DALSZA DZIAŁALNOŚĆ STUDIUM DUCHOWOŚCI EUROPEJSKIEJ

Od roku akademickiego 2007/2008 działalność Studium jest kontynuowana w ramach Sekcji Teologii Duchowości na Wydziale Teologicznym UKSW oraz w Szkołach im. Bogdana Jańskiego (Warszawa, Łomża) w ramach Studium Duchowości Zmartwychwstańczej. Trzeba podkreślić, że w ramach Sekcji są prowadzone badania nad duchowością europejską od 1984 roku aż do chwili obecnej. Dlatego w ramach Sekcji ks. S. Urbański powołał Zakład Duchowości Europejskiej (Studium Duchowości Europejskiej). W tych latach pracownicy Sekcji prowadzili i nadal prowadzą liczne badania w tym zakresie, uwieńczone wieloma publikacjami samodzielnymi, publikowanymi na łamach wielu periodyków, w pracach zbiorowych oraz w serii: “Mistyka polska”, “Mistyka chrześcijańska” i “Edukacja w nauczaniu Kościoła”. Organizowane są konferencje naukowe ogólnopolskie i międzynarodowe oraz kontynuowana współpraca z różnymi ośrodkami zagranicznymi (Niemcy, Anglia, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina, Słowacja, Włochy). W ramach Sekcji są też prowadzone badania na poziomie prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Badania nie tylko prowadzą studenci z Polski, ale także z Białorusi, Litwy, Kazachstanu, Słowacji, Słowenii, Rosji, Ukrainy oraz przez księży-doktorantów z Anglii, Austrii, Belgii, Niemiec, Włoch, a nawet z USA.

Ks. Profesor jako dziekan Wydziału Teologicznego nawiązał współpracę z Wydziałem Teologicznym w Dreźnie i w Bonn (Niemcy), w Louven (Belgia), w Kownie (Litwa), z Instytutem Teologicznym w Paryżu. Ks. Urbański prowadził wykłady do uczestników Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy, do Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego, do studentów z krajów wschodnich skupionych w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele sióstr karmelitanek na Krakowskim Przedmieściu (Warszawa).

Wielkim obszarem badawczym jest duchowość europejska Kościoła zachodniego (obejmują one tradycję zachodniej Europy od pierwszych wieków chrześcijaństwa aż do czasów współczesnych). Obejmują one, więc, przekrój poszczególnych wieków, szczególnie tych, które są niewystarczająco w tej dziedzinie zbadane. Dotyczy też budowania Unii Europejskiej na fundamencie duchowości chrześcijańskiej. Dlatego badania ukazują wspólnotę Europy i jej duchowość, która jest czynnikiem integrującym. Wobec tego ukazują jedność Europy oraz czynniki, które ją kształtują i wpływają na budowanie jej zjednoczenia. Szeroko uwzględnione są badania doktryny duchowości i mistyki św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej, św. Teresy z Lisieux, św. Katarzyny ze Sieny, św. Grzegorza Wielkiego, św. Cypriana, św. Franciszka z Asyżu, św. Klary z Asyżu, św. Wincentego a Paulo, św. Franciszka Salezego, św. Marii de Mattias (Włochy), św. Jana Bosco, bł. Antonie Chevriera, sługi Bożej Zelli Martin, św. Alfonsa Liguori, Ojca Pio, św. Edyty Stein, św. Karola de Foucauld, św. Małgorzaty Marii Alacoque, św. A. J. Claret, św. Jana Vianney’a, bł. Tymoteusza Gaccardo, św. Doroteusza z Gazy, o. Winfieda M. Wermtera (Austria), brata Rogera (Francja), T. Mertona, Marii Valtorty, m. Leonii Milito (Włochy), Henryka Heidenreicha. Henryka Bitterfelda, Gabriela Mercola (Włochy), J. Alberione’a (Włochy), S. Lamery’ego (Włochy), R. Garrigou-Lagrange’a (Francja), św. Ignacego Loyoli, F. Liebermanna (Francja), Marii Józefa Coudrina (Francja), Henryki Aymer (Francja), R. Bonamie (Francja), E. Rouchouze (Francja), abp. A. Jeglica (Słowenia) , H. de Chappotin (Francja), T. Linssen ( Niemcy), Anioła Ślązaka (Niemcy), św. Damiana (Belgia, Flandria), kard. B. Hume’a i kard. H. Newmana (Anglia), Gemmy Galgani (Włochy), Franciszka Palau y Quer (Hiszpania), św. J. Matulewicza (Litwa), duchowości słowackich jezuitów (Słowacja), wspólnoty monastycznej z Camaldoli (Włochy), życia duchowo - religijnego parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Różance (Białoruś), życia duchowo-religijnego parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie (Białoruś), z duszpasterstwa z osobami skłonnymi do depresji (Iwano-Frankowsku, Ukraina), cechy duszpasterstwa w diecezji Iwano-Frankowskiej (Ukraina) .

Badania prowadzone są na archiwalnych źródłach i w oryginalnych językach, jak np. wczesno-niderlandzkim w przypadku badań mistyki nadreńskiej: Mistrz Eckhart, Jan Tauler, Jan Ruysbroeck, bł. Henryk Suzo. Również badania dotyczą duchowości i mistyki według Jana XIII, Jana Pawła II, Benedykta XVI, świętości społecznej i duchowości zakonnej według papieża Franciszka. Opracowania powyższe mają charakter pionierski nie tylko na arenie nauki polskiej, ale europejskiej. Badania też dotyczą Kościoła amerykańskiego m. in. prowadzone były z duchowości kapłańskiej na łamach “The Priest”, duchowości według Scotta M. Pecka, ks. L. Lovasika, A. Lewisa, A. Doherty, kard. Sheena; badania te zostały uwieńczone 3 pracami doktorskimi i 1 pracą magisterską. Ponadto ks. Profesor prowadził badania w zakresie duchowości św. Teresy z Kalkuty, doktryny duchowej A. de Mello, mistyki przeżyciowej bł. Mariam Baouardy (Małej Arabki) z Betlejem (Palestyna), mistyki islamu.

