POWOŁANIE SERII WYDAWNICZYCH

Mistyka polska i mistyka chrześcijańska

 1. P. P. Ogórek OCD, Czym jest świętość w teologii życia wewnętrznego Tomasza Mertona, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1982.

 2. P. P. Ogórek OCD, Życie modlitwy w nauce św. Teresy od Jezusa, Warszawa 1984.

 3. S. Urbański, Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, Warszawa 1988.

 4. P. P. Ogórek OCD, Przy stole słowa Bożego. Okres Bożego Narodzenia i Wielkanocy, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1989.

 5. P. P. Ogórek OCD, Przy stole słowa Bożego. Okres zwykły, cz. 2, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1989.

 6. P. P. Ogórek OCD, Przy stole słowa Bożego. Najświętsza Maryja Panna i święci, cz. 3, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1989.

 7. S. Urbański, I. Werbiński, Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1992.

 8. P. P. Ogórek OCD, Duchowość liturgiczna, Poznań 1993.

 9. S. Urbański, Polska teologia życia mistycznego (1914-1939), Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1995.

 10. P. P. Ogórek OCD, Mistyka według T. Mertona, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1996.

 11. S. Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.

 12. M. Szymula, Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka Polska, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1992.

 13. S. Urbański, Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 14. J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Tygodnik Katolicki “Niedziela”, Częstochowa 1999.

 15. K. Dyrek SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.

 16. P. P. Ogórek OCD, Mistrz Jan Eckhart a święty Jan od Krzyża, seria: Mistyka chrześcijańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1999.

 17. P. P. Ogórek OCD, Szafarstwo sakramentu pokuty, Poznań 1999.

 18. P. P. Ogórek OCD, Teologia życia duchowego, cz. 1. Natura i środki doskonałości chrześcijańskiej, Warszawa 1999 (mała poligrafia).

 19. P. P. Ogórek OCD, Teologia życia duchowego, cz. 2. Rozwój chrześcijańskiej doskonałości. Duchowość różnych stanów, Poznań 1999.

 20. S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999.

 21. S. Urbański, Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914-1939), Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999.

 22. Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999.

 23. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), cz. I, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 24. Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1999.

 25. Uniwersytety w nauczniu Jana Pawła II (1989-1999), cz. II, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 26. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskeigo, Warszawa 2000.

 27. S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna ADAM, Warszawa 2000.

 28. E. Matulewicz, Teologia modlitwy według bł. Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000.

 29. Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.

 30. J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Kalisz 2001.

 31. P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne według Grzegorza Wielkiego, Wydawnictwo “Neriton”, Warszawa 2001.

 32. K. J. Bąk, Duchowość zakonna Anieli Róży Godeckiej (1861-1937), Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Częstochowa 2001.

 33. B. Dziurach CSsR, Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Warszawa – Lwów 2001.

 34. W trosce o Kościół i Naród, red. S. Urbański, Warszawa 2001.

 35. P. P. Ogórek OCD, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, seria Mistyka Chrześcijańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

 36. P. P. Ogórek OCD, Teologiczno–biblijne fundamenty modlitwy w Karmelu, Wydawnictwo “Carmelitanum”, Poznań 2002.

 37. P. P. Ogórek OCD, Teologia modlitwy, Wydawnictwo “Carmelitanum”, Poznań 2002.

 38. Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

 39. Duchowość Polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku, red. S. Urbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

 40. Duchowość współczesnego Kościoła, red. S. Urbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

 41. S. Suwiński, Duchowość Sióstr Pasterek. Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej, Wydawnictwo “Bernardinum”, Pelplin 2002.

 42. Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), red. J. Dołęga, A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula, Wydawnictwo Wszechwiedzy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002.

 43. S. Urbański, Misticzeskij mir duha, tł. L. Michalik, A. Szczupał CSsR, Grodneskaja Rimsko-Katoliczeskaja Eparchia, Grodno 2002.

 44. P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne. Poszukiwania teologiczne Reginalda Garrigou-Lagrange’a, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, Studia i Materiały 47, Poznań 2002.

 45. Leksykon Mistyki, red. P. Dinzelbacher, red. polskiego uzupełnienia S. Urbański, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2002.

 46. Duchowość franciszkanów świeckich, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2002.

 47. Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Warszawa 2002.

