ZNALEZIONE PRZYPADKOWO CYTOWANIA
(OD 1986 ROKU)

 1. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 318.

 2. A. Nowak, Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim, Wyd. KUL, Lublin 1990, s. 8.

 3. W. Słomka, Sekcja Teologii Duchowości KUL (1961-1991), Roczniki Teologiczne, tom XXXVIII-XXXIX, Lublin 1991-1992, s. 12.

 4. M. Chmielewski, Doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1992, s. 12, 80, 133, 176.

 5. Teologia duchowości katolickiej, red. zb. Wyd. KUL, Lublin 1993, s. 269.

 6. E. Walewander, Życie duchowe na ziemiach polskich w XIX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, Roczniki Teologiczne, Tom XLI (1994), 5 Teologia duchowości, s. 83.

 7. M. Megier, Dojrzałość chrześcijańska osoby zakonnej, w: Dojrzałość chrześcijańska, seria: Homo meditans XI, red. A. Nowak, W. Słomka, Wyd. KUL, Lublin 1994, s. 68.

 8. A.Nowak, Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim, w: Dojrzałość chrześcijańska, seria: Homo meditans XI, red. A. Nowak, W. Słomka, Wyd. KUL, Lublin 1994, s. 47.

 9. J. Bakalarz, Kontenplacja i działanie w życiu Matki Kolumby Białeckiej, Kraków 1994, s.174, 210, 212

 10. M. Chmielewski, Przegłąd polskojęzycznych publikacji na temat medytacji i modlitwy, Ateneum Kapłańskie, z. 2, t. 122, marzec kwiecień 1994, s. 330.

 11. P. P. Ogórek, Mistyka według T. Mertona, Wyd. ATK, Warszawa 1996, s. 395.

 12. K. Góźdź, Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna, Wyd. KUL, Lublin 1996, s. 286.

 13. E. Walewander, Religijność w perspektywie dziejowej, Oddział Lubelski Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Lublin 1996, s. 80, 219.

 14. J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kościoła, Lublin 1996, s. 149, 157.

 15. M. Chmielewski, Marcelina Darowska – przykład mistyki kobiecej, w: Marcelina Darowska – niepokalański charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Oficyna Wydawnicza El -Press, Lublin 1996, s. 43- 44.

 16. M. Chmielewski, Bibliografia o Marcelinie Darowskiej, w: Marcelina Darowska – niepokalański charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Oficyna Wydawnicza El –Press, Lublin 1996, s. 130-131, 144.

 17. Miłość większa niż grzech, seria: Homo meditans XII, Lublin 1996, s. 137, 141.

 18. Oblicza duchowości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Wyd. KUL, Lublin 1996, s. 27-43.

 19. H. Wejman, Przeobrażające zjednoczenie duszy z Bogiem, Szczecin 1996, s. 68, 80.

 20. H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Ottonianum”, Szczecin 1997, s. 310.

 21. J. Popławski, Kaspra Drużbickiego teologia krzyża, Wyd. KUL, Lublin 1997, s. 32, 42

 22. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców, Nr 3, Kraków 1997, s. 37.

 23. R. Karwacki, Bibliografia pneumatologiczna 1982-1990, Siedlce 1997, s. 76, 94.

 24. M. Mierzwa, Duchowość chrześcijańska według ks. Jana Balickiego (1869-1948), Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1998, s. 155-156, 164-165, 167, 179, 182.

 25. Z. Wilińska, D. Gułajewska, Jan Paweł II bibliografia polska 1987-1989, Rzym 1998, nr 3123.

 26. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, T. 2 ( w. XVIII-XIX), Wyd. KUL, Lublin 1998, s. 234-235, 244-235, 259, 344, 349-350.

 27. Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski, Wyd. Polihymnia, Lublin 1999, s. 78, 101.

 28. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Wyd. KUL, Lublin 1999, s. 42, 129, 15158, 161, 163, 184, 285, 334, 343.

 29. M. Chmielewski, Metodologiczne podstawy teologii duchowości, w: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 78.

 30. M. Szymula, Życie mistyczne podstawą duchowości zakonnej w świetle nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 90- 91.

 31. P. Piasecki, Wybrane elementy doświadczenia mistycznego w nauce Reginalda Garrigou-Lagrange’a, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 144, 154, 160.

 32. W. Błaszczyk, Rola pokuty w mistycznym zjednoczeniu z Bogiem według dzieł św. Jana od Krzyża, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 191, 207.

 33. M. Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska , Wyd. ATK, Warszawa 1999, wyd. drugie, s. 152-153, 278.

 34. A. Ruszała, Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem. Afektywność na drodze do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, Wyd. M, Kraków 1999, s. 279.

 35. K. Dyrek, Formacja ludzka do kapłaństwa, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 214, 245.

 36. J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kościoła, Wyd. KUL, Lublin 1999, s. 167-168, 174-175, 204, 211.

 37. J. Machniak, Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej. Studium krytyczne w świetle myśli teologicznej, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1999, s. 49, 186, 454.

 38. P. P. Ogórek, Mistrz Jan Eckhart a Święty Jan od Krzyża, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 1999, s. 320, 330.

 39. J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Częstochowa 1999, s. 40, 315.

 40. J. Warzeszak, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, Rektor i odnowiciel KUL, teolog – rekolekcjonista, człowiek sumienia, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 83.

 41. M. Chmielewski, Kronika Sekcji Teologii Duchowości (styczeń – grudzień 1998), RT KUL 46 (1999), z. 5, s. 191, 201-202.

 42. M. Chmielewski, Polska bibliografia teologii duchowości za rok 1997, RT KUL 46 (1999), z. 5, s. 221.

 43. M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999, s. 64, 72, 75, 284-285.

 44. J. Bakalarz, Kontemplacja i działanie w życiu duchowym matki Kolumby Białeckiej, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 210, 212, 274.

 45. Abba, Ojcze!, seria: Homo meditans XXI, red. J. Nowak, Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 264.

 46. Kościół częstochowski, red. M. Banaszkiewicz, Częstochowa 2000, s. 209.

 47. J. Popławski, Ojcostwo Boga w świetle nauczania księdza Piotra Semenenki (+1886), w: Abba, Ojcze!, seria: Homo meditans XXI, red. Nowak, Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 331-332.

 48. A. Baran, P. Piasecki, Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 66-78, 92, 97. 316.

 49. L. Król, Wpływ cnót teologalnych na życie duchowe według bł. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924), w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 307, 316.

 50. T. Paszkowska, Integrująca rola Słowa, Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 24, 215-216, 263-264, 295.

 51. H. Wejman, Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem, red. J. Gogola, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2000, s. 90.

 52. E. Matulewicz, Teologia modlitwy według bł. Jerzego Matulewicza, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 15, 51, 54, 94-96, 101, 104-106, 124, 169.

 53. T. Balewski, Sakrament pokuty i katecheza. Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II “Reconciliatio et paenitentia”, Agencja Wydawnicza Katolików MAG, Warszawa 2000, s. 525.

 54. J. Misiurek, J. M. Popławski, Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji, Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 137, 150, 186.

 55. W. Nowacki, Z. Zyśk, Zbawcza wartość cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej, Studia Teologiczne, Białystok, Drohiczyn, Łomża, 18/2000, s. 78-80.

 56. A. Bartyzel, Dynamizm cnót teologalnych w życiu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, Kraków 2000, s. 87, 284.

 57. R. Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945 – 1995, t. 1, cz. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 406, 700.

 58. P. Sobuś, Troska o osobistą świętość jako podstawa zaangażowania katolika w politykę, Ełckie Studia Teologiczne, t. II, Instytut Teologiczny Diecezji Ełckiej, Ełk 2001, s. 238, 244, 246, 250, 326.

 59. J. Popławski, Zbawczy wymiar tajemnicy Wcielenia w świetle nauczania ks. Piotra Semenenki, w: Gdy nastała pełnia czasu, seria: Homo meditans XXII, red. J. Nowak, Wyd. KUL, Lublin 2001, s. 242-243, 246.

 60. A. Witko, Święta Faustyna i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków 2001, s. 16, 296.

 61. B. Dziourach CSsR, Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Warszawa-Lwów 2001, s. 34, 179, 205.

 62. J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Wyd. TPi Sp. z o.o. Ostrzeszów, Kalisz 2001, s. 56, 65-66, 105, 215, 255-256.

 63. P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne według św. Grzegorza Wielkiego, Wyd. Neriton, Warszawa 2001, s. 148, 259-260.

