszcz, Godność osoby ludzkiej w ujęciu ks. Wincentego Granata, Warszawa 1990.

 60. L. S. Borucka, Miłość jako naczelna zasada życia chrześcijańskiego w świetle pism ks. Ignacego Kłopotowskiego, Warszawa 1990.

 61. J. Burghardt, Metody nauczania w katechezach księdza Wincentego Zaleskiego, Warszawa 1990.

 62. T. Z. Cholewa, Miejsce Eucharystii w życiu zakonnym w świetle benedyktyńskiego hasła: ora et labora, Warszawa 1990.

 63. K. Dąbrowska, Umiłowanie Kościoła - Wspólnoty jako jeden ze specyficznych rysów duchowości Franciszkanek Misjonarek Maryi na podstawie Konstytucji i pism Marii od Męki Pańskiej, Warszawa 1990.

 64. M. Dziudziel, Ewolucja nauki Kościoła o rozwoju na podstawie encyklik papieskich: “Populorum progressio” i “Sollicitudo rei socialis”, Warszawa 1990.

 65. M. Erlebach, Teologia wspólnoty zakonnej w Regule i Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Warszawa 1990.

 66. J. Gędek, Ideał posłuszeństwa zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących jako najpewniejsza droga wypełniania planów Bożych, Warszawa 1990.

 67. P. Głowacki, Świętość kapłańska w nauczaniu i życiu biskupa Franciszka Korszyńskiego (1893-1962), Warszawa 1990.

 68. J. W. Jędrzejczyk, Cierpienie i krzyż w życiu i widzeniach Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, Warszawa 1990.

 69. M. Karny, Orędzie wolności i wyzwolenia w ewangelizacyjnym posłannictwie Kościoła w świetle Adhortacji apostolskiej “Evangelii nuntiandi”, Warszawa 1990.

 70. J. Kiszewska, Problemy moralne człowieka chorego i cierpiącego w publikacjach Krystyny Osińskiej, Warszawa 1990.

 71. H. Krowicki, Zadania formacji duchowej w seminariach duchownych na podstawie Soboru Watykańskiego II i dyrektorium posoborowego, Warszawa 1990.

 72. L. Lewoc, Zadania związków zawodowych w świetle przemówień Jana Pawła II do świata pracy, Warszawa 1990.

 73. J. Limanówka, Formacja duchowa alumnów według nauki Jana Pawła II, Warszawa 1990.

 74. D. E. Łomnicka, Przygotowanie do małżeństwa w świetle środowych przemówień Jana Pawła II w latach 1979-1984, Warszawa 1990.

 75. S. Malec, Idea apostolska w działalności pasterskiej biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka (1938-1963), Warszawa 1990.

 76. I. Miernicki, Tajemnica człowieka jako obrazu i podobieństwa Bożego w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1990.

 77. M. M. Najman, Maryjność Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej w świetle Konstytucji i Dyrektorium, Warszawa 1990.

 78. E. Napierała, Nadzieja źródłem dynamizmu chrześcijańskiego w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, Warszawa 1990.

 79. J. Olszewski, Chorzy i cierpiący jako “wybrana cząstka Kościoła” w nauczaniu Jana Pawła II w audiencjach środowych w latach 1978-1983, Warszawa 1990.

 80. I. Piętara, Wezwanie do moralnego odrodzenia Narodu w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, Warszawa 1990.

 81. E. Pliszka, Teologia życia wspólnotowego w świetle pism Franciszki Siedliskiej, Warszawa 1990.

 82. R. Podgórski, Charyzmat życia konsekrowanego dla świata w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1984), Warszawa 1990.

 83. T. I. Radulska, Chrystocentryczna motywacja działania w Regule św. Benedykta, Warszawa 1990.

 84. T. Stromski, Zasadnicze treści pojęcia cywilizacji miłości w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1990.

 85. R. Szajerski, Świętość w nauczaniu i życiu biskupa Wojciecha Stanisława Owczarka (1875-1938), Warszawa 1990.

 86. I. Szczepańska, Rola cnót teologicznych w życiu osoby konsekrowanej w świetle pism Matki Kolumby Białeckiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Polsce, Warszawa 1990.

 87. Z. Szmeichel, Główne cele i zadania formacji w zakresie korzystania ze środków społecznego przekazywania myśli w świetle najnowszych dokumentów Kościoła, Warszawa 1990.

 88. L. Tomala, Teologiczna treść “małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1990.

 89. B. N. Trynda, Modlitwa jako źródło mocy i skutecznej działalności apostolskiej w życiu zakonnym w ujęciu O. Columbana Marmiona, Warszawa 1990.

 90. S. Tupaj, Życie zakonne jako służba Kościołowi w ujęciu Franciszki Siedliskiej – Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Warszawa 1990.

 91. K. Wilgodzki, Matka wobec problemów moralnych rodziny chłopskiej na podstawie pamiętników kobiet wiejskich, Warszawa 1990.

 92. K. Wójcik, Rola Ducha Świętego w Eucharystii według teologii polskiej po Soborze Watykańskim II (1965-1990), Warszawa 1990.

 93. T. Wyszecka, Postawa pokutna chrześcijanina w świetle tekstów euchologijnych okresu Wielkiego Postu z Mszału Pawła VI, Warszawa 1990.

 94. T. Zaczkiewicz, Model świętości kapłana w pismach Columbana Marmiona i jego aktualność w dobie dzisiejszej, Warszawa 1990.

 95. M. Korsak, Ksiądz Michał Sopoćko jako kierownik duchowy, Warszawa 1990.

 96. J. Żurawski, Program odnowy moralnej młodzieży polskiej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1990.

 97. K. Żurkowska, Etos Narodu polskiego na łamach miesięcznika “Królowa Apostołów” (roczniki 1982-1987), Warszawa 1990.

 98. A. Nocoń, Zagadnienie przyjaźni w listach św. Grzegorza z Nazjanzu, Warszawa 1990.

 99. E. Chudek, Życie i działalność ks. Józefa Jelito w latach 1887-1967, Warszawa 1991.

 100. G. Kusze, Duszpasterstwo w parafii św. Jadwigi w Chorzowie w okresie międzywojennym, Warszawa 1991.

 101. J. Matoga, Dzieje kultu Najświętszego Serca Jezusowego w parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie do 1949 roku, Warszawa 1991.

 102. S. Michałowski, Działalność Krajowej Centrali Apostolstwa Chorych w Polsce w latach 1945-1982, Warszawa 1991.

 103. A. Noras, Działalność duszpasterska o charakterze intelektualnym księdza doktora prałata Ludwika Orła, Warszawa 1991.

 104. P. Szołtysik, Modlitwa osobista w świetle uchwał I Synodu diecezji katowickiej, Warszawa 1991.

 105. J. Włosek, Życie i działalność księdza biskupa Teofila Bromboszcza w latach 1886-1937, Warszawa 1991.

 106. D. Wojtyczka, Historia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mysłowicach, Warszawa 1991.

 107. K. Wrodarczyk, Wychowanie do przyjęcia wartości chrześcijańskich w dziełach Antoine de Saint-Exupery, Studium porównawcze, Warszawa 1991.

 108. A. Aleksandrowicz, Kult Aniołów jako rys specyficzny duchowości Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, Warszawa 1991.

 109. A. Bajer (na dyplomie: Bajer vel Bojer), Posłannictwo ludzi nauki i kultury na podstawie polskich homilii i przemówień Jana Pawła II (1978-1990), Warszawa 1991.

 110. K. Czekalska, Życie moralne owocem przemienienia w Chrystusie w ujęciu Dietricha von Hildebranda, Warszawa 1991.

 111. J. B. Fulara, Kształtowanie sumienia chrześcijańskiego w ujęciu Księdza Biskupa Wilhelma Pluty, Warszawa 1991.

 112. M. E. Gilewska, Rola i miejsce Eucharystii w kształtowaniu duchowości chrześcijańskiej w pismach Biskupa Wilhelma Pluty, Warszawa 1991.

 113. B. Jagiełło, Dyskusja wokół kary śmierci w świetle najnowszych publikacji polskich, Warszawa 1991.

 114. U. Kaszubska, Modlitwa w życiu zakonnym w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1991.

 115. G. Korczak, Miłość i cierpienie według św. Teresy z Lisieux, Warszawa 1991.

 116. E. K. Krawczyk, Współzależność prawdy i pokoju w świetle Orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, Warszawa 1991.

 117. K. Labut, Zasadnicze rysy duchowości Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w ujęciu błogosławionego O. Honorata Koźmińskiego i Elizy Cejzik, Warszawa 1991.

 118. T. Młyńczak, Życie zakonne jako dar Boga dla Kościoła w świetle wypowiedzi papieża Jana Pawła II poświęconych konsekracji zakonnej, Warszawa 1991.

 119. T. Piasecki, Teologia formularza mszalnego ku czci świętych męczenników bpa Alojzego Versiglia i ks. Kaliksta Caravario w mszalnym Proprium Salezjańskim, Warszawa 1991.

 120. W. Pytlik, Twórczość sakralna Bogusława Marszala, Warszawa 1991.

 121. N. M. Ratkowska, Benedyktyński ideał szukania Boga w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do osób zakonnych (lata 1978-1989), Warszawa 1991.

 122. Z. Stradomski, Kontemplacja jako szczyt modlitwy chrześcijańskiej w świetle pism Thomasa Mertona, Warszawa 1991.

 123. E. Suchocicka, Powinność moralna ochrony naturalnego środowiska w świetle polskich publikacji czasu powojennego, Warszawa 1991.

 124. M. Szyga, Moralne aspekty przeszczepów dokonywane na organizmie ludzkim we współczesnej medycynie, Warszawa 1991.

 125. W. Wiśniewski, Gotycka Pieta ze Świerczynek, Warszawa 1991.

 126. E. Wryk, Instytucja guru w myśli hinduistycznej a koncepcja kierownika duchowego w Kościele katolickim czasów nowożytnych, Warszawa 1991.

 127. G. E. Zborała, Zasady i metody wychowawcze stosowane przez Marię Karłowską w pracy z kobietami z marginesu społecznego, Warszawa 1991.

 128. D. Gospodarek, Wspólnota jako dar i zadanie w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 1992.

 129. D. Pawlak, Życie religijne w rodzinach katolickich warunkiem odnowy społeczeństwa w oparciu o naukę Jana Pawła II, Warszawa 1992.

 130. B. Pietrzak, Afirmacja cierpienia wyrazem miłości Boga w świetle kazań bł. o. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1992.

 131. T. Pilch, Powołanie osób do życia konsekrowanego w instytutach zakonnych, w pasterskim nauczaniu Jana Pawła II w czasie jego czterech pielgrzymek do Polski, Warszawa 1992.