 48. S. Urbański, Duchowość zmartwychwstańcza, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003.

 49. A. Szczupał CSsR, Formacja życia duchowego. Studium na podstawie myśli głównych teologów Zgromadzenia Redemptorystów przełomu XIX i XX wieku, Grodzieńska Diecezja Rzymsko – Katolicka, Grodno 2003.

 50. Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2003.

 51. S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2003.

 52. Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w latach 1999-2002, red. S. Urbański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.

 53. Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, seria Mistyka Chrześcijańska, red. S. Urbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.

 54. S. Urbański, Słownik polskich świętych, Yorba Linda 2003.

 55. M. Wesołowski, Świętość żołnierza w nauczaniu Biskupa Polowego Józefa Gawliny, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.

 56. E. Matulewicz, Świętość chrześcijanina według błogosławionego Jerzego Matulewicza, Studia Marianorum 6, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa - Lublin 2003.

 57. Powołani. Wybrani. Wierni, red. A. Baran OFM Cap., Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Warszawa 2003.

 58. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Wydawnictwo “Apostolicum”, Warszawa 2004.

 59. Światła miłosierdzia, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2004.

 60. Świadkowie polskiej duchowości, red. S. Urbański, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Warszawa 2004.

 61. Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2004.

 62. S. Urbański, H. Noga, Żywoty polskich świętych. Live sof the polish saint, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2004.

 63. W. Brodziak, Trynitarny wymiar życia duchowego w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1988, Wydawnictwo Diecezjalne w Ełku, Ełk 2004

 64. A. Oberstar, Świętość chrześcijanina w nauczaniu arcybiskupa Antona Bonaventury Jegliča, Oficyna Wydawnicza “ŁośGraf”, Warszawa 2004.

 65. L. Kowalewski, Zjednoczenie mistyczne według Jana Van Ruysbroecka, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2004.

 66. “Zachować żywą pamięć o męce Jezusa”. Materiały z konferencji poświęconej duchowości św. Pawła od Krzyża, red. W. Linke, M. Miotek, Wydawnictwo “Jedność”, Kielce 2004.

 67. T. Kotlewski, Z serca hojnym i rozpalonym Miłością. O mistyce ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2005.

 68. M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Liebermanna, Bydgoski Dom Wydawniczy “Margrafsen”, Bydgoszcz 2005.

 69. Eucharystia skarbem Rodziny Honorackiej, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Zakroczym 2005.

 70. Oblicza sprawiedliwości, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Zakroczym 2005.

 71. A. Zelek SAC, Czym jest świętość. Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP, ks. Eugeniusza Werona SAC, Wydawnictwo “Apostolicum”, Ząbki 2005.

 72. T. K. Szałkowska ZSJM, Tajemnica Miłosierdzia. Stulecie urodzin św. Faustyny Kowalskiej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2005.

 73. P. P. Ogórek OCD, Duchowość laikatu, Warszawa 2006 (mała poligrafia).

 74. M. Tatar, Świętość chrześcijanina, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2006.

 75. Mistyka nadzieją Europy, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.

 76. Duchowa terapia osób uzależnionych, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.

 77. S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006.

 78. S. Urbański, Jan Paweł Wielki, John Poul II The Great, Juan Pablo El Grande 1978-2005, Judio, 3 May 2006.

 79. H. Krowicki, W służbie Najświętszych Serc. Duchowość Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Studium teologiczne na podstawie pism założycieli o. Marii – Józefa Coudin (1768 – 1837) i Matki Henryki Aymer (1767 – 1834) oraz dwóch pierwszych generałów: o. Rafaelo Bonami (1837 – 1853) i o. Euthymie Rouchoure (1853 – 1869), Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2006.

 80. Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran OFM Cap, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.

 81. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 82. W. Sugier, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2007.

 83. S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2007.

 84. J. Błażejak, Miłość w ujęciu Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, Drohiczyn 2007.

 85. B. Kozioł, Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz… Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Wydawnictwo “Hlondianum”, Poznań 2008.

 86. Gorzkie Żale przybywajcie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.

 87. Mistyka służby. Sympozjum o słudze Bożej Siostrze Marcie Wieckiej SM, red. s. J. Wątroba SM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008.

