RECENZJE

 1. W. Słomka, Świętość na świeckiej drodze życia, Poznań 1982, HD 51 (1982) nr 1, s. 75-76.

 2. E. Weron, Kierownictwo duchowe, Poznań 1984, HD 53 (1984) nr 1, s. 75-76.

 3. Medytacja, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1984, HD 53 (1984) nr 3, s. 232-233.

 4. W. Maciocha, Kierownictwo duchowe, Londyn 1976, DPZ 4 (1985), s. 773-775.

 5. G. Majka, Na drodze do Boga. Życie i wybrane pisma o. Pio, kapucyna stygmatyka, Kraków 1984, HD 54 (1985) nr 1, s. 75-77.

 6. J. Main, Moment of Christ the Part of Meditation, New York 1984, HD 55 (1986) nr 1, s. 78.

 7. W. E. Reiser, Into the needle’s eye. Becoming poor and hopeful under the care of a Gracivus God, Notre Dame 1984, HD 55 (1986) nr 1, s. 79-80.

 8. Św. Bonawentura, Pisma ascetyczno-mistyczne, Warszawa 1984, AK 79 (1987) z. 471, s. 436-440.

 9. Chmury niewiedzy i listy, z j. francuskiego przeł. P. Rostworowski, Kraków 1985, RBL 38 (1987) nr 5, s. 461-462.

 10. Duchowość Matki Teresy z Kalkuty, (E. Egan, Such a Vision of the Street. Mather Teresa – The Spirit and the Work, London 1986), CTh 58 (1988), fasc. II, s.85-87.

 11. T. Dobson, Only say the word, Paulist Press 1984, AK 80 (1988) z. 474, s. 342-344.

 12. Y. Congar, Im Geist und im Feuer, Herder 1987, CTh 58 (1988) fasc. 3, s. 187-189.

 13. B. Hume, Droga Pielgrzyma, Warszawa 1987, HD 3 (1988), s. 273-276.

 14. P. Divarker, Droga wewnętrznego poznania, Kraków 1987, AK 2(1988), s. 437-439.

 15. A. Bloom, Szkoła, Warszawa 1987, HD 1 (1988), s. 29-33.

 16. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Warszawa 1987, CTh 58 (1988) fasc. 3, s. 183-186.

 17. W. Słomka, Wolność i zniewolenie, Wellington 1988, Niedziela 32 (1989) nr 17, s. 7.

 18. J. Nowak, Człowiek wiary, nadziei, miłości, Katowice 1988, Studia Śląskie 2 (1989), s. 234-239, CTh 61(1991), s. 180-183.

 19. W. Słomka, Medytuję więc jestem, Lublin 1992, Niedziela 35 (1992), s. 7.

 20. J. Korytkowski, Prałatura personalna, Lublin 1991, HD 62 (1993) nr 2, s. 90-91.

 21. I. Werbiński, Świętość w świetle dekretów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1993, CTh 64 (1994) fasc. 3, s. 199.

 22. E. Walewander, Dominikański wzorzec świętości w życiu i dziele Kolumby Białeckiej (1848-1887), Katowice 1993, AK 86 (1994) z. 512, s. 174-176.

 23. F. Dziuba, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Warszawa 1996, CzST XXIII-XXIV (1995-1996), s. 411-414.

 24. E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, Lublin 1994, CzST XXIII-XXIV (1995-1996), s. 414-415.

 25. K. Góźdź, Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna, Lublin 1996, CzST XXIII-XXIV (1995-1996), s. 409-411; tenże: AK 89 (1997) z. 530, s. 154-156.

 26. J. Łaski, K. Kościelecki, Jak się spowiadać? Rachunek sumienia z uwzględnieniem grzechów nietrzeźwości. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, Zakroczym 1995, QVP 5-6 (1996), s. 8.

 27. W. Orżewski, Elementy prawa w działalności wydawniczej – poradnik, Warszawa 1997, ZiE 1 (1997), s. 164.

 28. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Tom I: Od Epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1997; Tom II: Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994; Tom III: Od Mahometa do wieku Reform, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1997, ZiE 2-3 (1997), s. 152, 238, 248.

 29. J. Skrzypczak, Konstruowanie i ocena podręczników (podstawowe problemy metodologiczne), Poznań - Radom 1996, ZiE 3-4 (1997), s. 247.

