ORGANIZACJA SYMPOZJÓW NAUKOWYCH,
KONFERENCJI NAUKOWYCH, SESJI PANELOWYCH

Sympozja zorganizowane na ATK - UKSW, Warszawa

 1. “Modlitwa w życiu chrześcijańskim”, Konferencja ogólnopolska, ATK (01.03.1983).

 2. “Charakterystyczne rysy duchowości polskiej na przykładzie błogosławionych – Alberta Chmielowskiego, Rafała Kalinowskiego i Urszuli Ledóchowskiej”, Konferencja ogólnopolska, ATK (10-11.11.1983).

 3. “Polscy święci naszych czasów”, Konferencja wydziałowa, ATK (12.11.1984).

 4. “W kręgu życia i myśli współczesnych mistrzów duchowości chrześcijańskiej”, Konferencja ogólnopolska, ATK (12-13.10.1984).

 5. “Liturgia źródłem świętości”, Konferencja wydziałowa, ATK (16.11.1985).

 6. “Ku świętości – w duchu odnowy soborowej”, Konferencja ogólnopolska, ATK (14-15.11.1985).

 7. “Eucharystia w centrum duchowości chrześcijańskiej”, Konferencja ogólnopolska, ATK (28-29.10.1986).

 8. “Duchowość zakonna i kapłańska”, Konferencja ogólnopolska, ATK (18.11.1986).

 9. “Duchowość kard. Stefana Wyszyńskiego”, Konferencja ogólnopolska, ATK (15.11.1987).

 10. “Przyjdź, Światłości sumień” – Doświadczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim, Konferencja ogólnopolska, ATK (27-28.10.1987).

 11. “Duch Święty w życiu wewnętrznym chrześcijanina”, Konferencja ogólnopolska, ATK (26.10.1988).

 12. “Kierownictwo duchowe w życiu chrześcijańskim”, Konferencja ogólnopolska, ATK (19.10.1990).

 13. “Eucharystia centrum duchowości”, Konferencja ogólnopolska, ATK (12.11.1993).

 14. “Nowa ewangelizacja Europy”, Wydział Teologiczny, ATK (07.12.1993).

 15. “Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem”, I Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki, ATK (23.04.1998).

 16. “Nowe religie-nowe duchowości”, Konferencja ogólnopolska, 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości – sesja jubileuszowa, ATK (28.04.1999); por. S. Urbański, Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Zarządzanie i Edukacja 3 (1999), s. 213.

 17. Sesja naukowa “Kryzys cywilizacji a cywilizacja miłosierdzia głoszona przez bł. Faustynę nadzieją Europy”, Konferencja ogólnopolska, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (12.04.2000).

 18. Milenijne Sympozjum Duchowości: ” Duchowość Europy,” Konferencja ogólnopolska, UKSW (10.05.2000).

 19. “Świecki Instytut Kapłański “Prado” i charyzmat jego założyciela bł. ks. Antonie Chevriera”, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (29.05.2000).

 20. “Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – 20 lat Kościoła w Polsce w okresie posługi prymasowskiej Kardynała Józefa Glempa”, UKSW (25.04.2001).

 21. “Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego”, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa (04.05.2001).

 22. “Duchowość kapłańska i zakonna Trzeciego Tysiąclecia”, Konferencja ogólnopolska, UKSW(09.05.2001).

 23. Konferencja jubileuszowa poświęcona pracy naukowej ks. prof. Władysława Kubika: “Ks. prof. Władysław Kubik SJ katechetyk, dydaktyk i autor podręczników”, UKSW (16.05.2001).

 24. “Duchowość współczesna Kościoła”, 185 rocznica Wydziału Teologicznego, UKSW (16.05.2002).

 25. Sesja panelowa: “Szukając ducha europejskiego”, Studium Duchowości Europejskiej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Klub “Civitas Christiana”, Elbląg (24.10.2001).

 26. “Kult świętych w postmodernistycznym świecie”, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (10.04.2002).

 27. “Duchowość współczesnego Kościoła”, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (15.05.2002).

 28. “Miłości pragnę nie krwawej ofiary”, sympozjum poświęcone bł. J. Matulewiczowi z racji 100 rocznicy doktoratu, w 75 rocznicę śmierci i 15 rocznicy beatyfikacji, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, UKSW (23.10.2002).

 29. “Wokół koncepcji globalizacji”. I Jesienne Spotkanie Teologiczne, UKSW (04.11.2002).

 30. “Wsparcie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez niepubliczne placówki dziennego pobytu”, otwarcie i podsumowanie sympozjum, Sekcja Teologii Duchowości, Zgromadzenie Księży Michaelitów, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. UKSW (13.11.2002).

 31. “Promocja rodziny w Polsce ze strony Kościoła i państwa po roku 1980”, Wydział Teologiczny, UKSW (17-18.11.2002).

 32. “Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Konferencja ogólnopolska, Warszawa (15.02.2003).

 33. “Światła miłosierdzia w duchowości błogosławionych Rodziny Honorackiej”, Konferencja ogólnopolska, UKSW (29.04.2003).

 34. “Polska proza mistyczna i poezja,” we współpracy z Akademią Podlaską, Konferencja ogólnopolska, UKSW (05.06.2003).

 35. “Zachować żywą pamięć o Męce Pańskiej – 80 lat charyzmatu św. Pawła od Krzyża w Polsce”, słowo wstępne, współorg., UKSW (26.11.2003).

 36. Sympozjum międzynarodowe “Życie i duchowość m. Teresy z Kalkuty”, Ambasada Albanii, Uniwersytet z Tirany, UKSW (14.10.2003).

 37. “Duchowość chrześcijańska w świetle globalizacji i ekologii”, Konferencja ogólnopolska, UKSW (29.10.2003).

 38. Sympozjum jubileuszowe poświęcone pracy naukowej ks. prof. dr hab. Stanisława Mędali, wręczenie Księgi pamiątkowej, UKSW (25.05.2004).

 39. Konferencja z okazji jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Jana Pryszmonta. “Implikacje moralne Theosis”, współorganizator, UKSW (10.05.2004).

 40. Sympozjum “New Age – zagadnienie i implikacje”, współorganizator, UKSW (01.06.2004).

 41. I Międzynarodowa Konferencja: “Drogi i bezdroża kultury chrześcijańskiej Europy”, Akademia im. Jana Długosza, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Częstochowa (04-5.06.2004).

 42. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne “Przestrzeń zawierzenia Maryi w trzecim tysiącleciu”, współorganizator; Srebrny Jubileusz I Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę, Jasna Góra, Częstochowa (04.06.2004).

 43. Jubileuszowa Sesja Naukowa ku czci ks. prof. dr hab. Stanisława Mędali CM “Nowy Testament a Qumran”, współorganizator, UKSW (26.04.2005).

 44. Sympozjum “Szukajcie Boga i Jego sprawiedliwości”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Konferencja Rodziny Honorackiej, UKSW (27.04.2005).

 45. Sesja jubileuszowa “50-lecia istnienia Wydziału Teologicznego UKSW”, UKSW (04.05.2005).

 46. Sympozjum “Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie”, współorganizator, UKSW (11.05.2005).

 47. Sesja naukowa “Koronacja Obrazu Matki Bożej Kongregackiej w Bazylice Katedralnej w Grodnie”, współorganizator, Wyższe Seminarium Duchowne, Grodno, Białoruś (24.05.2005).

