ARTYKUŁY NAUKOWE

Wykaz skrótów:

AK - Ateneum Kapłańskie
ATK - Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa
CTh - Collectanea Theologica
CzST – Częstochowskie Studia Teologiczne
DPZ - Duszpasterz Polski Zagranicą
HD - Homo Dei
KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski
QVP - Quo Vadis Polonia
RBL - Ruch Biblijno-Liturgiczny
RT - Roczniki Teologiczne
STV - Studia Theologica Varsaviensa
UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
WSZiP - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa
ZiE - Zarządzanie i Edukacja

 1. Duchowość XX-lecia międzywojennego – zagadnienie modlitwy w polskim piśmiennictwie teologicznym, Migrant Echo 10 (1981), s. 28-49.

 2. Nauka o kontemplacji nabytej w polskim piśmiennictwie teologicznym XX-lecia międzywojennego, CzST IX-X (1981-1982), s. 241-259.

 3. O duchowości św. Kazimierza, HD 84 (1984) nr 1, s. 24-34.

 4. Teoria medytacji w polskim piśmiennictwie teologicznym XX-lecia międzywojennego, w: Medytacja, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1984, s. 149-178.

 5. Asceza dawniej i dziś, w: Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1985, s. 137-150.

 6. Charakterystyczne rysy duchowości polskiej na tle ostatnio beatyfikowanych Polaków, CTh 55 (1985) fasc. 4, s. 71-81.

 7. Dyskusja panelowa, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 154-174, 277-306.

 8. Duchowość ks. Józefa Dąbrowskiego, DPZ 36 (1986) nr 3, s. 340-361.

 9. Kontemplacja wlana, CzST XIV (1986), s. 157-201.

 10. Medytacje o mistyce, STV 24 (1986) nr 1, s. 285-291.

 11. Mistyczne poznanie Boga według ks. A. Żychlińskiego, w: Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1986, s. 205-214.

 12. Uzasadnienie aktu modlitewnego, Wiadomości Diecezjalne Podlaskie 1 (1986), s. 3-11.

 13. Znaczenie modlitwy w życiu chrześcijańskim, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 111-138.

 14. Chrześcijańska duchowość dzisiaj, CTh 57 (1987) fasc. 2, s. 103-105.

 15. Maryjność Kardynała Stefana Wyszyńskiego, DPZ 37 (1987) nr 3, s. 346-353.

 16. Modlitwa kontemplacyjna dziś, RBL 60 (1987) nr 4, s. 362-365.

 17. Modlitwa liturgiczna, RBL 60 (1987) nr 2, s. 164-169.

 18. Zaangażowanie ks. bpa Teodora Kubiny w apostolstwo świeckich, CzST XV-XVI (1987-1988), s. 167-179.

 19. Duchowość Matki Teresy z Kalkuty, CTh 58 (1988) fasc. 2, s. 85-87.

 20. Miłosierdzie jako przymiot Boga w nauczaniu księdza Michała Sopoćki, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1988, s. 79-86.

 21. Ascetyczny i mistyczny wymiar zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, AK 83 (1991) z. 494, s. 31-42.

 22. Nowe publikacje z dziedziny teologii duchowości, CTh 58 (1988) fasc. 4, s. 101-105.

 23. Pojęcie świętości w kazaniach hagiograficznych o. Józefa Męcińskiego (1764-1814), RBL 61 (1988) nr 6, s. 532-536.

 24. Świadomość nadprzyrodzona, CTh 58 (1988) fasc. 3, s. 102-104.

 25. Mistyczne działanie Ducha Świętego w doświadczeniu ludzkiej słabości, CTh 59 (1999) fasc.2, s. 77-81.

 26. Istota życia zakonnego według założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, CTh 59 (1989) fasc. 1, s. 71-81.

 27. Modlitwa brewiarzowa, RBL 62 (1989) nr 3, s. 225-231.

 28. Odkrywanie wartości kierownictwa duchowego dla formacji życia wewnętrznego, STV 28 (1990) nr 2, s. 99-114.

 29. Życie chrześcijańskie w Duchu Świętym, CTh 60 (1990) fasc. 4, s. 100-104.

 30. Pojęcie odosobnienia w doktrynie mistycznej mistrza Eckharta, STV 29 (1991) nr 2, s. 125-136.

 31. Świętość ludzi świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, w: Instytut Teologiczny w służbie diecezji częstochowskiej, pr. zb., red. S. Grzybek, Częstochowa 1991, s. 219-232.