 132. J. Kałdon, Zasady etyczne dotyczące pokoju w wypowiedziach Magisterium Ecclesiae lat 1949-1977, Warszawa 1992.

 133. M. Szymula, Duchowość kapłańska w nauczaniu papieża Pawła VI, Warszawa 1992.

 134. E. Piwońska, Świętowanie Misterium Paschalnego jako źródło radości chrześcijańskiej, Warszawa 1992.

 135. S. L. Ackiewicz, Cel ostateczny jako motyw czynów moralnie dobrych u św. Tomasza z Akwinu na podstawie Sumy Teologicznej, Warszawa 1993.

 136. T. Makowska, Poczucie sensu życia u młodzieży maturalnej w oparciu o analizę raportów pisemnych, Kraków 1993.

 137. B. Chmielewska, Modlitwy eucharystyczne z udziałem dzieci, Studium liturgiczno-pastoralne, Warszawa 1993.

 138. I. Chmielowski, Znaczenie rodziny dla Narodu w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 1993.

 139. A. Delik, Czas wolny darem dla integracji rodziny (studium teologiczno-pastoralne), Warszawa 1993.

 140. A. Dudanowicz, Problematyka małżeństwa i rodziny na łamach “Chrześcijanina w świecie” (1969-1990), Warszawa 1993.

 141. J. Jadasz, Rola cnoty nadziei w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1993.

 142. B. Rek, Działalność Sióstr Opatrzności Bożej na terenie parafii Jedłownik w latach 1933-1983, Warszawa 1993.

 143. A. Filipowicz, Katechetyczna funkcja rodziny w świetle “Familiaris consortio”, Warszawa 1993.

 144. P. J. Gwiazda, Propozycje zastosowania technik medytacyjnych religii wschodnich w modlitwie chrześcijanina w książkach Anthony’ego de Mello, Opis i próba oceny, Warszawa 1993.

 145. W. Juszczuk, Kościół jako sakrament jedności w nauce Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1993.

 146. T. Kaczyński, Podstawowa problematyka filozofii narodowej w ujęciu Bolesława J. Gaweckiego, Warszawa 1993.

 147. M. Karnacewicz, Nauczanie teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie w latach 1918-1945, Warszawa 1993.

 148. M. M. Krzeptowska, Konsolacja po śmierci dziecka w listach Ojców Kościoła, Studium dogmatyczno-historyczne, Warszawa 1993.

 149. J. Lipka, Królestwo Bożej Miłości w ujęciu błogosławionej Franciszki Siedliskiej jako idea nadrzędna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Warszawa 1993.

 150. D. Muchowska, Mistyczne doświadczenie Boga w życiu i pismach św. Teresy z Avila, Warszawa 1993.

 151. M. Przekop, Poszanowanie wartości moralnych gwarantem jedności i rozwoju zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1993.

 152. P. Sokołowski, Kierownictwo duchowe w świetle listów polskich arcybiskupa Jerzego Matulewicza, Warszawa 1993.

 153. M. Bednarska, Rola wspólnoty w kształtowaniu życia duchowego w oparciu o pisma brata Roger’a z Taize, Warszawa 1994.

 154. A. Braniewska, Aktualność duchowości Matki Angeli Zofii Truszkowskiej w świetle nowej ewangelizacji, Warszawa 1994.

 155. E. Chmiel, Aktualność charyzmatu Franciszkanek Misjonarek Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II “Redemptoris missio”, Warszawa 1994.

 156. R. Czarniecki, Duchowość wiernych świeckich po Soborze Watykańskim II w świetle listów pasterskich biskupów włocławskich, Warszawa 1994.

 157. J. Dyduch, Koncepcja przełożonej zakonnej w oparciu o pisma O. Anzelma Gądka, karmelity bosego, Warszawa 1994.

 158. E. Jaszul, Nowotestamentalne motywy miłosierdzia Bożego w pismach Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, Warszawa 1994.

 159. J. Klusak, Rola wstydliwości w procesie kształtowania postawy miłości w świetle katechez Jana Pawła II, Warszawa 1994.

 160. S. Kmieć, Modlitwa źródłem decyzji moralnej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1994.

 161. B. Konca, Formacja Służebniczek Boga-Rodzicy-Dziewicy Niepokalanie Poczętej w świetle pism Edmunda Bojanowskiego, Warszawa 1994.

 162. A. Korszla, Tajemnica Krzyża u świętego Jana od Krzyża, Warszawa 1994.

 163. J. Kowalczyk, Powołanie człowieka świeckiego do doskonałości według świętego Franciszka Salezego w świetle dokumentów Kościoła, Warszawa 1994.

 164. M. Kulpiński, Rola środków społecznego przekazu w wychowaniu moralnym młodzieży w świetle dokumentów salezjańskich po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1994.

 165. D. Latuszek, Odnowa moralna w Chrystusie w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 1994.

 166. W. Lenart, Rozwój integralny osoby przez pracę w świetle encyklik społecznych Jana Pawła II, Warszawa 1994.

 167. M. Marciniak, Problematyka nowej ewangelizacji w polskich czasopismach katolickich z lat 1990-1993, Warszawa 1994.

 168. K. Murawska, Element ufności w życiu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na podstawie jej pism, Warszawa 1994.

 169. T. Cyl, Teologia Ojczyzny w ujęciu błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1994.

 170. W. Karasiński, Dzieje parafii św. Mikołaja w Wierzchach, Warszawa 1994.

 171. M. Miotk, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny “Królowej Kaszub” w Sianowie, Warszawa 1994.

 172. J. Nowak, Kult Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej, Warszawa 1994.

 173. A. Paciorko, Zagadnienie wiary w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie czterech pielgrzymek do Ojczyzny, Warszawa 1994.

 174. T. Piwko, Środki społecznego przekazu w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1994.

 175. W. Rygalski, Etos nauczyciela polskiego w świetle zmieniających się warunków społeczno-politycznych, Warszawa 1994.

 176. B. Sabara, Rola wychowawcza liturgii w pismach o. Jacka Woronieckiego, Warszawa 1994.

 177. W. Zajdel, Życie apostolskie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w nauce bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), Warszawa 1994.

 178. H. Zdunek, Elementy duchowości Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny w świetle pism m. Bolesławy Lament, Warszawa 1994.

 179. K. Basztabin, Aspekty duchowości cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1995.

 180. W. Błaszczyk, Rola pokuty w zjednoczeniu z Bogiem w dziełach św. Jana od Krzyża, Warszawa 1995.

 181. J. Chabierski, Odpowiedzialność za samowychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży, Warszawa 1995.

 182. W. Dembek, Obrazy “Uczynki miłosierdzia” w krużgankach katedry pelplińskiej, Warszawa 1995.

 183. L. Dłubakowska, Elementy duchowości ignacjańskiej w kształtowaniu życia wewnętrznego Edmunda Bojanowskiego, Warszawa 1995.

 184. F. Durlak, Modlitwa istotnym elementem w duchowości św. Filipa Neri, Warszawa 1995.

 185. D. Goszka, Dzieje duszpasterstwa parafii św. Norberta w Żukowie w latach 1836-1993, Warszawa 1995.

 186. E. Grabowska, Uzdrowienie wewnętrzne jako integralny element duchowego nawrócenia w oparciu o publikacje serii wydawniczej “Żyć Dobrą Nowiną” Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, Warszawa 1995.

 187. E. Grzesik, Pięćdziesięciolecie powojenne parafii świętego Wojciecha w Elblągu, Warszawa 1995.

 188. R. Gumkowski, Kult Eucharystii i Matki Boskiej Bolesnej w duchowości Zgromadzenia Braci Dolorystów, Warszawa 1995.

 189. J. Halbersztat, Duchowość wspólnoty chrześcijańskiej na podstawie materiałów programowych i formacyjnych Ruchu Światło-Życie oraz pism ks. prof. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 1995.

 190. D. Kos, Konsekracja zakonna jako zaczyn zbawczej odnowy świata w świetle przemówień Jana Pawła II do zgromadzeń zakonnych, Warszawa 1995.

 191. R. Kowalski, Współczesne sekty jako zagrożenie chrześcijańskich wartości moralnych w świetle Raportu Stolicy Apostolskiej “Sekty albo nowe ruchy religijne, Wyzwanie duszpasterskie”, Warszawa 1995.

 192. J. Kubis, Praktyki religijne w ujęciu biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932), Warszawa 1995.

 193. M. Kulasik, Droga wiary siostry Leonii Marii Nastał w świetle jej pism, Warszawa 1995.

 194. I. Maciaszek, Miłosierdzie Boże w duchowości sakramentu pojednania w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1995.

 195. A.T. Malak, Znaczenie wymiaru ludzkiego w formacji kapłańskiej w świetle Posynodalnej Adhortacji “Pastores dabo vobis”, Warszawa 1995.

 196. K. Maślarz, Egzamin magisterski w oparciu o pracę napisaną i obronioną wcześniej na innej uczelni: Lo spirito della congregazione e gli esercizi penitenziali delle Ancelle della Madre del Buon Pastore, come una espiazione e un aiuto alle ragazze sviate moralmente (Duch pokuty i praktyki pokutne w Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza jako forma ekspiacji i pomocy dziewczętom z marginesu społecznego), Dissertatio ad Licentiam; Moderator: Prof. Tadeusz Bargiel; Correlatores: Prof. Czesław Teklak, Warszawa 1995.

 197. M. Minda, Rozwój życia duchowego Wandy Malczewskiej w oparciu o jej pisma, Warszawa 1995.

 198. J. Naumowicz, Zagadnienie wolności w pielgrzymim nauczaniu papieża Jana Pawła II w Polsce, Warszawa 1995.

 199. E. A. Piotrowska, Rola kierownictwa duchowego w życiu świeckich na podstawie pism ks. Eugeniusza Werona SAC, Warszawa 1995.

 200. K. Pych (na dyplomie: Tryfon), Teologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiego Wschodu, Warszawa 1995.

 201. Z. Trzonkowska, Wieczernik w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1995.

 202. J. Wenta, Duch pokuty w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame w świetle Reguł i Konstytucji Zgromadzenia, Warszawa 1995.

 203. J. Wiśniewski, Obraz Boga w kazaniach do dzieci na podstawie “Biblioteki Kaznodziejskiej” okresu posoborowego, Warszawa 1995.

 204. M. Zosgórnik, Problematyka ochrony dziecka poczętego na łamach “Gościa Niedzielnego” w latach 1989-1993, Warszawa 1995.