 48. Konferencja naukowa wokół “Ecclesia in Europa”. “Mistyka nadzieją dla nowej Europy”, UKSW (25-26.04.2006).

 49. Konferencja naukowa “Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, współpraca: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, siedziba Wydziału Zamiejscowego, Elbląg (07.06.2005).

 50. II Międzynarodowa Konferencja: “Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Częstochowa (04-06.05.2006).

 51. “Leksykon duchowości franciszkańskiej”, współorg., Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa (17.11.2006).

 52. 300-lecie “Gorzkich Żalów”, Sekcja Teologii Duchowości, współudział Instytut Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Parafia św. Krzyża w Warszawie, UKSW (07-08.03.2007).

 53. Między Wschodem i Zachodem. Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, CHAT, Forum Młodych Dyplomatów, współpraca Konrad Adenauer Stiffung, Aula Domu Rekolekcyjnego, ul. Dewajtis 3, UKSW (17.04.2007).

 54. “Twórcza wierność”, Konferencja naukowa wokół nauczania papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce 25-28.05.2006, UKSW (18.04.2007).

 55. “Mistyka służby. O słudze Bożej Marcie Wieckiej SM”, Konferencja ogólnopolska, współudział: Krakowska Prowincja Sióstr Miłosierdzia, Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Archidiecezja Lwowska, UKSW (25.04.2007).

 56. “Duchowość Europy zakorzeniona w miłości”, Sekcja Teologii Duchowości, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, UKSW (25.05.2007).

 57. “Krzyżu święty nade wszystko”, Sympozjum w 150 rocznicę posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem świętego Krzyża w Warszawie, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Polska Prowincja Zgromadzenia Misji, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Parafia świętego Krzyża w Warszawie, UKSW (05.03.2008).

 58. “W szkole świętości błogosławionego Honorata”, Sympozjum Duchowości Honorackiej z okazji 20-lecia beatyfikacji o. Honorata Koźmińskego, UKSW (07.05.2008).

 59. “Święci Podola”, Sympozjum międzynarodowe, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie; Sekcja Teologii Duchowości Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Sekcja Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Gródek Podolski, współorg., (Ukraina), (28.05.2008).

 60. Międzynarodowe sympozjum naukowe “Nic nie zastąpi miłości”, poświęcone duchowości Caritas, Sekcja Teologii Duchowości, Caritas Polska, UKSW (04.10.2008).

 61. “Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, I Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej KUL, Fundacja AMF “Nasza Droga”, UKSW (11.10.2008).

 62. “Duchowość chrześcijanina”, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (21.10.2008).

 63. “Wychowanie chrześcijańskie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Klub Pietrzaka Warszawa (28. 10. 2008).

 64. “Mistyka polska”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (21.10.2009).

 65. “Duchowe bogactwo cierpienia”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (09.11.2009).

 66. “Jestem tylko wędrowcem…”, W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP2, II Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Wydział Teologiczny UAM, ks. abp Mieczysław Mokrzycki z Lwowa, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Patronat honorowy: ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski; ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski; organizacja, wprowadzenie, zakończenie, UKSW (25.11.2009).

 67. “Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego”, Konferencja ogólnopolska, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Łodzi; patronat honorowy: ks. abp K. Nycz, metropolita warszawski, ks. abp W. Ziółek, metropolita łódzki; prelegenci UKSW, KUL, UP Jana Pawła II, GWSH im. W. Korfantego, Siostry Łódź; UKSW (21.04.2010).

 68. “Św. Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat”, Konferencja międzynarodowa, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi; patronat honorowy: ks. abp J. Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ambasada Belgii w Polsce przy wsparciu Rządu Flandrii; prelegenci: UKSW, przedstawiciele Zgromadzenia, ks. abp Z. Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia; ks. bp G. Balcarek, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; p. K. Haverbeke, przedstawiciel Rządu Flamandzkiego; o. J. Vandekerkhove, przełożony Flamandzkiej Prowincji Zgromadzenia; R. Warzecha, lekarz szpitala w Honolulu, UKSW (28.04.2010).

 69. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek-wiara-kultura, W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, org: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, Instytut Teologiczny, Ośrodek Promocji Kultury “Gaude Mater”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Częstochowa (04-06.05.2010).

 70. “Duchowość seraficka”, Konferencja ogólnopolska, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym; Konferencja Wyższych Przełożonych Rodziny Honorackiej; prelegenci: UKSW, KUL, Antonianum – Rzym, Zakroczym, przełożone niektórych zgromadzeń honorackich, UKSW (12.05.2010).

 71. “Duchowość polska”, Konferencja wydziałowa. Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (27.10.2010).

 72. “Świętość chrześcijanina”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (10.11.2010).

 73. “Krzyż przez nich zwyciężył. Polscy Pasjoniści – Męczennicy II wojny światowej”, Konferencja ogólnopolska, Sekcja Teologii Duchowości, współorganizacja: Polska Prowincja Pasjonistów, UKSW (17.11.2010).

 74. “Tam wstępują pokolenia” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, III Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, UKSW (24.11.2010).

 75. “Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”. IV Sympozjum poświęcone życiu i duchowości Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janina Kierocińska 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – z okazji 65. rocznicy śmierci. Sympozjum ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Patronat honorowy: kard. K. Nycz, abp S. Nowak, bp G. Kaszak, UKSW (25.05.2011).

 76. “Czwarty okres polskiej duchowości”, Sympozjum naukowe, wydziałowe (25.10.2011).

 77. “Uczę się ciebie człowieku” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka”, IV Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, UKSW (23.11.2011).

 78. “Apostolstwo paulińskie. Źródła, wyzwania, perspektywy”, Sympozjum ogólnopolskie w 40. rocznicę narodzin dla nieba bł. Jakuba Alberionego Założyciela Rodziny Świętego Pawła, pod patronatem JE ks. abp. Celestino Migliore’go, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Sekcja Teologii Duchowości, Towarzystwo Świętego Pawła, Warszawa, ul. Żytnia (26.11.2011).

 79. “Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”, Sympozjum ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości, Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP, UKSW (14.03.2012).

 80. “400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej”, Ogólnopolska sesja naukowa, Sekcja Teologii Duchowości, Klasztor Sióstr Bernardynek, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Siedziba Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń (09-10.05.2012).

 81. “Forma Sororum. Święta Klara z Asyżu”, Sympozjum naukowe w Roku 800-lecia powstania Zakonu Świętej Klary, Patronat Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości, Franciszkańskie Centra OFM-Warszawa, OFMConv-Łódź Łagiewniki, OFMCap-Zakroczym, UKSW (16.05.2012).

 82. “VIII Sympozjum Naukowe poświęcone osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin”, Sekcja Teologii Duchowości, Wyższe Seminarium Duchowne, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Parafia p.w. Świętego Ducha, siedziba Seminarium Duchownego, Łowicz (19.05.2012).

 83. “Charyzmat i tożsamość”, Sympozjum duchowości honorackiej, ogólnopolskie, Sekcja Teologii Duchowości, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Konferencja Rodziny Honorackiej, UKSW (23.05.2012).

 84. Konferencja naukowa: “Koncepcja życia duchowego”, wydziałowa, UKSW (17.10.2012).

 85. “Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu”, V Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, UKSW (28.11.2012).

 86. Konferencja naukowa: “Polskie odrodzenie duchowe”, wydziałowa, UKSW (12.12.2012).

 87. “Być solą ziemi. Kapłaństwo wczoraj, dziś…, jutro?”, Sympozjum ogólnopolskie, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań bp Marek Solarczyk, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań; Katedra Mistyki i Teologii Duchowości UKSW, UKSW (06.04.2013).