 30. H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studia z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997, CzST XXV (1997), s. 242-244.

 31. M. Mokrzycki, La formazione sacerdotale nell’Arcidiocesi di Leopoli dei latini alla luce dei recenti documenti dopo il Concilia Vaticano II, Roma 1995, CzST XXV (1997), s. 245-246.

 32. W. Macko, Il carisma dell celibato dei laici e la sua incidenza nella loro vocazione alla santita), Varsaviae 1996, CzST XXV (1997), s. 246-249.

 33. J. Popławski, Kaspera Drużbickiego teologia krzyża, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, STV 36 (1998) nr 1, s. 251-253.

 34. M. Kaczmarek, Doskonałość życia kapłańskiego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Częstochowa 1997, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie 4 (1998), s. 197-200.

 35. J. Zielonka, Matka Maria Teresa Mistyczka i Charyzmatyczka naszych czasów, Częstochowa 1998, QVP 24 (1999), s. 8-9.

 36. W. Durda, Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Studium na podstawie pism ks. Michała Rękacza i publikacji miesięcznika “Apostolstwo Chorych” w latach 1930-1995, Tarnów 1998, CzST XXVI (1998), s. 245-247.

 37. W. Durda, Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Studium na podstawie pism ks. Michała Rękacza i publikacji miesięcznika “Apostolstwo Chorych” w latach 1930-1995, Tarnów 1998, s. 248.

 38. M. Sokołowski, L’esperienza personale degli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio come fondamento della direzione spirituale nell’Epistolario di san Claudio la Colombiere, Roma 1997, CzST XXVI (1998), s. 250-252.

 39. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 2 (w. XVIII-XIX), Lublin 1988, CzST XXVI (1998), s. 247-249.

 40. M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Kraków 1999, HD 251 (1999) nr 2, s. 151-153.

 41. S. Stanisława Bakalarz OP, Kontemplacja i działanie w życiu duchowym matki Kolumby Białeckiej, Kraków 1994, HD 251 (1999) nr 2, s. 154-156.

 42. M. Zawada OCD, Spadkobiercy ognistych rydwanów (pierwotny charyzmat Karmelu), Kraków 1998, 117, HD 69 (1999) nr 3, s. 155-156.

 43. Jan Paweł II o uniwersytetach, Miejsca Święte 11 (1999), s. 19.

 44. T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Warszawa 1998, ZiE 3 (1999), s. 200-201.

 45. Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie, red. J. Czartoszewski, J. Dołęga, Episteme 2 (1999), s. 209.

 46. A. Witko, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995, s. 200, Polonia Sacra 4 (1999), s. 265-269.

 47. M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1999, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 8.

 48. E. Podlez, W kręgu dobra i zła, Warszawa 1998, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 7.

 49. S. Sokołowski, Logika dla menadżerów, Warszawa 1999, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 7.

 50. “Zarządzanie i Edukacja” dwumiesięcznik, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 11.

 51. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, Warszawa 1999, t. 2, Warszawa 2000, w: Katalog 2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 3.

 52. H. Krzysteczko, Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi. Studium teologiczno-pastoralne, Kraków 1998, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999), s. 403-409.

 53. J. Nowak OFM, Osoba konsekrowana. Ślub czystości, t. 3, Lublin 1999, HD 70 (2000) nr 1, s. 182-183.

 54. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2, Warszawa 2000, ZiE 1 (2000), s. 159-160.

 55. Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie, red. J. Czartoszewski, J. Dołęga, Horyzonty wiary 11 (2000) nr 4, s. 88-90.

 56. M. Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1998, AK 143 (2000), s. 165-169.

 57. P. Ogórek OCD, Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1996, AK 134 (2000), s. 163-165.

 58. A.J. Nowak, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, CzST XXIX (2000), s. 329-331.

 59. W. Niewęgłowski, Moje msze, nie moje (1970-1995), Warszawa 1996, Seaculum Christianum 7 (2000) nr 2, s. 265-267.

 60. J. Machniak, Doświadczenie w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 1998, Polonia Sacra 6 (2000), s. 332-335.

 61. Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, red. W. Bołoz, G. Höver, Warszawa 2001, HD 4 (2001), s. 153-157.

 62. Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000), red. J. Sokołowski, Łomża 2000, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża 19 (2001), s. 506-508.

