ORGANIZACJA COMIESIĘCZNYCH WYKŁADÓW

Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa

 1. Ks. prof. dr hab. Józef Kulisz, O jedność ludzkości K. T. de Chardin, (17.12.1999).

 2. Ks. bp dr Adam Lepa, Czy Europa ma duszę?, (23.01.2000).

 3. Ks. bp prof. dr hab. Stanisław Wielgus, Ideowe zagrożenia we współczesnej kulturze europejskiej, (17.02.2000).

 4. Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, Duchowość orędzia gnieźnieńskiego, (19.03.2000).

 5. Ks. abp dr Stanisław Nowak, Kryzys cywilizacji a cywilizacja miłosierdzia głoszona przez bł. Faustynę nadzieją Europy, (12.04.2000), sesja naukowa, promocja książki: S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Warszawa 2000, prezentacja: S. Budzyński.

 6. Ks. bp prof. dr hab. Jan Szlaga, Biblia inspiracją kultury europejskiej, (22.05.2000).

 7. Ks. bp Józef Zawitkowski, Jaka będzie Europa?, (25.10.2000).

 8. O. prof. dr hab. Paweł Ogórek, Mistrz Jan Eckhart czołowy przedstawiciel duchowości chrześcijańskiej Europy, (19.11.2000), promocja książki: P. Ogórek, Mistrz Jan Eckhart a św. Jan od Krzyża, Warszawa 1999, prezentacja: S. Urbański.

 9. Ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, Duchowe oblicze Europy i świata w dziełach Aleksandra Mienia, (15.12.2000).

 10. Ks. bp dr Stanisław Stefanek, Wyzwolić siły ducha – zadania duchowej autonomii rodziny w tworzeniu prawa jednoczącej się Europy, (21.01.2001).

 11. Ks. bp dr Jan Chrapek, Pokochajmy Europę, aby wypiękniała, (26.02.2001).

 12. Ks. abp dr Wojciech Ziemba, Kościelny dialog polsko-litewski. Odżywanie duchowej jedności Europy, (22.03.2001).

 13. Ks. dr Wiesław A. Niewęgłowski, Korzenie kulturowe Europy, (23.05.2001).

 14. Ks. bp dr Edward Samsel, Życie konsekrowane w Trzecim Tysiącleciu, (19.06.2001).

 15. Ks. prof. dr Wojciech Hanc, Ekumeniczny wymiar teologii w zakresie chrześcijańskiej duchowości, (25.10.2001), promocja albumu: Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia, Warszawa 2000, prezentacja: S. Budzyński, S. Urbański.

 16. Ks. prof. dr hab. Józef Dołęga, Podstawy kultury ekologicznej w Europie, (29.11.2001), promocja książki: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001, prezentacja: J. Czartoszewski, S. Urbański.

 17. Prof. dr hab. E. Sakowicz, Czy islam zagraża Europie?, (17.01.2002), promocja książek: E. Sakowicz, Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997; tenże: Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999), Warszawa 2000, prezentacja: imam M. Żuk, S. Urbański.

 18. Ks. bp prof. dr hab. E. Ozorowski, “Jest a być” jako motor kultury europejskiej, (21.02.2002).

 19. Ks. bp dr R. Andrzejewski, “Starzy z dnia na dzień – ciągle wielu rzeczy się uczą” (idea starości według Cycerona i Jana Pawła II), (14.03.2002).

 20. Ks. bp dr P. Jarecki, Rola Akcji Katolickiej w procesie integracji europejskiej, (11.04.2002).

 21. Ks. bp prof. dr hab. M. Gołębiewski, Nowe wyzwania stojące przed diecezją koszalińsko – kołobrzeską w 30 lecie jej istnienia, (14.05.2002).

 22. S. dr T. A. Frącek, Błogosławiony abp Zygmunt Szczęsny Feliński, Człowiek Wschodu i Zachodu, (25.09.2002).

 23. Ks. prof. dr hab. K. Pawlina, Obraz polskiej młodzieży u początku trzeciego tysiąclecia, (17.10.2002), promocja książki: Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2002, prezentacja: ks. bp dr P. Libera, S. Urbański.

 24. Ks. bp prof. dr hab. Z. Kiernikowski, Wyzwanie do nowej ewangelizacji Europy i jej implikacje, (12.11.2002).

 25. Ks. bp dr A. Dydycz, Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, (05.12.2002).

 26. Ks. prof. dr hab. R. Rumianek, Czy zbawienie jest potrzebne Europie?, (23.01.2003).

 27. Ks. bp dr M. B. Kruszyłowicz, Chrześcijanie budują duchową wspólnotę Europy na przykładzie św. Maksymiliana Kolbego, (27.03.2003).