 88. “Błogosławiony Honorat – Człowiek wielkiej wiary”, Sympozjum ogólnopolskie, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Konferencja Rodziny Honorackej, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (15.05.2013).

 89. “Duchowość Europy w epoce globalizacji”, Konferencja naukowa, wydziałowa, UKSW (13.11.2013).

 90. “Wychowanie to dług…” (K. Marcinkowski). W poszukiwaniu duchowości wychowywania siebie, VI Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Instytut Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, UKSW (20.11.2013).

 91. “Duchowość świętego Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska, Instytut Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, współorganizacja: Instytut Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków (12.06.2014).

 92. “Sympozjum o tajemnicy wynagradzania, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Katedra Teologii Życia Duchowego, UKSW; współorganizacja: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym; Wydział Teologiczny, Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym; Wydział Prawa Kanonicznego, UKSW; Teologia duchowości, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa; Prowincja warszawska Ojców Kapucynów, Warszawa; Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa; UKSW (22.10.2014).

 93. “Druga posoborowa odnowa życia konsekrowanego”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (28.10.2014).

 94. “Polska myśl duchowa”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.12.2014).

 95. “Europejska mistyka przeżyciowa”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Studium Duchowości Europejskiej; katedra Teologii Życia Duchowego Wydziału Teologicznego, UKSW (27.10.2015).

 96. “Szukaj siebie we Mnie” (św. Teresa z Avila). W poszukiwaniu duchowości światła, VII konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Fundacja AMF “Nasza Droga”, UKSW (18.11.2015).

 97. Członek Rady Naukowej Sympozjum „W Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa: tożsamość – misja – świadectwo osób konsekrowanych”, ogólnopolskie, współorganizacja Katedra Życia Duchowego UKSW, UMK Toruń, UPJPII Kraków, PWT Wrocław, KUL Lublin, Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Toruń ( 23. 01. 2016).

 98. „Ogólnopolskie XIX Dni Duchowości ze świętymi Karmelu”, Konferencja ogólnopolska, Katedra Historii Duchowości UPJUP II, Karmelitański Instytut Duchowości, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Warszawa 2016 (12-13. 05. 2016).

 99. “Bolesława Lament – błogosławiona na nasze czasy”, Konferencja międzynarodowa, org.: Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, katedra Filologi Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, katedra Historii Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Białystok (4. 06. 2016).

 100. „Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki”, XIV Ogólnopolska Konfrencja Naukowa, Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych UPJPII, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, KUL, UJ, Siostry Zmartwychwstanki, Kęty (29. 10. 2016).

 101. „Polska szkoła duchowości”, Konferencja naukowa, wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW ( 8.XI. 2016).

 102. Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa „Hagiograficzne inspiracje powołania do świetości”, UKSW (25. 04. 2017).

 103. „Oblicze Boże”. Teologia, ikonografia, duchowość, org. Katedra Teologii Zycia Duchowego UKSW, Instytut Studiów Franciszkańskich, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, UKSW Warszawa (22.03. 2017).

 104. „Anioły w mieście”, org. Katedra Życia Duchowego, Katedra Mistyki Chrześcijańskiej, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalnej, UKSW Warszawa (26. 04. 2017).

Sympozja zorganizowane (współorganizator, konsultant)
w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,
Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa

 1. “Dylematy demograficzne Polski do 2020 roku – konsekwencje edukacyjne, społeczne i gospodarcze”, Warszawa (11.11.1997).

 2. “Kasy chorych, korzyści dla pacjenta, korzyści dla służby zdrowia, korzyści dla zdrowych, przybliżające aktualną problematykę społeczno – polityczną w środowisku lokalnym”, Warszawa (12.02.1998).

 3. “Z nizin moralnych do mistycznych wzgórz – Bogdan Jański”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.11.1998).

 4. “Wiara i rozum. Encyklika “Fides et ratio”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.1998).

 5. Sesja naukowa z cyklu: “Narracja historyczna – narracja psychologiczna” pt.: “Wieloaspektowe ujęcie historii lat komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”, Warszawa (12.04.1999).

 6. “Wieloaspektowe ujęcie historii komunizmu w Europie Srodkowo- Wschodniej”, Międzynarodowa konferencja naukowa: Katedra Psychologii i Socjologii, Uniwersytet w Clui (Rumunia), Uniwersytet Zachodni (Timiszoara, Rumunia), WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999).

 7. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999).

 8. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula Collegium Novum UJ w Krakowie (02.06.1999).

 9. “Bogdan Jański – wzorem Europejczyka”, Otwarcie “Roku Bogdana Jańskiego – 160 rocznica śmierci”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

 10. “Ojcostwo duchowe w posoborowym nauczaniu Kościoła”, Sympozjum Sekcji Duchowości teologów Polskich “Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka”, Wrocław (04.11.1999).

 11. “Wychowawcza rola uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (22.11.1999).

 12. Bogdan Jański – Patron Szkoły, wystawa publikacji poświęconych B. Jańskiemu, WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ul. Chełmska 21 A oraz w bibliotece uczelni, ul. Bogusławskiego 6 A (08.12.1999).

 13. Konferencja panelowa: “160 rocznica śmierci Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.1999).

 14. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.03.2000).

 15. “Duchowość Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.03.2000).

 16. Sesja panelowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

 17. “Psychologia a duchowość”, wykład prof. Davida Haya z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), wprowadzenie do konferencji, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (29.04.2000).

 18. “Bogdan Jański – wzorem na dziś”, Centrum “Resurrectionis”, Kraków (25.04.2000); również dyskusja panelowa.

 19. Sesja panelowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

 20. “Szkolnictwo wyższe – dziś i jutro”, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2000). List abp. Giovanni B. Re Substytuta z Sekretariatu Stanu w imieniu Jana Pawła II do Uczestników, ZiE, nr 3, 2000, s. 160. Przesłanie Janowi Pawłowi II dwa tomy książki: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, jako dar urodzinowy.

 21. “Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.11.2000).

 22. “Bogdan Jański – pasja szukania prawdy”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2000); również Quiz “Dziedzictwo Bogdana Jańskiego”.

 23. “Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (22.02.2001) (podobna sesja odbyła się na Zamiejscowym Wydziale WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Chełm (9.03.2001) i Elbląg).

 24. “Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.03.2001).

 25. “Szkoły im. Bogdana Jańskiego jako ośrodki Krajowego Systemu Usług na rzecz MSP”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.04.2001).

 26. “Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i odnowy dziedzictwa narodowego”, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa (04.05.2001).

 27. Konferencja popularno-naukowa w raamch VI Łomżyńskich Dni Społecznych dotycząca życia i nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula WSZiP, Łomża ( 10. 06. 2001).

 28. “Transformacja społeczno-gospodarcza w regionie polsko-kaliningradzkim”, Konferencja międzynarodowa polsko-rosyjska, Elbląg (02.07.2001).

 29. “Młodzież w społeczeństwie obywatelskim”, Konferencja polsko-litewska, Wilno, Dom Polski (11-13.10.2001).

 30. “Terroryzm a prawda”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.2001).

 31. “Europa i region”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (07.12.2001).

 32. Konferencja filozoficzna “Godność człowieka”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2001).

 33. “Edukacja polityczna w Polsce”, Konferencja w Galerii Porczyńskich, Warszawa (25.01.2002).

 34. “Sylwetka studenta Szkół im. Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.02.2002).