 205. K. Stawicki, Jana Pawła II elementy doktryny o ekumenizmie, Warszawa 1995.

 206. J. Wojcieski, Duchowość diakona w świetle nauki Soboru Watykańskiego II i Magisterium posoborowego, Warszawa 1995.

 207. M. Dulik, Młodzież a świat wartości religijno-moralnych w świetle Listów Episkopatu Polski w latach 1964-1986, Warszawa 1996.

 208. D. Łosiak, Znaczenie dialogu w katechezie dorosłych, Warszawa 1996.

 209. W. Miszewski, Mistyczne doświadczenie Boga w pismach Sługi Bożej siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 1996.

 210. P. Wiśniewski, Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii według wskazań pastoralnych po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1996.

 211. A. Borowiec, Rola ojca w rodzinie w świetle “Listu do Rodzin” Jana Pawła II, Warszawa 1996.

 212. J. Grochowski, Okultyzm jako współczesne zagrożenie moralne człowieka w świetle wypowiedzi Kościoła, Warszawa 1996.

 213. A. Gródzyńska, Elementy duchowości Ojca Pio w oparciu o bibliografię polską, Warszawa 1996.

 214. M. W. Jakubczak, Rozwój kultu maryjnego w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1956, Warszawa 1996.

 215. B. Kacprzak, Duchowość Edmunda Bojanowskiego w charyzmacie wychowawczym Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Warszawa 1996.

 216. A. Kerlin, Problematyka sumienia Narodu w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1996.

 217. G. Kruszewski, Historia i duchowość Stowarzyszenia Wiernych pod nazwą Instytut Miłosierdzia Bożego, Warszawa 1996.

 218. B. Kwolek, Stosunek społeczności wobec osób umysłowo upośledzonych na podstawie literatury psychologiczno-pedagogicznej, Warszawa 1996.

 219. A. Lebiedź, Grzech, nawrócenie i pokuta w “De civitate Dei” św. Augustyna, Warszawa 1996.

 220. D. Lech, Duchowość Matki Marii Sylwii Sznajder w świetle charyzmatów Ojca Edmunda Bojanowskiego – Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, Warszawa 1996.

 221. C. Lewandowski, Duchowość Rycerstwa Niepokalanej w oparciu o pisma O. Maksymiliana Marii Kolbe, Warszawa 1996.

 222. C. Liwiński, Podstawowe prawa i obowiązki moralno-społeczne młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski, Warszawa 1996.

 223. A. Majgier, Maryja, Królowa Apostołów, przykładem i mistrzynią życia duchowego w świetle pism św. Wincentego Pallottiego, Warszawa 1996.

 224. A. Michalski, Grzech, nawrócenie i pokuta w “Księdze obietnic i zapowiedzi Bożych” Quodvultdeusa, Warszawa 1996.

 225. G. Nowak, Założenia formacji seminaryjnej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1996.

 226. M. Nowak, Kierownictwo duchowe w oparciu o korespondencję o. Honorata Koźmińskiego w latach 1856-1916, Warszawa 1996.

 227. B. Opiłowska, Elementy misyjne w duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, Warszawa 1996.

 228. J. Pizoń, Ideał kapłana w wybranych pismach św. Jana Chryzostoma, Warszawa 1996.

 229. T. Popiołek, Doniosłość czystości przedmałżeńskiej dla trwałości małżeństwa i rodziny, Studium teologicznomoralne, Warszawa 1996.

 230. J. Rodzik, Problem winy i odpowiedzialności moralnej w przypadku zabójców księdza Jerzego Popiełuszki na podstawie akt z Procesu Toruńskiego i innych publikacji polskich, Warszawa 1996.

 231. A. Szarwiło, Moralna ocena manipulacji genetycznych w świetle literatury etycznej, Warszawa 1996.

 232. H. Wirowska, Oczyszczenie według św. Jana od Krzyża i jego wpływ na życie duchowe, Warszawa 1996.

 233. E. Mikołajczyk, Modlitwa w dążeniu chrześcijanina do doskonałości, Częstochowa 1996 (UKSW 1996).

 234. J. Woźniak, Obowiązek chrztu dzieci a prawo do wolności w świetle współczesnych dokumentów Kościoła, Warszawa 1996.

 235. A. Żbikowska, Pozytywne przedsięwzięcia Opus Dei wobec ludzi uwikłanych w sektach, Warszawa 1996.

 236. K. Chmielewska, Zagadnienie wychowania religijnego w pielgrzymim nauczaniu do Polski Jana Pawła II, Warszawa 1997.

 237. M. Dąbrowska, Proces odnowy soborowej w Zgromadzeniu Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo (Sióstr Felicjanek), Warszawa 1997.

 238. T. Jarocewicz, Realizacja duchowości charyzmatu wychowawczego Edmunda Bojanowskiego w Zakładzie Wychowawczym w Turkowicach, Warszawa 1997.

 239. M. Kijański, Zaangażowanie władz poznania i woli w doświadczeniu Boga w oparciu o pisma św. Jana od Krzyża, Warszawa 1997.

 240. M. Kordowski, Organizacja katechizacji na terenie dekanatu gniewskiego w latach 1945-1990, Warszawa 1997.

 241. P. Kotas, Duchowe macierzyństwo Maryi wobec Narodu Polskiego w pielgrzymkach do Ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1997.

 242. J. Kurel, Moralne aspekty cnót teologalnych w “Objaśnieniach Psalmów” świętego Augustyna, Warszawa 1997.

 243. R. Kurzdym, Ewangeliczna rada czystości i jej wpływ na życie duchowe kapłanów na podstawie Ateneum Kapłańskiego w latach posoborowych (1965-1995), Warszawa 1997.

 244. W. Mielewczyk, Idea Boga w “Objaśnieniach Psalmów” św. Augustyna, Warszawa 1997.

 245. D. Osiadacz, Podstawy religijne wychowania ekologicznego dzieci w parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Broku, Warszawa 1997.

 246. P. Pereszko, Miłość jako podstawowa zasada życia chrześcijańskiego w “De civitate Dei” św. Augustyna, Warszawa 1997.

 247. U. Płachetko, Kontemplacja w życiu chrześcijanina świeckiego według Tomasza Mertona, Warszawa 1997.

 248. Z. Prusaczyk, Zagadnienie kierownictwa duchowego na łamach Ateneum Kapłańskiego w latach 1965-1994, Warszawa 1997.

 249. A. Roszczypała, Rola mass-mediów w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1997.

 250. L. Rukat, Duchowość kapłańska w nauczaniu Księdza Biskupa Mikołaja Sasinowskiego w świetle wskazań Dyrektorium o Posłudze i Życiu Kapłanów, Warszawa 1997.

 251. M. Seweryn, Znaczenie cierpienia w życiu człowieka w oparciu o pisma św. Teresy z Avila, Warszawa 1997.

 252. P. Stobnicki, Sylwetka duchowa biskupa Leona Wetmańskiego, Warszawa 1997.

 253. A. Szczepankiewicz, Godność pracy ludzkiej w świetle encykliki Jana Pawła II “Laborem exercens”, Warszawa 1997.

 254. P. M. Szkobel, Modlitwa w Listach św. Bazylego Wielkiego, Warszawa 1997.

 255. A. Szymańska, Różaniec święty w nauczaniu papieży XIX i XX w., Warszawa 1997.

 256. A. Świderska, Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina w środowych wypowiedziach Jana Pawła II w latach 1989-1991, Warszawa 1997.

 257. E. Todorska, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na podstawie pism siostry Inez Strzałkowskiej, Warszawa 1997.

 258. W. Tołwińska, Idea dziewictwa w profilu kobiecego życia zakonnego, Warszawa 1997.

 259. E. Urban, Rola i wartość modlitwy w życiu religijno-moralnym chrześcijanina w świetle życia i pism Błogosławionej Bolesławy Marii Lament (1892-1946), Warszawa 1997.

 260. J. Wąż, Modlitwa w życiu religijno-moralnym chrześcijanina według Sługi Bożego Biskupa Zygmunta Łozińskiego 1870-1932, Warszawa 1997.

 261. D. Wójcik, Wizerunek kobiety prezentowany w miesięczniku “Twój Styl” a jej godność w świetle nauczania Kościoła, Warszawa 1997.

 262. A. Baran, Rola pracy w życiu chrześcijańskim według błogosławionego Honorata Koźmińskiego (1829-1916), Warszawa 1997.

 263. K. Dyrek, Le regole sul discernimento degli spiriti di San Ignazio di Loyola: Le regole della seconda settimana - una riflessione spirituale-psicologica, Warszawa 1997, (UKSW 1997).

 264. D. Fabisiak, Kierownictwo duchowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, Studium na podstawie “Apostolstwa Chorych” w latach 1965-1990, Warszawa 1997.

 265. A. Hrabia, Eklezjalne skutki sakramentu pokuty w nauczaniu Soboru Watykańskiego II oraz posoborowych dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, Warszawa 1997.

 266. B. Kozłowski, Miłosierdzie czynne w życiu i działalności Bł. Brata Alberta Chmielowskiego, Warszawa 1997.

 267. L. Mielechowicz, Sakrament pokuty w diecezji wileńskiej w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1997.

 268. M. Pawlaczyk, Duchowość rodziny chrześcijańskiej w świetle Adhortacji “Familiaris consortio” papieża Jana Pawła II, Warszawa 1997.

 269. Z. Pisiałek, Il mistero della Croce nell‘insegnamento pastorale del cardinale Stefano Wyszynski (1956-1981), Roma 1997, (UKSW 1997).

 270. M. Cywka, Sprowadzenie Trynitarzy do Polski, ich rozwój i działalność oraz zlikwidowanie, Warszawa 1997.

 271. M. Smiglin, Świętość w pismach ks. Michała Sopoćko, Warszawa 1997.

 272. S. Szelągowski, Duchowość liturgiczna kapłana i jej realizacja w świetle listów Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Czwartek skierowanych do biskupów i kapłanów w latach 1979-1989, Warszawa 1997.

 273. J. Andrzejewska, Modlitwa w pismach świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Warszawa 1998. L. Balicki, Agresja w sporcie jako problem moralno-społeczny, Dyskusja w polskiej prasie sportowej w latach 1989-1997, Warszawa 1998.

 274. L. Balicki, Agresja w sporcie jako problem moralno-społeczny. Dyskusja w polskiej prasie sportowej w latach 1989 – 1997, Warszawa 1998.

 275. C. Bąk, Rola kobiety w tworzeniu cywilizacji miłości w oparciu o nauczanie Jana Pawła II z lat 1987-1995, Studium teologiczno-moralne, Warszawa 1998.

 276. U. Bąkowska, Naśladowanie ukrytego życia Chrystusa jako ideał moralny w życiu i pismach Karola de Foucauld, Warszawa 1998.

 277. T. H. Hartung, Duchowość siostry zakonnej w świetle pism Sługi Bożego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), Warszawa 1998.

