BADANIA STATUTOWE FINANSOWANE PRZEZ
KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH (ARCH. UKSW)

 1. Mistyka mistrza Eckharta – nadreńska (1991).

 2. Teologia życia duchowego według ks. A. Żychlińskiego (1992).

 3. Etapy rozwoju życia duchowego (1993).

 4. Współczesne ujęcie duchowości chrześcijańskiej (1994).

 5. Polska szkoła duchowości honorackiej (1995).

 6. Historia i teologia polskiej mistyki doświadczalnej - zarys (1996).

 7. Polska mistyka – pięć złotych okresów (1997).

 8. Mistyka św. Faustyny (1998).

 9. Polska mistyka studyjna i przeżyciowa – przegląd całościowy (1999).

 10. Duchowość zmartwychwstańcza – B. Jański, P. Semenenko, M. Darowska (2000).

 11. Mistyka polska c. d. (2001).

 12. Duchowość B. Jańskiego na podstawie “Dziennika” – 1834-1840 (2002).

 13. W latach 1999-2002 był realizowany dodatkowo trzyletni grant naukowy, którego wyniki badań zostały opublikowane w pozycji książkowej: “Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku”, seria: Mistyka polska 31, Wyd. UKSW, Warszawa 2002. Ponadto z powyższych funduszy wyposażono Zakład Duchowości Europejskiej w sprzęt komputerowy, faxy i w sprzęt multimedialny. Metodą multimedialną są prowadzone wykłady.

 14. Doświadczenie Boga w mistyce przeżyciowej s. L. Nastał (2003).

 15. Trójca Święta w życiu mistycznym s. Roberty Babiak (2004).

 16. Mistyka miłosierdzia na przykładzie św. Faustyny (2005).

 17. Koncepcja antropologicznej duchowości B. Jańskiego (2006).

 18. Teologia świętych Jana Pawła II (2007).

 19. Duchowość według Bogdana Jańskiego (1807-1840), twórcy polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej (2008).

 20. Wspólnota według Bogdana Jańskiego twórcy polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej (2009).

 21. Bogdan Jański – twórca polskiej szkoły zmartwychwstańczej. Doktryna. Merytoryczne opracowanie głównych założeń szkoły (2010).

 22. Szkoła duchowości zmartwychwstańczej (2011).

 23. Modlitwa w polskiej mistyce przeżyciowej (2012).

 24. Nieznane polskie przedstawicielki mistyki przeżyciowej (2013).

 25. Dziennik ks. P. Semenenki w aspekcie mistyki przeżyciowej i teologii życia duchowego (2014).

 26. Mistyka przeżyciowa sługi Bożej s. Hilary Główczyńskiej (2015).

 27. Badania polskiej mistyki przeżyciowej. Wybrane przykłady (2016).

Ks. S Urbański w 2007 roku złożył dwa projekty badawcze w ramach programu: “Patriotyzm jutra” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: “Bogdan Jański. Patriotyzm, Naród, Wspólnota” i “Patrzeć, rozumieć, działać – Sieć Animatorów Dziedzictwa Lokalnego”. Również projekt badawczy: “Jedność Europy na fundamencie wartości judeo-chrześcijańskich”. Obejmuje on badania w 8 krajach Europy: Anglia, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Włochy. Złożony został do Narodowego Centrum Nauki. Opus 8 (12.12.2014).

Doradca i konsultant badań wpływu etyki na biznes, w szczególności wpływu etyczności pracy na produkcyjność pracy i na konkurencyjność biznesu w Europie. Projekt normy etyczności pracy EK 1000 z międzynarodową normą PN-ISO 26000 jako nową inspiracją do tworzenia nowoczesnego narzędzia edukacji przyszłych menedżerów na uniwersytetach i szkołach biznesu w Europie, zarówno jako narzędzia dla praktyki menedżerskiej, jak i do pomocy przy formowaniu strategii CSR (Corporate Social Responsibility). Badania są oparte na społecznej nauce Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka i są prowadzone od 2000 roku w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Również jest prowadzony projekt badań wpływu etyki na biznes: “Model zasad etycznej pracy dla uczelni w Polsce i Europie do kształcenia przyszłych menedżerów”, 1. IX. 2013 – 1. VI. 2014. Jednocześnie Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie dzieli się wynikami badań, tworząc w tym celu ogólnoświatową sieć YMER (Young Managers Ethicality Researchers). Wyniki badań są opublikowane:

 1. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 2. Pope John Paul II to managers, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczniu Kościoła 9, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw, the 1 st May 2011.

 3. Pope John Paul II to lectures, students, Young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2012.

 4. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development, Responsibility Human Work. YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Jański Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of Work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Polograficzna “Adam”, Warsaw 2014.

 5. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam” Warszawa 2014.

 6. Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.