 35. I konferencja Samorządów Studenckich Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego pt. “Misja samorządu Studentów w Szkołach Wyższych im. Bogdana Jańskiego”, (współorg.), Warszawa (28.02.-02.03.2002).

 36. “Globalizacja a wartości chrześcijańskie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, org., prowadzenie, Warszawa (24.03.2002).

 37. “The Xth European Conference on Information Systems”, Konferencja międzynarodowa, Elbląg (06–08.06.2002).

 38. “Wiara, rozum a przedsiębiorczość”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.04.2002).

 39. “Polska – Unia Europejska – Asean”, Instytut Badań Naukowych, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (07.11.2002).

 40. “Jednostka ludzka a globalizm”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.11.2002).

 41. “Rola samorządu w budowaniu “Małej Ojczyzny”, Zarząd Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.03.2003).

 42. “Szkoła katolicka w służbie nauki i wychowania w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (18.10.2003).

 43. “Przedsiębiorczość chrześcijanina”, otwarcie, Warszawa ( 15. 02. 2003).

 44. “Prawda o człowieku obroną przed iluzjami”, Warszawa (06.12.2003).

 45. “Prezentacja postaci ks. Piotra Semenenki”, Warszawa (08.12.2003).

 46. “Kryzys człowieka kryzysem cywilizacji”, przewodniczenie, Warszawa (18.12.2003).

 47. “Antropologiczne implikacje w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (08.03.2004).

 48. Debata studencka “Polskie partie polityczne, a państwo narodowe w zjednoczonej Europie”, Warszawa (15.04.2004).

 49. “Kulturowe i duchowe oblicze zjednoczonej Europy”, Warszawa (17.04.2004).

 50. “Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii” z okazji “Tygodnia Szkół im. Bogdana Jańskiego”, Warszawa (06.05.2004).

 51. “Problemy współczesnej rodziny polskiej”, Warszawa, (12.05.2004).

 52. “Państwo wobec wyzwań współczesności”, współorganizator, Warszawa, (13.05.2004).

 53. “Jedność europejska w polityce, gospodarce i kulturze”, Warszawa, (15.05.2004).

 54. “Jedność kulturowa i duchowa Europy zadaniem oraz wyzwaniem XXI wieku”, Warszawa (16.05.2004).

 55. Spotkanie nauczycieli filozofii Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Kraków (18.05.2004).

 56. “Misja społeczna chrześcijanina przedsiębiorcy”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (19.05.2004).

 57. “Kreatywny charakter pracy”, Warszawa (20.05.2004).

 58. “Duchowe zadania kapelana”, sesja naukowa, Otwock (06-08.07.2004).

 59. “Bogdan Jański a powstanie listopadowe”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.11.2004).

 60. “Rozwój nowej kultury pracy w Europie”, Warszawa (04.01.2005).

 61. “Człowiek w społeczeństwie: człowiek – praca – wartość”, Przemówienie, prowadzenie, otwarcie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa, (04.02.2005).

 62. “Prawda o człowieku w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (07.04.2005).

 63. “Patriotyczne aspekty wychowania a służba narodowi - Bóg, Honor, Ojczyzna – Wychowanie ku obywatelskiej mądrości”, Warszawa (20.05.2005).

 64. “Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, Sekcja Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (07.06.2005).

 65. Sympozjum obchodów rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej: “Polska praworządna w odpowiedzialnym biznesie”, Warszawa (10.06.2005).

 66. “Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji” - z okazji 170 rocznicy “Bractwa Służby Narodowej”, Warszawa (13.06.2005).

 67. “Rocznica powstania Bractwa Służby Narodowej”, Warszawa (14.06.2005).

 68. “Myśl tylko żyje w czynie”. Zagrożenie Europy w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II “Ecclesia in Europa” (M. Koryciński), Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Chełm (12.10.2005).

 69. “Bogdan Jański – dziedzictwo narodowe i wyzwania dla współczesności”, Zamiejscowy Wydział w Opolu, Ratusz-Sala Herbowa, Opole (24.10.2005).

 70. “Funkcja Kościoła i państwa wobec narodu w jednoczącej się Europie”. Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II (prezentacja multimedialna), Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Kraków (08.12.2005).

 71. “Bogdan Jański wzorem na czasy współczesne w służbie wartościom społeczno-narodowym”. Siedziba Urzędu Miejskiego, Pułtusk (19.02.2006).

 72. “Udział katolików w tworzeniu kultury Europy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiebiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (20.02.2005).

 73. “Życie i działalność prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego – służba Narodowi i Państwu”, konferencja prowadzona z udziałem pracowników naukowych PAN oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (16.05.2005).

 74. “Czym jest dziś Służba Narodowi?”, sympozjum połączone z monodramem poświęconym Bogdanowi Jańskiemu i jego przesłaniu skierowanym do współczesnych; wykłady: Diakonia Narodu jako niezależna chrześcijańska służba społeczna; Społeczne poglądy Bogdana Jańskiego; Rola Bogdana Jańskiego w środowisku emigracji Polaków; Droga do służby Bogdana Jańskiego; Wspólnota jako najlepsze miejsce do podejmowania wyzwań i służby; Służba Narodowa dziś. Jej miejsce we współczesnym globalistycznym świecie; Służba Narodowa jako możliwość oddziaływania na środowisko lokalne; Misja Służby Narodowej Bogdana Jańskiego; audycje radiowe: “Jak służyć Narodowi dziś – Bogdan Jański i jego myśli”, cykliczne prelekcje w Diecezjalnym Radiu Niedziela w Łomży, w programie Gość dnia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (14.10.2005).

 75. “Bogdan Jański wzorem na czasy współczesne w służbie wartościom społeczno-narodowym”, prowadzenie sesji naukowej, Ratusz Miejski, Pułtusk (19.02.2006).

 76. “Ku rzeczom nowym zmieniającej się rzeczywistości”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Elbląg (30.03.2006).

 77. “Patroni naszych Szkół – próba odczytania dziedzictwa”, temat: “Chrześcijańska transformacja narodu według Bogdana Jańskiego”, Konferencja Chełmsko-Ukraińska, Wydział Zamiejscowy, Chełm - współudział, (27.04.2006).

 78. Prowadzenie sesji: “Etyka w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w Polsce i Europie”, ogólnopolska konferencja: “Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw”, współorg., Warszawa (05.05.2006).

 79. Dysputy wiosenne o Jańskim: “Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Bogdana Jańskiego”, Warszawa (13.05.2006).

 80. “Rola filozofii w kształtowaniu współczesnej cywilizacji”. Cnota patriotyzmu w Narodzie Polskim zjednoczonym z Unią Europejską (ks. H. Niemiec), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.05.2006).

 81. “Patroni diecezji elbląskiej w lokalnej świadomości i tożsamości regionu – wymiar religijno-patriotyczny”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Zamiejscowy Wydział Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (17.05.2006).

 82. “Inspiracje środowiska Bogdana Jańskiego – Ojciec Czesław Klimuszko – patriota lokalny wykraczający ponad przeciętność”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (31.05.2006).

 83. “Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw”, temat: “Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa”, współudział, Warszawa (05.06.2006).

 84. “171 rocznica powstania “Domku Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.02.2007).

 85. “Życie i działalność Sługi Bożego Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Winnica, kościół parafialny, (25.02.2007).

 86. “200-setna rocznica urodzin Bogdana Jańskiego, Patrona”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.03.2007).

 87. “Bogdan Jański: obecność w historii i aktualność we współczesności”, współorg., Wyższe Seminarium Duchowne Zmartwychwstańców, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Centrum “Resurrectionis”, Kraków, (19.04.2007), promocja: Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, Warszawa 2007.