 278. A. Jagodzińska, Formacja duchowa młodzieży według świętego Jana Bosko, Warszawa 1998.

 279. W. Błaszczyk, Rola pokuty w zjednoczeniu z Bogiem w dziełach św. Jana od Krzyża, Warszawa 1998.

 280. T. Cisowski, Doskonałość kapłańska w świetle Wielkoczwartkowych Listów Jana Pawła II, Warszawa 1998.

 281. W. Gałązka, Dzieje i duszpasterstwo parafii Burzyn w Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej w latach 1818-1925, Warszawa 1998.

 282. R. Gumkowski, Kult Eucharystii i Matki Boskiej Bolesnej w duchowości Zgromadzenia Braci Dolorystów, Warszawa 1998.

 283. D. M. Harasim, Ojcowie Kościoła w wybranych dziełach Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Warszawa 1998.

 284. J. Jeżowski, Kult Matki Bożej w świetle artykułów tygodnika “Ład Boży” (1945-1953), Warszawa 1998.

 285. A. Karczewski, Kuszenie Jezusa na pustyni według św. Mateusza 4,1-11, Studium teologiczno-biblijne, Warszawa 1998.

 286. J. Kubisa, Triumf miłosierdzia według Jk 2, 13, Warszawa 1998.

 287. M. Minda, Rozwój życia duchowego Wandy Malczewskiej w oparciu o jej pisma, Warszawa 1998.

 288. M. Nowak, Kierownictwo duchowe w oparciu o korespondencje o. Honorata Koźmińskiego w latach 1856 - 1916, Warszawa 1998.

 289. K. Pawłowski, Pismo Święte w życiu bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, Warszawa 1998.

 290. M. Łuczak, Świętość życia w ujęciu Jana Pawła II w świetle Encykliki “Evangelium vitae”, Warszawa 1998.

 291. G. Małys, Godność ciała ludzkiego w twórczości Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej, Warszawa 1998.

 292. L. M. Marchut, Obraz Kościoła w tygodniku “Polityka” z 1995 r., Warszawa 1998.

 293. M. Z. Marchut, Elementy teologii polityki w nauczaniu Episkopatu Polski w latach 1989-1996, Warszawa 1998.

 294. J. Nizielska, Kształtowanie świadomości eklezjalnej wiernych świeckich w programie formacyjnym Ruchu Światło-Życie, Warszawa 1998.

 295. A. Pryk, Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Kościoła, Warszawa 1998.

 296. E. Tadajewska, Rola cnót teologalnych w życiu osoby konsekrowanej w świetle pism Elizy Cejzik, Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Warszawa 1998.

 297. J. Wawrzyn, Portret duchowy błogosławionej siostry Marii Faustyny Kowalskiej w opisach jej hagiografów, Warszawa 1998.

 298. S. Wądołek, Etyka lekarska w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, Warszawa 1998.

 299. H. Wirowska, Oczyszczenie według św. Jana od Krzyża i jego wpływ na życie duchowe, Warszawa 1998.

 300. Z. Witka-Jeżewski, Wpływ postaw rodzicielskich na obraz przyszłego małżonka (badania eksperymentalne narzeczonych), Warszawa 1998.

 301. B. Horodeński, Il discernimento e la spiritualità dei sensi in Diadoco di Fotica, Tesi di Licenza in Studi dell‘Oriente Cristiano oggi Anno accademico 1996/97, Roma 1998, (UKSW 1998).

 302. A. Zdebel, Tajemnica krzyża i cierpienia w życiu i doktrynie św. Jana od Krzyża, Warszawa 1998.

 303. J. Szcześniak, Duszpasterskie spotkania pozakatechetyczne z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1989.

 304. K. Czyżyk, Zmiany powszechnego prawa zakonnego wprowadzone po wydaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony 487-537), Warszawa 1999.

 305. A. Drwal, Pojmanie Jezusa z Nazaretu (J 18,1-11), Studium egzegetyczno-teologiczne, Warszawa 1999.

 306. R. Hoppe, Rzeźba figuralna u ludu Tbo w Nigerii, Warszawa 1999.

 307. C. Komosiński, Nadzieja drogą chrześcijanina od usprawiedliwienia do chwały na podstawie Rz 5,1-5, Warszawa 1999.

 308. T. Kotlewski, Modlitwa według “Ćwiczeń Duchownych” św. Ignacego Loyoli, Warszawa 1999.

 309. L. Kowalewski, Kanonistische und psychologische Umschreibungen der Eheführungsunfähigkeit, Fulda 1999, (UKSW 1999).

 310. J. Kukułka, Wpływ tradycji wschodnich na naukę Soboru Watykańskiego II o Kościele partykularnym, Warszawa 1999.

 311. J. Miłek, Kościół jako Lud Boży w świetle polskiej teologii posoborowej, Warszawa 1999.

 312. G. Tworzewski, Ewangelizujące znaczenie pojęcia “świadectwa życia” w nauczaniu Kościoła podczas dwudziestu lat po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1999.

 313. M. Wesołowski, Salezjański Instytut Teologiczny w Krakowie w latach 1939-1951, Warszawa 1999.

 314. J. Andrasiewicz, Kształtowanie postaw duchowych łódzkich robotników w nauczaniu biskupa Michała Klepacza, Warszawa 1999.

 315. J. Borkowski, Doskonałość chrześcijańska w świetle pism ksieni reformy chełmińskiej Magdaleny Mortęskiej (1554-1631), Warszawa 1999.

 316. R. Dąbrowski, Prawo do wolności religijnej w świetle Konkordatu, Warszawa 1999.

 317. A. Dybek, Funkcja prorocka Osoby Jezusa w Jego publicznym nauczaniu w wybranej literaturze teologicznej XX wieku, Warszawa 1999.

 318. D. Gilla, Rady ewangeliczne w życiu duchowym bł. Marii Karłowskiej na podstawie jej pism, Warszawa 1999.

 319. J. E. Golon, Sakrament Chorych w życiu osób cierpiących po odnowie Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1999.

 320. M. Guba, Postawy młodzieży wobec sensu życia i śmierci a ich życie duchowe według badań własnych, Warszawa 1999.

 321. A. Jaszkowska, Kształtowanie postaw religijnych dzieci w wieku przedszkolnym 6-7 lat przez rodzinę w świetle badań własnych, Warszawa 1999.

 322. J. Kacprzak, Koncepcja życia chrześcijańskiego według Anthony de Mello, Warszawa 1999.

 323. Z. Karoń, Teologia próśb Liturgii Godzin okresu Adwentu, Warszawa 1999.

 324. J. Kucharski, Elementy teologii mass-mediów w “Communio et progressio” i “Aetatis novae”, Warszawa 1999.

 325. M. Leniewska, Miłość jako istota duchowości chrześcijańskiej w publikacjach księdza Franciszka Woronowskiego, Warszawa 1999.

 326. A. Ludwiniak, Krytyka postmodernizmu na łamach kwartalnika “Fronda” w latach 1994-1997, Warszawa 1999.

 327. S. J. Maćczak, Rola modlitwy w rozwoju życia duchowego według Katechizmu Kościoła Katolickiego, Warszawa 1999.

 328. B. Mazur, Formacja duchowa osób konsekrowanych w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Warszawa 1999.

 329. B. Miotke, Posługa Słowa Bożego w kazaniach upominających św. Cezarego z Arles, Warszawa 1999.

 330. R. Pachacz, Wpływ sakramentów świętych na życie Błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Warszawa 1999.

 331. W. Raus, Miłość w Kazaniach Upominających Świętego Cezarego z Arles, Warszawa 1999.

 332. H. Średnicki, Teologiczno-pastoralne idee w encyklice Piusa XII “Haurietis aquas”, Warszawa 1999.

 333. Ż. Urbanowicz, Miłosierdzie Boże jako sprawność duchowa chrześcijanina według św. Teresy od Jezusa, Warszawa 1999.

 334. V. Woźniak, Wizja człowieka doskonałego w New Age a chrześcijańskie powołanie do świętości w świetle literatury przedmiotu lat 1990-98, Warszawa 1999.

 335. M. Puziak, Esperienza spiritule cristiana secondo Giovanni Moioli, Roma 1999, (UKSW 1999).

 336. R. Zalega, Kult Najświętszego Serca Jezusa w duchowości Matki Franciszki Lechner, Warszawa 1999.

 337. I. Zapałowska, Teologiczne podstawy medytacji chrześcijańskiej w świetle Listu do Biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, Warszawa 1999.

 338. M. Zwolińska, Historyczne i współczesne znaczenie idei świętości Teresy od Dzieciątka Jezus w opinii mieszkańców parafii Porządzie, Warszawa 1999.

 339. N. Zinkowska, Psalm 22 i jego echa w Nowym Testamencie, Poznań 2000 (Kazachstan), (UKSW 2000).

 340. K. Gieglis, Dynamika postaw religijnych w warunkach podziału parafii na przykładzie Ełku, Warszawa 2000.

 341. M. Liwoch, Wiara Maryi w Jasnogórskim nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.

 342. A. Serafni, Tajemnica Miłosierdzia Bożego w życiu świętej siostry Faustyny Kowalskiej i Sługi Bożego ks. Michała Sopoćko, Warszawa 2001.

 343. H. Duda, Modlitwa w świetle “kobierców” św. Klemensa Aleksandryjskiego, Warszawa 2002.

 344. M. Klamut, Ideał świętości chrześcijanina w nauczaniu Ojca Świętego w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, Warszawa 2002.

 345. M. Tyburski, Idea Boga u Anthony’ego de Mello, Warszawa 2002.

 346. K. Czabaj, Metafizyka jako etyka w pismach Emmanuela Lévinesa, Warszawa 2002.

 347. M. Gałczyński, Powołanie człowieka do prawdy i szczęścia według Arystotelesa, Warszawa 2002.

 348. K. Mierzejewski, Moralno–etyczna ocena klonowania w świetle współczesnych publikacji filozoficznych i teologicznych, Warszawa 2002.

 349. M. Hyżak, Czystość jako wartość moralna w świetle Prawa Moralnego, Warszawa 2002.

 350. R. Krysiak, Satanizm a prawo do wolności religijnej w świetle nauczania Kościoła, Warszawa 2002.

 351. T. Kiciński, Ruch “Pustynia miast” formą nowej ewangelizacji w świetle dokumentów salezjańskich, Warszawa 2002.

 352. R. Brewczyńska, Pasjocentryzm życia duchowego Elizy Cejzik (1858-1898) na podstawie jej listów, Warszawa 2002.

 353. M. Reda, Oczyszczenie władz człowieka w pismach ks. Piotra Semenenki, Warszawa 20002.

 354. M. Bartoszewska, Pokora w pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 2002.

 355. H. Gruszczyńska, Życie duchowe rodziny w oparciu o nauczanie Jana Pawła II w czasie IV, V i VI pielgrzymki do Polski, Warszawa 2002.