W dorobku naukowym ks. Profesora w zakresie teologii życia duchowego ujawniają się również badania nad duchowością katolików żyjących na Wschodzie oraz duchowością Kościoła wschodniego. W tym celu odbył liczne podróże naukowe do byłych krajów Związku Radzieckiego, by po raz pierwszy podjąć badania nad duchowością katolicką narodów żyjących pod władaniem ustroju komunistycznego. Badania te polegają na zapisie świadectwa wiary ludzi żyjących w ciężkich czasach prześladowań tzw. metodą “historii mówienia”. W sukurs przyszli mu także studenci pochodzący z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Kazachstanu, którzy swoje badania uwieńczyli pracami magisterskimi. Trzeba dodać jeszcze badania prowadzone nad duchowością Węgier, Słowenii, Słowacji i duchowością Kościoła grekokatolickiego (ks. abp A. Szeptycki) na Ukrainie przez księży studentów tego obrządku i z tego kraju, nad duchowością Kościoła wschodniego (duchowość św. Teodora Studyty, św. Bazylego Wielkiego) i Kościoła prawosławnego (duchowość Teofana Pustelnika, mistyka Palamasa). Podjął również starania o współpracę w krajach słowiańskich, z seminariami duchownymi, w sprawie badania duchowości Słowian. W tym też celu współpracował m.in. z Katedrą Historii Kultury Słowiańskiej UJ i wygłosił cykl wykładów w Bratysławie, Grodnie, Wilnie, Lwowie. Dlatego gośćmi Katedry Teologii Życia Duchowego byli, m.in. naukowcy z uniwersytetów Cluju i Timiszoarze (Rumunia), pracujący nad najnowszą historią narodu rumuńskiego, w tym nad duchowością chrześcijańską wyżej wymienioną metodą “historii mówienia”. Jest to jedna z metod, dzięki której – przy braku źródeł archiwalnych – można utrwalić świadectwo wiary chrześcijan słowiańskich żyjących w czasach komunizmu na obszarach tzw. Trzeciej Europy. Jest to jedyne ratowanie świadectw wiary ludzi, którzy przeżyli czasy prześladowania religii, więzienia i łagry. Są to bezcenne badania, ponieważ wraz z odejściem tych ludzi zginie żywe świadectwo życia duchowego. Podjęto, więc, badania nad rodzimą, polską duchowością na tych obszarach. W seminarium prowadzonym przez ks. Profesora uczestniczą też księża i studenci z krajów wschodnich (Białoruś, Litwa, Ukraina, Rosja, Kazachstan), ze Słowacji i Słowenii.

Ks. S. Urbański współpracuje z Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie. Ma też swój współudział w organizowaniu sympozjów międzynarodowych: “Forma Sororum. Święta Klara z Asyżu. 800 lecie powstania Zakonu Świętej Klary”, UKSW (16.05.2012) oraz w opracowaniu Leksykonu duchowości franciszkańskiej (wyd. polskie, red. W. M. Michalczyk OFM, zespół red. W. M. Michalczyk OFM, Z. M. Styś OFM, R. Wróbel OFMConv., K. Synowczyk OFMCap, Wydawnictwo “M”, współwydawca: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Kraków–Warszawa 2006) oraz w promocji tego Leksykonu (por. recenzje w Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, XIII (2007) 1/25, Opole 2007, s. 20-22; tenże: Studia Franciszkańskie, t. 17, Poznań 2007, s. 558-562).

Ks. Profesor współpracuje z czasopismem naukowym: “Religia a społeczeństwo” Mohylewskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. Kuleszowa oraz Mohylewskiego Państwowego Obwodowego Instytutu Rozwoju Wykształcenia (Mohylew, Białoruś), publikując na jego łamach artykuły. Ks. Profesor prowadzi również współpracę ze Studium Duchowości Chrześcijańskiej (współorganizator) oraz z Instytutem Katechetycznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie (Białoruś). W latach 1992 – 2010 prowadził gościnnie wykłady w wymienionych instytucjach kościelnych. Przetłumaczono na język rosyjski i opublikowano książkę ks. Profesora: Mistyczny świat ducha (Grodno 2002) oraz liczne artykuły na łamach czasopisma diecezji grodzieńskiej Misericordia i Słowo Życia – w języku białoruskim, rosyjskim i polskim, w sumie 19. Ks. Profesor współpracuje także z czasopismem naukowym diecezji grodzieńskiej “Studia Theologica Grodnensia” jako współzałożyciel, konsultant naukowy i członek Rady Naukowej, systematycznie publikując na jego łamach artykuły w liczbie dziewięciu. Do tej chwili ukazało się osiem tomów periodyku. Na Białorusi prowadzone są badania dotyczące myśli duchowej ks. J. Grasewicza, męczeństwa Sióstr Nazaretanek w Nowogródku, męczenników z Pratulina i innych osób. Prowadzone były rozmowy, m.in. z ks. bp. dr. W. Blinem, ordynariuszem diecezji witebskiej (Białoruś), z zamiarem powołania Studium Teologii Duchowości. Również wygłosił 6 wykładów do księży diecezji grodzieńskiej i witebskiej, studentów i ludzi wierzących (Grodno, Porzecze, Mohylew, Witebsk).

Ks. S. Urbański otrzymał nagrodę za działalność na rzecz zbliżenia Polaków i Białorusinów przyznaną przez Kapitułę Fundacji POLCUL (POLCUL- Jerzy Borecki Foundation, Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego) – Melbourne, 10 marca 2005.

Przy współpracy z Domem Polskim w Wilnie, z Instytutem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL podejmowane były badania nad duchowością Polaków i Litwinów (m.in. duchowością ks. A. Świątka). Z racji 75 rocznicy śmierci bł. Jerzego Matulewicza przeprowadzono badania nad jego doktryną duchowości, a przede wszystkim nad jego mistyką studyjną wspólnie z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Ponadto, ks. Profesor wygłosił cykl wykładów w Centrum Pomocników Mariańskich w Kownie, w Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Kownie, w Bazylice św. Michała Archanioła w Mariampolu. Te badania zostały opublikowane w języku litewskim w pracy zbiorowej pt. Palaimintojo Jurgo Matulaicîo dvasios slelaida (Kaunas 2003). Również ks. Profesor wygłosił referat: “Miłosierdzie Boże według Dzienniczka św. Faustyny”, Sesja naukowa “Wigilia kanonizacji Faustyny” w kościele Świętego Ducha w Wilnie (29.04.2000). W latach 1996 – 2006 wykładał w Instytucie Teologii w Wilnie.

