AUTOBIOGRAMY, NOTKI, WYDARZENIA
(ZNALEZIONE PRZYPADKOWO)

 1. J. Werbiński, Ogólnopolskie sympozjum na temat “Modlitwa w życiu chrześcijańskim,”. Sprawozdanie z sympozjum odbytego na ATK, Biuletyn Informacyjny ATK 4(1984), s. 10-18.

 2. “Duchowość polska w XX wieku”, STV 2 (1984), s. 298-299.

 3. “Nowe religie”, sympozjum, STV 1 (1985), s. 315.

 4. “Ku świętości – w duchu odnowy soborowej”, sympozjum, STV 2 (1985), s. 295-296.

 5. Z. Wit, Asceza – odczłowieczenie czy uczłowieczenie, CzST XIV/1986, s. 450-455.

 6. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 318.

 7. “Eucharystia – centrum duchowości chrześcijańskiej”, sympozjum, STV 2 (1987), s. 344.

 8. M. Maassen, Duchowość inkarnacji. Powołanie do uświęcenia świata, Słowo Powszechne, Nr 47, 1988, grudzień, s. 8-9.

 9. “Doświadczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim, sympozjum, STV 2 (1988), s. 303-304.

 10. “Duchowość inkarnacji. Powołanie do uświęcenia świata”, sympozjum, STV 2 (1989), 294-304.

 11. (laz), Asceza w życiu chrześcijańskim, Słowo Powszechne, Nr 45, listopad, 1989, s. 8-9.

 12. Habilitacja “Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej”, Warszawa 1988, STV 2 (1990), s. 174.

 13. “Kierownictwo duchowe w życiu chrześcijańskim”, sympozjum, STV 2 (1991), s. 295-296.

 14. J. Werbiński, Kierownictwo duchowe w życiu chrześcijańskim. Sprawozdanie z sympozjum odbytego na ATK, AK 116 (1991), s. 173-179.

 15. Olsen, Hidden faith flowers in Poland, visiting Triest says, Katholic Free Press 41 (1991), s. 1-2.

 16. Urbański Stanisław, w: W. Słomka, Sekcja teologii duchowości KUL (1961-1991). Rys historyczny: pracownicy, katedry, sekcja, RT 38-39 (1991-1992) z. 5, s. 12-13.

 17. S. Grzybek, Instytut Teologiczny w Częstochowie, w: Instytut Teologiczny w służbie diecezji częstochowskiej, red. S. Grzybek, Częstochowa 1991, s. 24.

 18. Urbański Stanisław, ks. prof. dr hab., w: Polscy teologowie duchowości, red. M. Chmielewski, W. Słomka, Lublin 1993, s. 194-199.

 19. Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, w: Teologia duchowości katolickiej, Lublin 1993, s. 413.

 20. Kr., Fałszywa wizja Boga, Kościoła i człowieka. Teologowie o polskiej prasie laickiej, Słowo. Dziennik katolicki, XI (1993), s. 4.

 21. Z. Wit, Homo Meditans, t. V – Miłosierdzie w postawie ludzkiej, Or. Zbior. Pod red. ks. Waleriana Słomki, Lublin 1989, ss. 269, CzST XIX-XX, 1991/1992, s. 475.

 22. M. Chmielewski, Przegląd polskojęzycznych publikacji na temat medytacji i modlitwy, AK t. 122, r. 86, z. 2(510), 1994, s. 330.

 23. Urbański Stanisław, w: 50 lat Kłobuckiego Liceum 1945-1995, Kłobuck 1995, s. 10.

 24. Wstęp, w: ks. Andrzej Witko, Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Wyd. WAM, Kraków 1995, s. 17.

 25. Urbański Stanisław Wiesław, w: Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele?, osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce, stan na dzień 1 stycznia 1996 r., KAI, Warszawa 1996, s. 390.

 26. Urbański Stanisław, Sekcja teologii duchowości ATK (1984-1997), w: Słownik duchowości chrześcijańskiej, wyd. KUL, s. 12.

 27. Sylwetka duchowa ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, “Voice of Polonia” 1998, nr 31-32, s. 16.

 28. Sylwetka duchowa ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, “Voice of Polonia” 1998, nr 33-34, vol. 4, s. 7.

 29. Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, “News of Polonia” 1998, nr 3-4, s. 5.

 30. J. Jaworski, Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, “Naród Polski” 1998, nr 17, s. 14.

 31. M. Szymula, I Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki zorganizowane przez Sekcję Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej, Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Zeszyt 4(7), Warszawa 1998, s. 177-184, tenże, Warszawskie Studia Teologiczne 11(1998), s. 411-415; tenże, STV 37 (1999) nr 1, s. 207-212.

 32. P. Gwiazda, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999), Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Zeszyt 4(7), Warszawa 1998, s. 163-176.

 33. Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Zeszyt 4(7), Warszawa 1998, s. 8-9, 11, 61, 127, 138, 145, 149.

 34. Narewska, Bóg zamieszkuje człowieka. Czy chrześcijanie potrzebują duchowego kierownictwa?, Słowo. Dziennik katolicki, Nr 52 (1045), rok V, 1998, s. 5.

 35. Teresa and Czesław Turek, News of Polonia, Vol. 4-3, July 22, 1998, s. 5.

 36. Congratulations, Głos Polonii, Voice of Polonia, Vol. 4, No. 31/32, 1998, s. 16.

 37. Kruczek, Nagroda polonijna, Nasz Dziennik, Nr 87, 13 maja 1998, s. 2.

 38. J. Mazan, Uczy, bawi i wychowuje, Nasz Dziennik, Nr 222, 20 października 1998, s. 3.

 39. 25-lecie kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, List konsula W. Czyżewicza (18.07.1998), Consulate General of The Republic of Poland in Los Angeles.

 40. Zapraszamy na promocję, Gość Niedzielny, Nr 20, rok LXXVI, 16 maja 1999, s. 21.

 41. P. Chmieliński, Nowe religie – nowe duchowości, Niedziela, Nr 20 (186) N, Rok XLII, 23.05.1999, s. 13.

 42. J. Świerdzewska, Inauguracja na miarę XXI wieku, Niedziela, Nr 46(211)N, Rok XLII, 14.11.1999, s. 12.

 43. S. J. Żarliwy ewangelizator. Trwa Rok Bogdana Jańskiego, Nasz Dziennik, Nr 260(541), 6-7 listopada 1999, s. 8.

 44. R. Guz, Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów, “Nowy Przegląd Wszechpolski” 1998, nr 5-6, s. 31.

 45. Walewander, Laureaci nagrody imienia Skowyrów za 1998 r., “Przegląd Uniwersytecki” 10 (1998) nr 54, s. 17-18.

 46. M. Kołodziejczyk, Nagroda polonijna, “Gość Niedzielny” (Lubelski) 1998, nr 7, s. 19.22.

 47. Ks. prof. Stanisław Urbański, “Emaus 2000” 1998, nr 1, s. 32-33.

 48. J. Jaworski, Ks. Stanisław Urbański laureatem nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów, “Naród Polski” 1998, nr 24, s. 15; tamże, 17. XII. 1998, s. 2.

 49. Jubileuszowe spotkanie byłych alumnów, którzy w latach 1959-1981 pełnili służbę wojskową, Deo et patriae, Warszawa-Modlin, 17-18 października 1997 roku, Warszawa 1998.

 50. Polskie obchody patriotyczne w Los Angeles, Głos Polonii, Vol. 5, No 39(1999). S. 3.

 51. Urbański Stanisław Wiesław, w: G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Ekumeniczne “who is who” chrześcijaństwa w Polsce, KAI, Warszawa 1999, s. 388-389.

 52. Walewander, Nagroda Polonijna im. Ireny i Franciszka Skowyrów, “Duszpasterz Polski Zagranicą” 1999, nr 1 (210), s. 82-86.

 53. Walewander, Ks. Marek Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, w: Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński kapucyn, pr. zb., red. G. Bartoszewski, Lublin 1999, s. 213-214.

 54. J. Mandziuk, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, w: Nowy Uniwersytet dla Warszawy, Warszawa 1999, s. 78-79.

 55. J. Mandziuk, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1954-1999, Warszawa 1999, s. 49, 61, 78.

 56. M. Chmielewski, Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 73.81.

 57. M. Chmielewski, Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka – curriculum vitae, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 6-27.

 58. Kruczek, “Abba, Ojcze” - XXIV Tydzień Duchowości w KUL. Honory dla ks. prof. W. Słomki, “Nasz Dziennik” 1999, nr 50 (331), s. 6.

 59. W. Słomka, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej, RT KUL, 46 (1999) z. 5, s. 5-6.

 60. P. Gwiazda, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999), Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 4 (1998), 163-171; tenże, STV 37 (1999) nr 1, s. 197-205.