 64. K. J. Bąk, Duchowość zakonna Anieli Róży Godeckiej (1861-1937), Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Częstochowa 2001, s. 78, 186, 224, 262, 268, 306, 327, 529, 369.

 65. Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 8, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 93, 102, 116-117, 295,297, 300, 336, 338, 340, 347, 366.

 66. Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 308.

 67. M. Zawada OCD, Droga do Boskiej kontemplacji, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2002, s. 43, 220, 263, 340.

 68. H. Wejman, Antropomorfizm, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 55.

 69. H. Wejman, Modlitwa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 549.

 70. H. Wejman, Oczyszczenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 597.

 71. H. Wejman, Ruch czcicieli Miłosierdzia Bożego, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 777.

 72. H. Wejman, Życie modlitwy, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 981.

 73. A. Siemieniewski, Inkarnacyjna duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 354.

 74. S. Zarzycki, Kontemplacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 446.

 75. M. Chmielewski, Mistyka, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 542.

 76. J. Misiurek, Polska duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 671.

 77. J. Misiurek, Polska szkoła duchowości, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 673.

 78. J. Sypko, Zjednoczenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 950.

 79. B. Zarański, Zmartwychwstańcza duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 959.

 80. J. Misiurek, Kontemplacja, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, s. 759.

 81. Leksykon mistyki. Praca zbiorowa pod redakcją Petera Dinzelbachera. Przekł. B. Widła. Przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański. Przekł. opracowali i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Verbinum, Warszawa 2002, s. IX, 353.

 82. A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RO (1998-2001). Status i rozwój w okresie przemian oświatowych, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2002, s. 73, 105, 292.

 83. W. Słomka, Kontemplacja wlana, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, s. 761.

 84. R. Bartnicki, Prehistoria Wydziału Teologicznego: Wydział Teologii na Uniwersytecie Warszawskim, Akademia Duchowna Rzymsko-Katolicka Warszawska, w: Duchowość współczesnego Kościoła, red, S. Urbański, seria: Mistyka polska 11, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 13, 15. 72.

 85. J. Gajda, Duchowość głosiciela Ewangelii, w: Duchowość współczesnego Kościoła, red, S. Urbański, seria: Mistyka polska 11, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 72.

 86. A. Witko, Boża Tajemnica Miłosierdzia. Święta Faustyna i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Wyd. “M”, Kraków 2002, s. 305.

 87. S. Suwiński, Duchowość Sióstr Pasterek. Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej, Wyd. “Bernardinum”, Pelplin 2002, s. 224, 299.

 88. Studia Bobolanum, 3(2002), s. 112.

 89. Wypłyń na głębię! Z Listem Apostolskim Novo Millennio Ineunte w XXI wiek, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Regina Poloniae”, Częstochowa 2002, s. 22, 27.

 90. J. Machniak, S. Urbański, Dotyk mistyczny, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wyd. “M”, Lublin 2002, s. 222.

 91. M. Szymula, Kryteria odczytywania literatury dokumentu osobistego na przykładzie Notatnika Duchowego bł. Honorata Koźmińskiego, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 9, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 130.

 92. A. Baran, Piękno w duchowości osoby konsekrowanej, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 9, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 174-175.

 93. P. P. Ogórek, Mistyka chrześcijańska Wschodu i Zachodu, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 338, 375-377.

 94. P. Spiller, Wspólnota w służbie Ewangelii Królestwa, w: Życie we wspólnocie zakonnej, Formacja zakonna, t. 7, red. J. Gogola, Kraków 2002, s. 73.

 95. Z. Kustra, Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 19.

 96. J. Kiciński, Podstawy teologii modlitwy, Życie Konsekrowane 4 (2002), s. 111.

 97. A. Nowak, Maryja w relacji do Trójcy Przenajświętszej, w: Signum Magnum – duchowość maryjna, red. M. Chmielewski, Homo meditans, t. XXIII, Lublin 2002, s. 98.

 98. W. Seremak, Maryjny rys duchowości św. Faustyny Kowalskiej, w: Signum Magnum – duchowość maryjna, red. M. Chmielewski, Homo meditans, t. XXIII, Lublin 2002, s. 399.

 99. W Góralski, W poszukiwaniu pełnej prawdy, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 7.

 100. Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, red. S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 14, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 43, 149.

 101. Modlitwa różańcowa, seria: Homo orans, red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 194, 336.

 102. J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2003, wyd. drugie, s. 285, 315, 392.

 103. Chrześcijańska Europa, red. S. Urbański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003, s. 294.

 104. J. Skawroń OCarm, Nieskończone horyzonty miłości. Teologiczno-psychologiczne aspekty rozwoju człowieka na drodze ku Bogu według św. Jana od Krzyża, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2003, s. 23.

 105. J. Skawroń OCarm, Praca jako profetyczne ucieleśnienie kontemplacji Prawdy, Życie Konsekrowane 4 (42) 2003, s. 60.

 106. J. Misiurek, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Wyd. Święty Paweł, Częstochowa 2003, s. 11, 241.

 107. J. Cienkosz, Od koncepcji do metody. O założeniach oferty edukacyjno-wychowawczej Liceum im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Zarządzanie i Edukacja, Numer 1 (37) 2003, s. 202, 204.

 108. E. Witkowski, Budowanie szkoły środowiskowej Bogdana Jańskiego w Chełmie, Zarządzanie i Edukacja, Numer 1 (37) 2003, s. 157.

 109. J. Hochleitner, Dziedzictwo kulturowe a perspektywy rozwoju naukowego elbląskiego środowiska Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja, Numer 1 (37) 2003, s. 131.

 110. K. Kawęcki, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie wobec wyzwań rzeczywistości, Zarządzanie i Edukacja, Numer 1(37) 2003, s. 47.

 111. L. Korporowicz, Projektowanie przyszłości: ku edukacji interaktywnej, Zarządzanie i Edukacja, Numer 1 (37) 2003, s. 32.

 112. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych, Lublin 2003, s. 43, 90-91, 104, 142, 346-347.

 113. W. Block, Figury biblijne w “Vita secunda” zastosowane do św. Franciszka z Asyżu na tle wcześniejszej literatury hagiograficznej, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2003, s. 61, 333.

 114. R. Adrjanek, Wychowanie moralne w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 30, 278.

 115. C. Sękalski, Misterium przemiany wewnętrznej. Droga duchowego rozwoju chrześcijanina w Ćwiczeniach ignacjańskich, Kraków 2003, s. 96, 293.

 116. P. Góraczyk, Zycie oddane Bogu, communio R. XXIII, Nr. 2(1994), 2003, s. 22.

 117. W. Brodziak, Trynitarny wymiar życia duchowego w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1998, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Ełk 2004, s. 221, 279.

 118. L. Kowalewski, Zjednoczenie mistyczne według Jana van Ruysbroecka, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2004, s. 41, 47, 53, 55, 60, 151-152, 154, 160, 165, 174-175, 178, 208-209.

 119. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Wyd. Apostolicum, Ząbki 2004, s. 18-19, 270.

 120. I. Werbiński, Problemy i zadania współczesnej hagiologii, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 48-49, 42-43,57, 57, 143, 156, 240, 260, 263 302-303.

 121. J. Przybyłowski, E. Robek SAC, Teologia modlitwy, Wyd. Apostolicum, Ząbki 2004, s. 122, 130-133, 135-136, 142-149, 151, 156-159, 161, 175.

 122. Świadkowie polskiej duchowości, seria: Mistyka polska 19, Wyd. UKSW, Warszawa 2004, s. 18, 20, 25, 27, 36, 41.

 123. M. Saganiak, Pani Bieda jako Muza i Reformatorka. Późne pisma Juliusza Słowackiego, w: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. D. Kielak, J. Odziemkowski, J. Zbudniewek, Wyd. UKSW, Warszawa 2004, s. 38.

 124. J. Misiurek, Specyfika polskiej duchowości katolickiej, w: Nova et vetera polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 56.

 125. M. Spociński, Towarzyszenie duchowe młodzieży, Sandomierz 2004, 105, 231.

 126. K. Świerszcz, Prawda o człowieku obroną przed iluzjami, Zarządzanie i Edukacja nr 1, 2004, s. 573.

 127. J. Lewandowski, Drogi współczesnego człowieka do „źródła” życia, Kontrast, Warszawa 2004, s. 53, 64, 171, 271, 352.

 128. R. Czajkowska PDDM, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księdza Jakuba Alberione Założyciela Rodziny Paulińskiej, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2005, s. 15, 50, 204.