 63. T. Balewski, Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II “Reconciliatio et paenitentia”, Warszawa 2000, AK 136 (2001) z. 3 (513), s. 563-566.

 64. K. Kloskowski, Zasady – edukacja – testament, Episteme 11 (2001), s. 230.

 65. M. P. Krysiak, Średnie szkoły ogólnokształcące w Kolnie (1918-2000), Episteme 14 (2001), s. 263.

 66. W. Studencka, Podstawy i relacje w kierownictwie duchowym we współczesnym ujmowaniu zagadnień, Kraków 1999, Saeculum Christianum 7 (2001) nr 1, s. 267-272.

 67. T. Paszkowska, Integrująca rola Słowa, Lublin 2000, RT KUL 48 (2001) z. 5, s. 191-194.

 68. J. Machniak, Doświadczenie Boga w Tajemnicy Jego Miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 1999, RT KUL 48 (2001) z. 5, s. 194-198.

 69. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 1999, RT KUL 48 (2001) z. 5, s. 198-202.

 70. J. Gogola, Zasady wierności charyzmatowi założyciela, Kraków 1999, RT KUL 48 (2001) z. 5, s. 206-210.

 71. T. Fitych, Na tropach Świętego Józefa. Zestawienie polskiego piśmiennictwa z okresu XVII-XX wieku, Legnica 2001, Saeculorum Christianum 2 (2001), s. 251-254.

 72. A.J. Nowak OFM, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, ss. 250, CzST XXIX (2001), s. 335-337.

 73. A. Bartyzel, Cnoty teologalne w rozwoju życia mistycznego (Dynamizm cnót teologalnych Sługi Bożej Puli Zofii Tajber, Kraków 2000) Via consecrata 1 (2002), s. 58-61; tenże, Dynamizm cnót teologalnych w życiu sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, Kraków 2000, AK 139 (2002) z. 1, s. 198-202.

 74. Wielowymiarowość w myśli prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, red. T. Kowalewski, Łomża 2002, s. 140.

 75. Ks. Andrzej Witko, Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków 2001, ss. 304, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. III, Bielsko-Biała 2002, s. 604-606.

 76. Ks. J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Oszczeszów-Kalisz 2001, Życie Konsekrowane 4 (36) 2002, s. 112-113.

 77. Ks. B. Dziourach, Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Warszawa-Lwów 2001, Życie Konsekrowane 4 (36) 2002, s. 113-115.

 78. La spiritualitá di S. Francesco d’Assisi. Una trilogia di Fr. Thaddée Matura Vita Minorum, “Rivista di spiritualitá e formazione francescana abbi sempre misericordia” 5 (2002), s. 117-126.

 79. M. Sokołowski, Chrystocentryzm życia duchowego w rozumieniu św. Klaudiusza La Colombière’a, Warszawa 2002, Studia Bobolanum 3 (2002), s. 151-154.

 80. T. Matura OFM, Duchowość św. Franciszka z Asyżu a nasze problemy współczesne, Kraków 2000; tenże, św. Franciszek z Asyżu na nowo odczytany, Warszawa 2000; tenże, Płomienna nieobecność. Ku doświadczeniu Boga, Kraków 2001, AK 138 (2002) z. 2, s. 408-413.

 81. K. Bąk, Duchowość zakonna Anieli Róży Godeckiej (1861-1937), CzST XXX (2002), s. 363-369.

 82. J. Związek, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, CzST XXX (2002), s. 361-363.

 83. L. Gawor, O wielkości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002, Emaus 5 (2002), s. 19.

 84. A. Witko, Boża Tajemnica Miłosierdzia. Św. Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków 2002, s. 315.

 85. Od kosmologii do ekofilozofii, Epistame 22 (2002), s. 334.

 86. Święci Franciszek i Klara z Asyżu, Pisma, wydanie łacińsko-polskie, przekład polski K. Ambrożkiewicz OFMCap., Wprowadzenie historyczno-krytyczne i duchowe oraz indeksy: M. F. Becker OSC, Th. Desbonneis OFM, J. F. Godet, Th. Matura OFM, Kraków – Warszawa: Wydawnictwo “M”, 2002, AK z. 3, t. 140 (2003), s. 554-557.

 87. S. Suwiński, Duchowość Sióstr Pasterek. Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Pelplin 2002, Życie Konsekrowane 5 (2003), s. 108-111.