 88. “Miejsce wspólnoty narodowej w “Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II oraz w pismach Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (09.06.2007).

 89. “Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, współudział: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej i Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Instytut Jana Pawła II w Warszawie; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.06.2007).

 90. “Etos konkurencyjności przedsiębiorstw”, współudział, Warszawa (22.06.2007).

 91. “Wspólnota narodowa - wspólnotą wartości wobec współczesnych wyzwań”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (11.05.2007), (20.09.2007).

 92. “Współczesne wyzwania a koncepcja wspólnoty według Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.11.2007).

 93. V Tydzień Papieski “Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was nie wymagają”, współorg. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Zamiejscowy Wydział, Chełm (13-19.04.2008).

 94. “Obraz rodziny u progu XXI wieku. Stan aktualny i potrzeba wsparcia”, współorg., Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2008).

 95. II Konferencja “Konkurencyjna produktywność poprzez działania proetyczne”. Wyniki badań, wręczenie dyplomów “Załoga firmy z wysoką etycznością pracy”; jak osiągnąć “Biały Certyfikat ?”, (13.05.2008).

 96. “Między wiedzą a mądrością”, współorg., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Konferencja ogólnopolska, Warszawa (31.05.2008).

 97. “Święty Kościele grzeszników”, Konferencja ogólnopolska, współorg., Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (17.04.2008).

 98. “Bogdan Jański na nowo odczytywany,” Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 15- lecia służby Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2009).

 99. “Nauka w służbie człowieka i narodu”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Konferencja ogólnopolska pod patronatem księdza arcybiskupa dr Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego; prof. dr, hab. Kazimierza Wiatra, przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; J. Zdaniewicza, prezesa Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych. Wystąpienia: ks. kard. K. Nycz, prof. W. Kornik, rektor Politechniki Warszawskiej, ks. M. Piwko, założyciel Szkół Jańskiego. Referaty wygłosili: prof. K. Wiatr, Nauka i społeczeństwo informacyjne a nauczanie Jana Pawła II; prof. J. Kawecki, Polska na wirażu dziejów. Kondycja szkolnictwa wyższego; prof. A. Biela, Ludzie nauki na rzecz państwa i narodu. Promocja książek z serii: Edukacja w nauczaniu w Kościoła 5 i 6, IV tomu “Jan Paweł II o nauce”, Warszawa 2009, i V tomu “Jan Paweł II do polskich uczonych”, Warszawa 2009, Wystąpił: Chór kameralny “Clamaverunt Justi” Uniwersytetu Muzycznego im. F Chopina pod dyr. Ks. K. Szymonika, prorektora; Chór akademicki Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego pod dyr. S. D. Nowak. Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, (21.04.2009).

 100. “Etyczność pracy”, Konferencja, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Związek Pracodawców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa (15.12.2009).

 101. “Po co nam państwo?” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, Konferencja naukowa w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Elbląg (25.03.2010).

 102. “Koncepcja społeczno-polityczna Bogdana Jańskiego w perspektywie wyzwań współczesnych”, Konferencja ogólnopolska z racji obchodzenia Roku Jańskiego 2010, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, (12.05.2010).

 103. “Jan Paweł II do menedżerów” piąta ogólnopolska konferencja w serii: “Konkurencyjna produktywność poprzez działania proetyczne” pt. “Wpływ stosowania społecznego Jana Pawła II w osiąganiu wysokiej jakości etyczności pracy i efektów według normy etyczności pracy EK 1000, w dialogu z ISO 26000”, prowadzenie Sesji 1 pt.: “Stosowanie 53 zasad etycznej pracy, opartych na fragmentach tekstu społecznego nauczania Jana Pawła II i wpływ na etyczność pracy i społeczną odpowiedzialność” i Sesja 3 pt.: “Etyczność pracy – dobre przykłady firm stosujących skutecznie nauczanie społeczne Jana Pawła II i zastosowanie w badaniach dyplomowych”, Warszawa (13.05.2011).

 104. Panel dyskusyjny “Tożsamość i misja ludzi nauki” w ramach “Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (20.05.2011).

 105. “Konkurencyjna produktywność i wyższe społeczne korzyści poprzez etyczność pracy”, Pierwsza konferencja ogólnopolska YMER 2011, Project: Young Managers Ethicality Researchers YMER worldwide network, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (21-22.10.2011).

 106. “Kultura polityczna w nauczaniu Jana Pawła II”, Konferencja nauka z cyklu “2012 – Rok Odpowiedzialności Politycznej”, Urząd Miasta Kraków (16.03.2012).

 107. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Organizacja wobec współczesnych wyzwań w procesie zarzadzania”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Łomża (26-28.09.2012).

 108. “Badania dla potwierdzenia pozytywnego wpływu etyki na biznes włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Druga konferencja ogólnopolska YMER 2012, Project: Young Managers Ethicality Researchers YMER worldwide network, współpraca: Sudium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (19.10.2012).

 109. Panel dyskusyjny “Odpowiedzialność polityków za…”, w ramach “Roku odpowiedzialności politycznej w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (08.12.2012).

 110. “Ku nowej kulturze pracy w organizacjach. Wyniki badań YMER wpływu etyki na biznes”, Trzecia konferencja YMER+BiN 2013 z cyklu: Wpływ etyki na biznes, włączając społeczną etykę Jana Pawła II, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (10.05.2013).

 111. “Iwona Piotrowicz – osiągnięcia naukowe i organizacyjne”. Konferencja naukowa z cyklu: “Wielkie osobowości Szkół Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa, Elektronowa 2 (25.05.2013).

 112. “Misja uniwersytetów i szkół wyższych wobec nowych wyzwań”, Konferencja międzynarodowa, współorganizacja: Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Teatr Muzyczny Roma, Warszawa (18.10.2013).

 113. “Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego”, Konferencja międzynarodowa, udział m. in: Uniwersytet Europejski Viadrina, Instytut Współpracy Regionalnej i Transgranicznej Morza Bałtyckiego przy Wydziale Zamiejscowym w Elblagu, Elbląski Park Technologiczny, ul. Stanisława Staszica 1, Elbląg (7-8.11.2013).

 114. “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, Konferencja interdyscyplinarna, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (09.04.2014).

 115. IV Konferencja YMER+BiN 2014. “Wpływ etyki na biznes – wyniki badań YMER. Kryteria społecznie odpowiedzialnego rozwoju wsparciem ISO 26000, włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (06.06.2014).

 116. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja: “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, ks. S. Urbański przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prelegenci: Uniwersytet Monachium, Uniwersytet Bratysława, Politechnika Warszawska, UKSW, APS, KUL, WAT, Warszawa (25.06.2014).

 117. “200 - lecie urodzin ks. Piotra Semenenko”, Konferencja naukowa, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2014).

 118. VI Konferencja YMER + BiN 2016 z cyklu: Wpływ etyki na biznes z uwzględnieniem społecznej etyki pracy Jana Pawła II, pt. „Rozwijanie w organizacjach konkurencyjnej innowacyjności, produktywności pracy i płacy dla uzyskania wzrostu sprzedaży poprzez zarządzanie etycznością pracy” (WEM – Work Efhicality Management), współorg. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13. 05. 2016).

 119. VII Konferencja z cyklu: Wpływ etyki pracy na biznes według Jana Pawła II, pt. „Wzrost gospodarczy (nawet do 30%) i jakości życia w pracy poprzez rozwijanie zarządzania etycznością pracy w przedsiębiorstwach. Inicjatywa: Europejski ruch etyczności pracy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13. 05. 2017).