Ks. Profesor podjął też współpracę naukowo-dydaktyczną z Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie, współpracę naukową z Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim (Ukraina) oraz w latach 2003-2009 z Instytutem Duchowości w Stanisławowie (Iwano-Frankowsku, Ukraina). Współpraca ta zaowocowała wspólnym sympozjum pt. Święci Podola (Z. Szczęsny Feliński, Brat Albert, M. Darowska), które odbyło się w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego (Gródek Podolski). Badania prowadzone nad myślą duchową ks. kard. M. Jaworskiego, zostały uwieńczone pracą doktorską. Od 2011 roku ks. Profesor wykłada na Uniwersytecie Otwartym UKSW, a także w Łucku, który współpracuje z Fundacją Polską “Rasoula Follereau”, ze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu i z Centrum Kulturalno-Oświatowym im. T. Czackiego w Zdołbunowie (Ukraina).

Ksiądz Profesor nawiązał też jednorazową współpracę z teologami Kościoła prawosławnego w Polsce, uwieńczoną wspólnym sympozjum w Białymstoku na temat mistyki wschodniej. Gośćmi Katedry Życia Duchowego był, jak już wspomniano, m.in. naukowcy z uniwersytetów w Cluju i Timoszoarze (Rumunia), pracujący nad najnowszą historią narodu rumuńskiego, w tym nad duchowością chrześcijańską, metodą “historii mówienia”. Wykłady na konferencjach naukowych i wykłady gościnne prowadzili pracownicy naukowi Instituto Francescano di Spiritualita, należący do Pontificia Universita` Antonianum – Tadeusz Matura OFM i Wiesław Block OFM Cap oraz David Hay z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) nt. “Psychologia a duchowość” (29.04.2000).

Od wielu lat ks. Profesor prowadzi badania nad duchowością Polonii amerykańskiej. Wyniki tych badań – uwieńczone licznymi artykułami i wywiadami - były publikowane na łamach “Biuletynu Orchard Lake” (Detroit), “Echa Emigranta”, “News of Polonia” (Los Angeles), “Voice of Polonia” (Kalifornia), “Duszpasterz Polski Zagranicą” (Rzym), “Polski Naród”, “Nowe Życie” (Chicago) i w gazetce Centrum Polonijnego Jana Pawła II: “Pope John Paul II Polish Center” w Yorba Linda (Kalifornia). W latach 1992-2000 był współorganizatorem i współpracownikiem powołanego przy Kongresie Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii miesięcznika “Kurier Polski” (Corona, Kalifornia), publikując liczne artykuły. Na łamach tych czasopism umieścił 189 artykułów.

Ks. S. Urbański współpracując z Kongresem Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, wydaje dla rodaków następujące pozycje: Słownik polskich świętych, (Yorba Linda 2003), Żywoty polskich świętych, współautor H. Noga, Warszawa 2004 (j. polski i j. angielski); Jan Paweł II Wielki 1978-2005, współautor M. Dutkowski, Indio 2006 (j. angielski, j. hiszpański). Przetłumaczono też na język angielski i wydano na płytach DVD opracowanie Księdza Profesora pt. Mystical aspects in the Life St. Faustina Kowalska, produced by: The Catholic Resource Center (Kalifornia) oraz liczne wykłady na temat polskiej duchowości i mistyki, zwłaszcza mistyki przeżyciowej, historii narodu i patriotyzmu (na DVD, Produkcja: Videofact). Ponadto, w Naszym Radiu wygłosił 31 audycji, i 88 wykładów, przeważnie w Centrum Polonijnym Jana Pawła II w Yorba Linda. W Centrum też założył Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego dla świeckich czcicieli miłosierdzia Bożego, a w 1966 roku “Faustinum” dla pogłębienia duchowości św. Faustyny. W tym celu odbywają się comiesięczne spotkania.

Za powyższe badania otrzymał List Gratulacyjny vice- konsula RP w Los Angeles prof. dr. hab. J. Czyżewicza i Dyplom Uznania. Otrzymał też Certificate of recognition and appreciation, za dorobek naukowy i za wieloletnie wsparcie duchowe, patriotyczne oraz religijne Wspólnoty Polonijnej Ośrodka Polskiego im. Jana Pawła II, Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii oraz Grupy Piast ZNP. Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, Oddział Orange County, Polsko-Amerykańska Fundacja Charytatywna Południowej Kalifornii, 83091 Antique Drive, Indio, Yorba Linda (12 lipca 2008). Otrzymał również Dyplom Uznania Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles za szczególny wkład w krzewienie tradycji i kultury polskiej, Yorba Linda, 13.08.2009. 8 sierpnia 1992 roku został przyjęty do oddziału 9599 Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus) im. bł. Jerzego Popiełuszki w Yorba Linda, California. 16 marca 2010 roku otrzymał dyplom uznania: “In Solidarity With Our Priests. The Year for Priests”, In appreciation for your dedicated and devoted service to our Church. Presented by Knights of Columbus Fr. Jerzy Popiełuszko Council 9599 Yorba Linda, California, USA. Nagrodę naukową im. I. i F. Skowyrów za książkę “Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej”, Warszawa 1997 (przetłumaczoną na język rosyjski i angielski), przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Lublin, 3 kwietnia 1998.

Trzeba też wymienić najważniejsze sympozja międzynarodowe dotyczące m.in. duchowości Matki Teresy z Kalkuty, duchowości św. Damiana, duchowości św. Klary z Asyżu, mistyki przeżyciowej Marii Teresy Linssen, duchowości i mistyki studyjnej Jerzego Matulewicza, duchowości bł. Jakuba Alberionego, duchowości serafickiej, duchowości wynagradzania, duchowości Matki Bożej Kongregackiej w Grodnie (Białoruś), duchowości Caritas. Ks. Urbański był również współorganizatorem 5 sympozjów na Białorusi: 4 w Grodnie i 1 w Witebsku, a także 2 konferencji naukowych na Ukrainie (Lwów, Gródek Podolski) i 4 na Litwie (Wilno, Kowno, Mariampol), 3 międzynarodowych konferencji w Częstochowie jako członek Komitetu Naukowego: “Drogi i bezdroża kultury chrześcijańskiej Europy” (2003), “Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem” (2006), “W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa - między wiarą a polityką” (2010), jako członek Komitetu Naukowego Konferencji, współpracując z Instytutem Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza, z Wyższym Instytutem Teologicznym w Częstochowie, z ośrodkami naukowymi w Moskwie (Rosja), Kijowie (Ukraina), Mohylewie (Białoruś).