 129. Tamże, wydanie drugie, seria: Mistyka chrześcijańska 124, Bydgoszcz 2012, s. 15, 50, 204.

 130. B. Młynarz, Kontemplacja tajemnicy miłosierdzia Bożego w ujęciu św. siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 2005, s. 18, 57, 79, 102-105, 110, 135.

 131. K. Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Wyd. OO. Franciszkanów, Kraków 2005, s. 425.

 132. J. Misiurek, Polski wkład w duchowość europejską, w: Polska i Litwa duchowe dziedzictwo w Europie, seria: Homo meditans XXVI, red. M. Chmielewski, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 23.

 133. K. Burski, Duchowość alberioniańska w Polsce, w: Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie, seria: Homo meditans XXVI, red. M. Chmielewski, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 121.

 134. M. Stepulak, Kościół polski w warunkach Unii Europejskiej w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej, w: Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie, seria: Homo meditans XXVI, red. M. Chmielewski, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 154.

 135. J. Popławski, Europejskie prądy w polskiej duchowości, w: Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie, seria: Homo meditans XXVI, red. M. Chmielewski, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 166-167.

 136. H. Wejman, Budzenie wyobraźni czystości w dobie postmodernizmu, Roczniki Teologiczne, tom LII, 2005, s. 17, 20.

 137. A. Fronczak, Asceza chrześcijańska – rys historyczny, Roczniki teologiczne, tom LII, 2005, s. 24.

 138. T. Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym Miłością o mistyce ignacjańskiej, Wyd. Rhetos, Warszawa 2005, s. 62, 104-105, 108-109, 324, 368.

 139. T. K. Szałkowska ZSJM, Tajemnica Miłosierdzia. Stulecie urodzin św. Faustyny Kowalskiej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2005, s. 59, 62, 144, 303, 356.

 140. A. Zelek, Czym jest świętość? Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Werona SAC, Wyd. “Apostolicum”, Ząbki 2005, s. 52, 282, 374-375.

 141. M. Walkusz, Życie wspólnotowe Sługi Bożego Franciszka Libermanna, Bydgoszcz 2005, s. 81, 120, 286.

 142. J. Gogola, Od Objawienia do zjednoczenia. Wykład teologii modlitwy, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2005, s. 122-123, 152-155, 166, 174, 281.

 143. J. Przybyłowski, E. Robek SAC, Modlitwa w religijności katolików polskich, Wyd. Apostolicum, Ząbki 2005, s. 120, 227.

 144. A. Kardaś, Droga charyzmatyczna Hieronima Kajsiewicza, Wyd. Alleluja, Kraków 2006, s. 19, 200, 359.

 145. S. Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, s. 65, 612.

 146. A. Perzyński, Metoda teologiczna według szkoły mediolańskiej. Studia historyczno-dogmatyczne, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, s. 381.

 147. J. Błażejak, Miłość w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2006, s. 46-47, 70, 81, 117, 166, 208-209.

 148. R. Szczodrowski, Misyjny wymiar życia i działalności Matki Marii Teresy Linssen i Zakonu Communio in Christo, Wyd. “Bernardinum”, Pelplin 2006, s. 99, 102, 109, 242.

 149. Duchowa terapia osób uzależnionych, red. A. Baran, seria: Mistyka polska, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, s. 138, 141.

 150. M. Tatar, Świętość chrześcijanina w pismach bł. Antoniego Rewery, seria: Mistyka polska, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2006, s. 33, 69, 71, 77, 89, 121, 126, 214, 252, 255, 257, 259, 280, 296, 323, 328, 330, 337, 340-341, 344, 348, 350, 382, 387, 445.

 151. K. Świerszcz, Teologia narodu według Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja, Numer 48 – wrzesień – październik 2006, s. 142, 154.

 152. V. Hrtankova, Duchony zivot krestanov na Slovensku v rokoch 1918-1948 podle vybranych teologom, Varsava 2006, s. 102-103, 214.

 153. Indeksy pięćdziesięciu tomów Episteme, red. W. Kalinowski, Episteme 51(2006), s. 19, 60, 84, 142.

 154. J. Gogola, Modlitwa przebłagalna w szkole karmelitańskiej, w: Modlitwa przebłagalna, seria: Homo orans VII, red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski, Lublin 2006, s. 166-167.

 155. W. Seremak, Praktyka modlitwy przebłagalnej św. Faustyny Kowalskiej, w: Modlitwa przebłagalna, seria: Homo orans VII, red. J. Misiurek, J. Popławski, Lublin 2006, s. 198.

 156. K. Burski, Modlitwa przebłagalna w duchowości alberioniańskiej, w: Modlitwa przebłagalna, seria: Homo orans VII, red. J. Misiurek, J. Popławski, Lublin 2006, s. 219.

 157. I. Werbiński, Hagiologia a inne dyscypliny naukowe, Studia Nauk Teologicznych PAN, Lublin 1/2006, s. 155-156.

 158. J. Popławski, Europejskie prądy duchowości i ich wpływ na tradycję polskiej duchowości, Studia Nauk Teologicznych, Lublin 1/2006, s. 173-174.

 159. A. Tokarska CSSJ, Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 17, 20, 83-86, 90-93, 95, 100-102, 104-110, 116, 119, 151, 153, 199, 201, 216, 218-220, 226-227, 230, 232, 245, 250, 279, 295, 325.

 160. P. Warchoł, Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek. Teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2007, s. 43, 315.

 161. E. Matulewicz, Miłosierdzie Boże w charyzmacie Zgromadzenia Księży Marianów, Wyd. Polihymnia, Lublin 2007, s. 424, 427.

 162. J. Gogola, Mistycy i mistyka Karmelu, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2007, s. 443.

 163. J. Umerle, Nazaret według Karola de Foucauld. Duchowość nazaretańska w świetle życia I pism Karola de Foucauld, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2006, s. 125, 320.

 164. Ł. Idem, Proces inicjacji chrześcijańskiej dziecka w rodzinie, Studia Gdańskie, XXI (2007), s. 361.

 165. B. Zarański, Powrót do Boga założyciela zmartwychwstańców, Wyd. Alleluja, Kraków 2007, s. 240.

 166. H. Krowicki SS.CC., W służbie Najświętszych Serc. Duchowość Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Studium teologiczne na podstawie pism Założycieli o. Marii-Józefa Coudrin (1768-1837) i Matki Henryki Aymer (1767-1834) oraz dwóch pierwszych generałów: o. Rafaela Bonamie (1837-1853) 9 o. Euthyme Rouchouze (1853-1869), seria: Mistyka chrześcijańska, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2006, s. 190, 234-235, 246, 278, 281, 357.

 167. Bł. Marcelina Darowska – dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Wyd. Polihymnia, Lublin-Szymanów 2007, s. 124, 144, 154, 230-231, 248-251, 253-254.

 168. J. Hochleitner, Twórcze inspiracje artystyczne Bogdana Jańskiego, w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007, s. 96, 106.

 169. W. Laszczak, Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego w świetle dokumentów współczesnego globalizmu, w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007, s. 245-246.

 170. K. Świerszcz, Naród w chrześcijańskiej wizji Bogdana Jańskiego, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 52.

 171. K. Świerszcz, Oczyszczająca moc miłości w mistyce Marceliny Darowskiej, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 207, 222.

 172. M. Szymula, Bł. Honorat Koźmiński – mistrz duchowy w trudnościach, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 251, 259, 262.

 173. A. Zelek, Miłość w doktrynie założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 153, 155.

 174. S. C. Napiórkowski, Teologu powiedz, co sądzisz o swojej twórczości, red. S. C. Napiórkowski, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2007, s. 368.

 175. W. Sugier OFMCap, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 35, 37, 39-40, 42, 46-48, 66-67, 81-83, 85, 89, 92-95, 97-98, 101-103, 106, 108, 122, 124, 129-131, 148, 153, 157, 159-160, 162-163, 167-168, 172-174, 176, 178, 181-182, 186-187, 189, 194-195, 287-289, 293-301, 303-307, 310-311, 314, 317, 333, 341, 351, 355-356, 360, 362-363, 365-372, 374-377, 380-381, 385-386, 394-398, 401-402, 427.

 176. T. Trzaskawka, Bibliografia na temat kierownictwa duchowego 1950-2005, w: J. Augustyn, J. Kołacz, Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik dla księży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 647.

 177. Bł. S. Papczyński, Mistyczna świątynia Boga, przekł. W. Makoś, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2007, s. 8.

 178. Mistyka służby, red. s. J. Wątroba, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, s. 49.

 179. J. Misiurek, Mistyka w chrześcijaństwie, w: Encyklopedia katolicka, gt. XII, Lublin 2008, s. 1321.

 180. Gorzkie żale przybywajcie… Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich żalów, seria: Mistyka polska 73, Wyd. UKSW, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Warszawa 2008, s. 285-291.