 356. H. Krupińska, Nauka o. Kaspra z Przemętu o Eucharystii, Warszawa 2002.

 357. J. Jabłońska, Świętość osoby konsekrowanej w świetle “Rozważań dla zakonnic” biskupa Jana Jaroszewicza, Warszawa 2002.

 358. K. Mikuła, Misterium paschalne Chrystusa w życiu mniszek kontemplacyjnych, Warszawa 2002.

 359. Z. Ostrowski, Miłość małżeńska a miłość rodzinna w świetle Adhortacji Apostolskiej “Familiaris consortio” Jana Pawła II, Warszawa 2002.

 360. M. Rzążewska, Formacja i działalność Legionów Maryi (1921-2002) w oparciu o Oficjalny Podręcznik Legionów Maryi, Warszawa 2002.

 361. G. Rembacz, Wybrane aspekty działalności kontrreformacyjnej biskupa warmińskiego Kardynała Stanisława Hozjusza, Warszawa 2002.

 362. A. Majewska, Rola i specyfika dialogu w funkcjonowaniu wspólnot życia konsekrowanego w świetle dokumentów nauczania kościelnego, Warszawa 2002.

 363. B. Leśniewska, Relacja między akceptacją cierpienia a drogą do świętości bł. Anieli Salawy (1881-1922), Warszawa 2002.

 364. M. Figas, Ojciec Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn jako prekursor Instytutów Świeckich w Polsce w świetle duchowości Instytutu Chrystusa Króla, Warszawa 2002.

 365. R. Schmidthen, Duchowy wymiar cierpienia współczesnego człowieka w świetle Listu Apostolskiego “Salvifici doloris” Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 2002.

 366. A. Białkowska, Świętość Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego wzorem duchowości Sióstr Służebniczek NMP, Warszawa 2002.

 367. A. Matusiak, Rola wiernych świeckich w Kościele w świetle dokumentów Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979), Warszawa 2002.

 368. G. Dobrzycka, Doświadczenie samotności w życiu św. Rafała Kalinowskiego, Gdańsk-Lublin 2002.

 369. A. Wrońska, Uniwersalizm i ponadczasowość duchowości św. Franciszka z Asyżu w świetle franciszkańskich i niektórych wypowiedzi Ojca Św. Jana Pawła II, Warszawa 2002 PIŻW, (UKSW 2002).

 370. B. Stark, Objawienie jako kategoria filozoficzna w świetle myśli Franza Rosenzwerga, Warszawa 2003.

 371. J. Pływacz, Wychowanie religijno-moralne młodzieży na podstawie publikacji posympozjalnych Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, Warszawa 2003.

 372. R. Rusiniak, Wychowanie do wiary przez Salezjańską Organizacją Sportową RP w świetle przeprowadzonych badań, Warszawa 2003.

 373. M. Aranowska, Teoria modlitwy w dziele Orygenesa “O modlitwie”, Tczew-Warszawa 2003.

 374. R. Kania, Treści teologiczne pieśni wielkopostnych w śpiewniku liturgicznym, Warszawa 2003.

 375. A. Łagowska, Znaczenie świętego Benedykta i jego duchowości dla współczesnej Europy, Warszawa 2003.

 376. C. Dobrzycki, Św. Leopold Mandić OFM Cap – sługa Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pojednania, Warszawa 2003.

 377. J. Błażejak, Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w parafiach dekanatu drohiczyńskiego jako akty kultu, Lublin 1995, (UKSW 2004).

 378. B. Szarowska, Maryja i jej misja w obrzędach w Medjugorie, Warszawa 2004.

 379. E. Lisowska, Powołanie kobiety konsekrowanej na podstawie Jana Pawła II, Warszawa 2003, (UKSW 2004).

 380. M. Rygała, Wychowanie do patriotyzmu w świetle pism i dokumentów Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 2004.

 381. M. Szymborski, Moralność uczuć w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Warszawa 2004.

 382. S. Gancarek, Krytyka filozoficznych poglądów Karla R. Poppera w marksizmie polskim, Kraków 1983, (UKSW 2004).

 383. J. Szymborski, Problematyka sumienia w misterium Męki Pańskiej Franciszka Harazma, Warszawa 2004.

 384. G. Stępniak, Recepcja rad ewangelicznych w starożytnych regułach monastycznych Kościoła Łacińskiego przeznaczonych dla klasztorów męskich, Warszawa 2004.

 385. R. Dmochowski, Wspólnotowy wymiar życia monastycznego w świetle pism ascetycznych św. Bazylego Wielkiego, Warszawa 2004.

 386. A. Siudak, Eklezjalny wymiar duchowości Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi na podstawie pism Marii od Męki Pańskiej, Lublin 2001, (UKSW 2004).

 387. S. Kozik OSJ, Uniwersalizm Miłosierdzia Bożego według Dzienniczka Siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2004.

 388. A. Marczak, Chrystofanie w Ewangelii wg św. Jana, Warszawa 2004.

 389. R. Pużaité, Modlitwa w prawie i tradycji Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Warszawa 2004.

 390. O. Sannikowa, Eschatologiczne ukierunkowanie życia chrześcijańskiego w nauce Winfrieda o. Wermtera, Warszawa 2004.

 391. R. Matejczyk, Podstawy teologiczne osobistych znaków wiary w świetle “obrzędów błogosławieństw”, Opole 1999, (UKSW 2004).

 392. M. Majsik, Środki osiągnięcia duchowości chrześcijańskiej w świetle myśli Ojca Anzelma od św. Andrzeja Corsini, Łódź 2005.

 393. M. Woźna, Kryteria rozeznawania duchowego w nauczaniu św. Ignacego Loyoli, Łódź 2005.

 394. R. Popko, Doświadczenie modlitwy w życiu bł. Jana XXIII Papieża, Warszawa 2005.

 395. E. Richter, Antropologia chrześcijańska głoszona przez Jana Pawła II podstawą do właściwego przeżycia godności i powołania kobiety, Tczew 2005.

 396. J. Pawłowska, Etapy rozwoju modlitwy u siostry Faustyny Kowalskiej w świetle “Dzienniczka”, Łódź 2005.

 397. A. Florek, Duchowość klauzury w pierwotnej formie życia, Warszawa 2005.

 398. M. Sielanko, Wpływ rodziców na życie duchowe dzieci na podstawie “Dziejów duszy” św. Teresy od Dzieciątka Jezus i “Monografii” św. Teresy Benedykty od Krzyża, Warszawa 2005.

 399. D. Bantachurska, Rozwój życie duchowego chrześcijanina w świetle pism Ojca Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2005.

 400. A. Toszczyk, Drogi uświęcania człowieka w Regule i Tradycji Benedyktyńskiej, Kraków 2005, (UKSW 2005).

 401. S. Gastał, Doświadczenie nędzy na drodze do świętości na podstawie życia i dzieł świętego Brata Alberta, Warszawa 2006.

 402. E. Śliwińska, Działalność mistyka jako droga do świętości w życiu bł. o. Jana Beyzyma, Warszawa 2006.

 403. M. Łapińska, Zagadnienie modlitwy według Anton’ego de Mello, Warszawa 2006.

 404. V. Samulyak, Obraz św. Franciszka z Asyżu w wypowiedziach Jana Pawła II, Warszawa 2006.

 405. E. Roman, Rola cnót teologalnych w życiu duchowym chrześcijanina w świetle pism św. Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 2006.

 406. D. Zygmunt, Apostolskie świadectwo laikatu według papieża Pawła VI, Warszawa 2006.

 407. P. Kaczyński, Rola powołania artysty we współczesnej kulturze na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II, Warszawa 2006.

 408. M. Zawierzak, Współczesne rozumienie ascezy w nauce św. Jana od Krzyża, Warszawa 2006.

 409. T. Olszewski, Służba Boża w sanktuarium maryjnym w Wąsoszu w XVII i XIX wieku, Warszawa 2006.

 410. G. Karwowski, Staropolska pieśń pasyjna w liturgii, Warszawa 2006.

 411. H. Bliznich, Religijność młodzieży na podstawie literatury i badań własnych w szkole średniej w Łyntupach na Białorusi, Warszawa 2006.

 412. M. Hołodok, Teologia formularza mszalnego o Najświętszej Marii Pannie Ostrobramskiej Matce Miłosierdzia, Warszawa 2006.

 413. K. Konkol, Relacja człowieka do Boga w filozofii nadziei ks. Józefa Tischnera, Warszawa 2006.

 414. B. Pulczyński, Kościół pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu – treści ikonograficzno – teologiczne wyposażenia prezbiterium, Warszawa 2006.

 415. R. Dąbrowa, Zjednoczenie z Bogiem w świetle Żywego Płomienia Miłości św. Jana od Krzyża, Warszawa 2006.

 416. B. Wrześniewska, Modlitwa serca w świetle dostępnych pism Jean Lafrance’a, Warszawa-Łódź 2006.

 417. A. Pakowska, Cnota pokory w duchowości Matki Teresy z Kalkuty, Warszawa-Łódź 2006.

 418. M. Gorczyca, Miłość Boga w świetle pism ojca Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Józef Gądek), Warszawa-Łódź 2006.

 419. M. Nawrot, Droga dziecięctwa duchowego w osobistym doświadczeniu i życiu apostolskim o. Anzelma Gądka, Warszawa 2006.

 420. E. Bęcała, Elementy walki duchowej chrześcijanina w świetle nauki św. Ignacego Loyoli, Warszawa-Łódź 2006.

 421. E. Hanczak, Etapy rozwoju duchowego człowieka w świetle materiałów formacyjnych Odnowy w Duchu Świętym, Warszawa-Łódź 2006.

 422. E. Dąbecka, Miłosne zjednoczenie z Bogiem na podstawie Pieśni Duchowej św. Jana od Krzyża, Warszawa 2006.

 423. A. Midura, Świętość jako dar i zadanie w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2006.

 424. J. Kurkowska, Duchowe znaczenie czynów i gestów Jezusa w “Komentarzu do Ewangelii św. Mateusza” św. Hilarego z Poitiers, Tczew 2006.

 425. M. Kowalczyk, Profilaktyczna działalność Kościoła w Polsce wobec alkoholizmu w latach 1966-2000, Warszawa 2002, (UKSW 2006).