Ks. S. Urbański jest członkiem Rady Naukowej “Communio in Christo” w Mechernich (Niemcy). Dlatego jest współorganizatorem 3 konferencji międzynarodowych w Mechernich. Ks. Profesor jest współautorem dwóch książek o mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen: Nadzwyczajny charyzmat miłości, Matka Maria Teresa Linssen, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, przetłumaczonej na język niemiecki: Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Verlag 2013; aktualnie tłumaczona jest na język niemiecki druga pozycja książkowa: Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014. Ponadto, udzielił wywiadu dla Telewizji Katolickiej w Kolonii (Niemcy), oraz jest autorem dalszych wywiadów i licznych artykułów na łamach międzynarodowego czasopisma “Communio in Christo” w języku polskim, niemieckim i angielskim. (por. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44, tamże, 30. rocznica założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 38-42).

Niektóre pozycje ks. Profesora zostały przetłumaczone na obce języki: Mistyczny świat ducha, Warszawa 2000, na język rosyjski i angielski; Duchowość zmartwychwstańcza, Warszawa 2003, na język portugalski (dwa wydania) i angielski; Żywoty polskich świętych, Warszawa 2004, na język angielski; Jan Paweł II Wielki, John Paul II The Great, Juan Pablo II El Grande, Indio 2006 (USA), została przetłumaczona na język angielski i hiszpański; Pope John Paul II to managers, Warsaw 2011 (j. angielski, wersja elektroniczna); Pope John Paul II to lectures, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, Volume 1, Warsaw 2012; Pope John Paul II to lectures, students. Young Managers Ethicality Researchers – YMER, Second volume on Social Devolepment, Responsibility Human Work YMER research, inspirations, Warsaw 2014. Również niektóre artykuły były tłumaczone na język niemiecki, rosyjski, litewski, portugalski, włoski, słowacki i angielski.

Ponadto, ks. S. Urbański jest doradcą i konsultantem projektu badań wpływu etyki na biznes, w szczególności wpływu etyczności pracy na produkcyjność pracy i na konkurencyjność biznesu. Projekt normy etyczności pracy EK 1000 z międzynarodową normą PN-ISO 26000, jako nową inspiracją do tworzenia nowoczesnego narzędzia edukacji przyszłych menedżerów na uniwersytetach i szkołach biznesu w Europie, zarówno jako narzędzia dla praktyki menedżerskiej, jak i do pomocy przy formowaniu strategii CSR (Corporate Social Responsibility). W tym celu prowadzona jest współpraca z różnymi ośrodkami naukowymi w Europie. Badania są oparte na społecznej nauce Jana Pawła II, Benedykta XVI, papieża Franciszka i są prowadzone od 2000 roku w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Również jest prowadzony projekt badań wpływu etyki na biznes: “Model zasad etycznej pracy dla uczelni w Polsce i Europie do kształcenia przyszłych menedżerów”, 1. IX. 2013 – 1. VI. 2014. Jednocześnie Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie dzieli się wynikami badań, tworząc w tym celu ogólnoświatową sieć YMER (Young Managers Ethicality Researchers). Wyniki badań są opublikowane:

1. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.
2. Pope John Paul II to managers, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw, the 1 st May 2011.
3. Pope John Paul II to lectures, students, Young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2012.
4. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development, Responsibility Human Work. YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Jański Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of Work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2014.
5. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014.
6. Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

Studenci Szkół Jańskiego uczestniczyli w 33 Europejskim Spotkaniu Młodych w Berlinie.

Ks. S. Urbański w 2007 roku złożył dwa projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: “Patriotyzm jutra”: “Bogdan Jański. Patriotyzm, Naród, Wspólnota” i “Patrzeć, rozumieć, działać – Sieć Animatorów Dziedzictwa Lokalnego”. Również ks. Profesor 12 grudnia 2014 roku złożył do Narodowego Centrum Nauki dwuletni projekt badawczy: “Jedność Europy na fundamencie wartości judeo-chrześcijańskich”, obejmujący osiem krajów Europy Zachodniej i Wschodniej (Anglia, Czechy, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Włochy).

Studium Duchowości Europejskiej we współpracy ze Studium Duchowości Zmartwychwstańczej organizowało lub współorganizowało w Szkołach Jańskiego różnorodną działalność i badania naukowe. Studium Duchowości Europejskiej współpracuje też z Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Monterello (Włochy). Na Zamiejscowym Wydziale Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie prowadzono współpracę polsko-ukraińską w ramach Tygodnia Papieskiego (12-19.05.2006). Zorganizowano konferencję: “Postać Bogdana Jańskiego w kontekście epoki”, na której wykład wygłosił M. Koryciński, Zagrożenie Europy w świetle adhortacji Jana Pawła II “Ecclesia in Europa”; zaś w następnym roku (12-19. 04.2007), wykłady wygłosili: ks. prof. S. Wilk, rektor KUL: Misje Achillesa Rattiego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921 i ks. prof. L. Górka, KUL: Posługiwanie Jana Pawła II na rzecz pojednania chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu; z kolei w Tygodniu Papieskim (13-19.04.2008), wykłady wygłosili: ks. bp W. Depo - Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy i ks. Protojerej Cap: Prawosławne spojrzenie na wartości duchowe jako podstawę kształtowania współczesnych elit wobec doświadczenia i w perspektywie współistnienia Kościołów. W Chełmie jeszcze odbył się następny Tydzień Papieski: “Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was nie wymagają”. Również zorganizowano konferencję polsko-ukraińską: “Rola świeckich w Kościele spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego” i panel dyskusyjny studentów: “Potrzeba poznania kultury sąsiadów”.

