INNE KIERUNKI BADAŃ

Ks. Profesor prowadzi również badania nad doktryną mistyki okresu Ojców Kościoła Zachodniego i Wschodniego, po raz pierwszy badania oparte na archiwalnych źródłach i oryginalnych językach mistyki szkoły nadreńskiej (Mistrz Eckhart, Jan Tauler, Jan Ruysbroeck, bł. Henryk Suzo), współczesną mistyką Kościoła zachodniego, mistyką Wschodu, a także nowatorskie badania nad tzw. mistyką Dalekiego Wschodu (A. de Mello – mistyka hinduistyczna i buddyjska) oraz po raz pierwszy nad mistyką islamu i prawosławia. Odkrył mistykę przeżyciową (przesłania miłości) Marii Teresy Linssen (Mechernich-Niemcy), życie mistyczne Gemmy Galgani (Włochy), życie mistyczne papieża Jana XXIII, mistykę Anioła Ślązaka (Niemcy) i życie mistyczne Franciszka Palau y Quer (Hiszpania), mistykę przeżyciową św. Mariam Baouardy (Małej Arabki) z Betlejem (Palestyna). Prowadził badania na duchowością według św. Matki Teresy z Kalkuty, bł. Pawła VI. Zwłaszcza opracowaniem pojęcia świętości według Jana Pawła II i życia mistycznego Jana XXIII oraz elementów mistycznych w nauczaniu Benedykta XVI i papieża Franciszka, opublikowanych w wielu artykułach. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice papieża Benedykta XVI (Warszawa 7. 10. 2007) zostały wydane w edycji: “Deus caritas est”, Wydawnictwo Fundacji “Pro Caritate”, Warszawa 2008. Ks. Profesor także wygłosił trzy referaty o świętości według Jana Pawła II na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski: “Błogosławiony Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów (28-29.03.2014); na konferencji naukowej: “Duchowość świętego Jana Pawła II” zorganizowanej przez UPJPII (jako też współorganizator), Kraków (12.06.2014); i na konferencji naukowej: „Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II – Inspiracje papieskie” referat „Świętego Jana Pawła II inspiracje kontemplacją” , zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (12. 03. 2020).

Ks. profesor współpracuje z Instytutem Duchowości Salezjańskiej w Lądzie n. Wisłą. Mi. in.: wygłosił referat: „Duchowość polska cennym dziedzictwem i wyzwaniem dla młodzieży naszych czasów” na sympozjum: „Perspektywy duchowego rozwoju polskiej młodzieży” (21.04. 2018) i referat: „Świętość chrześcijanina według Adhortacji o świętości Gaudete et Exultate papieża Franciszka” na sympozjum: „Wychowanie młodzieży do świętości” (25.01.2020).

Odrębny nurt badań ks. Profesora w zakresie teologii duchowości stanowią współczesne zagadnienia tej dyscypliny naukowej, jak np. świętości oraz mistycznej świętości (W szkole świętości, seria: Mistyka polska 148, Warszawa 2016), zagadnienia formacji życia duchowego, formacji ludzkiej, duchowości laikatu, duchowości instytutów świeckich, kapłańskiej i zakonnej (również założycieli zgromadzeń zakonnych polskich i zagranicznych), duchowości osób konsekrowanych, modlitwy, kierownictwa duchowego, roli Ducha Świętego w życiu duchowym człowieka. Ponadto, podejmuje pionierskie tematy badawcze z dziedziny tzw. nowej duchowości, sekt, grup areligijnych, fałszywej duchowości idei Boga (neognoza), duchowości Caritas, duchowości żołnierza, harcerza, duchowości ruchów religijnych, duchowości ekumenizmu (dialogu międzyreligijnego), kultury, polityki, mass-mediów, dziennikarza, globalizmu, komunii, wychowania, uniwersytetu, przedsiębiorcy (biznesmena), ubogich, duchowością sanktuariów i pielgrzymowania, maryjną, nad duchowością kobiet i ojcostwa.