 88. Z. Grocholewski, kardinal, Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia. Katolicka univerzita v Ružomberku, 2002, s. 174, Studia Aloisiana. Rocenka Teologickiej fakulty Tarnawskiej univerzity, Bratislava 2003, s. 369-374. (prelozil Jan Hlavka); tenże: AK z. 3, t. 140 (2003), s. 545-551.

 89. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych, Wyd. Polihymnia, Lublin 2003, s. 352.

 90. 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Episteme 35 (2004), s. 432.

 91. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallotiego, Ząbki 2004, Ateneum Kapłańskie 143 (2004), s. 409-412; Życie Konsekrowane 4 (2004), s. 113-116

 92. 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Episteme 35 (2004), s. 432.

 93. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Jasna Góra z daleka, Ze studiów nad Sanktuarium Narodowym, Jasna Góra – Częstochowa 2004, CzST XXXII (2004), s. 364-365.

 94. E. Matulewicz, Świętość chrześcijanina według błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wyd. Księży Marianów, Warszawa – Lublin 2003, CzST XXXII (2004), s. 356-366.

 95. Matka Maria Teresa – Reguła Communio in Christo, Nasze Dzieła – Nasze Życie, 19 (2004) nr 2, s. 41-45.

 96. A. Tokarska, Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na podstawie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Lublin 2005, s. 312.

 97. Kultura religijna Kurpiowszczyzny, red. M. Ozorowski, Episteme 38 (2005), s. 314

 98. Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża, Episteme 23 (2005), s. 448.

 99. Brat Zenon Żebrowski – kurpiowski Apostoł Japonii, red. J. Aptacy, Episteme 48 (2005), s. 258.

 100. P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne. Poszukiwania teologiczne R. Garrigou – Lagrange, Poznań 2002, Życie Konsekrowane 21 (2005), s. 94-96.

 101. A. Zelek SAC, Czym jest świętość? Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Verona SAC, Apostolicum-Ząbki 2005, s. 376, CzST XXXIII (2005), s. 269-275.

 102. M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Libermanna, Bydgoszcz 2005, s. 288, CzST XXXIII (2005), s. 276-280.

 103. R. Czajkowska PDDM, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księdza Jakuba Alberione Założyciela Rodziny Paulińskiej, Bydgoszcz 2005, BDW Margrafsen S.C., s. 224, CzST XXXIII (2005), s. 281-286.

 104. A.J. Nowak, Psychologia eklezjalna, wyd. KUL, Lublin 2004, ss. 234, Życie Konsekrowane 1 (57) 2006, s. 106-109.

 105. F. Dermine, Mistycy i wizjonerzy, przeł. A. Mroczek, Warszawa 2006, Prodoks nr 5 (24), listopad-grudzień 2006, s. 83.

 106. A. Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 257; Życie Konsekrowane 3 (65) 2007, s. 98-100.

 107. M. Tatar, Świętość chrześcijanina, Sandomierz 2006, Życie Konsekrowane 2 (64) 2007, marzec-kwiecień, s. 111-113.

 108. Ocena pracy doktorskiej ks. R. Szczodrowskiego, kapłana Communio, Communio in Christo jako droga realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II, Nasze Dzieła, Nasze Życie, R. 21, nr 2, (02.08.2006), s. 45-47; tenże: Communio in Christo jako droga realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II, Nasze Dzieła, Nasze Życie, 1 (2007), s. 39.

 109. Ks. Cz. Parzyszek SAC, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007, s. 800.

 110. Ks. B. Zarański, Powrót do Boga założyciela Zmartwychwstańców, Wyd. Alleluja, Kraków 2007, s. 258.

 111. Leksykon duchowości franciszkańskiej, wyd. pol., przekł. i oprac. zbiorowe, red. Wacław Marcin Michalczyk OFM i in., Kraków, “M”, Warszawa: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej 2006, XXXII (VI), s. 2054, Przegląd piśmiennictwa teologicznego, Rok XIII, Nr 1 (25) Opole 2007, s. 20-22; tenże: Leksykon duchowości franciszkańskiej, Wyd. polskie, red. W.M. Michalczyk, zespół red. W.M. Michalczyk OFM, Z.M. Styś OFM, R. Wróbel OFMConv., K. Synowczyk OFMCap., Wydawnictwo M, Współwydawca: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Kraków-Warszawa 2006, kol. 2054 + s. XXXII, Studia Franciszkańskie, t. 17, Poznań 2007, s. 558-562.