 61. P. Gwiazda, Historia i rozwój Sekcji Teologii Duchowości ATK w latach 1989-1999, RT KUL, 46 (1999) z. 5, s. 7-19.

 62. M. Szymula, Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK, RT KUL, 46 (1999) z. 5, s. 21-52.

 63. M. Chmielewski, Kronika Sekcji Teologii Duchowości (styczeń-grudzień 1998), RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 191, 195, 201-202.

 64. M. Grunt SINMPN, Patron zawierzenia i wytrwania. Sprawozdanie z sympozjum w X rocznicę beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego, RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 212-213.

 65. J. Skawroń OCarm, Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 216-218.

 66. M. Chmielewski, Polska bibliografia teologii duchowości za rok 1997, RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 221-231.

 67. M. Szymula, Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki zorganizowane przez Sekcję Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej, Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 4 (1998), s. 177-184; tenże, STV 37 (1999) nr 1, s. 207-212.

 68. P. Gwiazda, I Ogólnopolskie sympozjum mistyki, Ateneum Kapłańskie, 3 (541) 1999, s. 456-462.

 69. M. Szymula, Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 239-279.

 70. P. Gwiazda, Historia powstania i rozwoju Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999), w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, seria: Mistyka polska 6, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 221-233.

 71. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, Wyd. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, t. 1 (1978-1988), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Warszawa 1999, s. 443-445.

 72. J. M., 10 lat Sekcji Teologii Duchowości ATK, Nasz Dziennik, Nr 88 (370), Piątek, 16 kwietnia 1999, s. 6.

 73. 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości, Sesja o nowych religiach i duchowościach, Sekty – wyzwanie czy zagrożenia? – dyskusja na ATK, Katolicka Agencja Informacyjna, 28 kwietnia 1999, www.kai.pl/serwisy/płatne/ showmess cgi?mess=43146, 43150, 43168.

 74. Honory dla ks. prof. W. Słomki, Nasz Dziennik, Nr 50 (331), 1 marca 1999, s. 6.

 75. “Bóg zapłać 99”, Powściągliwość i Praca, Nr 4 (582) kwiecień 1999, Rok L, s. 12.

 76. P. Zagórski, Akademicy od Jańskiego, Powściągliwość i Praca, Nr 4(582) kwiecień 1999, Rok L, s. 16.

 77. Zmartwychwstańcy w Polsce, Powściągliwość i Praca, Nr 4(582) kwiecień 1999, Rok L, s. 21.

 78. S. J., Żarliwy ewangelizator, Nasz Dziennik, 6-7.XI.1999, s. 8.

 79. The author, w: S. Urbański, Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Wyd. Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, s. 363-365; tamże, L’ autore, s. 367-369; tamże, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, s. 371-372; tamże, s. 374.

 80. Sympozjum “Nowe religie – nowe duchowości”, ZiE 3 (1999), s. 213-214.

 81. Wiara i rozum – wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła II “Fides et ratio”, ZiE 2 (1999), s. 163-164, 196.

 82. Budując zjednoczoną Europę, Nasza Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów, Nr 85, 26.03.2000, s. 3.

 83. “Milenijne sympozjum duchowości: “Duchowość Europy”, STV 2 (2000), s. 248-249.

 84. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Informator dla kandydatów na studia w r. akad. 2000/2001, Warszawa 2000, s. 26, 33-34.

 85. Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Numer 1-2/ 2000, Warszawa 2000, s. 9-10, 195.

 86. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, Wyd. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, t. 2 (1989-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Warszawa 2000, s. 327-331.

 87. M. Szymula, Milenijne Ogólnopolskie Sympozjum Duchowości, Ateneum Kapłańskie, 1 (548) 2000, s. 178-182.

 88. P. Gwiazda, M. Szymula, Sekcja Teologii Duchowości ATK (1989-1999), Ateneum Kapłańskie 1 (595) 2000, t. 134, s. 50-61.

 89. M. Szymula, Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK. Bibliografia, Ateneum Kapłańskie 1 (595) 2000, t. 134, s. 62-87.

 90. M. Szymula, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Sekcję Teologii Duchowości ATK, Ateneum Kapłańskie 1(595) 2000, t. 134, s. 152-156.

 91. Kanonizacja bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Misericordia, Nr 1(2000), s. 29 (Białoruś).

 92. J. Jaworski, Ks. Stanisław Urbański dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Naród Polski, NO. 4, VOL. CXIV, Czwartek, 17 lutego 2000, s. 13.

 93. M. Kondziuk, Nie ma kultury bez etyki, Przegląd Katolicki, Nr 9(719), 27 lutego 2000, s. 23.

 94. Frahn, Sudium Duchowości Europejskiej, Nasz Głos luty/marzec 2000 roku, s. 50.

 95. R. Mołota, Chrześcijanin w każdym calu, Nasz Dziennik, Nr 103(689), 4.05.2000, s. 2.

 96. W. Ś., Sympozjum “Duchowość Europy”, Nasz Dziennik, Nr 107(693), 9.05.2000, s. 2.

 97. Olszewska, Zwrócić Europie duszę, Nasz Dziennik, Nr 109(695), 11.05.2000, s. 2.

 98. “Kocham Cię, Kościele”, Podziękowanie bp. Jana Wątroby w dniu święceń biskupich 20 maja 2000 r. w archikatedrze, Niedziela 13(367)/2000, s. I, V-VI.

 99. J. Jaworski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dziennik Związkowy, Nr 157, Rok XLIII, 11-13 sierpnia 2000, s. 14, 26.

 100. R. Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995, Tom 1: wydawnictwa zwarte, część 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 406.

 101. I. Werbiński, Nowe Czasoposmo Teologiczne, ATK. T. 124, R. 87, 1995, s. 318-319.

 102. Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 13-101.

 103. P. Ogórek, P. Gwiazda, M. Szymula, Historia Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 48-56.

 104. A. Baran, P. Piasecki, Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 57-101.

 105. Biogram, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska 7, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 426.

 106. Konferencja naukowa: “Szkolnictwo wyższe – dziś i jutro”, ZiE 3 (2000), s. 157-162.

 107. J. Szlaga, Uniwersytety jako synteza wiary i rozumu w świetle nauczania Jana Pawła II, ZiE 3 (2000), s. 179.

 108. R. Czekalski, Kronika Wydziału Teologicznego I półrocza 2000/2001, STV 39 (2001) nr 1, s. 264, 266-268, 279-280.

 109. V Targi Wydawnictw Katolickich, Emaus 2000, Nr 5(6), Rok II, 2000, s. 33.

 110. List abpa Zenona Grocholewskiego Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej do ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ZiE, 3 (2000), s. 161.

 111. List ks. Ryszarda Selejdaka z Kongregacji Wychowania Katolickiego do ks. Profesora Stanisława Urbańskiego, ZiE, 3 (2000), s. 162.

 112. List arcybiskupa Zenona Grocholewskiego Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej do ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, nr 6, 2000, s. 177.

 113. List ojca Edwarda Kaczyńskiego OP, rektora Papieskiego Uniwersytetu “Angelicum” do ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ZiE, 6 (2000), s. 178.

 114. J. Kowalski, Charakterystyczne rysy Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, w: Błogosławione choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła Częstochowskiego, red. J. Kowalski, Częstochowa 2000, s. 230, 232.

 115. J. Kowalski, Współpraca duchowieństwa Dizecezji Częstochowskiej z innymi uczelniami katolickimi, w: Błogosławione choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła Czestochowskiego, red. J. Kowalski, Częstochowa 2000, s. 243.

 116. Listy z Kongregacji Wychowania Katolickiego do dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ( abp. Z. Grocholewskiego, ks. prał. R. Selejdaka), ZiE, nr 1, styczeń-luty 2001, s. 175-176.

 117. Listy do dyrektora Instytutu Badań Naukowych (abpa J. Kowalczyka, bpa P. Libery, bpa A. Śliwińskiego), ZiE, nr 2, marzec-kwiecień 2001, s. 211-213.

 118. Doktorat h. c. dla Księdza Prymasa, Wiadomości UKSW, nr 2-3 (2001), s. 1, 11.

 119. “Duchowość kapłańska i zakonna Trzeciego Tysiąclecia”, sympozjum, STV 2 (2001), s. 260-261.

 120. L. Smoliński, Uroczystość św. Tomasza w Seminarium, Niedziela (płocka), Nr 7 (326) I, Rok XLIV, 18.II.2001, s. 1.

 121. Urbański Stanisław Wiesław, w: Kto jest kim w Polsce, Edycja IV, Wyd. Polska Agencja Informacyjna S.A., Warszawa 2001, s. 991.

 122. Stanisław Wiesław Urbański, w: Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy Przełomu Wieków, Warszawa 2001, s. 546.

 123. Wstęp, w: ks. Andrzej Witko, Święta Faustyna i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków 2001, s. 16.

 124. Wiadomości UKSW, nr 4 (2001), s. 1-2, 11.

 125. Wiadomości UKSW, nr 1 (2001), s. 19.

 126. Trzecia inauguracja, Wiadomości UKSW, nr 2-3 (2001), s. 3.

 127. Promocje doktorskie i habilitacyjne, Wiadomości UKSW, nr 2-3 (2001), s. 14-15.

 128. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Studia stacjonarne, Teologia ogólna (folder), 2001, ss. 6.