Ks. Profesor prowadzi po raz pierwszy badania nad duchowością ekologiczną, włączając się w nurt badań nad ochroną środowiska. Badania dotyczą ochrony przyrody, kształtowania środowiska, jako miejsca rozwoju duchowego człowieka, globalizmu itp. Dlatego przyczyniły się one do utworzenia nowego określenia i nowej specjalności: ekoteologii duchowości (pierwsze w Polsce). W tym celu jako dziekan powołał pierwszą katedrę bioetyki i ekoteologii, która została później przeniesiona do powstałego Instytutu Ekologii i Bioetyki ( z którym współpracuje). Badania te zaowocowały wieloma artykułami, które umieszcza w serii wydawniczej “Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna” oraz na łamach czasopisma “Episteme”, jak również w pracach zbiorowych. Zorganizował też ogólnopolskie sympozjum (finansowane przez Komitet Badań Naukowych) pt.: “Duchowość chrześcijańska w świetle globalizmu i ekologii”, którego materiały ukazały się w następującej pozycji pt.: “Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji”, Warszawa 2003 (w tytule zakradł się błąd drukarski: zamiast słowo edukacja powinno być słowo ekologia). Te pionierskie badania uprzedziły encyklikę Ojca Świętego Franciszka "Laudato si", Watykan 2015.

Prowadzi badania nad duchowością słowiańską (Białoruś, Ukraina, Słowacja, Słowenia), patrystyczną (św. Cyprian, św. Bazyli Wielki, św. Grzegorz Wielki, św. Doroteusz z Gazy), Kościoła anglikańskiego (kard. B. Hume, kard. H. Newman) i angielskiego (o. F. W. Faber), nad duchowością i mistyką św. Matki Teresy z Kalkuty (Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Warszawa 2003), nad koncepcją życia duchowego według Jana Pawła II, duchowością pokolenia Jana Pawła II, nad duchowością według kard. S. Wyszyńskiego, nad nauczaniem biskupów nie tylko polskich, nad nauczaniem Episkopatu Polski, nad hagiologią polskich świętych, teologią świętych ( Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani (współautor: S. Budzyński, A. Ziółkowska), Warszawa 2015; Świadkowie polskiej duchowości, seria: Mistyka polska 19, Warszawa 2004.

Wielkim obszarem badawczym jest duchowość europejska Kościoła zachodniego (obejmują one tradycję zachodniej Europy od pierwszych wieków chrześcijaństwa aż do czasów współczesnych). Obejmują one, więc, przekrój poszczególnych wieków, szczególnie tych, które są niewystarczająco w tej dziedzinie zbadane. Dotyczy też budowania Unii Europejskiej na fundamencie duchowości chrześcijańskiej. Dlatego ukazuje wspólnotę Europy i jej duchowość, która jest czynnikiem integrującym. Wobec tego ukazuje jedność Europy oraz czynniki, które ją kształtują i wpływają na budowanie jej zjednoczenia. Szeroko uwzględnione są badania doktryny duchowości i mistyki św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej, św. Teresy z Lisieux, św. Katarzyny ze Sieny, św. Grzegorza Wielkiego, św. Cypriana, św. Franciszka z Asyżu, św. Klary z Asyżu, św. Wincentego a Paulo, św. Franciszka Salezego, św. Marii de Mattias (Włochy), św. Jana Bosko, bł. Antonie Cheviera, sługi Bożej Zelli Martin, św. Alfonsa Liguori, św. Ojca Pio, św. Edyty Stein, św. Karola de Foucauld, św. Małgorzaty Marii Alacoque, św. Antoniego Marii Klaret, św. Jana Vianney’a, bł. Tymoteusza Gacardo, św. Doroteusza z Gazy, o. Winfieda M. Wermtera (Austria), T. Mertona, Marii Valtorty, m. Leonii Milito (Włochy), Henryka Heidenreicha, Henryka Bitterfelda, Gabriela Mercola (Włochy), J. Alberione’a (Włochy), S. Lamery’ego (Włochy), kard. C. Martiniego (Włochy), R. Garrigou-Lagrange’a (Francja), św. Ignacego Loyoli, F. Liebermanna (Francja), Marii Józefa Coudrina (Francja), Henryki Aymer (Francja), R. Bonamie (Francja), E. Rouchouze (Francja), abp. A. Jeglica (Słowenia), H. de Chappotin (Francja), św. Damiana (Belgia, Flandria), kard. B. Hume’a i kard. H. Newmana (Anglia), kościoła angielskiego - o. F. Fabera, św. Jerzego Matulewicza (Litwa), duchowości słowackich jezuitów (Słowacja), wspólnoty monastycznej z Camaldoli (Włochy). Opracowania powyższe mają charakter pionierski nie tylko na arenie nauki polskiej, ale europejskiej. Badania też dotyczą Kościoła amerykańskiego (duchowości kapłańskiej przedstawianej na łamach “The Priest”, duchowości według Scotta M. Pecka, ks. L. Lovasika, A. Lewisa, Catherine de Hueck Doherty, kard. J. Sheena; badania te zostały uwieńczone 3 pracami doktorskimi i pracą magisterską.