 112. Rola świeckich w Kościele w świetle spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego, Bogdana Jańskiego i współczesnych wyzwań. Materiały z polsko-ukraińskiej konferencji naukowej z 15 maja 2007, red. E. Wilkowski, Chełm 2007, s. 178.

 113. Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. W. Guzewicz, Episteme 72 (2007), s. 252.

 114. Ks. S. Jasionek, Wychować człowieka. Osoba ludzka. Prawa człowieka. Wychowanie moralne, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, WAM, Kraków 2007, ss. 227, Życie Konsekrowane 2 (70) 2008, s. 113-118.

 115. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, t. 3, Warszawa 2000, ss. 398, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s.176-177.

 116. Ocena książki o Zdzisławie Borowcu [1975-1997], w: Brat Zdzisław Borowiec [1975-1997] postulant franciszkanów konwentualnych, red. R. Żmuda, Kielce 2008, s. 348-349.

 117. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II , Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008, s. 186.

 118. P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany z Norwich, Pomoc – Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009, s. 134; Życie Konsekrowane 2(76) 2009, s. 116-119; Niedziela nr 12, rok LII, 22. III. 2009, s. 22.

 119. T. Seweryn, Maryjny wymiar duchowości kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 324.

 120. J. Kiciński, CMF, Powołanie – Konsekracja – Misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła, Wyd. Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2008, Życie Konsekrowane 4(78) 2009, s. 98-102; tenże, Życie Konsekrowane 1(81) 2010, s. 106; tenże, Życie Konsekrowane 2(82) 2010, s. 118; tenże, Życie Konsekrowane 3(83) 2010, s. 109, tenże, Życie Konsekrowane 4 (84) 2010, s. 109; tenże, Wydanie drugie, Wrocław 2014, w: Życie Konsekrowane 1(105) 2014, s. 127; w: Życie Konsekrowane 3(107) 2014, s. 128.

 121. Antoni J. Nowak OFM, Osoba fakt i tajemnica, Rzeszów 2009, s. 224, “Życie Konsekrowane” 1(81) 2010, s. 99-103.

 122. Kard. Paul Josef Cordes, Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI, Wydawnictwo Jedność, Warszawa 2009, Collectanea Theologica, 4(2009), s. 209-216.

 123. W. Misztal, Duchowość chrześcijańska w świetle listów Pawłowych. Związki z Bogiem, Kraków 2010, ss. 417, Polonia Sacra, 26 (70), rok XIV ( XXXII), s. 333-337; tenże, w: Duchowość w Polsce 12(2010), red. M. Chmielewski, Lublin 2010, s. 307-310.

 124. L. Poleszak SCJ, Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), seria: Mistyka chrześcijańska 106, Wyd. Księży Sercanów, Kraków 2010, s. 414.

 125. Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea Azi, Universitat heute, Prefata de Andrei Marga, votum ingrijit de P. Friedrich Bechina si Monica Merutiu, Editura Fundatiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2010, ZiE nr 68-69, styczeń-kwiecień 2010, s. 245-257.

 126. Rozprawy doktorskie: D. Korcz, Misterium Paschalne w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism o. Piotra Semenenki CR, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rok XVI, nr 15-16 (2009-2010), Kraków 2010, s. 14, 16.

 127. O. Ł. M. Buzun OSPPE, Chrystus – centrum życia duchowego. Studium z teologii duchowości na podstawie pism św. Józefa Sebastiana Pelczara, seria: Mistyka polska 109, Wyd. “Paulinianum”, Jasna Góra Częstochowa 2011, s. 394.

 128. Z. E. Jankojć, English for the students of theology, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 348.

 129. Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi, red. ks. Norbert Pikuła, Wyd. WAM, Kraków 2011, ss. 536, Niedziela Nr 24, 12. VI. 2011, s. 32-33.

 130. G. Łęcicki, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 390.

 131. J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011, s. 434.

 132. J. Balemba SDB, W blasku Jasnej Góry. Kazania do Polaków ze szczytu jasnogórskiego. Nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 17-24 sierpnia 2011 r., Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, s. 11-13; tenże, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI, Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012, s. 79.