 28. T. Zieleźnik, Europa w oczach Prymasa Tysiąclecia, (29.04.2003), promocja książki: Europa chrześcijańska, red. S. Urbański, Warszawa 2003, prezentacja: T. Zieleźnik, F. Ociepka, S. Urbański.

 29. Ks. prof. dr hab. J. Sochoń, Europejska wrażliwość poetycka, (29.05.2003).

 30. Ks. bp dr Piotr Libera, Rola ruchów kościelnych w Europie na podstawie Adhortacji Jana Pawła II “Ecclesia in Europa”, (22.01.2004).

 31. Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Ekumenizm jako zwykły wymiar życia i działalności Kościoła (EiE 31), (23.03.2004).

 32. Ks. bp dr Zygmunt Zimowski, Kościół naśladując Chrystusa głosi światu Ewangelię nadziei, (14.06.2004).

Klub “Civitas Christiana”, Elbląg

 1. Ks. dr S. Ewertowski, Szukając ducha europejskiego, otwarcie Filii Studium Duchowości Europejskiej, sesja naukowa, zamknięcie sesji, (24.10.2001).

 2. Ks. bp dr A. Śliwiński, Chrześcijanin głosicielem Słowa Bożego, (13.12.2001).

 3. Ks. prał. J. Steckiewicz, Ekumenizm w Kaliningradzie (Rosja), (23.01.2002); przed wykładem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu wystawiły “Krótkie Jasełka”.

 4. Ks. dr A. Gajewski, Możliwość koegzystencji różnych cywilizacji w oparciu o filozofię człowieka (na bazie nauk o cywilizacjach Feliksa Koniecznego), (16.05.2002).

 5. Ks. bp prof. dr hab. J. Szlaga, Europa – kontynent spotkania trzech wielkich religii monoteistycznych: Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu, (13.11.2002).

 6. Ks. dr S. Małkowski, Drogi i bezdroża humanizmów i personalizmów parcjalnych, (12.02.2003).

 7. Ks. dr S. Guła, ks. dr T. Wojnowski, Aktualności encykliki bł. Jana XXIII “Pacem in terris”, (27.05.2003).

 8. Ks. bp dr J. Wysocki, Duszpasterstwo młodzieży według Adhortacji Papieskiej “Ecclesia in Europa”, (08.10.2003).

 9. Ks. dr A. Kilanowski, Radykalizm idei Wcielenia w dialogu międzyreligijnym, (10.12.2003).

 10. Ks. inf. dr M. Józefczuk, Przyczyny rozwoju i upadku zakonu krzyżackiego, (17.02.2004).

 11. Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski, Wkład Stanisława kardynała Hozjusza w dzieło reformy Kościoła w Polsce, (11.06.2004).

Wykłady ks. Pawła Gwiazdy

Powołanie do kontemplacji

 1. Chrześcijańskie i niechrześcijańskie koncepcje mistyki, (13.02.2006).

 2. Powołanie do kontemplacji - godność stworzenia “na obraz i podobieństwo Boże”, (20.02.2006).

 3. Pierwsze i drugie nawrócenie - godność grzesznika przed Bogiem, (27.02.2006).

 4. Na drodze do kontemplacji - chrześcijańska asceza - godność ludzkiego ciała, (06.03.2006).

 5. Godność pracy ludzkiej - współpracownicy Boga, (13.03.2006).

 6. Życie czynne i kontemplacja - wartość codzienności, (27.03.2006).

 7. Drogi modlitwy - godność rozmówcy Boga, (03.04.2006).

 8. Lectio divina i medytacja - na drodze mądrości, (10.04.2006).

 9. Noc bierna zmysłów i modlitwa odpocznienia - zaproszenie do zjednoczenia, (24.04.2006).

 10. Noc bierna ducha - wobec Bożej świętości, (08.05.2006).

 11. Zaręczyny i zaślubiny duchowe - oblubieńcy Boga, (15.05.2006).

 12. Zjednoczenie przekształcające - powołanie dzieci Bożych, (22.05.2006).

Drogi mistyki – mistyczki i mistycy

 1. Mistycy Starego i Nowego Testamentu, (05.06.2006).

 2. Spory teologiczne - obrona wzniosłości powołania człowieka, (12.06.2006).

 3. Ojcowie pustyni - życie anielskie, (19.06.2006).

 4. Św. Benedykt - równi w godności przed Bogiem, (02.10.2006).

 5. Św. Grzegorz Wielki- nieskończone pragnienie ludzkiego serca, (09.10.2006).