 32. Wiara w modlitwie chrześcijańskiej, w: Wiara w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1991, s. 225-269.

 33. Działanie i współdziałanie człowieka z Bogiem w procesie życia wewnętrznego według nauczania Marceliny Darowskiej – Założycielki Niepokalanek, CzST XIX-XX (1991-92), s. 175-196.

 34. Duch Święty w naszej modlitwie i życiu, w: Chrzest – nowość życia, pr. zb., red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1992, s. 221-225.

 35. Duchowość pracy ludzkiej, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 163-168.

 36. Eucharystia w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej, założycielki Sióstr Niepokalanek, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 127-134.

 37. Nadzieja w modlitwie chrześcijańskiej, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 167-203.

 38. Polska bibliografia eucharystyczna (1948-1986), w: Eucharystia – miłość i dziękczynienie, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 340-345.

 39. Przeżycie eucharystyczne matki Marceliny Darowskiej, w: Eucharystia – miłość i dziękczynienie, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 291-303.

 40. Świętość chrześcijańska według ks. Antoniego Słomkowskiego, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 28-39.

 41. Teologia duchowości chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II. Przegląd bibliograficzny, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 169-183.

 42. Teologia modlitwy ks. A. Żychlińskiego, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 52-76.

 43. Wybrane elementy teologii duchowości ks. Aleksandra Żychlińskiego, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 9-27.

 44. Zjednoczenie z Bogiem w cierpieniu i “śmierci sobie” według nauki Marceliny Darowskiej, w: Cierpienie i śmierć, pr. zb., red. A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 99-116.

 45. Etapy rozwoju życia duchowego, w: Teologia duchowości katolickiej, pr. zb. Lublin 1993, s. 262-306.

 46. Mistyczne opisy miłości matki Marceliny Darowskiej, w: Miłość w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 341-365.

 47. Model duchowości kapłańskiej w pismach ks. Aleksandra Żychlińskiego i aktualność tego modelu w dobie dzisiejszej, w: Kapłan pośród ludu kapłańskiego, pr. zb., red. W. Słomka, J. Misiurek, Lublin 1993, s. 133-149.

 48. Pojęcie miłości chrześcijańskiej w piśmiennictwie matki Marceliny Darowskiej, w: Miłość w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 365-399.

 49. Charakterystyczne cechy współczesnej duchowości chrześcijańskiej, HD 62 (1994) nr 4, s. 3-15.

 50. Medytacja według św. Jana od Krzyża, AK 86 (1994) z. 510, s. 269-282.

 51. Mistyczny wymiar ascezy chrześcijańskiej, CTh 64 (1994) fasc. 3, s. 124-131.

 52. Mistyczny wymiar życia duchowego, w: W służbie Kościołowi i nauce, pr. zb., red. J. Bagrowicz, T. Lewandowski, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński, Włocławek 1994, s. 246-284.

 53. Podstawy, cechy i wypaczenia współczesnej duchowości chrześcijańskiej, w: Teologia i życie, pr. zb., red. M. Duda, S. Jasionek, J. Kuliberda, Z. Zgrzebny, Częstochowa 1994, s. 483-509.

 54. Z problematyki “duchowości”, RT 41 (1994) z. 5, s. 53-66.

 55. Kontemplacja wlana, w: Mistyka chrześcijańska, pr. zb., red. J. Machniak, Kraków 1995, s. 36-53.

 56. Mistycyzm. Zjednoczenie przekształcające, RT 42 (1995) z. 5, s. 5-25.

 57. Modlitwa odpocznienia w nauce polskich teologów (1914-1939), w: Mistyka chrześcijańska, pr. zb., red. J. Machniak, Kraków 1995, s. 70-88.

 58. Pojęcie miłości chrześcijańskiej w piśmiennictwie głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, w: Miłość większa niż grzech, seria: Homo meditans XII, pr. zb., red. A. J. Nowak, Lublin 1996, s. 139-159.

 59. Propagowane przez prasę laicką postawy względem Kościoła a duchowość chrześcijańska, w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 30-50.

 60. Duchowe odrodzenie w Europie zachodniej i na ziemiach polskich XIX wieku, CzST XXIII-XIV (1995-1996), s. 287-318.

 61. Doświadczenie mistyczne w życiu Faustyny Kowalskiej, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 175-190.

 62. Polska bibliografia teologiczna o Duchu Świętym (1966-1986), STV 34 (1996) nr 1, s. 209-221.

 63. Polska szkoła duchowości (Piotr Semenenko, Paweł Smolikowski, Marcelina Darowska), w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 27-43.

 64. “Szkoła duchowości” Marceliny Darowskiej dla rodzin czy dla zakonnic?, w: Marcelina Darowska – niepokalański charyzmat wychowania, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 49-70.