Na konferencji: “Współczesne wyzwania a koncepcja wspólnoty według Bogdana Jańskiego”, która odbyła się w Warszawie 11 maja 2007 roku wykład wygłosił ks. J. Grabowski, Tożsamość chrześcijan we wspólnocie Kościoła i Europy w epoce Jańskiego i współcześnie. Również na stronie internetowej, www.janski.edu.pl, Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie zostały umieszczone dwa opracowania: J. Donarski, Bogdan Jański mówił o współpracy między narodami; Z. Piotrowski, Tendencje integracyjne Europy a myśl i dzieło Bogdana Jańskiego. M. Konopczyński umieścił artykuł: “O inicjatywie polsko-ukraińskiej” na łamach czasopisma Emaus 4(2001), s. 30. Na konferencji: “Koncepcja społeczno-polityczna Bogdana Jańskiego w perspektywie wyzwań współczesności”, z udziałem ks. kard. K. Nycza, która odbyła się na Politechnice Warszawskiej wykład wygłosił ks. J. Neumann, Myśl społeczna Bogdana Jańskiego wyzwaniem dla współczesnej Europy (12.05.2010).

Ks. S. Urbański opracował program Roku Bogdana Jańskiego – 2000. 160. rocznica śmierci: “Bogdan Jański – wzór Europejczyka”, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (13.10.1999). Także opracował: Bogdan Jański, w: Folder: Transformacje społeczno-gospodarcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście integracji europejskiej, Warszawa 2003. K. Świerszcz opublikowała artykuły: Miłość podstawą integracji Europy. w: Mistyka nadzieją Europy, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 181-197; Chrześcijański byt narodu w koncepcji Bogdana Jańskiego, w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007, s. 169-192; Teologia narodu według Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja 48(2006), s. 169-192; Naród w chrześcijańskiej wizji Bogdana Jańskiego, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 47-64. Wydała też dwie pozycje książkowe: Biznesplan kluczem do poszukiwania funduszy unijnych, Warszawa 2009 oraz Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie, Wrocław 2010. D. Piętka opublikował artykuły: O Cyrylu i Metodym – współpatronach Europy, Emaus 2 (2001), s. 29-30 i Oblicza Europy, Emaus 7-8 (2001), s. 2-3. Ponadto następujący pracownicy Szkoły napisali artykuły: W. Laszczak, Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego w świetle dylematów współczesnego globalizmu; W. Petryk, Nowa wspólnota – rechrystianizacją nowoczesnych społeczeństw; Z. Trejnis, Tożsamość wspólnoty – tradycje i wartości w XIX stuleciu i współcześnie; A. Wielomski, Wspólnota w czasach Bogdana Jańskiego a wyzwania współczesne. Dr P. Uziębło wygłosił referat, Państwo prawa jako filar funkcjonowania współczesnych państw demokratycznych, w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, Elbląg (25.03.2010). Prof. T. Kosiek wygłosił wykład inauguracyjny w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie pt: Chrześcijańska Europa (03.10.2010), również prof. Laszlo Zichy z Węgier wygłosił wykład inauguracyjny pt: Społeczny, gospodarczy i polityczny proces wzmocnienia suwerenności narodowej i państwowej Węgier (12.10.2012).

Ponadto, ks. S. Urbański opracował tematy na Rok Rodziny obchodzony w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie i Łomży w roku akademickim 2007/2008 pt.: “Rodzina – dar i zadanie, nadzieja ludzkości (Europy i świata)”. Tematy zostały ujęte w trzy grupy. Pierwsza grupa zatytułowana: “Rodzina wobec współczesnych wyzwań” zawiera 13 zagadnień; druga grupa pod tytułem: “Zagrożenia dla rodziny” zawiera 9 tematów i trzecia grupa: “Wartość rodziny” obejmuje 12 zagadnień (18.10.2007). Również opracował 12 tematów o rodzinie dla opublikowania na łamach czasopisma “Zarządzanie i Edukacja” (23.01.2009). Rok akademicki 2005/2006 obchodzono jako “Rok Służby Narodowej” w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie , którego celem było uświadomienie służebnej funkcji Kościoła i państwa wobec narodu w integrującej się Europie i w procesach społeczno-gospodarczych. Podjęto, więc, działania zmierzające do budowania środowiska otwartego we współpracy z różnymi ugrupowaniami społecznymi i politycznymi na rzecz narodu i mocnego państwa, które mogą wnieść wiele z własnego dziedzictwa do zjednoczenia Europy. Po raz pierwszy wprowadzono coroczne “Dysputy wiosenne o Jańskim”. Pierwsza była poświęcona wiekowi XIX Europy. Wykład wygłosiła K. Świerszcz, Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Bogdana Jańskiego. Również koordynator przedmiotów humanistycznych ks. H. Niemiec zorganizował konferencję “Rola filozofii w kształtowaniu współczesnej cywilizacji” z udziałem UKSW, na którym wygłosił referat: “Cnota patriotyzmu w Narodzie Polskim zjednoczonym z Unią Europejską”.

W styczniu 1999 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie ukazał się pierwszy numer miesięcznika społeczno-kulturalnego: “Emaus”, a potem “Emaus 2000” przeznaczonego głównie dla młodzieży i młodej inteligencji katolickiej. Celem miesięcznika było kształtowanie odpowiedniego środowiska wokół myśli B. Jańskiego, aby odpowiadać na potrzeby edukacyjne, społeczne, polityczne, gospodarcze i duchowe współczesnego Polaka. Jednocześnie celem było uczestniczenie w procesie integracji Europy poprzez formowanie człowieka do kreatywnego, twórczego działania. Całość tej działalności określają wartości chrześcijańskie. Albowiem ludzie, których łączą wartości duchowe, nie tylko katolickie, mogą tworzyć dobro Polski w zjednoczonej Europie, określające tożsamość Polski w rodzinie narodów Europy. Ludzie ci, potrafią budować europejską przestrzeń na wartościach chrześcijańskich i europejską edukację we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ukazały się 53 numery czasopisma.