 426. R. Krzuk, Podstawy szensztackiej duchowości przymierza i jej biblijne podłoże, Warszawa 2004, (UKSW 2006).

 427. P. Filipiak, Idea czystej modlitwy u Ewagriusza z Pontu, Poznań 2003,( UKSW 2006).

 428. U. Michałowska, Istota kobiecości w teologii Paula Evdokimowa, Opole 2006, (UKSW 2006).

 429. K. Tarnowski, Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty - “Ikoną Miłosiernego Samarytanina” w oparciu o jej pisma i przemówienia, Warszawa 2007.

 430. R. Trocki, Istota i sposoby modlitwy o uwolnienie ze zniewolenia demonicznego w świetle serii wydawniczej “Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej”, Warszawa 2007.

 431. G. Matlak, L’anno liturgico-attuazione del mistero della fede, Viterbo 2002-2003, (UKSW 2007).

 432. S. Kućmierowski, Cmentarz parafialny w Wyszonkach Kościelnych. Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 2007.

 433. A. Zieliński, Służba Boża w opactwie sióstr benedyktynek w Łomży w latach 1925-2005. Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 2007.

 434. T. Grabowski, Krzyże, kapliczki i figury na terenie dekanatu zambrowskiego, Warszawa 2007.

 435. A. Klimaszewski, Cmentarz parafialny w Białaszewie. Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 2007.

 436. M. Możejko, Ewagriusz z Pontu jako kierownik życia duchowego, Warszawa 2007.

 437. R. Burnicki, Salezjańskie towarzyszenie duchowe młodzieży (na podstawie dokumentów św. Franciszka Salezego), Warszawa 2007.

 438. K. Szkoda, Salezjanin - kapłan wychowawca na podstawie dokumentów Towarzystwa św. Franciszka Salezego 1966-2006, Warszawa 2007.

 439. B. Świątek, Apostolstwo świeckich w nauczaniu świętego Franciszka Salezego, Warszawa 2007.

 440. W. Andrzejczak, Walka duchowa na drodze do świętości w świetle pism św. Josemaria Escriva de Balaguer, Warszawa 2007.

 441. A. Kwiatkowska, Uświęcająca rola modlitwy różańcowej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2007.

 442. A. Górniak, Męka Jezusa Chrystusa a życie chrześcijańskie według ks. prof. Wacława Hryniewicza, Warszawa 2007.

 443. K. Krawniak, Orędzie Miłosierdzia Bożego w nauczaniu Ojca świętego Jana Pawła II, Warszawa 2007.

 444. A. Zielińska, Powołanie franciszkańskie w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2007.

 445. A. Mierzejewska, Duchowość Nowego Człowieka w programie Oazy Nowego Życia I stopnia, Warszawa 2007.

 446. K. Lewińska, Rola modlitwy w życiu mnicha według Jana Kasjana, Warszawa 2007.

 447. M. Majewska, Cierpienie w świetle nauczania Jana Pawła II, Łódź 2007.

 448. A. Ziętek, Nauka o cnotach w pismach ascetycznych św. Grzegorza z Nyssy, Tczew 2007.

 449. J. Gruszkiewicz, Ideały monastyczne w duchowości laikatu według nauczania Kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2007.

 450. E. Kwiatkowska, Droga dziecięctwa Bożego na podstawie pism Sługi Bożej Teresy Kierocińskiej, Lublin 1996, (UKSW 2007).

 451. Z. Dubiel, Kontemplacja i czyn w życiu karmelitanki Dzieciątka Jezus według nauczania o. Anzelma Gądka OCD, Lublin 1989, (UKSW 2007).

 452. H. Grządka, Chrześcijańska formacja do życia małżeńskiego w ujęciu sługi Bożego księdza biskupa Wilhelma Pluty, Warszawa 2007, (UKSW 2008).

 453. J. Zapotoczny, Kierownictwo duchowe według listów świętego Rafała Kalinowskiego, Warszawa 2001, (UKSW 2008).

 454. A. Maksinowicz, Niedziela z parafiach dekanatu Białystok-Białostoczek (1998-2007). Studium liturgiczno-pastoralne, Warszawa 2008.

 455. R. Wołyniec OFMConv., Życie i działalność OO. Franciszkanów w Kwidzynie w latach 1945-2005, Łódź-Warszawa 2008.

 456. R. Twardokąs OFMConv., Powrót człowieka do Boga w świetle “Pism” i “Konferencji ascetycznych” św. Maksymiliana M. Kolbego, Warszawa 2008.

 457. A. Szczęsny, Modlitwa w “Traktacie o miłości Bożej” świętego Franciszka Salezego, Warszawa 2001, (UKSW 2008).

 458. A. Rożacka, Przyjaźń duchowa w ujęciu Elreda z Rievaulx, Warszawa 2008.

 459. L. Grzesik, Rola cierpienia w życiu duchowym na podstawie “Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2008,

 460. O. Krupa, Formacja początkowa w Zgromadzeniu Sióstr św. Michała Archanioła na podstawie dokumentów Zgromadzenia, Warszawa 2008.

 461. A. Kaliszowski, Wymowa krzyza w świetle nauczania Sługi Bożego Ojca świętego Jana Pawła II, Łódź-Warszawa 2008.

 462. M. Grabowska, Misja rodziny chrześcijańskiej w Kościele i w świecie w świetle nauczania Jana Pawła II, Łódź-Warszawa 2008.

 463. A. Gronek, Opieka duchowa wobec osób terminalnie chorych na podstawie literatury hospicyjnej, Warszawa 2008.

 464. L. Bernatowska, Oczyszczenie duchowe jako droga do zjednoczenia z Bogiem na podstawie Autobiografii i Dzienniczka Duchowego siostry Roberty Babiak (1905-1945), Warszawa 2008.

 465. J. Gromczyńska, Modlitwa jako dialog miłości na podstawie pism Wilfrida Stinissena OCD, Warszawa 2008.

 466. M. Knut, Duchowość ekumenicznej wspólnoty w Taize, Lublin 2004, (UKSW 2008).

 467. K. Dziakowska, Duchowość Marii Teresy Dudzik w świetle jej pism, Warszawa 2008.

 468. J. Nockiewicz, Droga do świętości w życiu laikatu na przykładzie życia Stefana Świeżawskiego w świetle dokumentów Magisterium Koscioła od Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2008.

 469. M. Soćko, Ewangelizacyjna rola kobiety w wychowaniu do życia w rodzinie na podstawie półrocznika “Studia nad Rodziną” wydawanego w latach 2005 – 2008, Warszawa 2008.

 470. G. Mądry, Wkład ks. Joachima Kondzieli w rozwój Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce, Warszawa 2002, (UKSW 2008).

 471. K. Przeworska, Duchowość misyjna w misjologicznej literaturze posoborowej, Warszawa 2008.

 472. M. Czapliński, Człowiek wobec reklamy w świetle instrukcji Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu. Etyka w reklamie, Warszawa 2003, (UKSW 2008).

 473. T. A. Grądzki, Symbolika roślin w roku liturgicznym w dekanatach: monieckim, knyszyńskim, dąbrowskim. Studium liturgiczno-pastoralne, Warszawa 2009.

 474. S. Michalak, Adoracja eucharystyczna głównym środkiem uświęcenia w Rodzinie Świętego Pawła według pism błogosławionego Jakuba Alberione, Warszawa 2009.

 475. A. Niemirowska, Modlitwa według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, Warszawa 2009.

 476. K. Wasil, Rozeznawanie duchów według św. Ignacego Loyoli, Warszawa 2009.

 477. A. Dziegiecka, Teologiczne podstawy relacji człowieka do świata przyrody w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 1994, (UKSW 2009).

 478. W. Grzeszczuk, Zagadnienie argumentu “biologicznego” za istnieniem Boga w ujęciu Kazimierza Kłósaka, Warszawa 1995, (UKSW 2009).

 479. H. Mroczkowski, Proces formacji duchowej błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego na podstawie jego życia i pism, Gdańsk 2009, (UKSW 2009).

 480. J. Dębicki, Realizacja powołania kapłańskiego spełnieniem ludzkiej osobowości na przykładzie życia i posługi Jana Pawła II, Gdańsk 2009, (UKSW 2009).

 481. A. Klajnys, Ufność Bożemu Miłosierdziu w świetle pism błogosławionego księdza Michała Sopoćki, Gdańsk 2009, (UKSW 2009).

 482. P. Tarabasz, Wolność przylgnięcia i trwanie w przynależności do Boga. Studium na podstawie drogi życiowej Edyty Stein, Warszawa 2009.

 483. D. Słowicki, Rozeznanie i realizacja powołania małżeńskiego w życiu świętej Joanny Berenta Molla, Warszawa 2009.

 484. G. Hołozubiec, Miłosierdzie Boże w życiu świętego ojca Pio, Warszawa 2009.

 485. R. Nawojek, Rozwój wybranych elementów duchowości świętego Franciszka od nawrócenia do powstania II Reguły (1206-1223) na podstawie źródeł franciszkańskich, Warszawa 2009.

 486. A. Toczko, Zwyczajność i trudy codzienności drogą do świętości w życiu św. Siostry Faustyny. Warszawa 2009.

 487. M. Frąckowiak, Formacja do apostolstwa w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum, Warszawa 2009.

 488. M. Kaczmarek, Modlitwa wg Wilfrieda Stinissena na podstawie jego książek wydanych w Polsce prze rokiem 2008, Warszawa 2009.

 489. E. Kozakiewicz, Duchowość człowieka pracującego w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Warszawa 2009.

 490. M. Połosak, Miłosierdzie Boże w “Dzienniczku” św. Siostry Faustyny Kowalskiej a nowa ewangelizacja, Warszawa 2009.

 491. P. Maruszewska, Chrześcijańska formacja sumienia w świetle Encykliki “Veritatis splendor” Jana Pawła II, Warszawa 2009.

 492. A. A. Jastrząb, Znaczenie ogólnego rachunku sumienia w formacji duchowej chrześcijanina w świetle pism świętego Ignacego Loyoli, Warszawa 2009.

 493. E. Rotter, Koncepcja kierownictwa duchowego na podstawie “Dzienniczka” błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej, PWT Sekcja św. Jana Chrzciciela, Warszawa 1995, (UKSW 2010).

 494. K. Kwasik, Duchowy obraz Boga Ojca według Ignacego Loyoli, Warszawa 2009, UKSW 2010.

 495. M. J. Siedlec, Zagrożenia życia duchowego na przykładzie wybranych praktyk okulistycznych w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu, Warszawa 2010.

 496. A. Z. Wiecki, Realizacja powołania do świętości na podstawie życia błogosławionej Marty Marii Wieckiej, Warszawa 2010.

 497. D. F. Bobek, Duchowość małżeństwa chrześcijańskiego na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2010.

 498. P. Bielecki, Rola sportu w życiu duchowym na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2010.

 499. K. Lesnow, Duchowa sylwetka kapłana diecezjalnego na przykładzie życia księdza prałata Bogusława Żurawskiego, Warszawa 2010.