 65. Wspólnota zakonna miejscem życia braterskiego w miłości w świetle Adhortacji “Vita consecrata” Jana Pawła II, w: Dar życia konsekrowanego, pr. zb., red. E. Nieradka, S. Haręzga, Rzeszów 1995, s. 57-73; tenże: Życie Konsekrowane 11 (1996) nr 3, s. 53-62.

 66. Ascetyczno-mistyczna formacja życia duchowego według ks. Piotra Semenenki i ks. Pawła Smolikowskiego, Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 3 (1997), s. 21-37.

 67. Chrystus - tęsknota za świętością czy doświadczenie Boga?, CzST XXV (1997), s. 69-79.

 68. Humanizacja świata w ujęciu Szkoły Zmartwychwstańczej, ZiE 4-5 (1997), s. 179-194.

 69. Jaki powinien być styl życia i posługi kapłana, aby był on darem dla Kościoła jako Ludu Bożego – wymiar praktyczny, w: Kapłaństwo i życie zakonne darem dla Kościoła, pr. zb., red. J. Gołębiewski, Warszawa-Praga 1997, s. 41-52.

 70. Mistyczne zaręczyny, Nasze Życie 12 (1997) nr 1, s. 34-36.

 71. Oczyszczenie władz serca w nauce księdza Piotra Semenenki, Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 3 (1997), s. 325-344.

 72. Powołanie zakonne według o. Kazimierza Szafrańca, w: Kapłaństwo i życie zakonne darem dla Kościoła, pr. zb., red. J. Gołębiewski, Warszawa-Praga 1997, s. 79-86.

 73. Prawa człowieka w świetle współczesnej myśli teologicznej Kościoła, ZiE 6 (1997), s. 137-162.

 74. Duchowość pracy ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II, ZiE 2 (1998), s. 173-194.

 75. Kanonizacje i beatyfikacje Polaków dokonane przez Jana Pawła II, w: XX lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Co polska i świat zawdzięczają Ojcu Świętemu?, pr. zb., red. A. Mazurek, Warszawa 1998, s. 125-127.

 76. Koncepcja materialnego świata Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (1998), s. 243-257.

 77. Kontemplacja i działanie w życiu chrześcijanina, RT 45 (1998) z. 5, s. 31-47.

 78. Mistyka życia konsekrowanego, w: “Vita consecrata”, Tekst i komentarz, pr. zb., red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 355-372.

 79. Mistyka życia konsekrowanego w świetle “Vita consecrata”, Życie Konsekrowane (1998) nr 2, s. 63-72.

 80. Mystical Aspects in the Life of Blessed Faustyna Kowalska, CTh 63 (1998) fasc. 2, s. 225-244.

 81. Polska bibliografia eucharystyczna (1948-1986), Saeculum Christiana 5 (1998) nr 2, s. 205- 221

 82. Słownik terminów, w: Filokalia, teksty o modlitwie serca, tł. J. Naumowicz, Tyniec 1998, s. 323-327.

 83. Apostolstwo świeckich w ramach Akcji Katolickiej według nauki ks. bpa Teodora Kubiny, Lux Veritatis, Ełckie Studia Teologiczne 1999, nr 1, s. 102-122; tenże: CzST XXV (1999), s. 281-290.

 84. Cywilizacja miłości w nauczaniu Jana Pawła II, w: Solidarni z nauczaniem Jana Pawła II, pr. zb., red. J. Dołęga (seria: Episteme 1, 1999), Olecko 1999, s. 31-45.

 85. Duchowe oblicze Europy w czasach Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (1999), s. 137-158.

 86. Ekologia ducha ludzkiego, w: Ekologia ducha, pr. zb., red. J. L. Krakowiak, Warszawa 1999, s. 5-18.

 87. Formacja i formy apostolstwa świeckich w ramach Akcji Katolickiej w świetle nauki Ks. Biskupa Teodora Kubiny, CzST XXV (1999), s. 193-210.

 88. Miłość egoistyczna według przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej (bł. M. Darowska, ks. P. Semenenko), ZiE 4-5 (1999), s. 319-331.

 89. Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina wskazane przez Jana Pawła II na progu trzeciego tysiąclecia, w: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, pr. zb., red. ks. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 101-112; tenże: w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Księga Pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Dominika Widera OCD, red. ks. J. Machniak, o. J. Gogola, Kraków 1999, s. 49-65.

 90. Mistyka Ducha Świętego, w: “Niech zstąpi Duch Twój”, pr. zb., red. A. J. Nowak, J. Misiurek, W. Słomka (Homo meditans, t. 20), Lublin 1999, s. 325-344.