W dniach od 05.05.2003 do 10.05.2003 z okazji 10-lecia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im B. Jańskiego w Warszawie zorganizowano “Dni Jańskiego”, podczas których odbyło się pięć seminariów, w tym pierwsze pt.: “Specyfika Euromarketingu”. W ramach tego tygodnia, 8 maja 2003 roku odbyło się sympozjum adresowane do studentów: “Rola chrześcijanina przedsiębiorcy w społeczeństwie”. “Dni Jańskiego” zostały poprzedzone prezentacją Szkoły na Ogólnopolskim Spotkaniu Przedsiębiorców Chrześcijańskich w Zalesiu Górnym, na którym byli obecni zaproszeni goście z Brukseli. Uroczystości 10-lecia zwieńczyła konferencja naukowa zorganizowana 17 maja 2003 roku pt.: “Człowiek i jego środowisko”. Konferencję swoim wystąpieniem otworzył dyrektor Centrum Badań nad Edukacją Międzykulturową w południowej Australii i pierwszy doradca premiera Rządu Australii prof. dr hab. Jerzy Smolicz. Gość wygłosił referat: “Szkoła i społeczeństwo”. Ponadto też zorganizowano seminarium polsko-rosyjskie: “Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce i Rosji”, a także sympozjum: “Jednostka ludzka a globalizm”. W Szkole Jańskiego w Warszawie również w dniach 12 –16 maja 2003 roku zorganizowano “Dni filozofii”, w ramach których wykład wygłosił dr Krzysztof Zielke: “Nowa geopolityka Europy”. Zamiejscowy Wydział Szkoły Jańskiego w Chełmie realizował integrację środowiskową studentów w odniesieniu do studentów z Ukrainy, Białorusi i Litwy oraz współpracę z środowiskami naukowymi. Studenci z Warszawy podjęli badania terenowe: “Więzi kulturowe mniejszości polskiej na Litwie”, maj – czerwiec 2002 rok.

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży uczestniczyli w międzynarodowym programie badawczym pt.: Ecosouverture; projekt badawczy Integrediev, finansowany w ramach Phare. W programie uczestniczyły organizacje z Portugalii, Włoch, Rumunii, Szkocji. Tematem badawczym była współpraca środowiskowa dla rozwoju lokalnego, z uwzględnieniem standardów, wymogów zwyczajowych i prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Szczególne zainteresowanie wzbudzały wystąpienia naukowców z Japonii, którzy przedstawiali konkretne przykłady kierunków lokalnej polityki gospodarczej w Kraju Wiśni, zmierzającej do wzrostu gospodarczego poprzez przebudzenie lokalnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem miejscowych zasobów naturalnych i potencjału prac. Również w tym programie uczestniczyli specjaliści ze Szkocji, szczególnie w sprawie zagospodarowania zasobów w dorzeczu rzek Biebrzy i Narwi. Na poszczególnych spotkaniach poruszano też kierunki edukacji w dobie współczesnych przemian gospodarczych, globalizacji oraz procesów zjednoczeniowych Europy ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wartości wypływających z chrześcijaństwa.

Zamiejscowy Wydział Szkoły Jańskiego w Elblągu zorganizował I Konkurs wiedzy społeczno-ekonomicznej pt.: “Transformacje społeczno-gospodarcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście integracji europejskiej”. Następnie w ramach cyklicznych wykładów: “Partie – wybory – społeczeństwo” odbyło się spotkanie “Unia Europejska – wyzwania wobec przyszłości” (kwiecień – maj 2003). Również były prowadzone szkolenia realizowane wspólnie z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oraz konferencja: “Zarządzanie i przedsiębiorczość w regionie elbląskim. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” (27-29.05.2000). Środowisko Seminarium Politologicznego zorganizowało trzy spotkania: “Partie – wybory –obywatel”; “Region, regionalizm a tożsamość regionalna w procesie zmian”; “Cywilizacyjne wyzwania współczesności – teoretyczne i metodologiczne aspekty badań”. Odbyła się też transgraniczna konferencja polsko-rosyjska poświęcona transformacji społeczno-gospodarczej, na której wygłoszono 10 referatów (30.06-02.07.2001). Brała również udział 10 osobowa delegacja studentów z Kaliningradu. Prof. S. Wrycza zorganizował międzynarodową konferencję: “The Xth European Conference on Information Systems” (06–08.06.2002).

Ks. S. Urbański również angażował profesorów – wykładowców do publikacji artykułów ze swoich dziedzin badawczych o Unii Europejskiej na łamach czasopisma Uczelni. Dlatego na łamach Zarządzania i Edukacji, nr 4-5, 2000 roku, s. 2-154, umieszczono referaty z Konferencji naukowej: Demokracja i biurokracja w Unii Europejskiej, która odbyła na Zamiejscowym Wydziale w Krakowie z racji obchodów “Dnia Europy” 8 kwietnia 2000 roku. Również na łamach Zarządzania i Edukacji, nr 2, 2004 roku umieszczono referaty z konferencji: Państwo wobec wyzwań współczesnych, która odbyła się w Szkole w Warszawie 12 maja 2004 roku, ponieważ kilka referatów odnosi się do Unii Europejskiej. Również w następnym numerze Zarządzania i Edukacji, nr 3, 2004 roku zostały opublikowane artykuły pracowników dotyczące Unii Europejskiej. Szczególnie dwa artykuły w ramach Studium Duchowości Europejskiej: H. Niemiec, Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej, s. 145-154 i K. Świerszcz, Kulturowe i duchowe oblicze zjednoczonej Europy, s. 155-164. W nr 52, Zarządzania i Edukacji, z maja-czerwca 2007 roku opublikowano jeden artykuł pióra J. Niemczyka. Także na łamach Zarządzania i Edukacji umieszczono 6 artykułów na temat: Polska w Unii Europejskiej, ZiE, nr 64-65, maj-sierpień 2009, s. 5-74. Poszczególni profesorowie – wykładowcy pisali artykuły w następnych numerach czasopisma: B. Kołaczek, Koncepcje edukacyjne w krajach Unii Europejskiej, ZiE, nr 4-5 (1998), s. 7-20; W. Rabczuk, Czy Unia Europejska dąży do ujednolicenia systemów szkolnych?, ZiE, nr 3, rok V, maj-czerwiec 2001, s. 91-104; A. Alcock, US, UK and Europen Regulation of Hostile Takeovers, ZiE, nr 4-5, rok V, lipiec – październik 2001, s. 79-88; W. Zych, Rola nauki i techniki w rozwoju kultury i cywilizacji europejskiej, ZiE, nr II, 2002, s. 191-197; M. Orłowicz-Sadowska, Miejsce i znaczenie języka polskiego w integracji europejskiej, ZiE, nr II, 2002, s. 199-202; ks. S. Ewertowski, Zasada subsydiarności według Jana Pawła II oraz proces integracji europejskiej, ZiE, nr III, 2002, s. 145-162. Z kolei w Zarządzaniu i Edukacji nr VI, 2002 roku opublikowano 6 artykułów z zakresu: Transformacja a Unia Europejska, s. 5- 102.