W dorobku naukowym ks. Profesora w zakresie teologii życia duchowego ujawniają się również badania nad duchowością katolików żyjących na Wschodzie oraz duchowością Kościoła wschodniego. W tym celu odbył liczne podróże naukowe do byłych krajów Związku Radzieckiego, by po raz pierwszy podjąć badania nad duchowością katolicką narodów żyjących pod władaniem ustroju komunistycznego. Badania te polegają na zapisie świadectwa wiary ludzi żyjących w ciężkich czasach prześladowań tzw. metodą “historii mówienia”. W sukurs przyszli mu także studenci pochodzący z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Kazachstanu, którzy swoje badania uwieńczyli pracami magisterskimi. Trzeba dodać jeszcze badania prowadzone nad duchowością: Węgier, Słowenii, Słowacji i duchowością Kościoła grekokatolickiego (ks. abp A. Szeptycki) na Ukrainie przez księży studentów tego obrządku i z tego kraju, nad duchowością Kościoła wschodniego (duchowość św. Teodora Studyty, św. Bazylego Wielkiego, Szymona Nowego Teologa) i Kościoła prawosławnego (duchowość Teofana Pustelnika, mistyka św. Grzegorza Palamasa, modlitwa Jezusa w tradycji wschodniej). Podjął również starania o współpracę w krajach słowiańskich, z seminariami duchownymi, w sprawie badania duchowości Słowian. W tym też celu współpracował m.in. z Katedrą Historii Kultury Słowiańskiej UJ i wygłosił cykl wykładów w Bratysławie, Grodnie, Wilnie, Lwowie. W tym celu gośćmi Katedry Teologii Życia Duchowego byli m.in. naukowcy z uniwersytetów Cluju i Timiszoarze (Rumunia), pracujący nad najnowszą historią narodu rumuńskiego, w tym nad duchowością chrześcijańską wyżej wymienioną metodą “historii mówienia”. Jest to jedna z metod, dzięki której – przy braku źródeł archiwalnych – można utrwalić świadectwo wiary chrześcijan słowiańskich, żyjących w czasach komunizmu na obszarach tzw. Trzeciej Europy. Jest to jedyne ratowanie świadectw wiary ludzi, którzy przeżyli czasy prześladowania religii, więzienia i łagry. Są to bezcenne badania, ponieważ wraz z odejściem tych ludzi zginie żywe świadectwo życia duchowego. Podjęto badania nad rodzimą, polską duchowością i duchowością prawosławną na tych obszarach. W seminarium prowadzonym przez ks. Profesora uczestniczą też księża i studenci z krajów wschodnich: Białoruś, Litwa, Ukraina, Rosja, Kazachstan, oraz ze Słowacji i Słowenii.