 129. Kronika Wydziału Teologicznego I półrocze 2000/2001, STV 39 (2001) nr 1, s. 264, 266-268, 279-280.

 130. J. Bielecki, Minęło 50 lat.., 50 lat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Niedziela nr 36 (435), C, Rok XLIV, 23. IX. 2001, s. II.

 131. Kalendarium, 50 lat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Niedziela nr 36 (435), C, Rok XLIV, 23. IX. 2001, s. II.

 132. R. Wierzbicki, Rektorzy NSD, 50 lat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Niedziela nr 36 (435), C, Rok XLIV, 23. IX. 2001, s. III.

 133. 75 lat Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, red. W. Kowalik, Częstochowa 2001, s. 41, 361.

 134. M. Połomski, Bibliografia prac ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, ZiE 4-5 (2001), s. 223-226.

 135. M. Połomski, Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (2001), s. 209- 229.

 136. Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opr. H. Kaczmarski, Wyd. UKSW, Nr 1-2, Warszawa 2001, 11-12, 14, 16, 57.

 137. Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opr. H. Kaczmarski, Wyd. UKSW, Nr 3-4, Warszawa 2001, s. 11-12, 14, 16, 69, 160.

 138. J. Kowalski, Źrenica oka diecezji, Częstochowa 2001, s. 67, 77, 92.

 139. Urbański Stanisław Wiesław, w: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. 4, S-Ż, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2002, s. 558-559.

 140. Urbański Stanisław Wiesław, w: Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich Instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, “Apostolicum” Ząbki 2002, s. 564.

 141. Ks. Stanisław Urbański, w: Dorobek naukowy pracowników wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, współpraca: R. Czekalski, M. Kiedzik, J. Różański, Wyd. UKSW, t. 2, Warszawa 2002, s. 17-49.

 142. S. Urbański, Sekcja Teologii Duchowości. Historia i główne kierunki badań, w: Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, współpraca: R. Czekalski, M. Kiedzik, J. Różański, Wyd. UKSW, t. 2, Warszawa 2002, s. 13-17.

 143. Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), ss. 260.

 144. Z recenzji ks. prof. dra hab. Alojzego Marcola z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Opolu, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20(2002), s. 185-193.

 145. Z recenzji ks. prof. dra hab. Seweryna Rosika, Kierownika Katedry Teologii Moralnej Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-20020, pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B, Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 194-202.

 146. Z recenzji ks. prof. dr. hab. Waleriana Słomki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 202-207, 229-233.

 147. Z recenzji ks. prof. dr. hab. Stanisława Olejnika z Akademii Teologii Katolickiej, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 208-214.

 148. Z recenzji prof. dr. hab. Antoniego J. Nowaka, Kierownika Katedry Psychologii Życia Wewnętrznego w Sekcji Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 214-217.

 149. Z recenzji ks. prof. dr. hab. Władysława Kubika, Prodziekana i Dyrektora Sekcji Pedagogiki Religijnej z Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w: Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb., red. J. M. Dołęga (A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Mauriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 217-229.

 150. J. Związek, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 142-149, 185-188.

 151. Wręczenie Dyplomu Honoris Causa UKSW Janowi Pawłowi II, STV 1 (2002), s. 242.

 152. Ojciec Święty Jan Paweł II Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. H. Podolski, Warszawa 2002, s. 44, 47, 56.

 153. Zdjęcia, w: Duchowość współczesnego Kościoła, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 11, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 121-132.

 154. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. S. Urbański, H. Podolski, Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

 155. S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Grodno 2002 (Białoruś), s. 210 (wydanie j. rosyjski).

 156. Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opr. H. Kaczmarski, Nr 1-2, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 86, 89.

 157. R. Czekalski, Kronika Wydziału Teologicznego i półrocze 2001/2002, STV 40(2002), nr1 , s. 241, 246-247, 261-263.

 158. Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Apostolicum 2002, s. 564.

 159. Bibliografia Częstochowskich Studiów Teologicznych, I – XXX (1973-2002), Częstochowa 2005, s. 35-36, 70-71.

 160. Chrześcijańska Europa, red. S. Urbański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003, s. 98, 303.

 161. Tytuł honoris causa nauk teologicznych UKSW kard. J. Glempa, Wierzyć życiem, Nr 2, R. II, luty 2003, s. 17.

 162. Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2003, ss. 168.

 163. S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2003, s. 162.

 164. “Światła miłosierdzia w duchowości błogosławionych Rodziny Honorackiej”, sympozjum, STV 2 (2003), s. 217-218.

 165. Skład osobowy w roku akademickim 2003/2004 UKSW, opr. H. Kaczmarski, Warszawa 2003, s. 10, 12, 15, 17-18, 25-27, 31, 35.

 166. J. Płatek, Dzieje paulinów XX wieku – zycie i działalność, Częstochowa 2003, s. 321, 776.

 167. “Zachować żywą pamięć o Męce Pańskiej. 80 lat charyzmatu św. Pawła od Krzyża w Polsce”, sympozjum, STV 1 (2004), s. 213.

 168. “Ecclesia in Europa”, Spotkanie Klub “Civitas Christiana”, Warszawa STV 1 (2004), s. 214.

 169. Urbański Stanisław Wiesław, prof., w: Who is who w Polsce, Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, wyd. III uzupełnione, Hübners blaues, Who is who, Zug, cz. 2, Schweiz, 2004, s. 4440-4441.

 170. Skład osobowy w roku akademickim 2004/2005 UKSW, opr. H. Kaczmarski, Warszawa 2004, s. 12, 14, 18-20, 26-28, 31, 33, 37.

 171. Z. Baranowski, Zawierzyli św. Józefowi, Nasz Dziennik, sobota-niedziela, 23-24 kwietnia 2005, s. 23.

 172. The Bogdan Janski Academy, Information Booklet, Warsaw 2005, s. 41.

 173. Jan Paweł II Wielki 18 V 1920 – 16 X 1978 – 2 IV 2005, Episteme 50 (2005), s. 106, 225.

 174. Habilitacje i doktoraty uzyskane na Wydziale Nauk Kościelnych w Polsce 1987-2005, red. Cz. Rychlicki, Płock 2005, s. 73, 74.

 175. W. Góralski, Zdobywać mądrość sercem, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2005, s. 480.

 176. Urbański Stanisław Wiesław, w: Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 865.

 177. Ks. Stanisław Urbański, Fragments, Orange Diocesan Council of Catholic Woman, Maryword Center, Vol 15, Issue, September 2006, s. 3.

 178. “Mistyka nadzieją współczesnej Europy”, sympozjum, STV 2 (2006), s. 234.

 179. “Duchowa terapia osób uzależnionych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu”, sympozjum, STV 2 (2006), s. 234.

 180. “Powołanie honorackie”, sympozjum, STV 2(2006), s. 235.

 181. Program II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”, Częstochowa, 4-6 maja 2006, s. 5, 7, 15.

 182. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Człowiek – Wiara – Kultura” temat roku 2006 “Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu – między pamięcią i oczekiwaniem”, Częstochowa, 4-6 maja 2006, s. 3, 5-6, 13.

 183. S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2006, s. 86.

 184. Indeksy pięćdziesięciu tomów Episteme, red. W. Kalinowski, Episteme 51(2006), s. 1, 19, 60, 63-65, 69-70, 83, 92, 99, 118, 142.

 185. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Komitetu Nauk Teologicznych, Studia Nauk Teologicznych PAN, Lublin 1/2006, s. 1, 241-242.

 186. Noty o autorach, Studia Nauk Teologicznych PAN, Lublin 1/2006, s. 244.

 187. M. Gogacz, Życie społeczne w duchu Ewangelii, Episteme 59(2006), s. 229.

 188. Karol Górski – Antoni Bazielich CSsR, Robimy nie dla siebie, ani dla względu ludzkiego, ale dla zasady. Korespondencja 1952-1988, red. K. Maj, A. Zieliński, Wyd. UMK, Toruń 2006, s. 34-35.

 189. Badania naukowe Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (1); (Wybrane zagadnienia z lat 2005-2007), Episteme 70 (2007), s. 169.

 190. Stanisław Wiesław Urbański, w: Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków, Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 546.

 191. Ks. Stanisław Urbański, w: Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?, opr. i red. S. C. Napiórkowski OFMConv., Niepokalanów 2007, s. 363-368.

 192. 300 lat “Gorzkich Żali”, Niedziela, nr 11, R. 1, (18.03.2007), s. III.

 193. “Z okazji 300-lecia Gorzkich Żalów”, sympozjum, STV 2 (2007), s. 217-218.

 194. “Mistyka służby. O słudze Boże Marcie Wiecka”, sympozjum, STV 2 (2007), s. 219.