W następnych latach na ten temat pisali m. in. profesorowie- wykładowcy: T. Grzeszczyk, Wskaźniki monitoringu i ewaluacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ZiE, nr 3, 2003, s. 117-128; Z. Klimiuk, Swobody przepływu kapitału i płatników w Unii Europejskiej, ZiE, nr 5, 2003, s. 19-62; J. Stańczyk, Ogniwa i rezultaty procesu zmiany międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku, ZiE, nr 6, 2003, s. 43-72; R. Zenderowski, Europa Środkowa jako “ucieczka przed Wschodem” czy “pomost” między Wschodem i Zachodem? Dwa wymiary konstytucji tożsamości środkowo-europejskiej, ZiE, nr 1, 2004, s. 113-126; E. Firlej-Kusak, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – istota, zasady pozyskiwania, Zi E, nr 4, 2004, s. 27-52; H. Dudek, Zastosowanie analizy skupień w badaniach konsumpcji żywności w Europie, ZiE, nr 4, 2004, s. 53-70; F. Borowski, Wpływ otoczenia prawnego na konkurencyjność sektora bankowego przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ZiE, nr 47, lipiec-sierpień 2006, s. 59-76; E. Jagiełło, Uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących po wejściu Polski do Unii Europejskiej w świetle badań ankietowych, ZiE, nr 47, lipiec-sierpień 2006, s. 129-140; B. Witkowska, S. Bieńkowski, Konkurencyjność a integracja europejska. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, ZiE, nr 47, lipiec-sierpień 2006, s. 141-166; K. Nowakowski, Promocja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ZiE, nr 53/54, lipiec-październik 2007, s. 83-94; J. Piszewski, Fuzje i przejęcia w mediach w Unii Europejskiej po 2000 roku, ZiE, nr 53/54, lipiec-październik 2007, s. 121-138; T. Demby, Konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego na rynku Unii Europejskiej, ZiE, nr 55, listopad-grudzień 2007, s. 99 – 122; J. Piszewski, Fuzje i przejęcia w sektorze elektroenergetycznym w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, ZiE, nr 55, listopad –grudzień 2007, s. 183-192; C. Szyjko, Zarządzanie systemem oświaty w kontekście wyzwań regionalizmu europejskiego, ZiE, nr 70-71, maj-sierpień 2010, s. 145-164; tenże, Zarządzanie dywersyfikacją dostaw gazu w Polsce, w świetle ustawodawstwa UE, ZiE, nr 74-75, styczeń-kwiecień 2011, s. 73-100; A. Warmiński, Szkolnictwo w krajach Unii Europejskiej: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Szwecji, ZiE, nr 74-75, styczeń-kwiecień 2011, s. 101-114; B. Jabłońska, Fundusze europejskie w pierwszych latach członkostwa Polski w UE (perspektywa dyskusyjna), ZiE, nr 74-75, styczeń-kwiecień 2011, s. 207-230; C. Szyjko, Polska wobec strategii Europa 2020, ZiE, nr 74-75, styczeń-kwiecień 2011, s. 231-266.

Z inicjatywy ks. S. Urbańskiego katedra Psychologii i Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie organizuje sesję naukową w ramach cyklu “Narracja historyczna – narracja psychologiczna”, zatytułowaną “Wieloaspektowe ujęcie historii lat komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej” (20.04.1999).

Trzeba jeszcze dodać, że ks. Profesor był współorganizatorem 12 comiesięcznych konwersatoriów: “Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce” w latach 1997-1998 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Dotyczyło ono nauczania społecznego Bogdana Jańskiego, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, politycznych i gospodarczych przemian po komunizmie. Wygłosił 3 referaty.

Ks. S Urbański był członkiem Komitetu Naukowego trzech Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Częstochowie; przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (publikacja o tym samym tytule). Również był członkiem Komitetu Organizacyjnego II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, Kraków (01-05.10.2011).

Ks. S. Urbański zorganizował (współorganizator, konsultant) oprócz trzech wyżej wymienionych konferencji jeszcze 41 konferencji naukowych oraz dalszych 69 konferencji (razem 110 konferencji):

 1. “Ewolucja zarządzania edukacją i nauką w kontekście integracji Polski z Unią Europejską”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Dział Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej, Warszawa (13.02.1988).

 2. “Wieloaspektowe ujęcie historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”, Międzynarodowa konferencja naukowa: Katedra Psychologii i Socjologii, Uniwersytet w Clui (Rumunia), Uniwersytet Zachodni (Rimiszoara, Rumunia), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999).

 3. “Demokracja i biurokracja w Unii Europejskiej”, Międzynarodowa konferencja, Centrum “Resurrectionis”, Kraków (08.05.2000). Motto: “Położenie Europy jest tego rodzaju, iż niepodobieństwem jest na przyszłość, by jakiś naród mógł w odosobnieniu od innych kroczyć po drodze postępu, jeśli nie chce sam siebie narazić na zgubę i przez to zaszkodzić sprawie ogólnej” (A. Mickiewicz). Materiały z konferencji zostały opublikowane: Zarządzanie i Edukacja, nr 4-5, rok IV, 22-23 dwumiesięcznik, 2000.

 4. Milenijne Sympozjum Duchowości “Duchowość Europy”, Konferencja ogólnopolska, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Warszawa (10.05.2000).

 5. “Transformacja społeczno-gospodarcza w regionie polsko-kaliningradzkim”, Konferencja polsko-rosyjska, Elbląg (02.07.2001).

 6. “Młodzież polska i litewska wobec społeczeństwa obywatelskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Wilno –Litwa (11–13.10.2001).

 7. “The Xth European Conference on Information Systems”, Konferencja międzynarodowa, Elbląg (06–08.06.2002).