 181. Z. Pałys, Rozwój teologii konsekracji zakonnej. Studium historyczno-teologiczne od Vaticanum II do “Vita Consecrata” Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 47, 249.

 182. S. Dziekoński, Co warto wiedzieć o chrześcijańskim wychowaniu, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s. 44.

 183. J. Kiciński CMF, Powołanie – Konsekracja – Misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła, Wyd. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 30, 258.

 184. Między Wschodem i Zachodem, red. P. Gwiazda, P. Marcinkowska, Forum Młodych Dyplomatów, Warszawa 2008, s. 75.

 185. Brat Zdzisław Borowiec (1975-1997) postulant franciszkanów konwentualnych, red. R. Żmuda, Kielce 2008, s. 4.

 186. R. Żmuda, Wprowadzenie redaktora, w: Brat Zdzisław Borowiec (1975-1997) postulant franciszkanów konwentualnych, red. R. Żmuda, Kielce 2008, s. 10.

 187. R. Żmuda, Riassunto, w: Brat Zdzisław Borowiec (1975-1997) postulant franciszkanów konwentualnych, red. R. Żmuda, Kielce 2008, s. 347.

 188. B. Kozioł TChr, Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz… Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, seria: Mistyka polska, Wyd. “Hlondianum”, Poznań 2008, s. 81, 424.

 189. Krzyżu święty nade wszystko, red. S. Urbański, J. Śmigiera, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, s. 138.

 190. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2008, s. 42, 129, 138, 149.

 191. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008, s. 111, 113, 150.

 192. W. Przybyło ASC, Duchowość zakonna. Studium w świetle pism św. Marii De Mattias i dokumentów Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Legnica 2008, s. 226, 233, 413-414.

 193. A. Siudak FMM, Rozbiegły się jak iskry po ścierniskach. Duchowość zakonna Franciszkanek Misjonarek Maryi na podstawie pism bł. Heleny de Chappotin, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2008, s. 77, 190-191, 302.

 194. Zeszyty historyczno-teologiczne, Rok XIII-XIV, Numer 13-14/ 2007-2008, Kraków 2008, s. 103-105, 119.

 195. K. Wilczyński, Stała formacja do mistycznej świętości kapłana jako duszpasterza i formatora osób terminalnie chorych, Studia Gdańskie, XXIII (2008), s. 342.

 196. T. Pikus, “Karta Ekumeniczna” w integracji Europy – jej rola i wkład, w: Między Wschodem i Zachodem, red. P. Marcinkowska, P. Gwiazda, Warszawa 2008, s. 75.

 197. Duchowość chrześcijańska, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 97.

 198. I. Iwańska, Trynitarny wymiar duchowości laikatu w nauczaniu Jana Pawła II, Kielce 2009, s. 104, 153, 179-180.

 199. M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 46, 50, 249, 428.

 200. S. Szelągowski, Świętość żołnierza. Studium na podstawie nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia (1991-2004), seria” Mistyka polska 96, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2009, s. 184, 318, 549.

 201. B. Kozłowski, Kontemplacja krzyża nadzieją ucznia Chrystusa w świetle encykliki Benedykta XVI “Spe salvi”, w: Duchowość krzyża, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 85-86, 90, 99.

 202. Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989, Wybór dokumentów, Wstęp i redakcja W. P. Wlaźlak, A. Sznajder, Wybór i opr. W. P. Wlaźlak, A. Sznajder, A. Brzezina, S. Maślikowski, Katowice 2009, s. 80, 90, 123, 216, 305.

 203. P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany z Norwich, Pomoc – Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009, s. 143.

 204. F. Tokarski, Formacja deuterokatechumenalna w Ruchu “Światło – Życie” jako droga do dojrzałości duchowej, Studia Gdańskie, tom XXIV, Gdańsk Oliwa 2009, s. 158, 160, 172-173.

 205. G. Rafiński, Św. Paweł – mistyk i apostoł. Ujęcie metodologiczne, Studia Gdańskie, tom XXIX, Gdańsk Oliwa 2009, s. 48.

 206. K. Świerszcz, Jednoznaczne rozumienie abstraktów podstawą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczeństwa, Zarządzanie i Edukacja, nr 64-65, maj-sierpień 2009, s. 106-108, 110-111, 120.

 207. A. J. Nowak, Osoba, fakt i tajemnica. Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2009, s. 172, 213.

 208. Tenże, Wydanie drugie, Rzeszów 2010, s. 15, 209-210, 258.

 209. D. Korcz, Misterium Paschalne w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism o. Piotra Semenenki CR, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rok XVI, nr 15-16 (2009-2010), s. 14, 16.

 210. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Wyd. TYPO 2, Warszawa 2010, s. 296, 364.

 211. J. Misiurek, Polscy święci i błogosławieni. Życie – działalność – przesłanie, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s. 125, 129.

 212. W. Nowacki, Z. Zyśk, Poznawcza wartość cierpienia w doświadczeniu s. Faustyny Kowalskiej, w: Duchowość cierpienia, seria: Mistyka polska 103, red. W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 118.

 213. B. Kozłowski, Kontemplacja krzyża nadzieją ucznia Chrystusa w świetle encykliki Benedykta XVI “Spe salvi”, w: Duchowość cierpienia, seria: Mistyka polska 103, red. W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 170, 172-174, 183.

 214. W. Gałązka, Cierpienie duchowe w życiu mistycznym s. Leonii Nastał, w: Duchowość cierpienia, seria: Mistyka polska 103, red. W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 242.

 215. W. Gałązka, Cierpienie duchowe w mistyce św. Jana od Krzyża, w: Duchowość cierpienia, seria: Mistyka polska 103, red. W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 267, 276.

 216. W. Gałązka, Święty Zygmunt Szczęsny Feliński. O życiu zakonnym, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”. Warszawa 2010, s. 44, 64, 111, 168, 236-237, 296.

 217. W. Gałązka, Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 35, 67, 91, 116, 135, 144, 190, 246, 258.

 218. Jestem tylko wędrowcem… W poszukiwania duchowości pokolenia JP II, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF “Nasza Droga”, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, Warszawa 2010, s. 25, 189-191.

 219. D. Korcz CR, Życie w rytmie Paschy, Wyd. Alleluja, Kraków 2010, s. 117, 126-129, 131, 209, 236.

 220. K. Zygmunt CP, Męczeństwo u św. Pawła od Krzyża, Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, 4(2010), s. 150-151, 165.

 221. M. Markowski, Rodzina, naród a struktura międzynarodowa i globalizm, w: Ku zmartwychwstaniu narodu… Wykłady inauguracyjne 2010/2011, seria: Jański – ku przyszłości 4, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010, s. 57.

 222. A. Wielomski, Polityka bez Boga i konsekwencje, demokracja bez Boga, w: Ku zmartwychwstaniu narodu… Wykłady inauguracyjne 2010/2011, seria: Jański – ku przyszłości 4, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010, s. 115.

 223. P. Wróblewski, Patriotyzm narodu oraz funkcja służebna Kościoła i Państwa, w: Ku zmartwychwstaniu narodu… Wykłady inauguracyjne 2010/2011, seria: Jański – ku przyszłości 4, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010, s. 128.

 224. T. Kosiek, Chrześcijańska Europa, w: Ku zmartwychwstaniu narodu… Wykłady inauguracyjne 2010/2011, seria: Jański – ku przyszłości 4, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010, s. 133-135, 137.

 225. L. Poleszak SCJ, Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), seria: Mistyka chrześcijańska 106, Wyd. Księży Sercanów, Kraków 2010, s. 400.

 226. L. Poleszak, Lenistwo duchowe, Sympozjum, Rok XIV, 2010, nr 1 (19), s. 176, 183.

 227. J. Szamocki, Co czynić, by On nas zdobył?, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2010, s. 17, 226.

 228. Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 22, 32, 41, 44-47, 48, 50, 53, 55, 57-58, 62-63, 66, 68, 71, 75, 181, 207-208, 265.

 229. Cz. Parzyszek, Wymiar mistyczny duchowości bł. ks. Józefa Stanka SAC, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 397-399, 401, 409-410.

 230. M. Tatar, Mistyka w ujęciu ks. A. Słomkowskiego, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 414, 416-417, 421-423.