 91. Mistyka ekologii ducha ludzkiego, w: Ochrona środowiska w filozofii i teologii, pr. zb., red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Warszawa 1999, s. 203-221.

 92. Mistyka przyszłością człowieka, w: Diligis Me? Pasce, Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, pr. zb., t. 1, Sandomierz 1999, s. 607-617

 93. Mistyka w polskiej tradycji, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 1999, s. 44-99.

 94. Mistyka – zagrożenie czy rozwój życia duchowego osób konsekrowanych?, Życie Konsekrowane 26 (1999) nr 2, s. 5-6.

 95. Modlitwa Liturgii Godzin włączeniem w modlitwę Kościoła, Dobry Pasterz 23 (1999), s. 126-139.

 96. Nauczanie Jana Pawła II o uniwersytetach, ZiE 6 (1999), s. 174-193.

 97. Rola wzorów osobowych w duchowości chrześcijańskiej (B. Jański, P. Semenenko, P. Smolikowski), ZiE 3 (1999), s. 173-192.

 98. Teologia duchowości Księdza Profesora Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 83-99.

 99. The polish school of spirituality, (Piotr Semenenko, Paweł Smolikowski, Marcelina Darowska), CTh (1999) fasc. spec., s. 185-199.

 100. Tożsamość duchowa kapłana w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża 17 (1999), s. 173-185.

 101. Wiara i rozum – wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła II “Fides et ratio”, ZiE 2 (1999), s. 163-196.

 102. Pięć okresów mistyki, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, s. 11-20.

 103. Ascetyczno-mistyczny rozwój życia duchowego małżonków, w: Ekologia rodziny ludzkiej, pr. zb., red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Episteme 7 (2000), s. 257-272.

 104. Ascetyzm współczesnego życia, CzST XXVIII (2000), s. 185-195.

 105. Chrześcijański wymiar cywilizacji, ZiE 6 (2000), s. 156-176.

 106. Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem, pr. zb., red. J. Gogola OCD, Kraków 2000, s. 95-112.

 107. Formacja duchowa Uniwersytetu, ZiE 2 (2000), s. 145-158.

 108. Formacyjne zadania Uniwersytetu, ZiE 1 (2000), s. 106-119.

 109. Komunikacja wiary w życiu duchowym chrześcijanina – katechety, Episteme 6 (2000), s. 119-134.

 110. Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka – teolog, uczony, humanista, w: “Abba, Ojcze!”, pr. zb., red. A. J. Nowak, t. 21 (seria: Homo meditans), Lublin 2000, s. 17-24.

 111. Mistyczna droga osoby konsekrowanej – proroka, Życie Konsekrowane 28 (2000) nr 4, s. 52-57.

 112. Mistyczne ubóstwo ducha w życiu chrześcijanina, Ełckie Studia Teologiczne 1 (2000), s. 9-27.

 113. Mistyka drogą do Boga Ojca, w: “Abba, Ojcze!”, pr. zb., red. A. J. Nowak, t. 21 (seria: Homo meditans), Lublin 2000, s. 249-267.

 114. Mistyka narodu, w: Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981). Co Kościół i Polska zawdzięcza Prymasowi tysiąclecia?, pr. zb., red. S. Budzyński, A. Mazurek, Warszawa 2000, s. 193-196.

 115. Mistyka przyszłością człowieka Trzeciego Tysiąclecia (Jan Paweł II), AK 134 (2000), s. 6-18.

 116. Modlitwa kontemplacji źródłem świętości człowieka, w: Homo orans, pr. zb., red. J. Misiurek, J. Popławski, Lublin 2000, s. 227-248.

 117. Ojcostwo Boga w nauczaniu posoborowego Kościoła, w: O godność ojcostwa. Międzynarodowy Kongres (05-07.11.1999), Warszawa, pr. zb., red. E. Kowalewska, Gdańsk 2000, s. 80-89.

 118. Przebaczenie źródłem uzdrowienia i przemiany życia, Zeszyty Formacji Duchowej, “Potrzeba przebaczenia” 14 (2000), s. 48-54.

 119. Wiedza naukowa w służbie człowieka, ZiE Nr 3, Rok IV, 21/ 2000, s. 164-178.

 120. Współczesne ujęcie mistyki, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 105-127.

 121. Duchowe oblicze chrześcijaństwa, Wielki jubileusz chrześcijaństwa 2000, red. J. Dołęga, J. Sokołowski, S. Śledziewski, Episteme 12 (2001), s. 87-105.