 6. Blask ikon - pociągnięci pięknem, (16.10.2006).

 7. Św. Bernard - po stopniach pokory i pychy, (23.10.2006).

 8. Św. Franciszek - życie według Ewangelii, (30.10.2006).

 9. Św. Bonawentura - skrzydła serafina, (06.11.2005).

 10. Mistrz Eckhart - poznanie Niepoznawalnego, (13.11.2006).

 11. Św. Katarzyna ze Sieny - kobiety-mistyczki w życiu Kościoła, (20.11.2007).

 12. Obłok niewiedzy - do zjednoczenia z Niepoznawalnym, (27.11.2006).

 13. Jakub z Paradyża - człowiek - naśladowca Chrystusa, (04.12.2006).

 14. Św. Teresa od Jezusa - rana miłości, (11.12.2006).

 15. Św. Jan od Krzyża - nie zadowalać się małym, (18.12.2006).

 16. Św. Albert Chmielowski - godność nędzarza, (08.01.2007).

 17. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus - w sercu Kościoła, (15.01.2007).

 18. Św. Faustyna Kowalska - miłosierdzie dla grzeszników, (23.01.2007).

Propozycje tematów na podstawie encykliki
Jana Pawła II “Ecclesia in Europa”

 1. “Uniwersalistyczna” wizja dobra wspólnego dla humanizacji - przez współuczestnictwo - współczesnych procesów globalizacji.

 2. “W nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii” - praktyka Słowa Życia w nowych ruchach i wspólnotach w Kościele.

 3. Chrześcijańska inspiracja, przemieniająca w Europie zbiorowość polityczną, kulturową i gospodarczą we wspólnotę, która byłaby natchnieniem dla innych regionów świata.

 4. Chrześcijańskie spojrzenie na “geniusz kobiecości” wobec wyzwań europejskiej współczesności - na płaszczyźnie wychowania i kultury życia społecznego.

 5. Ekumenizm jako «zwykły wymiar życia i działalności Kościoła».

 6. Europa zdrowych małżeństw, radosnych dzieci, szczęśliwych rodzin – pożądanym wymiarem jakości moralnej przyszłej cywilizacji.

 7. Globalizacja solidarności jako wyzwanie dla zjednoczonej Europy.

 8. Historyczne i współczesne pokusy budowania miasta ludzi bez Boga.

 9. Humanistyczne i duchowe wymiary w wypracowywaniu nowego wzorca europejskiej jedności w różnorodności.

 10. Jedność ludów i kultur oraz integralna promocja człowieka i jego praw w Europie - dawniej i obecnie.

 11. Krytyczne konfrontowanie wiary ze współczesną kulturą; owocne oddziaływanie na środowiska kulturalne, gospodarcze, społeczne i polityczne w dialogu.

 12. Kultura modlitwy: indywidualnej, wspólnotowej, publicznej w Europie dawnej i współczesnej - aktualne wyzwania w kontekście pluralizmu religijnego.

 13. Nowe formy artystycznego wyrazu wiary - w przeszłości Europy i współczesne.

 14. Nowe ruchy i nowe wspólnoty kościelne jako nurt “ożywienia i radości w Kościele”, a nurt humanizacji w kulturze europejskiej i światowej (dyskusja panelowa).

 15. Nowe spojrzenie na integrację katolicyzmu społecznego w zjednoczonej Europie.

 16. Europę, jako wspólnotę ludów i osób, solidarną w nadziei, zaangażowaną w obronę godności człowieka również w relacjach gospodarczych i społecznych.

 17. Posługa miłosierdzia w służbie odrodzeniu godności człowieka i życia społecznego.

 18. Problematyka kodeksu deontologicznego dla działających w świecie środków społecznego przekazu.

 19. Procesy poganizacji ochrzczonych w Europie; wnioski dla nowej ewangelizacji.

 20. Prorocka funkcja Kościoła we współczesnej Europie.

 21. Rachunek sumienia, zwłaszcza z grzechów zaniedbania Kościoła w Europie: pasterzy, duchowieństwa i świeckich.

 22. Rodowody i aktualna diagnoza «milczącej apostazji» człowieka sytego w europejskiej kulturze.

 23. Wiara chrześcijańska wobec kultury kontynentu europejskiego: przeszłość, teraźniejszość (diagnoza oddalania się kultury od wiary), propozycje.

 24. Wymiar świętowania - mieszkaniem nadziei.

 25. Sympozjum: “Dziejowe kształtowanie duchowego oblicza Europy”, (wielcy misjonarze, europejskie świadectwo świętych i męczenników, mnisi, zakonnicy i duszpasterze).