Ks. Profesor współpracuje z Mohylewskim Państwowym Uniwersytetem im. A. A. Kuleszowa, z Mohylewskim Centrum Religioznawczym, z Mohylewskim Państwowym Obwodowym Instytutem Rozwoju Wykształcenia, publikując artykuły na łamach czasopisma naukowego: “Religia i społeczeństwo” (Mohylew, Białoruś), szczególnie biorąc udział w IX Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji „Religia a społeczeństwo”; oraz w międzynarodowej konferencji: „Teologia i historia religii w systemie socjalno-humanistycznej wiedzy. Teologia, Historia religii, Kultura” (Mohylew, lipiec 2020). Ks. Profesor prowadzi również współpracę ze Studium Duchowości Chrześcijańskiej (współorganizator) oraz z Instytutem Katechetycznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie (Białoruś). Wspólnie zorganizował, jak już zaznaczono, międzynarodowe konferencje naukowe w Grodnie. Przetłumaczono na język rosyjski i opublikowano książkę: Mistyczny świat ducha (Grodno 2002) oraz liczne artykuły na łamach czasopism diecezji grodzieńskiej “Misericordia" i "Słowo Życia” – w języku białoruskim, rosyjskim i polskim, w sumie 19. Ks. Profesor współpracuje także z czasopismem naukowym diecezji grodzieńskiej “Studia Theologica Grodnensia” jako współzałożyciel, konsultant naukowy i członek Rady Naukowej, systematycznie publikując na jego łamach artykuły. Dotychczas ukazało się trzynaście tomów periodyku. Na Białorusi prowadzone są badania dotyczące myśli duchowej ks. J. Grasewicza, męczeństwa Sióstr Nazaretanek z Nowogródka, męczenników z Pratulina i innych osób. Dlatego ks. Profesor jest członkiem diecezjalnej komisji do beatyfikacji ks. J. Grasewicza w Grodnie i diecezjalnej komisji do beatyfikacji abp W. Kluczyńskiego w Witebsku. Prowadzone były rozmowy m.in. z ks. bp. dr. W. Blinem, ordynariuszem diecezji witebskiej (Białoruś), z zamiarem powołania Studium Teologii Duchowości. Ks. Profesor również wygłosił 6 wykładów do księży diecezji grodzieńskiej i witebskiej, studentów i świeckich wiernych.

Ks. S. Urbański otrzymał nagrodę za działalność na rzecz zbliżenia Polaków i Białorusinów przyznaną przez Kapitułę Fundacji POLCUL (POLCUL - Jerzy Borecki Foundation, Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego) – Melbourne, 10 marca 2005.

Przy współpracy z Domem Polskim w Wilnie, z Instytutem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL podejmowane były badania nad duchowością Polaków i Litwinów (m.in. ks. A. Świątek, s. W. Boniszewska, s. I. Dziewałtowska-Gintowt, św. Faustyna, s. H. Majewska, s. B. Naborowska, s. F. Osińska, żyjące w Wilnie). Z racji 75 rocznicy śmierci bł. Jerzego Matulewicza przeprowadzono badania nad jego doktryną duchowości, a przede wszystkim nad jego mistyką studyjną wspólnie z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Kownie. Ponadto, wygłosił cykl wykładów w Centrum Pomocników Mariańskich w Kownie, w Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, w Bazylice św. Michała Archanioła w Mariampolu. Te badania zostały opublikowane w języku litewskim w pracy zbiorowej pt.: “Palaimintojo Jurgo Matulaicîo dvasios slelaida”, Kaunas 2003. Również ks. Profesor wygłosił konferencję: “Miłosierdzie Boże według Faustyny” na sesji naukowej: “Wigilia kanonizacji Faustyny” w kościele Świętego Ducha w Wilnie.

Ks. Profesor podjął też współpracę naukowo-dydaktyczną z Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie, współpracę naukową z Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim - Horodok Ukraina) oraz w latach 2003-2009 z Instytutem Duchowości w Stanisławowie (Iwano-Frankowsku, Ukraina). Współpraca ta zaowocowała wspólnym sympozjum pt. “Święci Podola” (Z. Szczęsny Feliński, Brat Albert, M. Darowska), które odbyło się w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego (Gródek Podolski - Horodok). Badania prowadzone nad myślą duchową ks. kard. M. Jaworskiego, zostały uwieńczone pracą doktorską. Podobnie badania odkrywające mistykę przeżyciową s. M. Wiecka ze Lwowa, zaowocowały wspólnym sympozjum w Warszawie i pozycją książkową: “Mistyka służby. O słudze Bożej Marcie Wiecka SM”, red. s. J. Wątroba SM, Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2008, przy współpracy Krakowskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia i archidiecezji lwowskiej.