 122. Duchowe piękno Maryi znakiem darmowej miłości Boga Ojca, Ełckie Studia Teologiczne t. 2 (2001), s. 313-327.

 123. Duchowość Bogdana Jańskiego, ZiE 3 (2001), s. 117-137.

 124. Duchowość integrująca Europę, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2001, s. 107-138.

 125. Duchowość kapłańska według nauczania Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Prymas Tysiąclecia a rodzina w Polsce, pr. zb., red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Episteme 15 (2001), s. 115-137.

 126. Działalność wychowawcza bł. Marceliny Darowskiej na tle epoki, Saeculorum Christianum 2 (2001), s. 79-96.

 127. Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, w: W trosce o Kościół i Naród, pr. zb., red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 128-148.

 128. Formacja chrześcijańska w świetle szkoły zmartwychwstańczej, ZiE 6 (2001), s. 151-191.

 129. Kardynał Stefan Wyszyński – wzór świętości, w: Prymas Tysiąclecia a rodzina w Polsce, pr. zb., red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Episteme 15 (2001), s. 65-72.

 130. Koncepcja wychowania w ujęciu bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911), przedstawicielki szkoły zmartwychwstańczej, ZiE 2 (2001), s. 125-149.

 131. Medytacja źródłem wierności charyzmatowi życia konsekrowanego, Życie Konsekrowane 2 (2001), s. 43-52.

 132. Mistyka ekologicznej duchowości świata, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001, s. 307-328.

 133. Nieznany “Dziennik duszy” Bogdana Jańskiego (1807-1840), w: In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. J. Popławski, Wyd. “Gaudium”, Lublin 2001, s. 337-352.

 134. Nowa teologia życia duchowego, w: Ksiądz Rektor Antoni Słomkowski, Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL 5 grudnia 2000 r., pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 117-129.

 135. Osoby duchowne w świetle “Dzienniczka” św. Faustyny, Dobry Pasterz 26 (2001), s. 117-126.

 136. Pedagogia Jana Pawła II, ZiE 1 (2001), s. 113-131.

 137. Pedagogia medytacji, w: Homo orans, pr. zb., red. J. Misiurek, J. Popławski, Lublin 2001, s. 53-68; tenże: Summary, s. 68.

 138. Początek duchowości inkarnacyjnej – “Gdy nastała pełnia czasu” (Gal 4, 4), w: Gdy nastała pełnia czasu, Homo meditans t. 22, pr. zb., red. A. Nowak, Lublin 2001, s. 195-212; tamże: Summary, s. 213-214.

 139. Słowniczek dyscyplin teologicznych, Perspektywy 12 (2001), s. 27.

 140. Teologiczne elementy mistyki Anioła Ślązaka, Arkadia Pismo Katastroficzne 9/10(2001), 53-66; tenże: CzST XXIX (2001), s. 155-156.

 141. Uświęcająca wspólnota Kościoła według “Dziennika” Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (2001), s. 145-159.

 142. Zjednoczenie z Chrystusem fundamentem życia i misji apostoła Bożego Miłosierdzia u św. Siostry Faustyny, w: Być apostołem Bożego Miłosierdzia, pr. zb., red. J. Machniak, Kraków 2001, s. 46-58.

 143. Życie duchowe chrześcijanina jako świadectwo o Chrystusie, w: W życiu i w śmierci, pr. zb., red. M. Skierkowski, Łomża 2001, s. 67-79.

 144. Życie mistyczne chrześcijanina, w: Czynić sprawiedliwość w miłości. Książka pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi prymasowskiej, zebrał i opracował W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 61-79.

 145. Antropologia miłości ks. Piotra Semenenki, ZiE 2 (2002), s. 123-139.

 146. Charakterystyczne cechy duchowości w pismach Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (2002), s. 97-111.

 147. Doświadczenie Boga w życiu s. Roberty Babiak, w: Duchowość polska, red. S. Urbański, Warszawa 2002, s. 19-113.

 148. Droga świeckich do świętości według św. Franciszka Salezego i bł. Jerzego Matulewicza, w: Zaufać Bogu i człowiekowi. Książka dedykowana pośmiertnie w hołdzie śp. Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Sikorskiemu, red. S. Skobel, Łódź 2002, s. 292-301.

 149. Duchowa jedność Europy, w: Unia Europejska. Geneza – rozwój – perspektywy, red. J. Dołęga, Episteme 25 (2002), s. 101-117.

 150. Duchowa jedność Europy w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Chrześcijańska Europa, red. S. Urbański, Warszawa 2003, s. 285-297; tenże: Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego 10 (2002), s. 33-50.