 195. Komitet pomocy Polakom na wschodzie w “Byłym Związku Radzieckim”, Dzień Braterstwa z Polakami na Wschodzie. Uroczystość z okazji 18 rocznicy powstania Komitetu, DVD, Produkcja Videofact, Los Angeles Kalifornia, 6 maja 2007.

 196. Polish president visits Reagan Presidential Library, DVD, Production Videofact, July 17, 2007 Simi Valey, California.

 197. Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, California 2008, s. 11,17.

 198. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s. 33-34, 186.

 199. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008, s. 11.

 200. R. Drecki, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianom”, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s. 170-175.

 201. Historia Ośrodka Polonijnego im. Papieża Jana Pawła II, w: Srebrny Jubileusz 25-lecia Ośrodka Polonijnego im. Jana Pawła II w Yorba Linda, Kalifornia (25th Universary of the Pope John Paul II Polish Center Yorba Linda, California), Yorba Linda 2008, s. 5- 6, 9, 13.

 202. V. Turek, Drogi jubilat od kilkunastu lat (prawie 18-tu) spędza wakacje w Centrum Jana Pawła II, News of Polonia, Los Angeles California, Vol. 03, No. 13, July 2008, s. 17.

 203. Listy z Kongregacji Wychowania Katolickiego do Dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja Rok V (2001) nr 1, s. 175-176.

 204. Listy do Dyrektora Instytutu Badań Naukowych, ZiE, R.V. (2001), nr 2, s. 211-213.

 205. M. Połomski, Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, R.V (2001) nr 4-5, s. 209-229.

 206. Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sygnaturka Kolegiacka, Rok XII, nr 1-2(112), styczeń-luty 2006, s. 12.

 207. S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2007, s. 82.

 208. Ks. Prof. dr hab. S. Urbański, STV 46 (2008) nr 2, s. 349-350.

 209. “Krzyżu Święty nade wszystko”, sympozjum, STV 2 (2008), s. 315.

 210. R. Bartnicki, Historia i stan obecny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, STV 46 (2008) nr 2, s. 16, 19, 22, 43-44, 51-52, 54-59.

 211. Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego, Prawda Dobro Skuteczność, w: Warszawa “Od rzemiosła do przemysłu”, Warsaw “From Handicraft to Industry”, Wyd. Publisher, Bydgoszcz 2009, s. 26-27.

 212. J. A. Lewandowska, ks. J. Molka, Bóg nie zapomniał o Witebsku, Niedziela, Nr 44, 1.IX.2009, s. 32.

 213. Duchowa odnowa poprzez żywą miłość bliźniego, Communio in Christo, Rocznik 24, nr 2, listopad 2009, s. 12-25.

 214. Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, Prawda – Dobro – Skuteczność, Nauka i biznes, Nr 1/2009, s. 45.

 215. Servire Deo et hominibus, red. H. Podolski, P. Latawiec, W. Gałązka, K. Trawkowski, seria: Mistyka Polska 96, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

 216. Duchowość Polska, t. II, red. M. Chmielewski, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 233.

 217. W. Linke, A. Pokoński, P. Wójcik, Bibliografia pasjologiczna za lata 2008-2009 oraz uzupełnienia za lata poprzednie, w: Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 3 (2009), s. 273-274, 276-279.

 218. Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989. Wybór dokumentów. Wstęp i redakcja: W. Wlaźlak, A. Sznajder; Wybór i oprac. W. Wlaźlak, A. Sznajder, A. Brzezina, S. Maślikowski, Katowice 2009, s. 80, 90, 123, 216, 305.

 219. Anna i Maciej Formanowiczowie, Słowo wstępne, w: Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka Polska 95, Warszawa 2009, s. 7.

 220. “Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta”, sympozjum, STV 1 (2009), s. 187.

 221. “Nic nie zastąpi miłości”, sympozjum, STV 1 (2009), s. 187.

 222. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, s. 3.

 223. Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, Prawda, Dobro, Skuteczność, w: Prezentacja gospodarki i biznesu Mazowsza. The presentation of economy and business of the Mazovia Region, Bydgoszcz 2010, (strony nienumerowane).

 224. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych 2009, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, s. 83.

 225. J. Wesołowski, Świat zła i dobra, (wyd. komputerowe), Marzec 2010, s. 58-59.

 226. J. P. Malicki OCD, Zawierzyć Bożemu miłosierdziu. Świadectwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Faustyny Kowalskiej, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2010, s. 2.

 227. Communio in Christo, rocznik 25, nr 2, październik 2010, s. 83.

 228. Bp J. Szamocki. Co czynić, by On nas zdobył? Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim “Misjonarzy Królewskości Chrystusa” na podstawie pism Gabriela Mercola (1971-1991), Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2010, s. 13.

 229. Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Łódź 2010, s. 218, 221, 224.

 230. Der Primat der Liebe, Communio in Christo, Jg. 33, Nr 3, November 2010, s. 1, 5, 8-16, 37-41, 66 (wersja j. niemieckiego).

 231. Eine neue Mystik der Liebe fűr unsere Zeit, 26. Ordensgedenktag der Grundung der Communio in Christo, am. 27. November 2010, Mechernich 2010, s. 18-19 (Fr. Jaison Thazhathil), 39-40.

 232. Smolińska, J. Sarnowska, Jestem tylko wędrowcem, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2009/2010, Fundacja AMF “Nasza Droga”, 2010, s. 10.

 233. J. Nowak, Osoba, fakt i tajemnica, Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 15.

 234. Korcz CR, Misterium Paschalne w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism o. Piotra Semenenki CR, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rok XVI, nr 15-16 (2009-2010), Kraków 2010, s. 14, 16.

 235. “Duchowe bogactwo cierpienia”, sympozjum, STV 1 (2010), s. 253.

 236. “Jestem tylko wędrowcem. W poszukiwaniu duchowości pokolenia Jana Pawła II”, sympozjum, STV 1 (2010), s. 253.

 237. “Mistyka polska” sympozjum, STV 1 (2010), s. 252;dodatkowo s. 264, 272.

 238. “Sługa Boży o. Anzelm Gądek w służbie życia konsekrowanego”, sympozjum, STV 2 (2010), s. 251.

 239. “Duchowość seraficka”, sympozjum, STV 2 (2010), s. 253-254.

 240. W. Linke CP, Rok Męczenników w Polskiej Prowincji Pasjonistów, Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, 4(2010), s. 9.

 241. Nasz Rektor. Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, zespół redakcyjny, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s. 106, 131.

 242. 26 rocznica założenia zakonu Communio in Christo, Rocznik 26, nr 1, kwiecień 2011, s. 24-26, 31, 36, 43, 46-47, 49.

 243. Krzyż na Jackowym Wzgórzu, Niedziela Nr 16, 17.IV.2011, s. VII.

 244. W. Gałązka, 30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2011), w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 203-245; tenże, 30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2011), Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011, s. 265-283, Białoruś.

 245. M. Tatar, Kierunki badań Sekcji Teologii Duchowości, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 247-261.

 246. M. Tatar, Bibliografia, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 291.

 247. Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 293-310.

 248. Czuwam. Pismo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Łódź Ruda, Numer 7/ 2011 (10), s. 3.

 249. Grenda, Messages from God, USA 2011, s. 231.

 250. L. Ciecek, Orange County News, News of Polonia, Kalifornia, Volume 17, No 3, August 2011, s. 7.

 251. R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, seria: Mistyka chrześcijańska 111, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 49.

 252. J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011, s. 12-13.

 253. Kośnik, Z nauką nam do twarzy, Od września do września. Jednodniówka – magazyn stypendystów 2010/2011, Wyd. Fundacja AMF “Nasza Droga”, Ostrów Mazowiecka, s. 14.

 254. To, co pochodzi od Boga znaczy więcej aniżeli studia teologiczne, wywiad przeprowadził M. Lang, J. Thathathil, Communio in Christo, rocznik 27, nr 2, listopad 2011, s. 50.

 255. Budować pomosty pomiędzy ludźmi, Communio in Christo, rocznik 27, nr 2, listopad 2011, s. 70.

 256. J. Bałemba SDB, W blasku Jasnej Góry. Kazania do Polaków ze szczytu jasnogórskiego. Nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 17-24 sierpnia 2011 r., Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, s. 13.

 257. “Duchowość polska”, sympozjum, STV 1 (2011), s. 260.

 258. “Świętość chrześcijanina”, sympozjum, STV 1(2011), s. 261.

 259. “Tam wstępują pokolenia (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, sympozjum, STV 1 (2011), s. 262.

 260. Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitek Dzieciątka Jezus, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel KDzJ, seria: Mistyka polska 114, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Sosnowiec 2011, s. 203, 205, 210, 212.

 261. IV sympozjum poświęcone życiu i duchowości Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946): “Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego”, sympozjum, STV 2 (2011). S. 260.

 262. M. Mylik, Geneza neoscholastyki europejskiej a polska myśl filozoficzno-społeczna na przełomie XIX i XX wieku, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2011, s. 549.