Sympozja zorganizowane
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Warszawa

 1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogiki Społecznej: ”Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy”, Hotel Felix, Warszawa (10. 03. 2018).

 2. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Aktualne problemy zdrowotne i społeczne”, współorg. Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, ul Kaleńska 3, Warszawa (21. 06. 2018).

 3. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa : „Wielowymiarowość egzystencji człowieka – nowoczesne metody resocjalizacji”, Hotel Logos, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, Warszawa (24-25 maja 2022)

Uczestnictwo w konferencjach

 1. Sympozjum z racji I rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, ATK (28.05.1983).

 2. Sympozjum dla spowiedników i rekolekcjonistów osób duchownych, Gostyń (29.02-01.03.1984).

 3. “Nowe religie”, Wydział Teologiczny, ATK (19-21.05.1984).

 4. “Posoborowa odnowa Kościoła w Polsce”, Wydział Teologiczny, ATK (07-08.04.1986).

 5. “Eucharystia”, Wydział Teologiczny, ATK (04.04.1987).

 6. “40-lecie pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Stanisława Olejnika”, Wydział Teologiczny, ATK (17.04.1989).

 7. “X lat pontyfikatu Jana Pawła II”, Wydział Teologiczny, ATK (14-15.11.1989).

 8. “70-lecie niepodległości Polski”, Wydział Teologiczny, ATK (05.12.1989).

 9. “Ku czci ks. prof. dr. hab. Jana Pryszmonta”, Wydział Teologiczny, ATK (17.05.1990).

 10. XVI Tydzień Duchowości “Cierpienie i śmierć”, KUL (18-22.02.1991).

 11. “Nuncjusz i nuncjatura w Kościele Rzymskim”, Wydział Teologiczny, ATK (26.02.1991).

 12. “Porządek konstytucyjny państwa”, Wydział Teologiczny, ATK (12-13.11.1993).

 13. “Nauka encykliki Veritatis splendor”, Wydział Teologiczny, ATK (07-08.03.1994).

 14. “W służbie jedności”, Wydział Teologiczny, ATK (18.03.1994).

 15. “Pontyfikat Jana Pawła II w służbie rodziny:, Wydział Teologiczny, ATK (30.04.1995).

 16. “Akcja Katolicka na polskich ambonach”, Wydział Teologiczny, ATK (21.11.1995).

 17. “Eucharystia źródłem wolności”, Wydział Teologiczny, ATK (12.11.1996).

 18. Kongres międzynarodowy: “Evangelium vitae – encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata”, Wyższe Seminarium Duchowne, Warszawa (22-24.11.1996).

 19. “Etyczne aspekty inżynierii genetycznej”, otwarcie sesji naukowej, Galeria Porczyńskich, Warszawa (26.11.1996).

 20. “Sekty a wychowanie chrześcijańskie”, Wydział Teologiczny, ATK (23.04.1997).

 21. „Maryja a Duch Święty”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (22-23. 05. 1988).

 22. „Encyklika Fides et ratio”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 19. 09. 1998).

 23. „Duch Święty”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 16-17. 10. 1998).

 24. „W stronę Jubileuszu 2000”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (20. 11. 1999).

 25. “Dialog rozumu i wiary – encyklika Fides et ratio”, Bobolanum – Sekcja PWT, Warszawa (08.12.1999).

 26. “Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Sympozjum Samorządu studentów, UKSW (14.04.2000).

 27. “Sympozjum z okazji 80 rocznicy urodzin 50 rocznicy pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Stanisława Olejnika”, Wydział Teologiczny, UKSW (08.05.2000).

 28. “Męczennicy za wiarę bogactwem Kościoła w kontekście Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”, Wydział Teologiczny, UKSW (29-30.05.2000).

 29. „75 lat diecezji częstochowskiej”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 26. 10. 2000).

 30. “Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – 20 lat Kościoła w Polsce w okresie funkcji prymasowskiej kard. Józefa Glempa”, Wydział Teologiczny, UKSW (25.04.2001).

 31. „Jan Paweł II, Novo millennio ineunte”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (18. 05. 2001).

 32. Centralne obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, UKSW (29-30.05.2001).

 33. Sympozjum “Signum Magnum”. Duchowość maryjna, Warszawa (09-10.11.2001).

 34. “Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych”, oprawa liturgiczna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.03.2002).

 35. „Naród żydowski i jego Święte Pismo w Biblii chrześcijańskiej:, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 19. 10. 2002).

 36. “Promocja rodziny w Polsce ze strony Kościoła i państwa po roku 1980”, Wydział Teologiczny, UKSW (17-18.11.2002).

 37. “Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią”, zamknięcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (11.03.2003).

 38. “Ars celebrandi”, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (29.04.2003).

 39. “Symbole w katechezie”, otwarcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (07.05.2003).

 40. “O kobiecie w Kościele – ekumenicznie”, otwarcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (14.05.2003).

 41. Sympozjum z okazji urodzin Jana Pawła II. Odczytanie “Tryptyku Rzymskiego”, otwarcie sympozjum, UKSW (20.05.2003).

 42. “Wartości chrześcijańskie w procesie jednoczącej się Europy”, Wydział Teologiczny, UKSW (12.05.2003).

 43. “Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w 40 rocznicę “Pacem in terris” i 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II,” otwarcie konferencji, wygłoszenie słowa: “Duchowość pokoju w świetle świętości i globalizacji”, Wydział Teologiczny, UKSW (15.10.2003).

 44. Jesienne Spotkania Teologiczne: “Kościół a Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, otwarcie spotkania, Wydział Teologiczny, UKSW (04-06.11.2003).

 45. “Wybrane problemy Kościoła o Ameryce Południowej w świetle adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in America”, otwarcie, powitanie uczestników, Wydział Teologiczny, UKSW (04.11.2003).

 46. „Dar dla Kościoła i świata”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 20.11. 2003).

 47. “Implikacje moralne theosis”, otwarcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (10.05.2004).

 48. Wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi. Przemówienie i gratulacje, Wydział Teologiczny, UKSW (25.05.2004).

 49. “New Age – zagadnienia i implikacje”, otwarcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (01.06.2004).

 50. IV Sympozjum poświęcone duchowości kapłańskiej “Sacerdos de Eucharistia”, kościół Ojców Karmelitów Bosych, Łódź (15.10.2004).

 51. „150 rocznica ogłoszenia dogmatu NPM”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (23. 10. 2004).

 52. “Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II”, otwarcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (17.11.2004).

 53. “Dzieci – ofiary wojny”, otwarcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (16.02.2005).

 54. “Mane nobiscum Domine”, otwarcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (11.04.2005).

 55. XXXII Sympozjum Studentów Katechetyki KUL i UKSW: “Katecheza a ekologia”, otwarcie, podsumowanie i zamknięcie sympozjum, Wydział Teologiczny, UKSW (20.04.2005).

 56. “Implikacje moralne nowego porządku światowego”, otwarcie konferencji, Wydział Teologiczny, UKSW (16.05.2005).

 57. Tydzień Duchowości Chrześcijańskiej: “Deus caritas est – odpowiedź na miłość Boga”, współorg., Częstochowa (12-17.06.2005).

 58. „Europa i jej pdwaliny”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 16. 06. 2005).

 59. „80 lecie diecezji częstochowskiej”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 22. 10. 2005).