 151. Duchowe oblicze kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość Prymasa Tysiąclecia. Materiały z sympozjum, red. J. Machniak, J. Gogola, Kraków 2002, s. 189-196.

 152. Duchowość Kościoła Zachodniego, Rocznik Teologii Katolickiej, t. 1, Białystok 2002, s. 65-77.

 153. Duchowość męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość Prymasa Tysiąclecia. Materiały z sympozjum, red. J. Machniak, J. Gogola, Kraków 2002, s. 31-48.

 154. Duchowość współczesnego Kościoła, w: Duchowość współczesnego Kościoła, red. S. Urbański, Warszawa 2002, s. 103-119.

 155. Ekoteologia duchowości człowieka, AK 138 (2002) z. 3, s. 465-480.

 156. Formacja duchowo-ekologiczna chrześcijanina, w: Podstawy kultury ekologicznej, red. J. Dołęga, Warszawa 2002, s. 105-112.

 157. 185 lat Wydziału Teologicznego (1816-2001), w: Informator Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2001-2002, red. J. Decyk, M. Kowalczyk, M. Skierkowski, J. Sobkowiak, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 9-20; tenże: 185 Rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001), w: Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (08.10.2001), pr. zb., red. S. Urbański, H. Podolski, Warszawa 2002, s. 17-47; tenże: AK 138(2002) z. 1, s. 200-211; tenże: 185 Rocznica Wydziału Teologicznego (1816-2001), w: Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002, t. 1, s. 17-34; tenże: 185 Rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001), STV 40(2002) nr 1, s. 13-28; tenże: 185 Rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001), Biuletyn Informacyjny Teologia w Polsce, 24(2006) nr 85-86, Sekcja Dogmatyczna Teologów Polskich, Lublin 2006, s. 10-17.

 158. Mistyka miłosierdzia Bożego św. Faustyny, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie 4 (2002), s. 209-220.

 159. Mistyka nowego człowieka, w: Homo Novus, red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, Lublin 2002, s. 227-244, tenże: Summary, s. 244.

 160. Nowa duchowość mistyczna w świetle “Novo millenio ineunte” Jana Pawła II, w: Wypłyń na głębię! Z listem apostolskim “Novo millenio ineunte”, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2002, s. 72-84.

 161. Przez Jezusa do Maryi w poezji mistycznej św. Efrema, CzST XXX (2002), s. 195-214.

 162. Rola teologii w kształtowaniu świadomości ludzkiej, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok 2002-2003, Warszawa 2002, s. 9-11.

 163. Samotność mistyka, Życie Duchowe 31(2002), s. 31-39.

 164. Sekcja Teologii Duchowości, w: Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002, t. 2, s. 13-65.

 165. Spirytualizm kontemplacji, w: Homo orans, red. J. Misiurek, J. Popławski, t. 3, Lublin 2002, s. 317-328.

 166. Uświęcająca moc Instytutów Świeckich, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2002, s. 91-115.

 167. Wielkość wielkich świętych, Ełckie Studia Teologiczne, t. 3, Ełk 2002, s. 121-130.

 168. Wspólnota jako środowisko kształtowania postawy chrześcijańskiej w świetle ducha Bogdana Jańskiego, ZiE 3 (2002), s. 137-144.

 169. Wyrazy zatroskania Wielkiego Kanclerza Kard. Józefa Glempa o naszą Uczelnię, w: Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (8.10.2001), pr. zb., red. S. Urbański, H. Podolski, Warszawa 2002, s. 49-63.

 170. Duchowość Miłosierdzia Bożego, Sodalis Marianus 1 (2003), s. 4-18.

 171. Duchowość rodziny chrześcijańskiej, Zeszyty Naukowe R 5, nr 7 (2003), s. 68-79 (Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Jana Pawła II w Suwałkach).

 172. Duchowość zmartwychwstańcza, ZiE 1 (2003), s. 7-23.

 173. Przyszłość Szkół im. Bogdana Jańskeigo, ZiE, 1 (2003), s. 271-274.

 174. Dzieju didziu śventuju didybe: śv. Pranciśkus Salezas Ir pal. Jurgi Matulaitis, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 92-103 (Litwa).

 175. Ekoteologia duchowości a ochrona środowiska, w: Humanistyczny profil ochrony środowiska, red. A. Abdank – Kazulski, J. Czartoszewski, Warszawa 2003, s. 223-236.

 176. Istota zjednoczenia mistycznego, w: Filozofować w kontekście teologii. Religia, Natura, Łaska, red. R. Misztal, Lublin 2003, s. 54-63.