 263. J. Bielecki, Zarys historii Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie (1051-2011), w: Prawo szkolne Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 10.

 264. M. Tatar, Servire Deo et hominibus, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, seria: Mistyka polska 96, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, ss. 318, Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne. Półrocznik, Rok XVIII, Nr 2, 2011, s. 321-329.

 265. Odpowiedzialność ludzi nauki… Wykłady inauguracyjne 2011/2012, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011, s. 156.

 266. Smolińska, Najtrudniejsza lekcja, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF “Nasza Droga”, s. 14.

 267. Kośnik, Kolęda dla nieobecnego, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF “Nasza Droga, s. 11.

 268. W. Bocian, M. Górak, Atrakcje na wodzie, Od września do września, Jedniodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF “Nasza Droga”, s. 22.

 269. S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, red. książki: S. Sznurkowski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s. 109-110.

 270. “Forma Sororum”. Święta Klara z Asyżu. 800-lecie powstania Zakonu Święta Klary, Warszawa-Kraków 2012, s. 5, 7, 9, 29.

 271. Patriotyzm Jana Pawła II w pracy doktorskiej Jana Jaworskiego, Dziennik Związkowy, Chicago, February 17-20, 2012, s. 4, 18-19.

 272. Niezwykła Szkoła NSD, kwiecień 2012, nr 77, Częstochowa, s. 4, 6.

 273. Niższe Seminarium ma już 60 lat, Niedziela Częstochowska 17 (987), C, Rok LV, 22. IV. 2012, s. IV.

 274. Wielkość bł. Edmunda Bojanowskiego na tle epoki, cz. I, Magazyn Parafialny nr 2 (107), kwiecień 2012, wyd. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie, s. 16, 18.

 275. Naukowo o Bojanowskim, cz. II, Magazyn Parafialny, nr 3 (108), czerwiec 2012, wyd. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie, s. 14, 17.

 276. “Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”, sympozjum, STV 2 (2012), s. 302.

 277. “Forma Sororum – święta Klara z Asyżu”, sympozjum, STV 2 (2012), s. 306-307.

 278. “Charyzmat i tożsamość”, sympozjum Zakroczym, STV ( 2 (2012), s. 307.

 279. “Czwarty okres duchowości polskiej”, sympozjum, 1 (2012), s. 253.

 280. “Apostolstwo paulińskie. Źródła, wyzwania, perspektywy”, sympozjum, STV 1 (2012), s. 255-256.

 281. J. Jaworski, Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II, Wyd. Norbertinum, Lublin 2012, s. 14.

 282. Słowa podziękowania za wszystkie doświadczenia w Communio in Christo, Słowa ks. Hermanna Walcha z okazji walnego zebrania członków Communio in Christo 7 stycznia 2012 r., Communio in Christo, rocznik 28, nr 1, kwiecień 2012, s. 24-25.

 283. Danke fur alle Erfahrungen, Anlasslich der Mitgliederversammlung des Communio in Christo e. V. im Februar 2012 fand der schwer erkrankte Pfarrer Hermann Walch beruhrende Dankesworte fűr alle Erfahrungen, die er mit der Und durch die Communio in Christo machen durfte, Communio in Christo, Jg. 35, Nr 1, März 2012, s. 34.

 284. A Word of thanks for All experiences with Communio in Christo, On the occasion of the men bers meeting of the Communio in Christo e. V. In February 2012, Father Hermann Walch, seriously ill, fund very moving words of thanks for All the experiences He could make with and through Communio in Christo, Communio in Christo, vol. 16, No. 1, May 2012, s. 65.

 285. L. Nowakowski, Świętość harcerza, seria: Mistyka polska 121, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa-Łomża 2012, s. 356.

 286. Jedna, którą chciałam napisać. Rozmowa z red. Ewą Czaczkowską prowadzi s. M. G. Burlikowska, Orędzie miłosierdzia, lipiec, sierpień, wrzesień 2012, s. 9.

 287. Serdecznie witamy ks. profesora Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Polish Center, July 29, 2012, s. 4.

 288. Doroczne ognisko na plaży, Grupa PNA “Piast”, Pope John Paul II Polish Center, August 5, 2012, s. 4.

 289. Żegnamy i dziękujemy, Pope John Paul II Polish Center, September 2, 2012, s. 5.

 290. M. Dutkowski, Saint – Jacinto – Jacek, News of Polonia, Vol. 18, No 2, August 2012, s. 1, 6.

 291. M. Dutkowski, Wielebny Księże Arkadiuszu, News of Polonia, Vol. 18, No 2, August 2012, s. 17.

 292. L. Ciecek, Orange Country News, News of Polonia, Vol. 18, No 2, August 2012, s. 6.

 293. Kośnik, Kolęda dla nieobecnego, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF “Nasza Droga”, s. 11.

 294. Smolińska, Najtrudniejsza lekcja. 25 listopada – (środa) sesja na UKSW w Warszawie “Uczę się ciebie człowieku”. W poszukiwaniu duchowości człowieczeństwa, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2011/2012, Fundacja AMF “Nasza Droga”, s. 14.

 295. Moje spotkania z ks. Hermanem Walchem – ks. Józef Zielonka, Communio in Christo rocznik 29, nr 2, wrzesień 2012, s. 26-27.

 296. The love of neighbour means living in God, Communio in Christo Volume 17, No. 2, October 2012, s. 45-53 (wersja angielska).

 297. Splitter der Heiligkeit…, Communio in Christo Jg. 36, Nr. 3, November 2012, s. 56-58.

 298. W. Gałązka, 30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2011), w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 17-52; tenże, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 15-51.

 299. Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. ks. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, s. 613.

 300. Biogram, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 195.

 301. Biogram, Studia Loviciensia 14 (2012), s. 31.

 302. Biogram, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 340.

 303. “Ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Urbańskiemu twórcy polskiej szkoły duchowości chrześcijańskiej w podzięce za dar przyjaźni. Autor”, w: J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Archidiecezja wrocławska. Czasy najnowsze. Tom IV część 1 (1945-1956), Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 5.

 304. Urbański Stanisław Wiesław, w: Złota Księga Nauk Humanistycznych, Wyd. Helion, Gliwice 2013, s. 426.

 305. Nadzwyczajny charyzmat, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 36.

 306. Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 9, 20, 42, 76.

 307. Love changes the Word, Communio in Christo, Vol. 18, No 1, May 2013, s. 14 – 17 ( język angielski, wydanie niemieckie, Mechernich).

 308. Prof. Hermann Josef Pottmeyer, “Erfahrung der Liebe Gottes”, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 26-29 (j. niemiecki).

 309. Politiker besuchten Communio in Christo. Die Communio bei der Warschauer Buchmesse, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 53 (j. niemiecki).

 310. Biografie űber Mutter Marie Therese, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 25 (j. niemiecki).

 311. Ordenstreffen mit Nachlese zur Polenreise, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 17-19 (j. niemiecki).

 312. Serdecznie witamy ks. profesora Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Polish Center, July 21, 2013, s. 3.

 313. Gratulujemy 40-go jubileuszu kapłaństwa ks. profesorowi Stanisławowi Urbańskiemu, Pope John Paul II Polish Center, July 28, 2013, s. 4-5.

 314. Gratulacje, gratulacje, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

 315. Obchody Jubileuszowe w naszym Centrum Polonijnym, Pope John Paul II Polish Center, Sempember 1, 2013, s. 1, 3.

 316. Pożegnanie, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

 317. Ks. Prof. Stanisław Urbański, 40th Anniversary of Priesthood 11 VI A.D. 1973 – 11 VIII A.D. 2013, Pope John Paul II Polish Center, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, California, USA, Sunday August 11, Year of the Lord 2013.

 318. Jara, Ekologia człowieka, Od września do września, Jednodniówka – magazyn stypendystów 2012/2013, s. 16-17.

 319. R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, seria: Mistyka polska 128, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 34.

 320. Biografia o Matce Marii Teresie, Communio in Christo 2/13, Rocznik 30, Nr 2, wrzesień 2013, s. 40.

 321. XIX Targi Wydawców Katolickich, Communio in Christo 2/13, Rocznik 30, Nr 2, wrzesień 2013, s. 46.

 322. J. Kapuściński, Z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013, w: Veritati et Caritati, T. I, Ukazać piękno wiary, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 405.

 323. S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 331-332.

 324. Politikier tessuchten Communio in Christo, Communio in Christo Jg 36, Nr 2, Junii 2013, s. 53 (wersja niemiecka).

 325. Multhaupt, M. Lang, Weit űber alle Grenzen. Die Ordensgruderin Mutter Marie Therese und ihr Leben in Gott, Patris Verlang, Mechernich 2013, s. 242, 486.

 326. 400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Książek, T. Olejnik, Wieluńska Biblioteka Regionalna Nr 26, Wieluń 2013, s. 5, 254, 257, 263.

 327. M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998). Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów – Verbinum, Warszawa 2013, s. 386.