 231. J. Zielonka, Duchowość Zakonu Communio in Christo. Studium na podstawie życia i pism mistycznych Założycielki, Mistyczki i Charyzmatyczki Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 99, Wyd. Bernardinum, Częstochowa 2010, s. 56, 59, 117, 134, 137, 145-146, 224.

 232. K. Czyżyk, Duchowość apostolska świeckich. Studium na podstawie piśmiennictwa bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 101, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2010, s. 283.

 233. J. Przybyłowski, Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. Studium teologiczno pastoralne, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 230, 268, 417.

 234. Roczniki Teologii Duchowości, z. 5: Teologia duchowości, tom 2 (57), Lublin 2010, s. 133, 157.

 235. W. Wieczorek, Duchowość bł. Matki Teresy z Kalkuty, Życie Konsekrowane 1(2010), s. 85, 88.

 236. Ł. Marek, M. Trąba, Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa, Katowice 2010, s. 10.

 237. W. Świątkowski, Syntetyzm, czyli “nie” dla dialektyki “jeśli nie liberalizm, to co, to socjalizm”, Oficyna Wydawnicza “Wybór”, Łomża 2010, s. 67, 204.

 238. J. Neumann, Bogdan Jański i jego dzieło, seria: Jański – ku przyszłości 2, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010, s. 68.

 239. M. Chmielewski, Potrzeba metodologii w teologii duchowości, Duchowość w Polsce 12(2010), s. 36.

 240. M. Chmielewski, Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Stan na 17. XI. 2010 roku, Duchowość w Polsce 12 (2010), s. 304.

 241. I. Werbiński, Stan badań hagiograficznych i hagiologicznych w Polsce oraz postulaty badawcze, Duchowość w Polsce 12 (2010), s. 100.

 242. R. Selejdak, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych “Rationes institutionis diaconorum permanentium”, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 357, 377, 440.

 243. Ł. M. Buzun OSPPE, Chrystus – centrum życia duchowego. Studium z teologii duchowości na podstawie pism św. Józefa Sebastiana Pelczara, Wyd. Paulinianum, Częstochowa 2011, s. 59, 61, 158, 213, 257, 261, 264, 300-301, 319, 357, 382.

 244. S. Urbański, Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej, w: Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, red. W. Misztal, W. Mleczko, Wyd. UPJPII, Kraków 2011, s. 12, 17-26, 28-33.

 245. J. Królikowski, Piotr Semenenko i zmartwychwstańcy jako autorzy duchowi i ich oddziaływanie, w: Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, red. W. Misztal, W. Mleczko, Wyd. UPJPII, Kraków 2011, s. 35.

 246. M. Godawa, Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie w Listach duchownych ks. Piotra Semenenki, w: Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, red. W. Misztal, W. Mleczko, Wyd. UPJPII, Kraków 2011, s. 112, 124.

 247. W. Zyzak, Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego o. Pawła Smolikowskiego CR, w: Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, red. W. Misztal, W. Mleczko, Wyd. UPJPII, Kraków 2011, s. 143.

 248. S. Dąbek, Twórczość litanijna Stanisława Moniuszki i jej konteksty, Wyd. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2011, s. 24, 26, 237.

 249. W. Gałązka, Drogi rozwoju życia duchowego a kierownictwo duchowe, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 88-92, 96-97.

 250. M. Tatar, Struktura człowieka wyrazem ontycznego powołania do świętości, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierza 2011, s. 104.

 251. S. Biały, Bioetyczne aspekty przeszczepiania organów pojedynczych i ich pamięci. Przejście od pokonania bariery immunologicznej organizmu do pokonania bariery społecznej, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s. 362, 364, 371-372, 470.

 252. M. Mylik, Geneza neoscholastyki europejskiej a polska myśl filozoficzno-społeczna na przełomie XIX i XX wieku, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2011, s. 112, 198, 549.

 253. J. Stala, Cywilizacja miłości w dobie ponowoczesności?, w: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, s. 79.

 254. D. Sieć, O św. Faustynie inaczej czyli duchowość Heleny Kowalskiej, Wyd. Inicjatywa Praska. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Warszawa 2011, s. 15.

 255. W. Misztal, Potrzeba przyjęcia obecności Boga w życiu osobistym i społecznym w świetle Rozmyślania o męce Chrystusa Pana ks. Hieronima Kajsiewicza CR, w: O. Hieronim Kajsiewicz CR (1912-1873) troska o duchowość troską o dobro społeczności, seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja IV, Kraków 2012, 160, 163.

 256. A. Baran, Objęła krzyż Pana – matka Eliza Cejzik, Słowo Krzyża 6 (2012), s. 33, 41, 43.

 257. J. Jaworski, Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II, Wyd. Norbertinum, Lublin 2012, s. 14.

 258. “Solidarność”, opozycja i opór społeczny w Regionie Częstochowskim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa (1980-1990). Wybór dokumentów. Wstęp, wybór i opracowanie ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Częstochowa 2012, s. 228.

 259. P. Piasecki, Kierownictwo duchowe i spowiedź osób wchodzących na drogę mistyki, Życie Konsekrowane, marzec-kwiecień, 2 (94), 2012, s. 93-94, 96.

 260. G. Matlak, Charyzmat dążenia do świętości według nauki bł. Honorata Koźmińskiego i dokumentów Zgromadzenia Dolorystów, Życie Konsekrowane, marzec-kwiecień, 2 (94) 2012, s. 107, 109.

 261. G. Matlak, Istota konsekracji zakonnej w świetle nauki bł. Honorata Koźmińskiego oraz tradycji dolorystów, Życie Konsekrowane, 5 (97), 2012, s. 122.

 262. E. Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wyd. Znak, Kraków 2012, s. 85, 98-99, 131-132, 246, 308-310, 371.

 263. L. Nowakowski, Świętość harcerza, seria: Mistyka polska 121, Warszawa 2012, s. 32, 72-73, 78-80, 263, 265-266, 341.

 264. S. Urbański, W. Gałązka, Duchowość wychowania w świetle myśli bł. Jana Pawła II z uwzględnieniem Listu apostolskiego “Parati semper” do młodych całego świata, w: Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, s. 137, 140, 143-144.

 265. Spis artykułów zamieszczonych w Episteme na temat Papieża Jana Pawła II, w: Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, s. 277.

 266. Bibliografia pasjologiczna za lata 2010-2012 z uzupełnieniami za poprzednie lata, opr. J. Gris, Słowo Krzyża 6 (2012), s. 274, 285.

 267. D. Gułajewska, Z. Wilińska, Jan Paweł II, Bibliografia polska 1996, Rzym 2012, nr 814.

 268. W. Mleczko, Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XVII, Numer 17-18 (2011-2012), s. 163, 182.

 269. Prezentacja tomu, w: “Forma Sororum”. Święta Klara z Asyżu. 800-lecie powstania Zakonu Świętej Klary, Warszawa – Kraków 2012, s. 29.

 270. J. Kapuściński, Bibliografia prac historycznych w “Częstochowskich Studiach Teologicznych”, Częstochowskie Studia Teologiczne, XL 2012, s. 143.

 271. L. Król, Życie ukryte w duchowości Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny w świetle Reguły i Konstytucji, Studia Włocławskie, t. 14, Włocławek 2012, s. 137.

 272. Ksiądz Rektor Roman Bartnicki. Od Akademii Teologii Katolickiej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 171, 185, 190, 193, 197, 558-561, 566, 570, 597, 654, 660, 683, 686-668, 715, 722-724, 728, 730-731, 734, 736.

 273. M. Tatar, Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume a, seria: Mistyka chrześcijańska 126, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 34, 59, 80, 143, 164, 166, 175, 251, 253, 257-258, 260-262, 266-267, 278, 291, 293-295, 298, 302-303, 305, 308-311, 313, 315, 341, 346, 350-351, 427, 429-431, 444, 581-582, 645, 648-650.

 274. W. Bukowski, Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kardynała Mariana Jaworskiego arcybiskupa lwowskiego (1991-2008), Wyd. I Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2012, s. 49, 121, 129, 178-179, 204, 206, 289-291, 330

 275. Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012, s. 48-54, 77, 79-85.

 276. E. Sakowicz, Uniwersytet Katolicki. Teksty – Bibliografia – Dokumenty, Lublin 2012, s. 81.

 277. W. Gałązka, 30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2011), w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 35,49-51.

 278. M. Brzeziński, Duchowość życia małżeńskiego w wybranej polskiej literaturze teologicznej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 499, 504-505, 509-510, 513.

 279. D. Grelecki, Doskonałość chrześcijańska w nauczaniu pasterskim biskupa i arcybiskupa Stanisława Szymeckiego, Białystok 2013, s. 21, 260.