 177. Jasna Góra szkołą duchowości słowiańskiej, CzST XXXI (2003), s. 219-235.

 178. Kierunki rozwoju współczesnej duchowości w Polsce, w: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Naśladowanie Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003, red. ks. P. Kurzela, A. Liskowska, s. 36-58.

 179. Ks. Aleksander Żychliński – wzorem świętości kapłańskiej, Dobry Pasterz, z. 28 (2003), s. 174-181.

 180. Mistycyzm “Róży mistycznej”, w: Modlitwa różańcowa, seria: Homo orans, red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski, t. 4, Lublin 2003, Wyd. KUL, s. 377-388; j. ang. Summary, s. 388.

 181. Mistyka w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Servo Veritatis, red. S. Koperek, S. Szczur, Kraków 2003, s. 617-629.

 182. Pal. Jurgis Matulaistis – didvi Dieve dabartiniais laikavi, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 111-120 (Litwa).

 183. Pasaulienciu kelias i śventurną pagaj śv. Pranciśku Salezą ir pal. Jurgi Matuiti, w: Palaimintojo Jurgo Matulaićio dvasios slelaida, Kanas 2003, s. 31-41 (Litwa).

 184. Poznanie Boga w mistycznym doświadczeniu, w: Poznanie Boga, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2003, s. 93-105.

 185. Rola uniwersytetu w dziele ewangelizacji, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2003-2004, opr. J. Decyk, W. Graczyk, M. Skierkowski, J. Sobkowiak, Warszawa 2003, s. 9-12.

 186. Różaniec drogą do świętości w świetle Rosarium Virginis Mariae Jana Pawła II, Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 77 (2003) nr 4, s. 266-277.

 187. Spirytualizm modlitwy, Teologia i Człowiek 1 (2003), s. 151-162.

 188. Świętość współczesnego kapłana, Wrocławski Przegląd Teologiczny, Rok 10, nr 1 (2003), s. 149-158.

 189. Duchowość aktu zawierzenia Maryi, HD 4 (2004), s. 54-66.

 190. Duchowość aktu zawierzenia Maryi, Jasnogórskiej Matce Kościoła, w: Przez akt oddania do zawierzenia Maryi w trzecim tysiącleciu, red. Z. S. Jabłoński, J. Pach, Częstochowa 2004, s. 148-150.

 191. Duchowość błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, Saeculum Christianum 11 (2004) nr. 1, s. 131-142.

 192. Duchowość kapłana diecezjalnego, w: Trwać pod spojrzeniem Pana, red. A. Dziuba, Warszawa 2004, s. 309-323.

 193. Duchowość nadziei przeciw duchowości lęku, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki, M. Słotwińska, P. Szczur, t. 2, Lublin 2004, s. 137-147.

 194. Duchowość pokoju w świetle świętości i globalizacji, w: Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, red. J. Lewandowski, Ząbki 2004, s. 27-37.

 195. Duchowość w perspektywie jednoczącej się Europy, w: Nova et vetera polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 96-115.

 196. Eucharystia źródłem kontemplacji i gorliwości apostolskiej, Życie Konsekrowane 2 (2004), s. 44-53.

 197. Integralna duchowość miłości, w: Mój krzyk ojczyzny był krzykiem, Rozmowę przeprowadził i wypowiedzi zebrał Jan Korcz, Warszawa 2004, s. 127-134.

 198. Koncepcja życia duchowego według bł. Marceliny Darowskiej, Ełckie Studia Teologiczne 5 (2004), s. 255- 274.

 199. The Mystical Aspects in the Life of St. Faustina Kowalska, Compact disc, Produced by: The Catholic Resource Center 877.526.2151 (2004 USA).

 200. Linie polskiej duchowości, w: Świadkowie polskiej duchowości, red. S. Urbański, Warszawa 2004, s. 13-42.

 201. Miłosierdzie według ks. Piotra Semenenki, w: Światła Miłosierdzia, red. A. Baran, Lublin 2004, s. 173-184.

 202. Mistyczne uwielbienie Boga, w: Modlitwa uwielbienia, red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski, Lublin 2004, s. 53-67.

 203. Mistyka drogą św. Pawła od Krzyża, “Zachować żywą pamięć o męce Jezusa”, Materiały z konferencji poświęconej duchowości św. Pawła od Krzyża, pr. zb., red. W. Linke, M. Miotek, Kielce 2004, s. 31-42.

 204. Mistyka Eucharystii, w: Pokochać Chrystusa w Eucharystii, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2004, s. 119-133.