 328. J. Bielecki, Zarys historii Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 24-25.

 329. S. Kossowska, Rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 172-173.

 330. S. Nowak, Formacja kulturowa w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 229.

 331. Sz. Stępniak, Absolwenci Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 271-272, 279.

 332. K. Zadrożny, Egzaminy maturalne w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 291.

 333. Z. Zborowski, Rada Pedagogiczna Niższego Seminarium Duchownego (1951-2012), w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 320-331.

 334. J. Bielecki, Kalendarium Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie (1951-2012), w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 382.

 335. J. Bielecki, Przełożeni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie (1951-2012), w: Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego, red. J. Bielecki, Częstochowa 2013, s. 387.

 336. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013, s. 2.

 337. Autobiografia. Dziennik. Św. Gemma Galgani, Warszawa 2013, s. 13.

 338. Kronika Wydziału Teologicznego UKSW, lipiec – grudzień 2012, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 318, 323-324, 328, 331-332, 349.

 339. Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (stan na dzień 21.VI.2013), w: Duchowosć w Polsce 15(2013), s. 305.

 340. Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 114.

 341. Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 134.

 342. Buchvorstellung: “Weit űber alle Grenzen”, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 8-10.

 343. Ordensgedenktag 2013: “Weit űber alle Grenzen”, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 11-13.

 344. Die Biographie: Ein Buch der Hoffnung, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 14-16.

 345. Charisma der Liebe – Mutter Marie Therese und Imre Bedeutung fur die Kirche, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, Marz 2014, s. 17.

 346. Father Ndumbas Zeugnis: “Was ich geworden bin”, Communio in Christo, Jg. 37, Nr 1, März 2014, s. 43-44.

 347. Kardynał przysłuchuje się “Charyzmatowi miłości”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 21-22.

 348. Prezentacja książki “Weit űber alle Grenzen” (Daleko poza wszelkie granice), Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 23-25.

 349. Obchody rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo 2013, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 37-45.

 350. Na zawsze związany z Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 46-48.

 351. Biografia Matki Marii Teresy – książka pełna nadziei…, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 50-53.

 352. Zapotoczny, Dowody świętości Jana Pawła II, Źródło, nr 20 (1168), 18. V. 2014, s. 8-9.

 353. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, Tom VI, red. W. Wlaźlak, Częstochowa 2014, s. 45.

 354. Reklama: Ks. Gabriele Amorth. Spotkałem Szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski, Częstochowa 2014, Niedziela Nr 22 – 1 czerwca 2014, s. 37.

 355. J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, seria: Mistyka polska 136, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 2.

 356. Teologia duchowości UKSW w Warszawie, Katolicki Głos, Nr 26 (621), 29 czerwca 2014, s. 29.

 357. A. Kamiński, Starczestwo. Kierownictwo duchowe w Rosji w XIX w., Kraków 2014, s. 12.

 358. Serdecznie witamy ks. Profesora Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Center, July 20, 2014, s. 3.

 359. We welcame Fr. Stanisław Urbański, Pope John Paul II Center, July 27, 2014, s. 2.

 360. Peregrynacja obrazu Maryi Boskiej Częstochowskiej, Pope John Paul II Center, July 27, 2014, s. 5.

 361. Żegnamy i dziękujemy, Pope John Paul II Center, August 24, 2014, s. 13.

 362. Janowska, Communio in Christo – dar dla Kościoła, Niedziela Nr 39 – 28.IX.2014, s. 28.

 363. Ks. Stanisław Urbański, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 253-254.

 364. Spotkanie Communio w Rzymie “Było wspaniale”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 12.

 365. Der Bischof lobt die Arbeit der Communio, Communio in Christo. Gott im Nachsten erkennen, Jg. 34, Nr. 1, April 2014, s. 13-15.

 366. H. Haus, Gott im Nachsten erkennen, Communio in Christo, Jg. 34, Nr. 1, April 2014, s. 12.

 367. For ever committed to the communio, Communio in Christo. Joy of the Gospel – the gospel of joy, Volume 20, No 1, May 2014, s. 30.

 368. Commeration day of the order 2013. Far beyond all boundaries, Communio in Christo. Joy of the Gospel – the gospel of joy, Volume 20, No 1, May 2014, s. 58.

 369. Der Papst, die Mutter – ein Geist, Communio in Christo. Ehrenamt bei der Communio, Jg. 37, Nr 2, Juni 2014, s. 28.

 370. Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 21.

 371. Papież, Matka – jeden duch, Communio in Christo, Rocznik 31, Nr 2, październik 2014, s. 30-33.

 372. Szczególny rodzaj mistyki, wywiad E. Bochynek z ks. dr. R Szczodrowskim, Communio in Christo, Rocznik 31, Nr 2, październik 2014, s. 42-43.

 373. Janowska, Communio in Christo – dar dla Kościoła, Communio in Christo, Rocznik 31, Nr 2, październik 2014, s. 52-54.

 374. K. H. Haus, Ruszajcie w drogę i miłujcie się wzajemnie!, Communio in Christo, Rocznik 31, Nr 2, październik 2014, s. 54-56.

 375. The Pope and the Mother – one spirit, Communio in Christo. To realize the kingdom of God, Volume 21, No 2, November 2014, s. 19.

 376. A church which goes forth, Communio in Christo. To realize kingdom of God, Volume 21, No 2, November 2014, s. 50.

 377. Geweihtes Leben bei der Communio, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 14.

 378. Communio-Wallfahrt ins polnische Tschenstochen, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 39.

 379. Film “Weit űber alle Grenzen”. Stimmen zur Biografie, reż. M. Lang, Communio in Christo. Ehrenamt bei der Communio, Jg. 37, Nr. 2, Juni 2014, s. 31.

 380. Słowa podziękowania Przeora Generalnego ks. Karla-Heinza Hausa za dar książki, 30 rocznica założenia zakonu Communio in Christo, Mechernich (29. 11. 2014).

 381. www.communio –in-christo.de , Mechernich (29. 11. 2014).

 382. T. Miąsik, Od żaby do mistyki, czyli o narodzinach nowej polskiej współczesnej szkoły duchowości, Oaza, Nr 112, kwiecień-czerwiec 2014, s. 40-41, 54.

 383. B. Stypułkowska, Wyższy Instytut Teologiczny wykaz prac magisterskich obronionych na uczelniach teologicznych w Wrchidiecezji Częstochowskiej w latach 2003-2014, CzST XLII 2014, s. 237, 245, 247-248, 252-253.

 384. Weit űber alle Grenzen. Die Ordensgrunderin Mutter Marie Therese und ihr Leben in Gott. Der Film zur Biographie von Bert und Daniel Herfen (dyskietka).

 385. Bischof Heinrich nach Polen eingeladen, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 33-34.

 386. Film zur Biografie von Mutter Marie Therese, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 45.

 387. Rund 30. Geistliche aus vier Kontinenten Waren an der Dankmesse, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 45.

 388. S. Zabraniak, 400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Książek, T. Olejnik, Wieluń 2013, ss. 272, w” Veritati et caritati, t. 4, red. M. terka, J. kapuściński, Ł. Laskowski, Częstochowa 2015, s. 609.

 389. Wykaz recenzentów, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XXI, Numer 21 (2015), s. 274.

 390. Życie konsekrowane i życie mistyczne według nauczania papieża Franciszka i matki Marii Teresy Linssen, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 10, 12,14, 20.

 391. 30. rocznica założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 40, 42.

 392. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

 393. Biskup Heinrich otrzymał zaproszenie do Polski, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 45-46.

 394. Pfarrer Romuald, Missionare ohne Habit, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 3, November 2015, s. 23, 26 (wersja niemiecka).

 395. A. Wyszyńska, Matka Teresa – mistyczka i charyzmatyczka, Niedziela, 4 stycznia 2015, nr 1, s. III.

 396. Kłobuckie liceum ma już ponad 70-letnią tradycję, Tygodnik Kłobucki, 25 września 2015, s. 7.

 397. Biogram, w: Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 160-161.

 398. Jubileusz XXV Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej “Adam” 1990-2015, Warszawa 2015, s. 12.

 399. Szukać Miłość – Boga. Księga jubileuszowa z okazji 35 lecia pracy naukowej ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego w Wyższym Instytucie Teologicznym w Warszawie, red. S. Jasionek, W. Gałązka, seria: Biblioteka Teologów Częstochowskich, tom 2, Częstochowa 2015.

 400. W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych ks. prof. Aleksandra Usowicza. Materiały z sympozjum – 15 listopada 2012 r., Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015, s. 36 c, e.

 401. J. Dąbrowski, Bibliografia dotycząca św. Rafała Kalinowskiego OCD za lata 2005-2014, Wrocław 2015, s. 28.

 402. Studium duchowości europejskiej, w: ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Warszawa 2015, s.89-154.

 403. Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Warszawa 2015, s. 156.