 280. D. Brozio, Poznanie siebie wstępem do rozwoju życia duchowego, w: Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, Wyd. Diecezjalne “Adalbertinum”, Ełk 2013, s. 56.

 281. A. Skowroński, Projekt chrześcijańskiej świadomości ekologicznej, w: Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, Wyd. Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2013, s. 330.

 282. S. Suwiński, Dynamizm miłości w życiu duchowym chrześcijanina. Studium na podstawie pism ojca Franciszka Varillona, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2013, s. 167, 305, 323-324.

 283. Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych, red. T. Płonka, seria: Bibliotheca Honoratia 9, Wyd. Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym 2013, s. 99, 169, 200, 222, 225, 238, 374.

 284. I. Kosmana, Rola wzoru osobowego w kształtowaniu chrześcijańskiego życia. Studium z homiletyki na przykładzie św. Maksymiliana Kolbego, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2013, s. 638.

 285. W. Gałązka, Dziecięctwo duchowe w charyzmacie o. Anzelma Gądka, seria: Mistyka polska 131, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 15, 21, 62-63, 70, 72, 83, 86, 121, 131, 137, 139, 162, 172, 215, 265, 267-268, 272-273, 315, 367, 435-436.

 286. G. Matlak, Istota wiary według kazań bł. Honorata Koźmińskiego, założyciela licznych zgromadzeń zakonnych, Życie Konsekrowane 3(101) 2013, s. 54-55.

 287. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji, Lublin 2013, s. 76, 109, 127, 147, 156, 179, 188, 256, 334, 345.

 288. R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, seria: Mistyka polska 128, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 127, 134, 138, 280-281, 283, 315, 318, 333, 379.

 289. Veritati et Caritati, t. I, Ukazać piękno wiary, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 148, 154-155, 157-159.

 290. H. Multhaupt, M. Lang, Weit űber alle Grenzen. Die Ordensgruderin Mutter Marie Therese und ihr Leben in Gott, Patris Verlag, Mechernich 2013, s. 23-24, 486.

 291. M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998). Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów “Verbinum”, Warszawa 2013, s. 18, 121-122, 145, 154, 223, 328, 333-335, 342, 383.

 292. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013, s. 112.

 293. K. Świerszcz, “Miłość upodobania” drogą życia mistycznego według wskazań Marceliny Darowskiej, Studia Theologica Grodnensia, t. 7, Grodno 2013, s. 93, 98.

 294. M. Chmielewski, Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa w nauczaniu papieskim, Duchowość w Polsce 15 (2013), s. 23.

 295. I. Kowalska, Marcelina Darowska i Jan Paweł II o wychowawczej misji kobiety, Duchowość w Polsce 15 (2013), s. 143.

 296. Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (stan na dzień 21. VI. 2013 r.), Duchowość w Polsce 15 (2013), s. 305.

 297. H. S. Sznurkowski. Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s. 25, 123, 272.

 298. K. Wójtowicz, Wstęp, w: P. Semenenko, Mądrość ascezy, myśli, wybrał i wstępem opatrzył K. Wojtowicz, Kraków 2013, s. 28.

 299. L. Nowakowski, Kształtowanie podobieństwa do Boga w duchowym zjednoczeniu z Trójcą Świętą, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 71, 74-79.

 300. W. Gałązka, Kontemplacja według Mieczysława Gogacza, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 81, 86, 91-92.

 301. R. Selejdak, Formacja ludzka i intelektualna przyszłych kapłanów, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 126.

 302. G. Matlak, Istota i przymioty wiary w świetle kazań bł. Honorata Koźmińskiego, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 187.

 303. R. Tomaszewski, Swiętość według błogosławionego Jakuba Alberioniego, STV Rok LI/2013/, 2 płrocznik, s.197.

 304. M. Grunt, Bł. Honorat jako mistrz rozeznania w sprawach wiary, w: Bł. Honorat Koźmiński Człowiek wielkiej wiary, red. W. Sugier, seria: Bibliotheca Honoratiana, Zakroczym 2013, s. 130-131, 133, 139.

 305. G. Matlak, Istota i przymioty wiary w świetle kazań bł. Honorata, w: Bł. Honorat Koźmiński Człowiek wielkiej wiary, red. W. Sugier, seria: Bibliotheca Honoratiana, Zakroczym 2013, s. 193-192.

 306. J. Kiciński, Duchowość misji współdzielonej. Studium w świetle współczesnego Magisterium Kościoła, seria: Rozprawy naukowe 100, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2013, s. 62, 251.

 307. W. Gliński, Bibliografia ks. prof. dr. hab. Józefa Mandziuka (Biogramy), w: Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. Rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 64, 69.

 308. N. Wojtatowicz, O Słowie Bożym w życiu i pismach bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza Franciszki Siedliskiej, Rzym 2013, s. 8-11, 93.

 309. Cz. Parzyszek, Duchowość pallotyńskich sług Bożych męczenników, w: Oblicza polskiej duchowości, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 282-283.

 310. M. Brzeziński, Duchowość życia małżeńskiego w wybranej polskiej literaturze teologicznej, w: Oblicza polskiej duchowości, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 497, 499, 504-505, 509-511, 513.

 311. W. Gałązka, Zjednoczenie mistyczne według bł. Jana Balickiego, w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 39, 43, 45-46, 48-50.

 312. Św. J. S. Pelczar, O mistyce, red. J. Kupczewska, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 9, 31, 138.

 313. A. J. Nowak OFM, Doświadczenie religijne a doświadczenie mistyczne w wybranych publikacjach ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego, w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 93-101.

 314. Tenże: w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 113-124.

 315. B. Stypułkowska, Wykaz prac magisterskich obronionych na Uczelniach Teologicznych w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2003-2014, Częstochowskie Studia Teologiczne, XŁII 2014, s. 237, 245, 247-248, 252-253.

 316. A. Kamiński, Starczestwo. Kierownictwo duchowe w Rosji w XIX w., Kraków 2014, s. 12.

 317. M. Lipiński, Mistagogiczna duchowość św. Wincentego a Paulo, Kraków 2014, s. 18.

 318. W. Misztal, Duchowny i duchowość wobec życia społecznego, w: Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki, red. W. Mleczko, Kraków 2014, s. 62.

 319. J. Skawroń, Duchowość osoby konsekrowanej, Życie Konsekrowane 2(106) 2014, s. 49.

 320. Kardynał przysłuchuje się “Charyzmatowi miłości”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, Kwiecień 2014, s. 21.

 321. J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, seria: Mistyka polska 136, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 27-28, 34, 58-63, 161, 164, 181, 191-194.

 322. E. Korbut, Duchowość Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w świetle pism Założycielki – bł. Bolesławy Lament i dokumentów Kościoła, seria: Mistyka polska 137, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2014, s. 54, 62, 74, 350-351, 354-355, 358, 360-361, 363-364, 387, 390, 392, 394, 461-471.

 323. J. Paciorek, Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenki CR, seria: Mistyka polska 141, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Biblos”, Tarnów 2014, s. 14, 17, 24, 26-27, 50, 52, 58, 62, 66-69, 73, 79, 82, 85, 87-88, 90, 95, 102-103, 109-112, 118, 125-126, 133, 146, 150-152, 154, 161, 163, 165, 167, 169-170, 172, 177, 204, 207.

 324. S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 5, 16, 60, 63, 67, 96, 128, 132-133, 144-145, 148, 241-242.

 325. I. Kowalska, Błogosławionej Marceliny Darowskiej kobiece towarzyszenie duchowe skuteczną formą ewangelizacji XIX wieku, w: Veritati et Caritati, t. 2, Kościół i religie niechrześcijańskie, Częstochowa 2014, s. 434, 439.

 326. P. Wisz, Promocje doktorskie duchownych z diecezji częstochowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: Veritati et Caritati, t. 2, Kościół i religie niechrześcijańskie, Częstochowa 2014, s. 481, 488-494.

 327. W. Mleczko, Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców, Wyd. św. Jana Pawła, Kraków 2014, s. 22, 78, 363, 366, 389, 391, 459, 470.

 328. Przegląd piśmiennictwa teologicznego. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, nr 1 (39), Opole 2014, s. 65.

 329. T. N. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1850-1901), seria: Mistyka polska 140, Prymasowskie Wydawnictwo “Gaudentinum”, Gniezno 2014, s. 2, 6, 392-398.

 330. K. O. Sannikowa SAS, La spiritualita del Sanque di Christo. Il contributo di P. Winfried M. Wermter, Roma 2014, s. 30, 208.