 8. “Region i Europa”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (07.12.2001). Referaty wygłosili: ks. S. Urbański, Duchowa jedność Europy; ks. S. Śledziewski, Unia Europejska – szanse i zagrożenia; ks. S. Dziekoński, Wychowanie katolickie w edukacji europejskiej; S. Kowalewski, Społeczne uwarunkowania współpracy w euroregionach; ks. J. Dołęga, Podstawy kultury ekologicznej w regionie i Europie; W. Pędziński, Województwo Podlaskie jako region. Udział wzięli profesorowie i studenci, władze miasta, województwa, sąsiednich Uczelni, przedstawiciele Kościoła lokalnego, alumni.

 9. “Polska – Unia Europejska – Asean”. Instytut Badań Naukowych, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (07.11.2002).

 10. “Jednostka ludzka a globalizacja”, Instytut Badań Naukowych, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.11.2002).

 11. “I Ty możesz zostać dyplomatą”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem ambasadora RP na Węgrzech i ambasadora Węgier w Polsce (goście ambasady), Warszawa (26.11.2002).

 12. “Patriotyzm w duchowości i w myśli Bogdana Jańskiego”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.11.2000).

 13. “Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (15.02.2003).

 14. “Rola samorządu w budowaniu “Małej Ojczyzny”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.03.2003).

 15. I Międzynarodowa Konferencja: “Drogi i rozdroża chrześcijańskiej Europy” Człowiek - wiara - kultura, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Instytut Filologii Obcych Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (02.05.2003).

 16. “Duchowość chrześcijańska w świetle globalizacji i ekologii”, Sekcja Teologii Duchowości, Instytut Ekologii i Bioetyki , UKSW (29.10.2003).

 17. Debata studencka: “Polskie partie polityczne, a państwo narodowe w zjednoczonej Europie”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.04.2004).

 18. “Kulturowe i duchowe oblicze zjednoczonej Europy”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.04.2004).

 19. “Państwo wobec wyzwań współczesności”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.05.2004).

 20. “Jedność europejska w polityce, gospodarce i kulturze”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2004).

 21. “Jedność kulturowa i duchowa Europy zadaniem oraz wyzwaniem XXI wieku”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.05.2004).

 22. I Międzynarodowa Konferencja: “Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy”, Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Europejskiej UKSW, Częstochowa (04-05.06.2004).

 23. “Rozwój nowej kultury pracy w Europie”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.01.2005).

 24. “Patriotyczne aspekty wychowania a służba narodowi – Bóg, Honor, Ojczyzna – wychowanie ku obywatelskiej mądrości”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (20.05.2005).

 25. “Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (11.05.2005).

 26. “Postać Bogdana Jańskiego w kontekście epoki”. Referat m.in.: “Myśl tylko żyje w czynie. Zagrożenie Europy w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II “Ecclesia in Europa” - wygłosił M. Koryciński, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Chełm (12.10.2005).

 27. “Funkcja Kościoła i państwa wobec narodu w jednoczącej się Europie”; Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II (prezentacja multimedialna), Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Kraków (08.12.2005).

 28. “Udział katolików w tworzeniu kultury Europy”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (20.02.2005). Konferencja z udziałem o. prof. dr. hab. Leona Dyczewskiego z KUL.

 29. “Życie i działalność Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego – służba Narodowi i Państwu”, konferencja prowadzona z udziałem pracowników naukowych PAN oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (16.05.2005).

 30. “Czym jest dziś Służba Narodowi?”, sympozjum połączone z monodramem poświęconym Bogdanowi Jańskiemu i jego przesłaniu skierowanym do współczesnych; wykłady: Diakonia Narodu, jako niezależna chrześcijańska służba społeczna; Społeczne poglądy Bogdana Jańskiego; Rola Bogdana Jańskiego w środowisku emigracji Polaków; Droga do służby Bogdana Jańskiego; Wspólnota jako najlepsze miejsce do podejmowania wyzwań i służby; Służba Narodowa dziś. Jej miejsce we współczesnym globalistycznym świecie; Służba Narodowa jako możliwość oddziaływania na środowisko lokalne; Misja Służby Narodowej Bogdana Jańskiego; audycje radiowe: “Jak służyć Narodowi dziś – Bogdan Jański i jego myśli“, cykliczne prelekcje w Diecezjalnym Radio Niedziela w Łomży, w programie Gość dnia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (14.10.2005).

 31. “Rola filozofii w kształtowaniu współczesnej cywilizacji”. Cnota patriotyzmu w Narodzie Polskim zjednoczonym z Unią Europejską (ks. H. Niemiec), Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.05.2006).

 32. II Międzynarodowa Konferencja: “Dziedzictwo między pamięcią a ocaleniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Europejskiej UKSW, współorganizacja, Częstochowa (04-06.05.2006).

 33. Konferencja naukowa wokół Ecclesia in Europa. “Mistyka nadzieją dla nowej Europy”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (25-26.04.2006).

 34. “Duchowość Europy zakorzeniona w miłości”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (25.04.2007).

 35. “Między Wschodem a Zachodem”. Rola Polski w tworzeniu wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, CHAT, Forum Młodych Dyplomatów, współpraca Konrad Adenauer Stiffung, Aula Domu Rekolekcyjnego, ul. Dewajtis 3, UKSW (17.04.2007).

 36. “Święci Podola”. Sympozjum międzynarodowe, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Sekcja Teologii Duchowości Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Gródek Podolski (Ukraina) (28.05.2008).

 37. “Po co nam państwo? – Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (25.03.2010).

 38. Konferencja ogólnopolska: “Duchowość seraficka”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, współudział: Centrum Duchowości “Honoratianum” w Zakroczymiu, Konferencja Wyższych Przełożonych Rodziny Honorackiej, UKSW (12.05.2010).

 39. III Międzynarodowa Konferencja: “Człowiek – wiara – kultura”. W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, Sekcja I – Teologia i duchowość europejska, Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury “Gaude Mater” w Częstochowie, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Europejskiej UKSW, Częstochowa (04-06.06.2010).

 40. “Duchowość Europy w epoce globalizacji”, Sekcja Teologii Duchowości, UKSW (13.11.2013).

 41. “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, Konferencja międzynarodowa, interdyscyplinarna; Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ks. S Urbański, Prelegenci: Uniwersytet Monachium, Uniwersytet Bratysława, Politechnika Warszawska, UKSW, APS, KUL, WAT, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.06.2014).