 88. W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa, red. S. Urbański, A. Baran, W. Gałązka, P. Gwiazda, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.

 89. Między Wschodem a Zachodem. Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE, red. P. Marcinkowska, ks. P. Gwiazda, Forum Młodych Demokratów, Warszawa 2008.

 90. W. Przybyło, Duchowość zakonna. Studium w świetle pism założycielki św. Marii de Mattias i dokumentów Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Legnica 2008.

 91. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008.

 92. Krzyżu święty nade wszystko, red. S. Urbański, J. Śmigiera CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008.

 93. Duchowość krzyża, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

 94. Duchowość chrześcijańska, red. W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

 95. “Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, red. E. Krawiecka, S. Urbański, W. Gałązka, Fundacja AFM “Nasza Droga”, Warszawa 2009.

 96. S. Kowalik, Świętość chrześcijanina w nauczaniu św. Maksymiliana Marii Kolbego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2011.

 97. D. Korcz, Misterium Paschalne w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism o. Piotra Semenenki CR, Wydawnictwo Zmartwychwstańców “Alleluja”, Warszawa 2009.

 98. S. Szelągowski, Świętość żołnierza, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2009.

 99. J. Zielonka, Duchowość Zakonu “Communio in Christo” na podstawie życia i pism mistycznych założycielki Marii Teresy Lissen (1927-1994), Wydawnictwo św. Jacka, Częstochowa 2009.

 100. W. Gałązka, Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński , Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

 101. Servire Deo et hominibus, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

 102. K. Czyżyk, Duchowość apostolska świeckich. Studia na podstawie piśmiennictwa bł. Honorata Koźmińskiego, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2010.

 103. Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

 104. Mistyka polska, red., S. Urbański W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

 105. S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

 106. L. Poleszak, Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Wydawnictwo Księży Sercanów “Dehon”, Kraków 2010.

 107. Święty Damian z Molokai - człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.

 108. Bp J. Szamocki, Co czynić by On nas zdobył? Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim “Misjonarzy Królewskości Chrystusa” na podstawie pism Gabriela Mercola (1971–1991), Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2010.

 109. O. Ł. M. Buzun, Chrystus - centrum życia duchowego. Studium z teologii duchowości na podstawie pism św. Józefa Sebastiana Pelczara, Wydawnictwo “Paulinianum”, Jasna Góra, Częstochowa 2011.

 110. Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Dubel, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Warszawa – Łódź 2010.

 111. R. M. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

 112. Jestem tylko wędrowcem… W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. E. Krawiecka, W. Gałązka, S. Urbański, Fundacja AFM “Nasza Droga”, Warszawa 2010.

 113. “To jest droga, idźcie nią!”. Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2011.

 114. “Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej), red. S. Urbański, Wł. Gałązka, K. Z. Dubel, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Warszawa - Sosnowiec 2011.

 115. Św. Józef Sebastian Pelczar, O mistyce, opr. S. Urbański, Ł. Buzun, Częstochowa, Kraków, Warszawa 2012 (mps, arch. własne).

 116. J. Kołak, Świętość chrześcijanina w nauczaniu Episkopatu Polski (1945- 2005), Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 117. “Tam wstępują pokolenia…” (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, Wydawnictwo Fundacja AMF “ Nasza Droga”, Warszawa 2011.

 118. Świętość chrześcijanina, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.

 119. R. Czajkowska, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księdza Jakuba Alberione, Założyciela Rodziny Paulińskiej, Wydawnictwo MAGRAFSEN, Bydgoszcz 2012.

 120. S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2013.

 121. G. Matlak CFD, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorata Koźmińskiego, Wyd. AA, Kraków 2013.

 122. Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.

 123. A. Baran OFM Cap., Duchowa mistrzyni braci, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2013.

 124. L. Nowakowski, Świętość harcerza, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012.

 125. A. Baran OFM Cap, Czerpiąc ze Źródła. Rekolekcje dla Sióstr Służek, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2012.

 126. “Uczę się ciebie człowieku…” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. E. Krawiecka, W. Gałązka, S. Urbański, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2012.

 127. M. Tatar, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume a, seria: Mistyka chrześcijańska 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2013.

 128. R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013.

 129. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013; tenże, Wydanie drugie, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015.