 331. G. Miąsek, Oazowa mistyka, Oaza, Nr 112, kwiecień – czerwiec 2014, s. 54.

 332. P. Romanowski, Istota cnoty miłości według encykliki papieża Benedykta XVI “Deus Caritas Est”, Studia Theologica Grodnensia, t. 8, Grodno 2014, s. 52, 54, 57, 62, 64.

 333. K. Świerszcz, Miłość kluczem mistyki Marceliny Darowskiej, Studia Theologica Grodnensia, t. 8, Grodno 2014, s. 68, 73, 75, 77.

 334. A. Siemiński, Kult miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki na tle jego kazań i artykułów, Studia Theologica Grodnensia, t. 8, Grodno 2014, s. 100-101, 103.

 335. J. Kapuściński, Działalność piśmiennicza bp Stefana Bareły w latach 1945-1984, Veritati et Caritati, Wyd. Wyższy Instytut Teologiczny, t. 3, Częstochowa 2014, s. 152, 154, 156, 159, 161, 163.

 336. K. Trojan, Działalność publicystyczno-wydawcza Marianów w Polsce okresu międzywojennego, Ephemerides Marianum. Studia historyczno-teologiczne, 3 (2014), s. 328.

 337. Z. Skóra, Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki, Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XX, Numer 20 (2014), Kraków 2014, s. 50.

 338. M. Faszcza, Zjednoczenie z Bogiem w życiu siostry Bernardyńskiej Marii Jabłońskiej. Studium pism Błogosławionej w świetle doktryny mistycznej św. Jana od Krzyża, Polihymnia, Lublin 2015, s. 25, 33, 36, 68, 84, 104, 174.

 339. Ewangelia, proroctwo, nadzieja – słowo Przeora Generalnego ks. Karla-Heinza Hausa do Czytelników, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 8.

 340. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

 341. Biskup Heinrich otrzymał zaproszenie do Polski, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 45-46.

 342. W. Zyzak, Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców, w: Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa, red. W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja X, Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Kraków 2015, s. 16, 33.

 343. W. Gałązka, Nowe ruchy religijne błogosławieństwem czy przekleństwem dla współczesnego świata, w: Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 75, 85.

 344. A. Kapuścińska, „Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”. Prokop Leszczyński (1812-1895) i literacki projekt kordialno-ultramontański, Poznań 2015, s. 67-68, 80, 83, 93, 112, 160, 330, 339, 346, 348.

 345. R. Ceglarek, J. Kapuściński, Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929-1949), seria: Biblioteka Teologów Częstochowskich 1, Wyd. Wyższego Instytutu Teologicznego, Częstochowa 2015, s. 134, 223.

 346. S. Budzyński, Wyjaśnić niewyjaśnione, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2015, s. 158.

 347. J. Dąbrowski, Bibliografia dotycząca św. Rafała Kalinowskiego OCD za lata 2005-2014, Wrocław 2015, s. 28.ł.

 348. L. Nowakowski, Kierownictwo duchowe w kontekście zrzeszeń katolickich, Wyd. Verbinum, Górna Grupa 2015, s. 45-46, 57, 100.

 349. W. Gałązka, Wspomnienie alumna, w: Bene merenti laus księdzu infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70-tą rocznicę urodzin, red. A. Filipowicz, Episteme (UKSW) 110, Warszawa-Łomże 2015, s. 406-409, 414.

 350. M. Tatar, Fenomen powołania odczytany na nowo. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! (2 Kor 1, 26), Życie Konsekrowane 5 (115) 2015, s.73.

 351. W. Furmanek, Jan Paweł II nauczyciel i wychowawca, w: Święty Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, red. S. Nabywaniec, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 157, 180.

 352. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię, seria: Mistyka polska 129, Wydanie 2, Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015, s.112.

 353. J. Kołak, Życie duchowe w codzienności, seria: Mistyka polska 144, Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015, s. 208.

 354. M. Pstrągowska, Słowo wstępne, w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania (pr. zb.), Wyd. Verbinum, Górna Grupa, Warszawa 2015, s. 5.

 355. T. Płonka, Wynagradzanie w nauczaniu Kościoła, w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania (pr. zb.), Wyd. Verbinum, Górna Grupa 2015, s. 90.

 356. G. Matlak, Duch wynagrodzenia w zgromadzeniach honorackich, w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania (pr. zb.), Wyd. Verbinum, Górna Grupa 2015, s. 192, 202.

 357. D. Koman, Wdzięczność w czynie, czyli rzecz o wynagradzaniu Bogu za grzechy – w życiu i przemyśleniach Elizy Cejzik (1858-1898), w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania (pr. zb.), Wyd. Verbinum, Górna Grupa 2015, s. 317, 322-326.

 358. S. Budzyński, Wyjaśnić niewyjaśnione, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2015, s. 158.

 359. Cz. Parzyszek, Konsekracja zakonna źródłem nadziei dla współczesnego świata, w: Przebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele, red. S. Suwiński, I. Werbiński, seria: Communio sanctorum 3, Wyd. UMK, Toruń 2015, s. 91.

 360. Maria Katarzyna (Ewa Pawlak), Buć posłusznym woli Bożej – otwartość i dyspozycyjność, w: Przebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele, red. S. Suwiński, I. Werbiński, seria: Communio sanctorum 4, Wyd. UMK, Toruń 2015, s. 51, 58.

 361. T. Nowacka, Życie konsekrowane Córek Serca Maryi, w: Przebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele, red. S. Suwiński, I. Werbiński, seria: Communio sanctorum 4, Wyd. UMK, Toruń 2015, s. 101, 129.

 362. I. Werbiński, Świętość kobiety na przykładzie św. Teresy z Avila, w: Przebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele, red. S. Suwiński, I. Werbiński, seria; Communio sanctorum 5, Wyd. UKSW, Toruń 2015, s. 121, 133.

 363. J. Skawroń, Na wzór Miłosiernego Ojca – miłosierdzie w życiu i posłudze osoby konsekrowanej, Życie Konsekrowane, styczeń – luty, 1 (117), 2016, s. 43.

 364. M. Tatar, Powołanie zawsze młode, Życie Konsekrowane, styczeń – luty, 1 (117), 2016, s. 73.

 365. K. Haus, Dear reader, Communio in Christo, Volume 24, nr 1, April 2016, s. 8.

 366. Cz. Parzyszek, Misyjny wymiar duchowości kapłańskiej, Życie Konsekrowane, maj-czerwiec, 3(119) 2016, s. 118.

 367. A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, seria: Mistyka polska 149, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2016, s. 71, 81, 197, 238, 249, 252, 443.

 368. M. Tatar, Miłosierdzie, współczucie i litość w doświadczeniu cierpienia, w: Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medytacja – teologia – kultura, red. D. Peter, Warszawa 2016, s. 107.

 369. M. Tatar, Ontyczna duchowość stworzenia w perspektywie Laudato si, w: Świat jako wspólny dom, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, s. 70, 79.

 370. T. Kuniszewska, Pedagogia i apostolstwo błogosławionej Bolesławy Lament (1862-1946), Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2016, s. 97, 264.

 371. I. Nockiewicz, Świadectwo chrześcijańskiej rodziny jako odpowiedź na problemy nowej indywidualistycznej duchowości, w: Teologia w duchowości. Studia teologiczne Idźcie i Głoście, 24 (2016), s. 93, 105.

 372. M. Tatar, Małżeństwo jako communio personarum, w: Duchowość w Polsce 18(2016), s. 56.

 373. M. Dłutowski, Przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje, Ząbki 2016, s. 93.

 374. M. Kowalczyk, Rola ewangelicznego ubóstwa w kształtowaniu wiary, w: Ubóstwo i czystość serca, red. M. Kowalczyk, M. Mejzner, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 43.

 375. M. Filipczuk, „Wpłyń na głębie” – o znaczeniu powszechnego powołania do świętości, modlitwy i kontemplacji Słowa Bożego w dziele formacji sumienia moralnego chrześcijanina, Warszawskie Studia Teologiczne, XXIX/2/2016, s. 214.

 376. Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, Rok XXII, Nr 2 (44), Opole 2016, s. 518, 521.

 377. A. Siemiński, Realizacja miłosierdzia Bożego w nauczaniu błogosławionego ks. Michała Sopoćki, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 168-171 (Białoruś).

 378. J. Jeżowski, Hojność w życiu duchowym chrześcijanina w ujęciu biskupa, który chciał być zakonnikiem, Życie Konsekrowane, marzec-kwiecień, 2 (124) 2017, s. 106.