Od wielu lat ks. Profesor prowadzi badania nad duchowością Polonii amerykańskiej. W tym celu powołał Studium Duchowości Polonijnej. Wyniki tych badań – uwieńczone 180 artykułami, które były publikowane na łamach “Biuletynu Orchard Lake” (Detroit), “Echa Emigranta”, “News of Polonia” (Los Angeles), “Voice of Polonia” (Kalifornia), “Duszpasterz Polski Zagranicą” (Rzym), “Polski Naród”, “Nowe Życie” (Chicago) i w gazetce Centrum Polonijnego Jana Pawła II: “Pope John Paul II Polish Center” w Yorba Linda (Kalifornia). W latach 1992-2000 był współorganizatorem i współpracownikiem powołanego przez prezesa M. Dutkowskiego przy Kongresie Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii miesięcznika “Kurier Polski” (Corona, Kalifornia), publikując liczne artykuły. Na łamach tych czasopism polonijnych w USA i na Białorusi umieścił 214 artykułów.

W tym też celu współpracuje z Kongresem Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, wydając dla rodaków następujące pozycje: “Słownik polskich świętych”, Yorba Linda 2003; “Żywoty polskich świętych”, współautor H. Noga, Warszawa 2004 (j. polski i j. angielski); “Jan Paweł II Wielki 1978-2005”, współautor M. Dutkowski, Indio 2006 (j. angielski, j. hiszpański). Przetłumaczono też na język angielski i wydano na płytach DVD opracowanie księdza Profesora pt. “Mystical aspects in the Life St. Faustina Kowalska”, produced by: The Catholic Resource Center (Kalifornia) oraz liczne wykłady na temat polskiej duchowości i mistyki, zwłaszcza mistyki przeżyciowej, historii narodu i patriotyzmu (na DVD 2, Produkcja: Videofact):

 • Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, Yorba Linda 24.08. 2003.

 • Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, 29.08. 2004.

 • Duchowość narodu polskiego na przełomie XIX – XX wieku 1830-1914. Zarys teologiczno-historyczny (2005).

 • Duchowość narodu polskiego w ciągu tysiąclecia. Zarys teologiczno-historyczny (sierpień 08. 2006).

 • Duchowość narodu polskiego poprzez wiezi kulturowo-twórcze. Zarys teologiczno-historyczny (sierpień 08. 2006).

 • Polskie rocznice patriotyczne XX wieku (sierpień 27. 08. 2006).

 • Polish president visits Reagan Presidential Library, July 17, 2007.

 • Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim (Yorba Linda, CA – 6 sierpień 2007).

 • Oprawa liturgiczna dekoracji weteranów polskich – 2007 (Yorba Linda, 25. 08. 2007, DVD).

 • Patriotyzm w znaczeniu Jana Pawła II, Yorba Linda , Ca , 18 sierpień 2008.

 • Rocznice patriotyczne (21. 08. 2011).

 • Rola Kościoła powszechnego w Polsce na przełomie XIX-XX wieku 1830-1914 (DVD1).

 • Tu też jest Polska. Produkcja. Videofact- California.

Ponadto, w “Naszym Radiu” i “Polskim Radiu” wygłosił 31 audycji, i 83 wykładów, przeważnie w Centrum Polonijnym Jana Pawła II w Yorba Linda. W Centrum też założył Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego dla świeckich czcicieli miłosierdzia Bożego, a w 1966 roku “Faustinum” dla pogłębienia duchowości św. Faustyny. W tym celu odbywają się comiesięczne spotkania.