 60. “Co przyniesie pracownikom ratyfikacja Europejskiej Karty Społecznej”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ “Solidarność”, wystąpienie pani Senator Ewy Tomaszewskiej, dr. hab. Stanisława Grycnera, Opole (17.10.2006).

 61. „Źródła relatywizmu”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowski ( 4. 11. 2006).

 62. “Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy – najlepsze praktyki w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ “Solidarność”, wystąpienie prof. Romualda Jończego, pana Christiana Karstensen i pani Petry Drax z Danii, Opole (12.05.2007).

 63. “Autorytet Pisma Świętego w Kościele”, Wydział Teologiczny, UKSW (23.05.2007).

 64. “Współczesne oblicza miłosierdzia”, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków – Łagiewniki (09.06.2007).

 65. “Tożsamość europejska a kultura polska”, Wydział Teologiczny, UKSW (23.10.2007).

 66. “Ecclesia in. Europa. Wybrane problemy Kościoła w Europie w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II”, Wydział Teologiczny, UKSW (11.12.2007).

 67. „Benedykt XVI, Spe salvi”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa ( 5. 04. 2008).

 68. “Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie”, Wydział Teologiczny, UKSW (21.04.2009).

 69. “Zjawiska nadzwyczajne a świętość”, XII Dni Duchowości, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków (07-08.05.2009).

 70. “Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznicę sakry biskupiej w Warszawie”, Wydział Teologiczny, UKSW (27.10.2009).

 71. “Troska Kościoła o rodzinę w Polsce i Europie, Wydział Teologiczny, Łomianki, UKSW (12 i 24.10.2009).

 72. “Dialog społeczny jako metoda optymalizacji rozwoju i współpracy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Związek Pracodawców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa (15.12.2009).

 73. “Personalizm w Europie”, Wydział teologiczny, UKSW (13.05.2010).

 74. “Theosis horyzontem życia chrześcijańskiego dla uczczenia jubileuszu 70 urodzin ks. prof. dr. hab. Mariana Graczyka”, Wydział teologiczny, UKSW (09.05.2011).

 75. “Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, Kraków (09-10.09.2011).

 76. “Święty Maksymilian Kolbe – świadek Boga i sługa człowieka”, Wydział Teologiczny, UKSW (21-23.10.2011).

 77. “Święty Wincenty Pallotti wobec współczesnych zagrożeń wiary”, Wydział Teologiczny, Ołtarzew (19-20.04.2012).

 78. “Wyznawcy Chrystusa wobec kultu świętych”, Wydział Teologiczny, UKSW (29.05.2012).

 79. „U podstaw odnowy”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (1. 12. 2012).

 80. “Misja Bułgarska Zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu”, Międzynarodowe sympozjum, Centrum “Resurrectionis”, Kraków (19.02.2013).

 81. “Cytadela niewola czy wolność?, Cytadela Warszawska, Muzeum X Pawilonu, Warszawa (09.03.2013).

 82. „45 rocznica encykliki Humanae Vitae”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (14. 12. 2013).

 83. “Pastoralista w praktyce i teorii”, Sympozjum Jubileuszowe poświęcone osobie ks. prof. dr. hab. Edmunda Robka, UKSW (10.02.2014).

 84. “Profesjonalny nauczyciel”, Konferencja międzynarodowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21.02.2014).

 85. “Finansowanie i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”, Konferencja międzynarodowa, Uczelnia Jańskiego, Łomża (05.04.2014).

 86. “Chrystus jako Syn Boży w sporach IV wieku. Dogmat z pespektywy Bazylego z Ancyry”, UKSW (14.05.2014).

 87. “Prawda fundamentem ładu społecznego” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego, Elbląg (19.05.2014).

 88. “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, Konferencja międzynarodowa, interdyscyplinarna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.06.2014).

 89. “Organizacja wobec konkurencyjności i współczesnych trendów w procesie zarządzania”, Konferencja międzynarodowa: “Contemporary organization 2015”, Uniwersytet Hyperion w Bukareszcie, Uczelnia Jańskiego, Łomża (05-06.03.2015).

 90. “Wartość życia a wychowanie”. W 20-tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II “Evangelium vitae”, KUL (25.03.2015).

 91. “Co Bóg złączył …”. Małżeństwo w kontekście Synodu Biskupów 2014-2015, Międzynarodowa konferencja, Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, UKSW (14.04.2015).

 92. “200-lecie urodzin św. Jana Bosko. Salezjanie wobec współczesnych wyzwań”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Aula Schumana, UKSW (21.04.2015).

 93. Międzynarodowa konferencja dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II, Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa (18.05.2015).

 94. IV Krajowy Kongres Misyjny, część pierwsza, UKSW (12.06.2015).

 95. „Sanktuaria kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła”, Częstochowski Oddział PTT, WSD Częstochowa (25. 06. 2015).

 96. “Społeczeństwo wiedzy – szanse, zagrożenia, wyzwania”, konferencja ogólnopolska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (24.09. 2015).

 97. “Pół wieku później. List biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r.”, konferencja międzynarodowa, UKSW (17. 11. 2015).

 98. „Ks. Stefan Pawlicki CR człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej”, XIII Ogólnopolska Konferencja naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, Centrum Resurrectionis, Kraków (17. 02. 2016).

 99. „Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego”, Ogólnopolska konferencja naukowa, UKSW (7. 03. 2016).

 100. „Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń”, V Konferencja Interdyscyplinarna, UKSW (14-16. 04. 2016).

 101. „Wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie (MŚP). Studenci i start-upy w Polsce’, UKSW (22. 04.2016).

 102. „Kameduli w Warszawie 1641 – 2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach”, Instytut Historii Sztuki UKSW, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, UKSW (20-21. X. 2016).

 103. Konferencja naukowa: „200 lat Wydziału Teologicznego”, UKSW, CHAT ( 16-17. 11. 2016).

 104. Sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”, org. Ruch „Europa Christi”, UKSW Warszawa (14. 03. 2017).

 105. Sesja naukowa „Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn 1829 -1916 – zakonnik, kapłan, patriota, pedagog, pisarz, założyciel zgromadzeń”, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa (2.10.2017).

 106. Konferencja „Europa – kryzys i nadzieja”, Zamek Królewski, Warszawa ( 10. 10. 2017).

 107. Konferencja „Splendor personae święta Edyta Stein – patronka Europy”, UKSW Warszawa (12. 10. 2017).

 108. Sympozjum „ Europa chrześcijańska” , org. Ruch „Europa Christi”, UKSW Warszawa ( 20.10.2017).

 109. Sympozjum naukowe „Jubileusz 100-lecia parafii Świętej Rodziny w Częstochowie”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa (28.10.2017).

 110. Kongres Rodziny „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa Rodzina”, Centrum Zdrowia SZANSA w Płońsku, parafia św. Maksymialiana Marii Kolbe, Płońsk ( 19. 11. 2017).

 111. Kongres Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia „Perspektywy kultu Bożego Miłosierdzia”, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Łagiewniki – Kraków (1-3. XII. 2017).

 112. Inauguracja Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie „Gwiazdy Niepokalanej”, Niepokalanów (1. IX. 2018).

 113. Warszawski Festiwal Herbertowski, Filmoteka Narodowa. Instytut Audiowizualny, u. Wałbrzyska 3/5, Warszawa ( 9, 16, 23, 30. X. 2018).

 114. II Kongres Rodziny „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa Rodzina”. Przemoc w rodzinie, Centrum Zdrowia SZANSA w Płońsku, parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe, Płońsk ( 13. X. 2018).

