PRACE BADAWCZE DOTYCZĄCE DUCHOWOŚCI I MISTYKI
EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE WIELKICH POSTACI EUROPY

 1. Duchowość Matki Teresy z Kalkuty, Collectanea Theologica 58 (1988) fasc. 2, s. 85-87.

 2. Istota życia zakonnego według założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Collectanea Theologica 59 (1989) fasc. 1, s. 71-81.

 3. Ascetyczny i mistyczny wymiar zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, Ateneum Kapłańskie 83 (1991) z. 494, s. 31-42.

 4. Pojęcie odosobnienia w doktrynie mistycznej mistrza Eckharta, Studia Theologica Varsaviensa 29 (1991) nr 2, s. 125-136.

 5. Medytacja według św. Jana od Krzyża, Ateneum Kapłańskie 86 (1994) z. 510, s. 269-282.

 6. Wspólnota zakonna miejscem życia braterskiego w miłości w świetle Adhortacji “Vita consecrata” Jana Pawła II, w: Dar życia konsekrowanego, pr. zb., red. E. Nieradka, S. Haręzga, Rzeszów 1995, s. 57-73; tenże: Życie Konsekrowane 11 (1996) nr 3, s. 53-62.

 7. Duchowość pracy ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II, Zarządzanie i Edukacja 2 (1998), s. 173-194.

 8. Cywilizacja miłości w nauczaniu Jana Pawła II, w: Solidarni z nauczaniem Jana Pawła II, pr. zb., red. J. Dołęga (seria: Episteme 1, 1999), Olecko 1999, s. 31-45.

 9. Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina wskazane przez Jana Pawła II na progu trzeciego tysiąclecia, w: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, pr. zb., red. ks. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 101-112; tenże: w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Księga Pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Dominika Widera OCD, red. ks. J. Machniak, o. J. Gogola, Kraków 1999, s. 49-65.

 10. Nauczanie Jana Pawła II o uniwersytetach, Zarządzanie i Edukacja 6 (1999), s. 174-193.

 11. Wiara i rozum – wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła II “Fides et ratio”, Zarządzanie i Edukacja 2 (1999), s. 163-196.

 12. Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem, pr. zb., red. J. Gogola OCD, Kraków 2000, s. 95-112.

 13. Mistyka przyszłością człowieka Trzeciego Tysiąclecia (Jan Paweł II), Ateneum Kapłańskie 134 (2000), s. 6-18.

 14. Pedagogia Jana Pawła II, Zarządzanie i Edukacja 1 (2001), s. 113-131.

 15. Teologiczne elementy mistyki Anioła Ślązaka, Arkadia Pismo Katastroficzne 9/10(2001), 53-66; tenże, Częstochowskie Studia Teologiczne XXIX (2001), s. 155-156.

 16. Droga świeckich do świętości według św. Franciszka Salezego i bł. Jerzego Matulewicza, w: Zaufać Bogu i człowiekowi. Książka dedykowana pośmiertnie w hołdzie śp. Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Sikorskiemu, red. S. Skobel, Łódź 2002, s. 292-301.

 17. Nowa duchowość mistyczna w świetle “Novo Millenio ineunte” Jana Pawła II, w: Wypłyń na głębię! Z listem apostolskim “Novo Millenio ineunte”, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2002, s. 72-84.

 18. Przez Jezusa do Maryi w poezji mistycznej św. Efrema, Częstochowskie Studia Teologiczne XXX (2002), s. 195-214.

 19. Dzieju didziu śventuju didybe: śv. Pranciśkus Salezas Ir pal. Jurgi Matulaitis, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 92-103 (Litwa).

 20. Mistyka w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Servo Veritatis, red. S. Koperek, S. Szczur, Kraków 2003, s. 617-629.

 21. Pal. Jurgis Matulaistis – didvi Dieve dabartiniais laikavi, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 111-120 (Litwa).

 22. Pasaulienciu kelias i śventurną pagaj śv. Pranciśku Salezą ir pal. Jurgi Matuiti, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 31-41 (Litwa).

 23. Różaniec drogą do świętości w świetle Rosarium Virginis Mariae Jana Pawła II, Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 77 (2003) nr 4, s. 266-277.

 24. Duchowość błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, Saeculum Christianum 11 (2004) nr. 1, s. 131-142.

 25. Duchowość pokoju w świetle świętości i globalizacji, w: Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, red. J. Lewandowski, Ząbki 2004, s. 27-37.

 26. The Mystical Aspects in the Life of St. Faustina Kowalska, Compact disc, Produced by: The Catholic Resource Center 877.526.2151 (2004 USA).

 27. Mistyka drogą św. Pawła od Krzyża, “Zachować żywą pamięć o męce Jezusa”, Materiały z konferencji poświęconej duchowości św. Pawła od Krzyża, pr. zb., red. W. Linke, M. Miotek, Kielce 2004, s. 31-42.

 28. Wielki Bogiem na współczesne czasy bł. Jerzy Matulewicz, w: “W tym, który mnie umacnia”. Księga Pamiątkowa ku czci J. E. Ks. prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku, red. J. Zabielski, Białystok 2004, s. 89-97.

 29. Świętość chrześcijanina według nauczania Jana Pawła II, w: Jan Paweł II Wielki, Episteme 50 (2005), s. 403-416.

 30. Duchowość wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – Mistrz duchowy, pr. zb., red. M. Chmielewski, seria: Homo meditans, t. 27, Lublin TN KUL 2006, s. 127-138.