 133. Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, s. 302.

 134. G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012, s. 322.

 135. Patriotyzm Jana Pawła II w pracy doktorskiej Jana Jaworskiego, Dziennik Związkowy, Chicago, February 17-20, 2012, s. 4, 18-19 (USA).

 136. Recenzja książki “Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II”, Naród Polski-Polish Nation, No. 11, vol. CXXVI, November 1, 2012- 1 listopada 2012, s. 19 (USA).

 137. M. Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 362.

 138. Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. ks. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, s. 630.

 139. G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012, s. 322.

 140. M. Tatar, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume a, seria: Mistyka chrześcijańska 126, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 658.

 141. G. Matlak CFD, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 119, Wyd. AA, Kraków 2013, s. 362.

 142. S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013; Love changes the world, Communio in Christo, Vol. 18, No 1, May 2013, s. 14–17 (wersja angielska, wydanie niemieckie, Mechernich).

 143. W. Gałązka, Dziecięctwo duchowe w charyzmacie o. Anzelma Gądka, seria: Mistyka polska 131, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 452.

 144. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013, s. 114.

 145. H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s. 322.

 146. Die Biographie: Ein Buch der Hoffnung, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 14-16.

 147. Charisma der Liebe – Mutter Marie Therese und ihre Bedeutung fur die Kirche, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 17.

 148. Głosy na temat biografii, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 53.

 149. Z. E. Jankojć, English for a College Student of Theology Major, Warszawa 2014, s. 406.

 150. J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, seria: Mistyka polska 136, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 298.

 151. T. N. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1850-1901), seria: Mistyka polska 140, Prymasowskie Wydawnictwo “Gaudentium”, Gniezno 2014, s. 2.

 152. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

 153. W. Wyszowadzki, Opieka duszpasterska nad Polonią Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, Biblioteka Polonii, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin-Londyn 2015, s. 596.

 154. Tylko miłość pozostanie. Śpiewnik piosenek wykonywanych przez ks. Biskupa Antoniego Długosza. Muzyka T. Łękawa, teksty piosenek ks. S. Jasionek, red. S. Jasionek, Częstochowa 2016, s. 148.

 155. A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, seria: Mistyka polska 149, Kraków 2016, s. 450.

 156. Leksykon duchowości franciszkańskiej, drugie wydanie poszerzone, red. E. Kumka, Wydawnictwo M, Kraków-Warszawa 2016, s. XXXVIII.

 157. Leksykon duchowości franciszkańskiej, drugie wydanie polskie poszerzone, red. E. Kumka, Wydawnictwo M, Kraków-Warszawa 2016, Studia Franciszkańskie, t. 26, Poznań 2016, s. 424-427.

 158. A. Kacprzyk, Charyzmat duchowej rodziny w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera, Częstochowa 2017, s. 282.

 159. Anna Augustyn. Listy Matki, Wydawnictwo M, Kraków 2017, s. 286; tenże, Kraków 2018, s. 284.

 160. Miłość jest jedna. Księga pamiątkowa z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i rekolekcyjnej Józefa Augustyna SJ, red. W. Królikowski, Wyd. M, Kraków 2018, s. 400.

 161. Social and educationel dimension of culture, ed. M. Szajda, Szczecin 2018, s. 328.

 162. Studia Włocławskie, t. 20, Włocławek 2018, w: Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, t. 11, Częstochowa 2018, s. 503-508.

 163. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 1, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, Łódź 2019, s. 610.

 164. W. Bożek, Abyśmy byli ludźmi świętymi… Świętość chrześcijanina w nauczaniu Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, seria: Mistyka polska 154, Tarnów 2019, s. 254.

 165. A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, seria: Mistyka polska 157, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, Warszaw 2020, s. 274.

 166. M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945), seria: Mistyka polska 156, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2020, s. 284.

 167. Iwo Reweder (1699-1765) i jego Myśli Spisane przy Świetle Lampy, red. G. Rafiński, Gdańsk 2020, t. I, s. 118; t.II, s. 744.

 168. E. Cejzik, Listy, red. E. Wąsala, Warszawa 2021, s. 628.

 169. Frańciszkańska mądrość Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, Wyd: M, Kraków 2022, s. 495.

 170. Frańciszkańska mądrość Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, Wyd: Studia Frańciszkańskie 32,
  Poznań 2022, s. 394-399.