 115. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Splendor Persone bł. John Henry Newman, UKSW Warszawa (9. X. 2018).

 116. II Międzynarodwy Kongres Ruch Europa Christi, Kościół w Europie, UKSW Warszawa (15. X. 2018).

 117. Ogólnopolska Konferencja: Wiara i patriotyzm, UKSW Warszawa (18. X. 2018).

 118. Nie tylko oręzem. Bł. Honorat Koźmiński kapucyn i Zgromadzenia ukryte w walce o niepodległość, Muzeum X Pawolonu Cytadeli Warszawskeij, Warszawa (23. X. 2018).

 119. Wkład o. Honorata Koźmińskiego w odzyskanie niepodległej Ojczyzny, Bazylika świętego Krzyża, Warszawa (17. XI. 2018).

 120. Konferencja naukowa: Kościół patriotyzm niepodległość, UKSW Warszawa (21. XI. 2018).

 121. Ogólnopolska konferencja naukowa: Kultura powołania, UKSW Warszawa (12. I. 2019).

 122. Ogólnopolska konferencja naukowa: Aktualne wyzwania teologii, WSD Częstochowa (9. V. 2019).

 123. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, UKSW Warszawa (22. X. 2019).

 124. Konferencja naukowa: Kard. Stefan Wyszyński – patron Uniwersytetu, UKSW Warszawa ( 5. X. 2020).

 125. „Teologia i historia religii w systemie socjalno-humanistycznej wiedzy. Teologia, Historia religii, Kultura”, międzynarodowa konferencja naukowa: Mohylewski Państwowy Uniwersytet imienia A. A. Kuleszowa (Białoruś), Mohylewskie Centrum Religioznawcze (Białoruś), Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego (Polska), Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie (Polska), Mohylew, Białoruś (lipiec 2020), artykuły zgłoszone: Polska tradycja mistyczna; Wiara i rozum – wzajemne relacje.

 126. IV Festiwal Teologii Politycznej: Leopold Tyrmand – bikiniarz, pisarz, konwertyta, videokonferencja zorganizowana przez Teologię Polityczną, ( 30. IX; 7. X, 14. X, 2020).

 127. XIII Kongres Międzynarodowy: Katolicy a wychowanie. Współczesne wyzwania przed szkolnictwem wyższym i edukacją, videokonferencja, WSKSiM, Toruń (20-21. XI. 2020).

 128. Wolność i odpowiedzialność w dobie naturalizmu antropologicznego. Org. Akademia Katolicka w Warszawie, Komitet Nauk Teologicznych PAN, Warszawa (22. I. 2021).

 129. Konferencja międzynarodowa: Our common mission of safeguarding God’s children. A conference of the chuch in central and eastern Europe, Warsaw, 19-22 September 2021; ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa.

 130. V Festival Teologii Politycznej. Cyprian Norwid. Polska – sztuka – przyszłość. 6. 10 – 20. 10. 2021. Ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa.

 131. Błogosławiony Stefan Wyszyński – nowy święty na współczesne czasy, UKSW Warszawa (19.10.2021).

Ks. Profesor był członkiem Komitetu Naukowego trzech Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Częstochowie: Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy; Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem i W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, we współpracy z Instytutem Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz z ośrodkami naukowymi w Moskwie (Rosja), w Kijowie (Ukraina) i w Mohylewie (Białoruś). Materiały zostały opublikowane w serii: Człowiek – wiara – kultura, w czterech tomach. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Również członkiem Komitetu Organizacyjnego II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, Kraków (01-05.10.2011).

Referaty na konferencjach naukowych organizowanych przez ks. Profesora oraz wykłady gościnne prowadzili pracownicy naukowi Instituto Francescano di Spiritualita’ należący do Pontificia Universita` Antonianum – Tadeusz Matura OFM i Wiesław Block OFM Cap, ks. H. Haus generalny przełożony Zakonu Communio in Christo (Mechernich, Niemcy), David Hay z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) nt. “Psychologia a duchowość” (29.04.2000) oraz ks. A. Szczupał, profesor Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Studium Duchowości Chrześcijańskiej, redaktor “Studia Theologica Grodnensia”, Grodno (Białoruś).

Tygodnie Duchowości Chrześcijańskiej,
Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (współorganizacja)

 1. “Poznanie Boga”, maj 2002.

 2. “Pokochać Chrystusa w Eucharystii”, październik 2003.

 3. “Naśladowanie Chrystusa”, maj 2004.

 4. “Dajmy odpowiedzieć na miłość Boga. Deus caritas est”, czerwiec 2006.

 5. “Wypłyń na głębię”. Z Listem apostolskim “Novo millennio ineunte” w nowe Tysiąclecie”, maj 2007.

 6. “Nadzieja ratunkiem człowieka”, maj 2008.

Comiesięczne konwersatoria:
“Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”,
Studium Duchowości Zmartwychwstańczej,
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (inauguracja 04. 12. 1997).

 1. “Nauczanie społeczne Prymasa Wyszyńskiego a przemiany społeczne w Polsce”, A. Legatowicz, (04.12.1997).

 2. “Problemy przekształceń własnościowych w Polsce”, A. Legatowicz, (08.01.1998).

 3. “Model przedsiębiorstwa zintegrowanego”, J. Bojarski, (05.02.1998).

 4. “Nauka społeczna Kościoła a polityka według kard. S. Wyszyńskiego”, A. Legatowicz, (05.03.1998).

 5. “Przemiany społeczne w Polsce”, A. Błyszcz, (02.04.1998).

 6. “Polityczne przemiany w Polsce”, A. Krzemiński, (07.05.1998).

 7. “Pojęcie państwa i ojczyzny według B. Jańskiego”, S. Urbański, (11.06.1998).

 8. “Gospodarka a przemiany w Polsce”, J. Bojarski, (02.07.1998).

 9. “Prawa człowieka w nowej rzeczywistości przemian”, A. Błyszcz, (08.10.1998).

 10. “Prawa człowieka w świetle nauczania kard. S. Wyszyńskiego”, A. Legatowicz, (05.11.1998).

 11. “Myśl społeczna: B. Jański, kard. S. Wyszyński, Jan Paweł II”, S. Urbański, (03.12.1998).

 12. “Odnowa duchowa narodu według Bogdana Jańskiego”, S. Urbański, (06.01.1999).

Współorganizacja posiedzeń naukowych teologów moralistów
i teologów duchowości, ATK 1986 - 1987
(miejscem spotkań – mieszkanie prywatne, ul. Dewajtis 5)

 1. Ks. S. Olejnik, Metoda w teologii moralnej (dwa razy).

 2. Ks. A. Marcol, Wzajemne relacje biskupów i teologów moralistów.

 3. Ks. T. Sikorski, Moralne aspekty teologii wyzwolenia.

 4. Ks. R. Coste (Francja), O teologii wyzwolenia.

 5. Ks. S. Kornas, Odpowiedzialność moralna osób, u których dokonuje się ingerencji w ich mózg.

 6. Ks. H. Skorowski, Katolicka nauka społeczna.

 7. Ks. A. Inlender, Teologia duchowości a teologia moralna.

 8. Ks. A. Inlender, Metoda w teologii duchowości.

 9. Ks. J. Bajda, Koncepcja teologii duchowości.

 10. Ks. S. Urbański, Współczesne ujęcia teologii duchowości.

 11. Ks. S. Urbański, Mistyka przeżyciowa a mistyka studyjna.

 12. O. P. Ogórek, Koncepcja mistyki.