 31. Mistyczny wymiar encykliki “Deus caritas est” Benedykta XVI, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, pr. zb., red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 311-324.

 32. Czy jest możliwa mistyka w buddyzmie?, w: Ku Bogu obecnemu w duszy. Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, red. S. Niziński, seria: Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich, Poznań 2007, s. 69-83.

 33. Teologia miłości według encykliki Benedykta XVI, w: Deus caritas est. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI, Warszawa 7 października 2006 r., Wyd. Caritas Polska, Warszawa 2007, s. 137-153; w j. angielskim: The theology of love according to the Encyclical of Benedict XVI, tamże, s. 155-170.

 34. Teologia ubóstwa w ujęciu bł. Teresy z Kalkuty, Częstochowskie Studia Teologiczne XXXV-XXXVI, 2007-2008, s. 215-230.

 35. Pedagogia Jana Pawła II, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s. 152-169.

 36. Wiara w życiu duchowym według św. Jana od Krzyża, w: Wiara i rozum człowieka XXI wieku, Międzyzakładowe sympozjum naukowe, Częstochowa, 25 październik 2008 r., red. ks. A. Kowalski, Częstochowa 2008, s. 91-105.

 37. Duchowość chrześcijanina w nauczaniu Benedykta XVI podczas pielgrzymki w Polsce, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 243-256.

 38. Pasja Jezusa w życiu mistycznym Marii Teresy Linssen, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 223-240; tenże, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 135-154; tenże, Passion Jesu im mystischen Leben von Mutter Marie Therese, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 229-262.

 39. Krzyż w duchowości św. Bonawentury, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 279-290.

 40. Modlitwa szkołą nadziei według encykliki “Spe salvi” Benedykta XVI, Częstochowskie Studia Teologiczne XXXVII (2009), s. 33-43.

 41. Mistyka miłości według encykliki Benedykta XVI “Deus Caritas est” z uwzględnieniem mistyki miłości posłania św. Faustyny, s. Leonii Nastał i s. Roberty Babiak, Studia Theologica Grodnensia III/2009, s. 87-98 (streszczenie w j. rosyjskim i angielskim), Białoruś.

 42. Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja, w: Nauki humanistyczne i sozologia. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. J. W. Czartoszewski, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 601-611.

 43. Duchowość młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Jestem tylko wędrowcem… W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 193-207.

 44. Erfahrungs – Und Sendungsmystik bei Mutter Marie Therese, w: Eine neue Mystik der Liebe fűr Unsere Zeit, 26. Ordenssgedenktag der Grundung der Communio in Christo, am 27. November 2010, Mechernich 2010, s. 20-38; tenże, Mistyka przeżyciowa i mistyka przesłania Matki Teresy Linssen, Communio in Christo, Rocznik 26, nr 1, kwiecień 2011, s. 30-40; tenże, S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 171-186; tenże, Erfahrungs – und Sendungsmystik bei Mutter Marie Therese, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 291-324.

 45. Duchowość św. Damiana de Veuster, w: Święty Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Wyd. Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2011, s. 64- 94; tenże, w języku angielskim: “St. Damien de Veuster’s spirituality”, tamże, s. 65-95.

 46. Nadzwyczajny charyzmat Matki Marii Teresy istotą Nowej Ewangelizacji, Communio in Christo, rocznik 27, nr 2, listopad 2011, s. 20-25.

 47. Życie mistyczne św. Gemmy Galgani, Słowo Krzyża 6 (2012), s. 198-209.

 48. Prophet of the New Evangelization, Communio in Christo, vol. 16, No. 1, May 2012, s. 10 – 13 (wersja angielska).

 49. Duchowość wychowania w świetle myśli bł. Jana Pawła II z uwzględnieniem Listu apostolskiego “Parati semper” do młodych całego świata, w: Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, s. 137-149.

 50. Wiara w życiu duchowym chrześcijanina, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 9 – 14; tenże, The faith in the christians spiritual life, Communio in Christo, vol. 18, No 1, May 2013, s. 8 -13 (wersja angielska, wyd. niemieckie, Mechernich).

 51. Idea uniwersytetu w myśli Jana Pawła II, Communio 2 (182), Rok XXX III ( 2013), s. 96-115.

 52. Rola wyższych uczelni katolickich z perspektywy pontyfikatu Jana Pawła II (opr.), w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, s. 146-151.

 53. Jan Paweł II: promotor nauki i człowiek dialogu (opr.), w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, s. 151-155.

 54. Duchowość islamu, w: Veritati et Caritati, t. 2, Kościół i religie niechrześcijańskie, Częstochowa 2014, s. 585-600.

 55. Wielkość życia i nauczania bł. Bolesławy Lament, w: Religia a społeczeństwo 8, red. B. Starościenko, G. Dieczenko, Mohylewski Państwowy Uniwersytet im. A. Kuleszowa, Mohylewski Państwowy Obwodowy Instytut Rozwoju Wykształcenia, Mohylew 2014, s. 122-124 (Białoruś, j. rosyjski).

 56. Encyklika “świętości społecznej” papieża Franciszka, Studia Theologica Grodnensia, t. 8, Grodno 2014, s. 19-28 (Białoruś).

 57. Życie konsekrowane i życie mistyczne według nauczania papieża Franciszka i Matki Marii Teresy Linssen, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 10-22 (Niemcy).

 58. 30. Rocznica założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 38-42 (Niemcy).

 59. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44 (Niemcy).