PRACE BADAWCZE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ DUCHOWOŚCI

 1. Duchowe odrodzenie w Europie Zachodniej i na ziemiach polskich XIX wieku, Częstochowskie Studia Teologiczne XXIII-XIV, 1995-1996, s. 287-318.

 2. Duchowe oblicze Europy w czasach Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja 1 (1999), s. 137-158.

 3. Duchowe oblicze chrześcijaństwa. Wielki Jubileusz chrześcijaństwa 2000, red. J. Dołęga, J. Sokołowski, S. Śledziewski, Episteme 12 (2001), s. 87-105.

 4. Duchowość integrująca Europę, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2001, s. 107-138.

 5. Przemiana Europy, Emaus 9 (2001), s. 8.

 6. Duchowa jedność Europy, w: Unia Europejska. Geneza – rozwój – perspektywy, red. J. Dołęga, Episteme 25 (2002), s. 101-117.

 7. Duchowość Kościoła Zachodniego, Rocznik Teologii Katolickiej, t. 1, Białystok 2002, s. 65-77.

 8. Duchowa jedność Europy w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Chrześcijańska Europa, red. S. Urbański, Warszawa 2003, s. 285-297.

 9. Duchowa jedność Europy w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego 10 (2002), s. 33-50.

 10. Europejczyk i chrześcijanin, Emaus 4 (2002), s. 8.

 11. Wspólne wartości Europy, Emaus 6 (2002), s. 8.

 12. Przemiana Europy, Emaus 9 (2002), s. 8.

 13. Duchowość pokoju w świetle świętości i globalizacji, w: Problematyka pokoju u papieży Jana XVIII i Jana Pawła II, red. J. Lewandowski, Ząbki 2004, s. 27-37.

 14. Duchowość w perspektywie jednoczącej się Europy, w: Nova et vetera polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 96-115.

 15. Duchowość nadziei przeciw duchowości lęku, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki, M. Słowińska, P. Szczur, t. 2, Lublin 2004, s. 137-147.

 16. Polska duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy, w: Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 2004, s. 293-303.

 17. Globalistyczna duchowość Europy, w: Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie, red. M. Chmielewski, TN KUL Lublin 2005, s. 307-324.

 18. Modlitwa w tradycji wschodniej, w: Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 2006, s. 123-134.

 19. Nadzieja dla Europy zrodzona z doświadczenia Miłosierdzia, w: Mistyka nadzieją Europy, red. A. Baran, Warszawa 2006, s. 17-42.

 20. Mistyka posłania miłości, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 231-250.

 21. Duchowość zmartwychwstańcza – szkołą duchowości polsko-europejskiej, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 127-134.

 22. Dążenie do świętości drogą do jedności Kościoła. Pojednanie katolicko-prawosławne w myśli Jana Pawła II, w: Między Wschodem i Zachodem. Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE, red. P. Marcinkowska, P. Gwiazda, Forum Młodych Dyplomatów, Warszawa 2006, s. 96-112.

 23. Chrześcijańska Europa – w poszukiwaniu nowej duchowości, Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno (Białoruś) 2010, s. 154-164.

 24. Chrześcijańska Europa – w poszukiwaniu nowej duchowości, w: W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, red. U. Cierniak, t. 1, Częstochowa 2010, s. 39-50.

 25. Nurty duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku, w: Duchowość seraficka, red. T. Płonka, seria: Biblioteka Honoratiana, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym 2010, s. 155-174.