 500. S. Vasyliy, Cechy duszpasterstwa parafialnego w diecezji Iwano-Frankowskiej teraz i w perspektywie na przyszłość, Ivano-Frankowskije 2009 (Ukraina), UKSW 2010.

 501. T. Kasabutskaya, Istotne elementy duchowości Rafała Kalinowskiego na podstawie korespondencji i konferencji, Warszawa 2010.

 502. M. Halida, Koncepcja posłuszeństwa w wybranych Regułach monastycznych oraz ich aktualność w świetle współczesnych dokumentów i komentarzy, Warszawa 2010.

 503. S. Szymborski, Droga dojrzewania duchowego św. Brata Alberta Chmielowskiego do służby najuboższym, Warszawa 2010.

 504. E. Sadoch, Rola autobiografii duchowej w rozwoju życia wewnętrznego na podstawie literatury przedmiotu, Warszawa 2010.

 505. M. Kłoda, Idea oratorium świętego Filipa Neri na podstawie kwartalnika Oratoriana, Warszawa 2010.

 506. P. Grabowski, Duchowy wymiar Męki Chrystusa w utworze Stanisława Papczyńskiego “Chrystus cierpiący”, Warszawa 2010.

 507. M. Graszk, Pokora jako stawanie w prawdzie w ujęciu Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Olsztyn 2003, UKSW 2010.

 508. M. Nagajczyk, Prawdy eschatologiczne w orędziu Miłosierdzia Bożego według przekazu św. Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2010.

 509. T. Grądzki, Elementy sportu w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie dokumentów Kościoła katolickiego, Warszawa 2010.

 510. I. Sagan, Formacja integralna młodego chrześcijanina według wskazań bł. Matki Marceliny Darowskiej. Próba aplikacji do współczesnych zagrożeń kulturowych, Warszawa 2010.

 511. M. Kamińska, Narzeczeństwo jako duchowa droga do małżeństwa na podstawie listów i przykładu życia świętej Joanny Beretta Molla, Warszawa 2010.

 512. K. Pietrzak, Duchowość świętej Klary, Warszawa 2010.

 513. M. Tabaka, Ideał chrześcijanina w nauczaniu bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, Warszawa 2010.

 514. J. M. Synowiec, Miłość bliźniego w życiu duchowym i posłudze św. Ojca Pio, Warszawa 2010.

 515. E. D. Biernacka, Duchowość eucharystyczna według “Duch liturgii” i “Sacramentum caritatis” Josepha Ratzingera – Papieża Benedykta XVI, Warszawa 2010.

 516. P. Sz. Mroziński, Cierpienie drogą uświęcenia w życiu duchowym człowieka w świetle nauczania papieża Jana Pawła II o cierpieniu, Warszawa 2010.

 517. M. Tutro, Duchowość młodego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010.

 518. M. Dłutowski, Profetyczna misja św. Faustyny Kowalskiej na podstawie “Dzienniczka”, Warszawa 2008 (Sekcja św. Jana Chrzciciela PWT), UKSW 2010.

 519. A. Mazur, Etyczne aspekty pracy rzecznika prasowego w klubie i stowarzyszeniu sportowym, Warszawa 2010.

 520. Ł. Laszuk, Teologia formularza mszalnego o świętym Łukaszu Ewangeliście, Warszawa 2011.

 521. L. Kromka, Miłosierdzie chrześcijańskie w duchowości i dokonaniach św. Alojzego Orione. Studium na podstawie wybranych pism, Lublin 2007, UKSW 2011.

 522. B. Szostak, Moralne i duchowe owoce “nocy ciemnej” w posłudze Matki Teresy z Kalkuty, Warszawa 2011.

 523. P. Orliński, Listy Małej Arabki – Mariam Baouardy (1846-1878). Przekład i analiza teologiczno-historyczna, t. 1; Listy Małej Arabki – Mariam Baouardy (1846-1878). Przekład i analiza teologiczno-historyczna, t. 2, Listy błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, red. i opr. w j. polskim H. Seweryniak, P. Orliński, Warszawa 2011.

 524. Ł. Murawski, Rola sakramentu pokuty w duchowej odnowie wiernych podczas nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji łomżyńskiej, Warszawa 2011.

 525. Ł. Oleksiak, Zły duch w publicznej działalności Jezusa w świetle Ewangelii, Warszawa 2011.

 526. P. Jaster, Zjawisko manipulacji w Organizacji Świadków Jehowy na podstawie polskojęzycznej literatury, Warszawa 2011.

 527. I. Jarosz, Istotne elementy życia duchowego bł. Assunty Pallotta, Franciszkanki Misjonarki Maryi, Warszawa 2011.

 528. M. Kotłowski, Rozwój życia duchowego rodziny w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Warszawa 2011.

 529. M. Zawadzka, Ciemność w doświadczeniu mistycznym błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty na podstawie jej listów do kierowników duchowych, Warszawa 2011.

 530. E. Płaskonka, Dziecięctwo duchowe jako realizacja miłości Boga w życiu Karmelitanki Dzieciątka Jezus na podstawie wybranych pism Ojca Założyciela, Warszawa 2011.

 531. M. Krawczyńska, Rodzina w nauczaniu środowym Jana Pawła II (1979-1980), Warszawa 2011.

 532. M. Koman, Idea wynagradzania według Elizy Cejzik (1858-1898), Lublin 1995, (UKSW 2011).

 533. A. Białopiotrowicz, Modlitwa Jezusowa w ujęciu Wilfrida Stinissena OCD na podstawie dwóch wybranych pozycji, Warszawa 2011.

 534. A. Majewska, Formacja duchowa do trzeźwości w świetle nauczania Episkopatu Polski (1945-2010), Warszawa 2011.

 535. L. Boczek, Duchowość pracy w polskiej literaturze posoborowej, Warszawa 2011.

 536. M. Malinowski, Postawa służby jako specyficzna cecha duchowości diakona stałego w nauczaniu Magisterium Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2011.

 537. M. Kusak, Problem aborcji u 14-letniej Agaty w interpretacji publicystów prasy katolickiej i laickiej, Warszawa 2011.

 538. E. Frąckiewicz, Uroczystość beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w relacji wybranych polskich tytułów prasowych, Warszawa 2011.

 539. A. Morawska, Macierzyństwo duchowe w wybranych tekstach Jana Pawła II, Warszawa 2011.

 540. M. Janicka, Rola kierownictwa duchowego w życiu Wandy Półtawskiej na podstawie “Beskidzkich rekolekcji”, Warszawa 2011.

 541. E. Zadrożna, Problem zdrady w odniesieniu do współczesnej kobiety na podstawie serwisów internetowych. Ocena teologiczno-moralna, Warszawa 2011.

 542. U. Ostrowska, Zagrożenia w Internecie w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI o mass mediach, Warszawa 2011.

 543. A. Tyszkiewicz, Komunikacja rzecznika prasowego z dziennikarzami na przykładzie “Rankingu antyrzeczników” z magazynu “Press” w latach 2000-2011, Warszawa 2011.

 544. Sz. Gałażyn, Duchowość misyjna w nauczaniu św. Maksymiliana Kolbego, Warszawa 2011.

 545. N. Gumeniuk, Modlitwa w Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli, Warszawa 2011 (Ukraina).

 546. M. Osial, Symbolika Logo wybranych instytucji katolickich w Polsce jako element komunikacji marketingowej, Warszawa 2011.

 547. M. Rachwalska, Doświadczenie mistyczne w życiu błogosławionej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, Warszawa 2011.

 548. M. Reszka, Formacja duchowa rodziny w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Warszawa 2011.

 549. Ł. Czerniawski, Święty Józef wzorem życia osób konsekrowanych, Warszawa 2011.

 550. M. Osika, Duchowość świeckich w świetle Tajemnicy Wcielenia w wybranych dokumentach Jana Pawła II, Warszawa 2011.

 551. M. Grządziela, Formacja duchowa diecezji radomskiej na podstawie Listów Pasterskich J. E. Ks. Bpa E. Materskiego, Warszawa 2011.

 552. S. Irena Osmjanska (Łotwa), Dziecięctwo Boże jako podstawa doskonałości chrześcijańskiej w świetle charyzmatu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD. Studium teologicznomoralne, Warszawa 2010, (UKSW 2011).

 553. M. Kuźmiak, Duchowy wymiar sakramentu pokuty i pojednania w nauczaniu Jana Pawła II w świetle wybranych dokumentów: Listu Misericordia Dei, Encykliki Dives in Misericordia, Adhortacji “Reconciliatio et paenitentia”, Warszawa 2011.

 554. M. Izbicki, Obraz kapłana w filmach i serialach PRL, Warszawa 2011.

 555. A. Gubiec OP, Duchowość misyjna w świetle dokumentów i materiałów formacyjnych Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, Warszawa 2012.

 556. K. Gubiec, Medialny obraz zakażonych HIV i chorych na AIDS w świetle wybranych aspektów prawnych, etyki lekarskiej oraz nauczania Kościoła, Warszawa 2012.

 557. K. Beniuk, Aborcja jako jedna z form kryzysu duchowego w encyklice “Evangelium vitae” bł. Jana Pawła II, Warszawa 2012.

 558. T. Yasenytska, Cnoty męstwa i łagodności w życiu duchowym św. Józefata Kuncewicza, Warszawa 2012.

 559. A. Szyborska, Rachunek sumienia w procesie uświęcenia członków Rodziny Świętego Pawła na podstawie wybranych pism bł. Jakuba Alberione, Warszawa 2012.

 560. B. Nowakowski, Kapłan sługa Bożego Miłosierdzia w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara (1899-1924), Warszawa 2012.

 561. K. Wojdyna, Wartości rodzinne w czasopiśmie “Przyjaciółka” w latach 1988-1995, Warszawa 2012.

 562. M. Popielski, Polscy żołnierze i ich rodziny podczas misji w Iraku i w Afganistanie w świetle polskiej prasy wojskowej w latach 2006-2010, Warszawa 2012.

 563. G. Marciniak, Ofiara miłości bliźniego – Pier Giorgio Frassatiego na podstawie Listów, Warszawa 2012.

 564. M. Latkowska, Duchowa troska o kapłanów w zyciu i posłannictwie siostry Wandy Boniszewskiej, Warszawa 2012.

 565. B. Nowakowski, Kapłan sługą Bożego Miłosierdzia w nauczaniu św. Józefa Sebatiana Pelczara (1899-1924), Warszawa 2912.

 566. M. Olczak, Etyka w dziennikarstwie ekonomicznym na przykładzie publikacji prasowych z września i października 2008 roku dotyczących genezy kryzysu finansowego, Warszawa 2012.