Za powyższe badania otrzymał List Gratulacyjny vice-konsula RP w Los Angeles prof. dr. hab. J. Czyżewicza i Dyplom Uznania. Otrzymał też “Certificate of recognition and appreciation”, za dorobek naukowy i za wieloletnie wsparcie duchowe, patriotyczne oraz religijne Wspólnoty Polonijnej Ośrodka Polskiego im. Jana Pawła II, Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii oraz Grupy Piast ZNP. Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, Oddział Orange County, Polsko-Amerykańska Fundacja Charytatywna Południowej Kalifornii, 83091 Antique Drive, Indio, Yorba Linda (12 lipca 2008). Otrzymał również Dyplom Uznania Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles za szczególny wkład w krzewienie tradycji i kultury polskiej, Yorba Linda, 13.08.2009. Dnia 8 sierpnia 1992 roku został przyjęty do oddziału 9599 Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus) im. bł. Jerzego Popiełuszki w Yorba Linda, California. 16 marca 2010 roku otrzymał dyplom uznania: “In Solidarity With Our Priests. The Year for Priests”, In appreciation for your dedicated and devoted service to our Church. Presented by Knights of Columbus Fr. Jerzy Popiełuszko Council 9599 Yorba Linda, California, USA. Nagrodę naukową im. I. i F. Skowyrów za książkę “Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej”, Warszawa 1997 (przetłumaczoną na język rosyjski i angielski), przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Lublin, 3 kwietnia 1998.

Opracował oryginalnie i dokładnie przede wszystkim teologię mistyczną okresu międzywojennego. Dlatego naukowa pozycja jego pióra “Polska teologia życia mistycznego (1914-1939)”, Warszawa 1995, była wznowiona pt. “Teologia życia mistycznego”, Warszawa 1999.

W roku 1998 ks. Profesor zorganizował pierwsze ogólnopolskie sympozjum mistyki chrześcijańskiej. Brali w nim – bardzo licznie – uczestnicy z całej Polski, m.in. księża biskupi, Prymas Polski kard. Józef Glemp, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk oraz wykładowcy teologii duchowości na uczelniach katolickich, w seminariach diecezjalnych i zakonnych, ojcowie duchowni, mistrzynie i mistrzowie nowicjatów. Sympozjum o mistyce było ważne, gdyż dotyczyło m.in. zastosowania technik medytacyjnych niechrześcijańskich religii Wschodu w książkach Anthony’ego de Mello, ukazując ich niebezpieczeństwo dla duchowości chrześcijańskiej. Badania te były prowadzone w Katedrze już od 1993 roku, a więc przed opublikowaniem przez Kongregację Nauki Wiary notyfikacji w sprawie pism o. Anthony’ego de Mello SJ z 24 czerwca 1998 roku (dokładnie 2 miesiące po odbytym sympozjum), stwierdzającej, że jego poglądy są niezgodne z wiarą katolicką i mogą wyrządzić poważne szkody. Sympozjum również prostowało pojęcie fałszywej mistyki (zob. Homo Dei, nr 4 z 1998 roku). Pierwsze dwa sympozja zostały uwieńczone pozycją książkową “W bliskości Boga”, Kraków 1986, pozostałe również pozycjami książkowymi m.in: “Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem”, Warszawa 1999; “Duchowość przełomu wieków”, Warszawa 2000; “Duchowość Europy”, Warszawa 2001; “Duchowość osób powołanych”, Warszawa 2002; “Duchowość współczesnego Kościoła”, Warszawa 2002; “Duchowość chrześcijanina”, Warszawa 2008; “Gorzkie Żale przybywajcie”, Warszawa 2008; “Mistyka służby”, Kraków 2008; “Ścieżki wychowania chrześcijańskiego”, Warszawa 2008; “Krzyżu święty nade wszystko”, Kraków 2008; “Duchowość chrześcijańska”, Warszawa 2008; “W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, Warszawa 2008; “Duchowość krzyża”, Warszawa 2008. Trzy wyżej wymienione pozycje: “Gorzkie Żale przybywajcie”, “Krzyżu święty nade wszystko” i “Duchowość krzyża”, stanowią typologię duchowości pasyjnej. Ponadto, ukazały się m.in. pozycje sympozjalne: “Mistyka polska”, Warszawa 2010; “Duchowość cierpienia”, Warszawa 2010; “Św. Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat”, red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Warszawa 2011, w pozycji tej znajduje się artykuł ks. Profesora w języku angielskim: “St. Damian de Veuster’a spirituality”, tamże, s. 65-95; “Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)”, Warszawa-Sosnowiec 2011.