 404. A. Brzózka, Jubileusz Kłobuckiego Liceum. Początki Szkoły i sylwetki pierwszych profesorów. Przemówienie wprowadzające na początku uroczystości w dniu 19 września 2015 r., Nowiny Parafialne. Pismo parafii pw. św. Marcina w Kłobucku, Nr 1 (34) 2016, s. 27-30.

 405. Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 145, t. 1; seria: Mistyka polska 146, t. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

 406. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Niedziela Nr 9 (28. 02. 2016), s. 11; tenże, Prezydent uhonorował ks. Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Polish Center, February 28, 2016, s. 5; tenże, Ks. prof. Stanisław Urbański uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Katolicka Agencja Informacyjna (20. 02. 2016).

 407. News – Communio in Christo, Profesor Urbanski decorated with order, Newsletter, No. 11, 29 February 2016 (również wersja polska).

 408. Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny, red. W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja XIII, Wyd. św. Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 222.

 409. Odznaczenie dla ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Communio in Christo, Rocznik 33, nr 1, Marzec 2016, s. 58.

 410. News – Communio in Christo, Scientific Raport, Newsletter nr 13, 29 April 2016.

 411. Z. Powązka-Zawadka, Dla Oleńki, Warszawa 2016, s. 84, 105, 109, 119.

 412. Uroczyste wprowadzenie relikwi św. Zygmunta Szczęsnego, Saint John Paul II Polish Center, October 23, 2016, s. 5.

 413. J. Tyl, M. Kośnik, Szukaj siebie we Mnie, Od września do września, Magazyn stypendystów „Nasza Droga” 2015/2016, s. 7-8.

 414. Sie trug den Himmel in sich, Communio in Christo, Jg 39, Nr 2, Julii 2016, s. 38-44 (wersja niemiecka).

 415. Das geistige Leben als Prozess, Communio in Christo, Jg 39, Nr 2, Julii 2016, s. 45-46 (wersja niemiecka).

 416. K. Haus, Dear reader, Communio in Christo, Volume 24, No. 1, April 2016, s. 8 (wersja angielska).

 417. K. Haus, Dear leader, Communio in Christo, Volume 25, No. 2, October 2016, s. 8 (wersja angielska).

 418. Communio professes and takes a stand, Communio in Christo, Volume 25, No. 2, October 2016, s.59 – 60 (wersja angielska).

 419. Communio przedstawia swój punkt widzenia, Communio in Christo, Rocznik 33, Nr 2, Październik 2016, s. 41.

 420. Mystische Sprache als Herausforderung, Communio in Christo, Jg. 39, Nr 3, Novenber 2016, s. 25 (wersja niemiecka).

 421. Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Veritati et Caritati, Świeccy w Kościele. 50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, t. VII, red. M. Terka, J. Kapuściński, Częstochowa 2016, s. 451-540.

 422. Świeccy w Kościele. 50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, t. VII, red. M. Terka, J. Kapuściński, Veritati et Caritati, Częstochowa 2016, s. 3, 35, 197, 206, 241, 243, 247, 253, 256, 259, 272, 276, 277, 583-585, 607-609, 611, 614, 616, 620-622, 624, 626-628, 631-632, 634-635.

 423. J. Bielecki, Dwadzieścia lat Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Częstochowskie Studia Teologiczne XLIV, 2016, s. 12, 20.

 424. M. Kindziuk, Za wstawiennictwem Księdza Jerzego , Niedziela Nr 42, 16.X. 2016, s. 24.

 425. List gratulacyjny ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza ks. prof. Stanisławowi Urbańskiemu, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 305-306 (Białoruś).

 426. A. Szczupał, Sylwetka naukowo-badawcza, społeczna ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 307-313 (Białoruś).

 427. XLII Kongregacja odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie, Kraków 2017, s. 3.

 428. Niższe Seminarium Duchowne w misji Kościoła, red. J. Bielecki, Częstochowa 2017, s. 78. 267.

 429. Wspomnienia, które pozostają w moim kapłańskim życiu o parafii św. Marcina w Kłobucku, Nowiny Parafialne. Pismo parafii p.w. św. Marcina w Klobucku, Nr 1 (38) 2017, s. 23, 25.

 430. Na UKSW sympozjum O Bożym Obliczu, Biuletyn Tygodniowy CIZ, 21-27 marca 2017, s. 4.

 431. Profesor Dr. Urbański reoeatedly reported from Warsaw, Newsletter No. 23, 29 th March 2017, s. 3 (wersja angielska).

 432. Ks. Stefan Pawlicki CR, Człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, red. W. Mleczko, Kraków 2016, s. 4.

 433. I. Świerdzewska, Wszyscy jesteśmy mistykami, Idziemy, nr 15 (601), 9. 04. 2017, s. 14.

 434. Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, red. N. Rykowska, T. Kuniszewska MSF, R. Stopikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 23, 484.

 435. Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130 rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, Wieluń 6 czerwca 2017 roku, red. J. Książek, Wieluń 2017, s.11, 13, 16, 131, 133.

 436. Mystic language as a challenge, Communio in Christo, Volume 26, No. 1, May 2017, s. 50 (wersja angielska).

 437. Anna Augustyn. Listy Matki, Wydawnictwo M, Kraków 2017, s. 11, 255.

 438. Our Lady in the John Paul II Polish Center in Yorba Linda, w: From Ocean to Ocean. With the Icon of Jasna Góra in defense of life, https://goo.gl/images/v Ptrrk.

 439. Saint Pope John Paul II Polish Center, https://goo.gl/images/3VMpTn.

 440. Najnowsza książka: ”Jakby było to dzisiaj – o ciągłej aktualności Soboru Watykańskiego II”, Newsletter nr 31, s. 2 (j. polski), http://www.communio-in-christo.de/index.php?id=123688rid=t2428888m id=5508ac=4af2d18jumpor1=-1.

 441. Latest book release, Newsletter No 31, s. 10th Novembet 2017, s.2 (j. angielski) link: http://www.communio-in-christo.de/index.php?id=123688rid=t24288 88mid=5508ac=4af8c2d18jumpor1=-2.

 442. Als ob es heute ware, Communio in Christo, jg.40, Nr 3, Oktober 2017, s. 27 (wersja niemiecka).

 443. Prof. Dr. habil. Stanislaw Urbanski, w: Als ob es heute ware. Von der ungebrochenen Aktualitat des Zweiten Vatikanischen Konzils. Herausgegeben von Rudolf Ammann, Edition Communio, Wurzburg 2017, s. 112.

 444. P. Kostrzewski, Służba wojskowa alumnów Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie 1965-1980, Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej Nr 1-6, Rok 91, styczeń-czerwiec 2017, s. 147.

 445. Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, red. W. Korpeta, A, Sękiewicz, Kłobuck 2017, s. 243.

 446. Duchowe wspieranie projektu: Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, red. W. Korpeta, A. Sękiewicz, Kłobuck 2017, 2.

 447. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Urbański twórca Polskiej Szkoły Duchowości, w: Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, red. W. Korpeta, A. Sękiewicz, Kłobuck 2017, s. 419-439.

 448. J. Kapuściński, Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017, Veritati et Caritati, t. 8, Częstochowa 2017, s. 507.

 449. Jadwiga i Celina Borzęckie. Inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki, seria: Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja, XVI, red. W. Mleczko, M. Opryńska, W. Misztal, Wyd. Salwator, Kraków 2017, s. 5, 179,187, 191-193.

 450. Duchowość wczoraj i dziś, seria: Mistyka polska 149, red. L. Smoliński, Wyd. SPES, Kraków 2017, s.74-82, 88.

 451. W szkole miłosierdzia. Z ks. prof. Stanisławem Urbańskim rozmawia ks. Leszek Smoliński, Apostolat, Nr1(97) 2018, s. 25.

 452. Kardynał Józef Glemp protektor główny Archikonfraterni Literackiej, red. M. Romaniuk, Sentire cum Ecclesia, Zeszyty Archikonfraternii Literackiej, t. III (XXIII) 2017, s. 292, 302-304.

 453. 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, red. M. Butkiewicz, J. Slawik, J. Sobkowiak, Wyd. UKSW, Warszawa 2017, s. 10, 26-27, 29.

 454. R. Bartnicki, Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach, Warszawa 2017, s. 145, 166, 202-203, 247, 317, 355, 371, 485, 487-490, VIII-IX.

 455. Studia Ełckie, 19 (2017) nr specjalny, s. 505, 786.

 456. Liturgia.wiara.pl/doc/4535893. Duchowość – wczoraj – i – dziś – konkurs.

 457. http: liturgia. wiara.pl/doc/419005. Gorzkie – żale/16

 458. Das Gewissen, die letzte Instanz, Communio in Christo, Jg. 41, Nr 1, Februar 2018, s. 13-16 (wersja niemiecka).

 459. Szkoła katedralna w Łucku zorganizowała kolejne spotkanie, Wschodnia Gazeta Codzienna, czwartek 22 Marzec 2018, s. 1; Marcowa Sesja Szkoły katedralnej UO UKSW w Łucku. www.m.niedziela.pl/artykul/34482/Marcowa- Sesja - Szkoły - katedralnej – UO – UKSW; https://www.youtube.com/watch?v=6ZIYUTfuAZg; https://kresy24.pl/szkoła-katedralna-w-Lucku-zorganizowała-kolejne-spotkanie/; http://www.monitor-press.com/ua/extensions/s5-tab-show/639 6-20623.html.