 567. S. Bugaj, Duchowa terapia współczesnego chrześcijanina na podstawie polskiej literatury teologicznej z lat 1989-2010, Warszawa 2012.

 568. M. Łuczak, Medialny wizerunek Wandy Półtawskiej na podstawie literatury przedmiotu, Warszawa 2012.

 569. A. Chmielewska, Wizerunek kobiety w polskiej reklamie prasowej w wybranych czasopismach w latach 1990-2010, Warszawa 2012.

 570. O. Dronszcz, Medialny wizerunek współczesnej kobiety w wybranych czasopismach polskich w latach 2006-2010, Warszawa 2012.

 571. G. Niemiec, Walka duchowa w pismach bł. Marii od Męki Pańskiej, Warszawa 2012.

 572. Ł. Błaszczyk, Wpływ mediów na kształtowanie opinii o moralności polityków podczas kampanii prezydenckiej w Polsce w 2010 na przykładzie tygodników opinii, Warszawa 2012.

 573. K. Gąszczyk, Charakterystyka grzechu na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2012.

 574. M. Świerczyński, Posługa kapłana jako spowiednika na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2012.

 575. K. Wiśniewska, Duchowość dziecięctwa Bożego jako droga do wyjścia z kryzysu tożsamości na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2012.

 576. Ł. Kątny, Tajemnica Ducha Świętego w świetle “De Principiis” Orygenesa, Lublin 2008 (UKSW 2012).

 577. K. Węgielska, Misja korespondenta wojennego w świetle katolickiej nauki o powołaniu dziennikarza, Warszawa 2012.

 578. R. Pujsza CP, Obecność krzyża w życiu młodego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa 2008, (UKSW 2012).

 579. P. Kłym, Cierpienie królewską drogą do zjednoczenia z Bogiem w ujęciu błogosławionego ks. Jana Balickiego, Przemyśl 2009, (UKSW 2012).

 580. P. Owcarz OFMCap, Ubóstwo w podstawach prawnych i świadectwach reformy kapucyńskiej, Lublin 2010, (UKSW 2012).

 581. Sz. Szepietowski, Grzech i nawrócenie w “Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli”, Wrocław 2004, (UKSW 2012).

 582. A. Banaszek, Chrześcijańska odpowiedzialność za ojczyznę na podstawie listów pasterskich Episkopatu Polski w latach 1965-2005, Warszawa 2008, (UKSW 2012).

 583. R. Kobiałka, “Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae”. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie, Lublin 2009, (UKSW 2013).

 584. B. Smarżewska, Wychowanie do modlitwy w katechezach szkół gimnazjalnych w serii podręczników “Iść za Jezusem”, Szczecin 2009, (UKSW 2013).

 585. D. Stasiak, Tajemnica Odkupienia w świetle “Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2007/2008, (UKSW 2013).

 586. Ł. Mika, Analiza rozumienia nawrócenia w myśli Józefa Tischnera, Warszawa-Łódź 2013 (UKSW 2013).

 587. M. Wasilewski, Kobieta w perspektywie doświadczenia mistycznego w filozoficznej koncepcji Edyty Stein, Warszawa 2008, (UKSW 2013).

 588. R. Ryłka, Duchy czyste i nieczyste w Listach Pawłowych, Warszawa 2013.

 589. S. Trystsen OCD, Tajemnica Eucharystii w świetle pism św. Teresy od Jezusa, Lublin 2008, UKSW 2013.

 590. E. Kowalska, Rozwój duchowy w życiu konsekrowanym poprzez formację liturgiczną na podstawie Reguły św. Benedykta i dokumentów Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, Warszawa 2013.

 591. A. Janiec, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Studium na podstawie posoborowych dokumentów Zgromadzenia, Warszawa 2013.

 592. A. Mularska, Dojrzewanie Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do męczeństwa na podstawie jego pism, Warszawa 2013.

 593. L. Mitoraj, Chrześcijańska koncepcja miłości i miłosierdzia w świetle “Dzienniczka” s. Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2013.

 594. A. Stępniewski, Elementy duchowości maryjnej w życiu i pismach ojca Maksymiliana Kolbe, Warszawa 2013.

 595. M. Stępniak, Wizja życia duchowego. Studium na podstawie komentarzy biblijnych zawartych w dwutygodniku diecezjalnym “Pielgrzym” w latach 1992-2002, Lublin-Pelplin 2007, UKSW 2014.

 596. M. T. Moks, Personalistyczna koncepcja miłości w filozofii Karola Wojtyły, Warszawa 2008, UKSW 2014.

 597. M. Ulatowski, Duchy czyste i nieczyste w publicznej działalności Jezusa w świetle Ewangelii, Warszawa 2014.

 598. R. Wołosik, Biblijny motyw służby Bogu w “Dzienniczku” świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2014.

 599. D. Kulesza, Biblijny motyw cierpienia w “Dzienniczku” świetej siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2014.

 600. N. Nowosad, Chrystoformiczny proces nawrócenia w świetle pism sł. B. M. Pauli Zofii Tajber, Warszawa 2014.

 601. A. Odowska, Kobieta jako obraz piękna Boga w Liście Apostolskim “Mulieris dignitatem”, Warszawa 2014.

 602. A. Kuś, Macierzyństwo duchowe kobiety konsekrowanej w pismach Matki Ludwiki Gąsiorowskiej i materiałach Zgromadzenia, Warszawa 2014.

 603. Maria Casado Tarin, Duchowość komunii jako podstawa modlitwy w pismach św. Teresy z Avila, Warszawa 2014.

 604. P. Pilcicka, Duchowość domu rodzinnego w nauczaniu Episkopatu Polski w latach 1945-2005, Warszawa 2014.

 605. A. Bloch, Krytyka Świadków Jehowy w świetle polskiej literatury teologicznej z lat 2000-2013, Warszawa 2014.

 606. R. Grejciun, Wybrane formy oczyszczenia duchowego w oparciu o przykłady świętych, Warszawa 2015.

 607. Ł. Szymanowski, Kształtowanie się obrazu Boga jako Ojca w życiu duchowym na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2015.

 608. M. Silikowski, Wybrane elementy postawy chrześcijanina w oparciu o życie i twórczość Henriego Nouwena, Warszawa 2015.

 609. J. Brukiewicz, Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w rozwoju duchowym św. Jana Bosko, Warszawa 2015.

 610. S. Wąsik, Droga ucznia chrześcijanina w wybranych pismach C. M. Martiniego, Warszawa 2009, UKSW 2015.

 611. M. Curyło, Biblijny motyw powołania w Dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2015.

 612. A. A. Surdykowski, Współczesne zagrożenia rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, Warszawa 2015.

 613. Z. Kazimierczuk, Obraz człowieka na podstawie “Zamku wewnętrznego” św. Teresy z Avila, Warszawa 2015.

 614. W. Rychter, Posłannictwo kapłana na podstawie posoborowej polskiej literatury teologicznej, Warszawa 2016.

 615. D. Dziedzic, Natura życia konsekrowanego na podstawie posoborowej polskiej literatury teologicznej, Warszawa 2016.

 616. J. Turek, Znaczenie snu i jego wpływ na duchowość i życie człowieka na podstawie wybranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 2016.

 617. A. Suska, Znaczenie ciszy i milczenia w formacji powołanych do kapłaństwa na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2016.

 618. J. Rzeszewicz, Walka duchowa na przykładzie życia i listów świętego Ojca Pio 1887-1968, Warszawa 2016.

 619. K. Biskup, Wczesnochrześcijańska duchowość pustelnicza w świetle dostępnej literatury, Warszawa 2010; UKSW 2016.

 620. M. Cymek, Motywy biblijne w pismach św. Teresy z Lisieux, Warszawa 2016.

 621. M. Sztych, Biblijny motyw ubóstwa w życiu świętego Franciszka z Asyżu, Warszawa 2016.

 622. P. Jadeszko, Biblijny motyw miłości Boga i bliźniego w Ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego Loyoli, Warszawa 2016.

 623. M. Rakusiewicz, Biblijny model apostołowania w myśli św. Jana Bosko (1815-1888), Warszawa 2016.

 624. K. Piela, Sposób zycia we franciszkańskim eremie na podstawie Reguły dla pustelnii św. Franciszka oraz dokumentów Zakonu Braci Mniejszych. Historia, teologia, teraźniejszość, Kraków 2013, UKSW 2016.

 625. P. Karbowska, Formacja duchowa w okresie przygotowania do sakramentu małżeństwa na podstawie publikacji Jacka Pulikowskiego, Warszawa 2016.

 626. M. Duc, Rola przyjaźni w życiu konsekrowanym. Studium na podstawie współczesnych dokumentów Kościoła, Warszawa 2016.

 627. S. Węgrzyn, Nabożeństwo do Opatrznosci Bożej w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia na podstawie wybranych pism św. Wincentego a Paulo i św. Ludwika de Marillac, Warszawa 2016.

 628. A. Jarosławska, Rola Eucharystii w życiu chrześcijańskim na podstawie nauczania o. Raniero Cantalamessy, Warszawa 2016.

 629. A. Krasińska, Duchowość domu rodzinnego w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka (w latach 1996-2011), Warszawa 2016.

 630. M. Krzyżanowski, Akt prokreacji jako akt świety w nauczaniu św. Jana Pawła II, Warszawa 2016.

 631. D. Kobrzycki, Rozwój życia modlitwy w pismach św. Teresy od Jezusa, Warszawa 2016.

 632. E. Kurach, Oczyszczenie człowieka na drodze dialogu z Jezusem w oparciu o rozmowę przy studni Jakubowej w nauczaniu posoborowym, Warszawa 2016.

 633. A. Chamera, Kształtowanie się tożsamości synowskiej w życiu duchowym na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2016.

 634. S. Szota, Postawa zawierzenia Bogu na przykładzie życia świętego Józefa Oblubieńca Maryi na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Warszawa 2016.

 635. P. Guczalski, Egzorcyzm w ujęciu ks. Aleksandra Posackiego na podstawie wybranych publikacji, Warszawa 2016.

 636. Ł. Zakrzewski, Wpływ wiary na kształtowanie się postaw życiowych Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gdańsk 2017.

 637. A. Lubak, Nauka o rzeczach ostatecznych w ujęciu ks. Lucjana Baltera, Warszawa 2017.

 638. O. Parda, Kobieca wrażliwość i osamotnienie w twórczości Sofii Coppoli na wybranych przykładach filmowych, a Mulieris Dignitatem Jana Pawła II, Warszawa 2017.

 639. Z. Frąszczak, Świętość chrześcijanina w pismach o Pawła Ogórka OCD, Warszawa 2020.