Ksiądz Profesor prowadzi prace interdyscyplinarne nad polską prozą i poezją mistyczną z filologami Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UKSW (m.in. opracowano teksty “Gorzkich Żalów”) i Akademii Podlaskiej (Siedlce) (zorganizowano sympozjum: “Polska proza mistyczna i poezja”), Uniwersytetu Wrocławskiego, a przede wszystkim z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (współpraca z Fundacją AMF “Nasza Droga”). Ks. S. Urbański współpracował też z Instytutem Filologii Obcych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, współorganizując 3 międzynarodowe konferencje.

W celach naukowych współpracuje z Karmelitańskim Instytutem Duchowości w Krakowie, z Instytutem Duchowości “Carmelitanum” w Poznaniu, z Międzywydziałowym Instytutem Ekumenii i Dialogu PAT (Kraków) oraz z akademickimi ośrodkami duchowości (Lublin, Kraków, Poznań, Wrocław, Toruń, Szczecin, PWT Warszawa). Współpracuje ze Studium Duchowości Chrześcijańskiej przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie, ze Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Łodzi, z Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Krakowie.

Ks. Profesor podjął współpracę z Wyższym Seminarium Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie owocującą wspólnym organizowaniem sympozjów i wydaniem pozycji książkowych: “Duchowość franciszkanów świeckich”, red. A. Baran, Lublin 2001 i “Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia”, red. A. Baran, Lublin 2003. Również współpracuje z Centrum Duchowości “Honoratianum” w Zakroczymiu, ze Studium Duchowości Franciszkańskiej w Zakroczymiu, z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu i z Konferencją Rodziny Honorackiej w Warszawie we wspólnym organizowaniu konferencji naukowych. Materiały z tych konferencji zostały wydane w następujących pozycjach m.in.: “Światła miłosierdzia”, red. A. Baran, Lublin 2004; “Eucharystia skarbem rodziny honorackiej”, red. A. Baran, Zakroczym 2004; “Oblicza sprawiedliwości”, red. A. Baran, Zakroczym 2005; “Powołanie honorackie”, red. A. Kruszyńska, Zakroczym 2006; “Kapucyni w Zakroczymiu”, red. T. Płonka, Zakroczym 2008; “Świętość w duchowej szkole bł. Honorata”, Warszawa 2009. Ponadto, współpracuje z Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, a także z Zespołem ds. Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, współorganizując konferencje naukowe. Ukazała się drukiem pozycja: “Duchowa terapia osób uzależnionych”, red. A. Baran, Warszawa 2006; “Profilaktyka duchowa”, Warszawa 2007. Przez prowadzenie wykładów współpracuje z Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie. Ma też swój współudział w organizowaniu sympozjów i opracowaniu “Leksykonu duchowości franciszkańskiej” (wyd. polskie, red. W. M. Michalczyk OFM, zespół red. W. M. Michalczyk OFM, Z. M. Styś OFM, R. Wróbel OFM Conv., K. Synowczyk OFM Cap, Wydawnictwo “M”, współwydawca: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Kraków–Warszawa 2006) oraz w promocji tego Leksykonu (por. recenzje w “Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”, XIII (2007) 1/25, Opole 2007, s. 20-22; tenże: Studia Franciszkańskie, t. 17, Poznań 2007, s. 558-562). Nadal współpracuje z Kapucyńską Szkołą Duchowości (Zakroczym), publikując artykuły, uczestnicząc w konferencjach naukowych i promocjach książek (współpraca z o. G. Filipiukiem).

Ks. Profesor współpracował z Polską Prowincją Zgromadzenia Misjonarzy, z Instytutem Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, z parafią św. Krzyża w Warszawie, organizując sympozjum z okazji 300-lecia Gorzkich Żalów, z którego materiały – finansowane z KBN – ukazały się w Wydawnictwie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w pozycji pt. “Gorzkie żale przybywajcie”, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Warszawa 2008. Jest to pierwsze opracowanie duchowości “Gorzkich Żalów”, jako dzieła rodzimej duchowości pod względem teologii, historii, muzyki i opracowania literackiego przez profesorów Instytutu Filologii Polskiej UKSW. Ks. Profesor także współprzygotował sympozjum pt. “Krzyżu święty nade wszystko”, z którego referaty ukazały się w pozycji książkowej: “Krzyżu święty nade wszystko”, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008. W Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie wygłosił referat: “Życie duchowe według ks. Aleksandra Usowicza” na sympozjum: “W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznej ks. prof. A. Usowicza” w Krakowie 15 listopada 2012 roku.