 460. J. Mandziuk, Swoista autobiografia, Warszawa 2018, s. 93, 220, 225, 232-233.

 461. I.Skubiś, Instytut i Kluby Ruchu „Europa Christi”, Europa Christi, Nr 4, dodatek specjalny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 13 maja 2018, s. VIII.

 462. Witamy ks. Profesora Stanisława Urbańskiego, Pope John Paul II Polish Center, July 1, 2018, s. 3.

 463. 40 th Harvest Festival – Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, September 15-16, 2018, s. 1.

 464. Inhalt, Communio in Christo, Jg. 41, Nr 2, Julii 2018, s. 10 (wersja niemiecka).

 465. The conscience, the last instancje, Communio in Christo, Volume 27, No. 1, August 2018, s. 24 (wersja angielska).

 466. Abp Stanisław Nowak, Juxta Crucem Tecum Stare. Kościół częstochowski na przełomie dugiego i trzeciego tysiąclecia (1984-2011), Częstochowa 2018, s. 29, 33, 70-71.

 467. 25 lat działalności Fundacji „Nasza Droga”, Ostrów Mazowiecka 2018, s. 192, 194-195, 197, 199, 201-202, 206-207.

 468. J. Marszałek, „Gaudeamus igitur” zabrzmiało w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, Niedziela Nr 43, 28.X. 2018, s. III.

 469. K. Haus, Dear Reader!, Communio in Christo, Volume 28, No. 2, November 2018, s. 8.

 470. Redakcja, Wstęp, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 5, 10, 15 (Białoruś).

 471. K. Sannikowa, La spiritualita’ del Sanque di Cristo. Il contributo di p. Winfried M. Wermter, Bologna 2018, s. 43.

 472. Ks. J. Kapuściński, Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, t. 11, Częstochowa 2018, s. 513, 516.

 473. D. Magiera, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie w latach 1951-2012, Częstochowa 2018, s. 49, 58 (mps, arch. Diecezji częstochowskiej).

 474. Witamy ks. Profesora Stanisława Urbańskiego, Saint John Paul II Polish Center, June 30, 2019, p. 4.

 475. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, red. M. Romański, L. Gryf, Częstochowa 2019, s. 112, 116.

 476. Biogram, w: Byt. Badania interdyscyplinarne. Pod red. M. Saganiak, A. Kozłowskiej, M. Wernera, Wyd. UKSW, Warszawa 2019, s. 425.

 477. M. Florek, Niezłomni duchowni, Niedziela Nr 43, 27. X. 2019, s. VI.

 478. R. Błaszczyk, Opus Christi et Ecclesiae. Życie i pionierska działalność liturgiczna ks. Adama Duraka SDB (1949-2005), Opole 2019, s. 52, 169, 173, 178.

 479. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, t. 1, seria: Mistyka polska 153, Łódź 2019, s. 14.

 480. B. Stypułkowska, Wykaz prac magisterskich na uczelniach teologicznych w archidiecezji częstochowskiej w latach 2018-2019, Częstochowskie Studia Teologiczne, XLVI-XLVII, Częstochowa 2019, s. 201.

 481. Kłobuck, Parafia i świątynia pw. św. Marcina w fotografii, Kłobuck 2019, s. 170-171.

 482. L. Smoliński, 365 rozważań o Eucharystii. Odkrywaj codziennie wielką tajemnicę wiary, Odkrywaj codziennie wielką tajemnicę wiary, Dom Wydawniczy “Rafael”, Kraków 2020, s. 11, 420.

 483. Ł. Białk, Święty o świętości, Gość Niedzielny (Gość Gdański), nr 23, rok XCVII, 07.06.2020, red. A. Pawlaszczyk, Katowice 2020, s. III (wywiad).

 484. Ks. Profesor Stanisław Urbański, Saint John Paul II Polish Center, Yorba Linda, California, 28 june 2020, p. 4 (j. polski i angielski).

 485. O. Adolfo Lippi CP. Mistyk i głosiciel Ewangelii. Życie Świętego Pawła od Krzyża, przekł. A. Kowalski, red. merytoryczny R. Pujsza CP, Rawa Mazowiecka- Warszawa 2020, s. 11.

 486. Newsletter No. 63, 4 th September 2020, s. 1 (Communio in Christo, Mechernich- Niemcy), j. angielski.

 487. Newsletter No.63 04.09.2020, s.1 (Communio in Christo, Mechernich-Niemcy), j. polski.

 488. M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945), seria: Mistyka polska 156, Wyd. Baernardinum, Pelplin 2020, s. 279.

 489. Ksiądz Prałat Kazimierz Albert Troczyński, Nowiny Parafialne, Pismo parafii pw. św. Marcina w Kłobucku, Nr 2 (51) 2020, s. 14.

 490. Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański, w: E. Walewander, Człowiek i książka, Lublin 2020, s. 60-62.

 491. Konferencja naukowa bł. Honorat Koźmiński, 2016-2017, Kronika roku błogosławionego Honorata, red. G. Filipiuk, Warszawa 2020, s. 177.

 492. Nowiny parafialne, Kłobuck, Nr 4 (53) 2020, s. 11.

 493. Idę, z Tobą Panie, niosę, Ci całą duszę, całe serce, całego siebie. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dra Józefa Zielonki, Częstochowa 2020, s. III-IV, 14, 25-30, 33.

 494. Wystawa: Dzień Nauki Polskiej. Ludzie nauki związani z Częstochową, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM”, Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130, Luty 2020- styczeń 2021.

 495. M. Orman, Modlitwa i debata, Niedziela nr9/28.II.2021, s. II.

 496. Communio in Christo, e. V, Newsletter nr 69, 5 marca 2021 (j. polski i angielski).

 497. A. Zając, Wstęp, w: Oblicze Boże, red. A. Zając, Kraków 2021, s. 8.

 498. M. Frukacz, Niezwykła szkoła, Niedziela, nr 20/16.V.2021, s. V.

 499. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, oprac. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, seria: Mistyka polska 158, t. 2. Łódź 2021, s. 2,5, 7.

 500. Studia Włocławskie, t. 23, 2021, s. 4.

 501. Ks. Profesor Stanisław Urbański, Pope John Paul II Polish Center, July 4, 2021, s.5.

 502. https://info.wiara.pl/doc/7082587.świętość - ubogich - świata.

 503. https://gostynin 24.pl/index.pho/publicystyka/item/5986 – giganci – ducha.

 504. https://info.wiara.pl/doc/7096355.Niebieski - adres.

 505. M. N. Resa, Duchowość Kard. Stefana Wyszyńskiego na podstawie zapisów więziennych, Kraków 2021, s. 184.

 506. R. Ammann, M. Lang, S. Urbański, Worte der Hoffnung, Mechernich 2021, s.8, 174-175, 180.

 507. P. Kostrzewski, Ks. dr Andrzej Karczewski (1951-2020), Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej, Nr 2, lipiec-grudzień 2020, R. 94, s.218.

 508. “Worte der Hoffnung”, Newsletteter nr 76, 8. 10. 2021, s.4 (j.polski,j.angielski, j. niemiecki), Mechernich, Niemcy.

 509. Mietek Michael Dutkowski, Moje 75 – lecie. Radości i smutki, Indio Kalifornia 2021, s. 6a, 6b, 10.

 510. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (2021), s. 249-250.

 511. J. Mirecki, Prababka z Polesia,Warszawa 2022, s. 175-177.

 512. A. Kaczmarek, Dzieje parafii pw. św. Doroty w Przyrowie 1369-2019, Częstochowa 2021, s. 24.

 513. J. Gondro, Dziękuję Ci Panie..., Wrocław 2022, s. 34.

 514. Stanisław Urbański, Pope John Paul II Polish Center, 26 June 2022, s. 4.

 515. W. Michalczyk, Z. Styś, Wstęp: o. Thaddee Matura OFM (1922-2020). Jego rozmowy i wspomnienia o nim oraz apel Franciszka z Asyżu do całego świata, Wyd. M., Kraków 2022, s. 20.

 516. A. Augstyn, Listy Matki, Wyd. M., Kraków 2023, s. 11, 229.

 517. Stanisław Urbański, Pope John Paul II Polish Center, 11 June 2023, s. 6.

 518. 50 rocznica święceń kapłańskich ks. prof. Urnańskiego, Pope John Paul II Polish Center,
  25 June 2023, s. 6.

 519. 40 Years Saint John Pail II Polish Center 1983-2023, Yorba Linda, 2023, s.9, 11, 16-17, 22.