 379. M. Tatar, Dar i sztuka rozeznawania powołania, Życie Konsekrowane, marzec-kwiecień, 2 (124) 2017, s. 58-59, 61.

 380. A. Kacprzyk, Charyzmat duchowej rodziny w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera, Częstochowa 2017, s. 4, 160-161, 179-181, 275.

 381. S. Zieliński, Miłosierdzie jako dar i zadanie w procesie odkrywania i realizacji tożsamości chrześcijanina, w: Bądźcie świadkami miłosierdzia, red. R. Ceglarek, A. Kuliberda, Częstochowa 2017, s. 109, 114.

 382. Cz. Parzyszek, Cnota życzliwości w zyciu konsekrowanym, Życie Konsekrowane, lipiec – sierpień, 4 (128) 2017, s. 64, 75-76, 79.

 383. Kardynał Józef Glemp protektor główny Archikonfraterni Literackiej, red. M. Romaniuk, Sentire cum Ecclesia, Zeszyty Archikonfraterni Literackiej, t. III (XXIII), 2017, s. 292, 302-304.

 384. 200 lat lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, red. M. Butkiewicz, J. Slawik, J. Sobkowiak, Wyd. UKSW, Warszawa 2017, s. 19, 30.

 385. R. Bartnicki, Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach, Warszawa 2017, s. 53, 69-70, 82, 500.

 386. M. Chmielewski, Duchowość Miłosierdzia . Mały Katechizm, Lublin 2017, s. 246.

 387. M. Tatar, Elementy duchowości ekumenicznej, Bernardinum 2018, s. 49, 168, 367, 409.

 388. Cz. Parzyszek, Empatia w życiu współnot życia konsekrowanego, Życie Konsekrowane, 2 (130) 2018, s. 80, 85.

 389. J. Gogola, Św. Jan od Krzyża dzisiaj, Kraków 2018, s. 185, 215, 256.

 390. I. Werbiński, Problematyka teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej w „Studiach Włocławskich”, Studia Włocławskie 20 (2018), s. 158, 179.

 391. A. Kruk, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako kierownik dusz „Wskazania dla nowicjuszek”, Studia Włocławskie 20 (2018), s. 347, 360.

 392. I. Skubiś, Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o tożsamości Europy, Kościół i Prawo 7 (20)2018, nr 2, s. 287.

 393. K. Sannikova, La spiritualita’ del Sanque di Cristo. Il contributo di p. Winfried M. Wermter, Bologna 2018, s. 43, 272, 502, 637, 669, 677, 682, 684, 694, 702, 708, 732.

 394. T. Paszkowska, Formacja eklezjalna. Permamentny proces odnowy osobowej, Kraków 2019, s. 423.

 395. W. Misztal, Pisać i publikować, żeby człowiek stał się lepszym, w: Ks. Paweł Smolikowskie CR: życie dla Boga, Kościoła i społeczeństwa, red. W. Mleczko, Wyd. św. Jana Pawła II, Kraków 2019, s. 97, 87.

 396. Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 4, 16.

 397. A. Szczupał, Zjednozcenie mistyczne jako szczyt życia duchowego. Analiza myśli redemptorystów o. Józefa Puchalika i o. Leona Pyżalskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 48-49, 57-60, 62-63.

 398. P. Oleskiewicz, Rozważanie czystości w historii tradycji chrześcijańskiej, Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 145.

 399. L. Słup, Duchowość Matki, Poradnik, Wyd. M, Kraków 2019, s. 36, 163.

 400. W. Bożek, Abyśmy byli ludźmi świetymi… Świętość chrześcijanina w nauczaniu Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, seria: Mistyka polska 154, Tarnów 2019, s. 11, 19, 30-31, 47, 52, 57, 105, 183-185, 188, 192, 246.

 401. Listy Siostry Miriam Szyszki Służebniczki Maryi-Wielkopolskiej, Wyd. Rhetos, Warszawa 2020, s. 5.

 402. Cz. Parzyszek, Święty Józef wzorem bliskiej relacji z Chrystusem w życiu oso© konsekrowanych, Studia Włocławskie, t. 21, Włocławek 2019, s. 170.

 403. M. Tatar, Doskonałość chrześcijańskiego życia według błogosławionego Antoniego Rewery, Studia Włocławskie, t. 21, Włocławek 2019, s. 195-197, 206.

 404. P. Kostrzewski, Problematyka praktyczno-społeczna w kazaniach bp. Franciszka Musiela w latach 1965-1992, w: Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Jana Związka, Veritati et Caritati, t. 12, Częstochowa 2019, s. 318, 359.

 405. L. Rąpała, Społeczny i duchowy wymiar życia i działalności „pasterza-wygnańca”, w: Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Jana Związka, Veritati et Caritati, t.12, Częstochowa 2019, s. 458, 512.

 406. E. Czaczkowska, Mistyczki, historie kobiet wybranych, Kraków 2019, s. 5, 13, 33, 52, 128, 227, 384, 389.

 407. W. Wlaźlak, Relacje kościelno-państwowe na przykładzie diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953), t. 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 217.

 408. A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, seria: Mistyka polska 157, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, Warszawa 2020, s. 25, 55, 57, 61, 75, 127, 142, 147, 164, 186, 195, 197, 199, 217, 226.

 409. L. Smoliński, 365 rozważań o Eucharystii. Odkrywaj codziennie wielką tajemnicę wiary, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2020, s. 11, 411.

 410. S. Miriam Szyszka, s. Rut Szymanowska, Maryja Matka i Mistrzyni niosąca Ducha Świętego, Warszawa 2020, s. 10, 13.

 411. Anna Augustyn, Słowa Matki, red. J. Augustyn, Kraków 2020, s. 149.

 412. M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945), seria: Mistyka polska 156, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2020, s.33, 47, 50, 65-66, 73, 80, 94, 100, 109, 122, 147-148, 150, 152, 163, 168, 170, 175, 177-179, 181, 185-186, 189, 191, 193, 199, 210, 216, 226, 228, 237, 239, 248, 265-266.

 413. L. Smoliński, Dobre historie, gostynin24.pl 20.09.2020.

 414. J. Misiurek, Mądrość serca. W kręgu chrześcijańskiej duchowości, Częstochowa 2016, s. 166, 169, 234.

 415. B. Labut, Eliza Cejzik. Weronika i anioł z Ogrójca – w zasięgu Boskiego wzroku, w: Oblicze Boże, red.A. Zając, Kraków 2021, s. 185-186.

 416. D. Magiera, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie w latach 1951-2012, Częstochowa 2018, s. 13 (mps, arch. diecezji częstochowskiej).

 417. M. Tatar, Św. Józef inspiratorem milczącej kontemplacji, Życie Konsekrowane, maj-czerwiec, 3(149) 2021, s. 132.

 418. M. N. Resa, Duchowość Kard. Stefana Wyszyńskiego na podstawie zapisów więziennych, Kraków 2021, przypisy: 1-5, 8, 182, 247, 275, 277, 304, 510-511, 514-518, 520-522, 524-532, 534-539, 544-547, 549-554, 560-562, 564-565, 568-569, 571-572, 576-578, 580, 582, 585, 587-588, 590, 592-593, 598, 603, 605, 609-610, 612, 619,624, 626, 636-638, 642, 645, 649, 656, 658, 662, 671, 673, 691, 695, 697, 701-702.

 419. Polska bibliografia franciszkańska za lata 1989 – 1991, opr. R. Prejs, Poznań 1998, t.1, nr 1465, s. 148.

 420. S. Suwiński, Duchowość młodzieży. W perspektywie ewangelizacji, Bernardinum, Pelplin 2021, s. 39-40, 51, 107, 109, 112, 116, 130, 136, 324.

 421. Przedmowa, S. Wąsik, Formacja duchowa chrześcianina w rekolekcjach Kardynała Carla Marii Martiniego, Wyd: Naukowe Akademii Ignatianium, Kraków 2021, s. 8, 9, 14, 285, 355, 379, 391 412, 436, 446,  463, 468, 479, 492, bibiliografia 553-554.

 422. M. Faryniak, Tchnienie Ducha Świętego. Pamiętnik Pani ze Skałki, Wyd. M, Kraków 2021, s. 523

 423. P. Owczarz, Modlitwa myślna w pierwotnej tradycji kapucyńskiej (1535-1628), Wyd. Serafin, Kraków 2022, s. 35, 90, 148, 298.

 424. M.Tatar, Między duchowością a psychologia przyjaciele czy wrogowie?, w: Kryzys w człowieku człowiek w kryzysie, red. M. Tatar, Warszawa 2022, s. 51.