Ks. Profesor współpracuje z Konsultą Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Polsce, służąc wykładami, organizując liczne konferencje na UKSW o założycielach, o charyzmacie niektórych zgromadzeń, np. “Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego” (wydane drukiem o tym samym tytule, Warszawa-Łódź 2010); “Duchowość seraficka”, Warszawa 2010; “Krzyż przez nich zwyciężył. Polscy Pasjoniści – Męczennicy II wojny światowej”, Warszawa 2010; “Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)”, (wydane drukiem o tym samym tytule, Warszawa-Sosnowiec 2011); “Apostolstwo paulińskie. Źródła, wyzwania, perspektywy”, Warszawa 2011; “400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej”, Wieluń 2012; “Charyzmat i tożsamość”, Warszawa 2012; “Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”, Warszawa 2012; “Błogosławiony Honorat – Człowiek Wielkiej Wiary”, Warszawa 2013 ; “O tajemnicy wynagrodzenia, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Warszawa 2014. Ks. S. Urbański prowadzi też badania naukowe nad charyzmatem poszczególnych zgromadzeń, które zostały uwieńczone rozprawami doktorskimi, habilitacyjnymi. Także współpracuje z warszawskim Oddziałem Przymierza Rodzin i z Caritas Polska. Dlatego zorganizowano pierwsze międzynarodowe sympozjum na UKSW z okazji pięćdziesięciolecia Caritas Polska poświęcone duchowości Caritas, pt. “Nic nie zastąpi miłości” (4 października 2008). Materiały wydane drukiem: “Deus caritas est. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI”, Warszawa, 7 października 2006 r., Wydawnictwo Caritas Polska, Warszawa 2007.

Ks. Profesor nawiązał też jednorazową współpracę z teologami Kościoła prawosławnego w Polsce, uwieńczoną wspólnym sympozjum w Białymstoku na temat mistyki wschodniej. Gośćmi Katedry Życia Duchowego byli m.in. naukowcy z Uniwersytetu w Clui i Uniwersytetu Zachodniego w Timiszoarze (Rumunia), pracujący nad najnowszą historią narodu rumuńskiego, w tym nad duchowością chrześcijańską, metodą “historii mówienia”. Współpraca zaowocowała wspólną konferencją: “Wieloaspektowe ujęcie historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Studium Duchowości Europejskiej”, Katedra Psychologii i Socjologii, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999). Wykłady na konferencjach naukowych organizowanych przez ks. Profesora oraz wykłady gościnne prowadzili pracownicy naukowi “Instituto Francescano di Spiritualita” należący do Pontificia Universita` Antonianum – Tadeusz Matura OFM i Wiesław Block OFM Cap, ks. H. Haus generalny przełożony Zakonu Communio in Christo (Mechernich, Niemcy), David Hay z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) nt.: “Psychologia a duchowość” (29.04.2000) oraz ks. A. Szczupał, profesor Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Studium Duchowości Chrześcijańskiej, redaktor “Studia Theologica Grodnensia”, Grodno (Białoruś).

Kilkanaście lat ks. Profesor współpracował z Prymasowskim Instytutem Życia Wewnętrznego w Warszawie, a zwłaszcza od chwili, gdy jego kierownikiem został ks. adiunkt dr Marek Szymula. Instytut prowadził szeroką działalność dydaktyczną: zaoczny kurs licencjacki, studia podyplomowe duchowości i otwarte studia życia wewnętrznego. W ciągu ostatnich lat wielu absolwentów PIŻW obroniło stopień naukowy licencjata teologii, a niektórzy z nich ukończyli studia doktoranckie i obronili dysertacje doktorskie na Wydziale Teologicznym UKSW. Ponadto, Sekcja Teologii Duchowości UKSW współpracowała z Instytutem w organizowaniu ogólnopolskich sympozjów, a pracownicy i niektórzy absolwenci prowadzili na tymże Instytucie wykłady.