 130. H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013.

 131. W. Gałązka, Dziecięctwo duchowe w charyzmacie o. Anzelma Gądka, Wyd. UKSW, Warszawa 2013.

 132. Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

 133. Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

 134. “Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2013.

 135. Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca, red. M. Tatar, Sandomierz 2014.

 136. J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2014.

 137. E. Korbut, Duchowość Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w świetle pism Założycielki – bł. Bolesławy Lament i dokumentów Zgromadzenia, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2014.

 138. K. Nasiłowski, Namaszczone dłonie. Kapłaństwo w nauczaniu biskupa Jana Wiktora Nowaka, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2014.

 139. S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa- Warszawa-Mechernich 2014.

 140. T. N. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1850-1901), Prymasowskie Wydawnictwo “Gaudentinum”, Gniezno 2014.

 141. J. Paciorek, Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenko CR, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Biblos”, Tarnów 2014.

 142. S. Zalewski, Bóg a pełnia człowieka. Rozwój życia mistycznego chrześcijanina w dynamicznym procesie oczyszczeń według św. Jana od Krzyża, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2015.

 143. S. Urbański, Mistyka przeżyciowa kobiet, Wydawncitwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.

 144. J. Kołak, Życie duchowe w codzienności, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015.

 145. Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, t. 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

 146. Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, t. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

 147. S. Urbański, Wszystko mi mówi o Jego Miłosierdziu. Świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016.

 148. S. Urbański, W szkole świętości, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016.

 149. A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2016.

 150. Duchowość wczoraj i dziś, red. L. Smoliński, Wyd. SPES, Kraków 2017.

 151. Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej, Wyd. UKSW, Warszawa 2017.

 152. S. Urbański, Mistyczki niepodległej Polski 1918-2018, Przesłanie Jezusa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2018.

 153. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 1, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, Łódź 2019.

 154. W. Bożek, Abyśmy byli ludźmi świętymi… Świętość chrześcijanina w nauczaniu Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Tarnów 2019.

 155. S. Urbański, Ł. Białk, Świętość w codzienności według Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2020.

 156. M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2020.

 157. A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, Warszawa 2020.

 158. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, t. 2, Łódź 2021.

 159. S. Wąsik, Formacja duchowa chrześcijanina w rekolekcjach kardynała Carlo Martiniego, Kraków 2021 ( w druku).

 160. S. T. Szałkowska, Obraz Boga Niewidzialnego, Łódź 2021.

Duchowość Europy, UKSW

 1. S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

 2. Polska myśl duchowa, red. W. Grzeszczuk, W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

 3. S. Urbański, Polska szkoła duchowości. Szkoła zmartwychwstańcza, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

 4. S. Urbański, Mistycy w Kościele, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

 5. Duchowość w dobie nowej ewangelizacji, red. M. Tatar, Sandomierz 2016.

 6. Duchowość w kulturze wielkiego miasta, red. M. Tatar, Sandomierz 2018.

Edukacja w nauczaniu Kościoła,
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

 1. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom I (1978-1988), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 2. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom II (1989-1999), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 3. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 4. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 5. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 6. Jan Paweł II o nauce, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 7. Jan Paweł II do polskich uczonych (1978-2005), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 8. Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, opr. J. Grabowski, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 9. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011; tenże, Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, Warsaw, the 1 st May 2011.

 10. Odpowiedzialność ludzi nauki…Wykłady inauguracyjne 2011/2012. Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 11. Jan Paweł II do polityków (1978-2005), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 12. Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012.

 13. Odpowiedzialność polityków za…, Wykłady inauguracyjne 2012/2013 Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012.

 14. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2013.

 15. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work YMER research, inspirations (red.), The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New culture of work, Warsaw 2014 (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”).

 16. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER, Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014.

 17. Jan Paweł II do pracowników, (red.), Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 18. Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

Jański – ku przyszłości, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej,
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

 1. S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa 2006.

 2. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, (red.), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 3. J. Neumann, Bogdan Jański i jego dzieło, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa 2010.

 4. Program Roku Jańskiego, Warszawa, 17 lutego 2010.

 5. Ku zmartwychwstaniu narodu…Wykłady inauguracyjne 2010/2011, red. W. Gałązka, Z. Prusiński, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok Jańskiego, Warszawa 2010.