 205. Mistyka niemowlęctwa duchowego, w: Świadkowie polskiej duchowości, red. S. Urbański, Warszawa 2004, s. 115-134.

 206. Polska duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy, w: Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 2004, s. 293-303.

 207. 50 rocznica Wydziału Teologicznego, w: Wydział Teologiczny 1954-2004, Warszawa 2004, s. 13-34.

 208. Sekcja Teologii Duchowości, w: Wydział Teologiczny 1954-2004, red. S. Urbański, Warszawa 2004, s. 55-64.

 209. Świadectwo prawdy o historii Wydziału Teologicznego, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2004-2005, opr. J. Decyk, A. Baran, W. Graczyk, M. Skierkowski, J. Sobkowiak, Warszawa 2004, s. 9-11.

 210. Teologia miłosierdzia, w: Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia, red. A Baran, Lublin 2004, s. 11-28.

 211. Teologiczno-duchowa treść “Leksykonu duchowości katolickiej”, w: Nova et vetera polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 21-34.

 212. Wielki Bogiem na współczesne czasy bł. Jerzy Matulewicz, w: “W tym, który mnie umacnia”. Księga Pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bp. prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku, red. J. Zabielski, Białystok 2004, s. 89-97.

 213. Duchowe przebudzenie mistyki, w: Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr, red. M. Ozorowski, W. Nowacki, Łomża 2005, s. 441-448.

 214. Duchowość brata Zenona, w: Brat Zenon Żebrowski – kurpiowski Apostoł Japonii, red. J. Aptacy, Episteme 48 (2005), s. 55-61.

 215. Fenomen mistyki, Życie Duchowe, Lato 43 (2005), s. 78-90.

 216. Globalistyczna duchowość Europy, w: Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie, red. M. Chmielewski, TN KUL Lublin 2005, s. 307-324.

 217. Mistyczna modlitwa dziękczynienia, w: Modlitwa dziękczynienia, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, K. Burski, seria: Homo orans, Wyd. KUL, Lubin 2005, s. 91-101.

 218. Mistyka światła Chrystusa tylko w Kościele, w: Lumen Christi tantum in Ecclesie, red. T. Paszkowska, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 487-497.

 219. Sprawiedliwość a Miłosierdzie Boże, w: Oblicza sprawiedliwości, red. A. Baran, Centrum Duchowości “Honoratianum”, seria: Biblioteka Honoratiana, Zakroczym 2005, s. 13-30.

 220. Świętość chrześcijanina według nauczania Jana Pawła II, w: Jan Paweł II Wielki, Episteme 50 (2005), s. 403-416.

 221. Świętość chrześcijanina w ruchach charyzmatycznego Kościoła, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nawrocki, J. Czaplicki, Wyd. “Bernardinum”, Łomża 2005, s. 61-75.

 222. Trójca Święta w życiu mistycznym s. Roberty Babiak, w: Ukryta w Bogu. Materiały z Sympozjum w 100 lecie urodzin i 60 rocznicę śmierci s. Roberty Zofii Babiak (1905-1945) ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętsze Marii Panny Niepokalanie Poczętej, Stara Wieś, (29-30.06.2005), s. 24-37.

 223. Bogdan Jański – mistyk nieznany, Serwis Diecezji Płockiej, Page 107429, (20.01.2006).

 224. Charyzmat jako zasada życia duchowego chrześcijanina, Życie Konsekrowane 5 (61) 2006, s. 8-17.

 225. Duchowość wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – Mistrz duchowy, pr. zb., red. M. Chmielewski, seria: Homo meditans, t. 27, Lublin TN KUL 2006, s. 127-138.

 226. Historia szkolnictwa Zmartwychwstańców, w: Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, red. S. Urbański, seria; Jański – ku przyszłości 1, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2006, s. 72-81.

 227. Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka – teolog, znany humanista, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, pr. zb., red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 17-24.

 228. Maryja – “Niewiasta Eucharystii” w rozwoju życia duchowego chrześcijanina, w: Eucharystia szkołą duchowości. Sympozjum w Wyższym Śląskim Seminarium Duchowne, Katowice (30.09-01.10.2005), red. bp Józef Kupny, ks. Krzysztof Lala, Katowice 2006, s. 71-87.

 229. Męczeńska świętość ks. Jerzego Popiełuszki, w: Ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik 19 października 1984 r., red. J. Aptacy, Episteme 60 (2006), s. 209-222.

 230. Mistyczne przebłaganie Boga (summary), w: Modlitwa przebłagalna, red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski, seria: Homo orans, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 65-76.

 231. Mistyczny wymiar encykliki “Deus caritas est” Benedykta XVI, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, pr. zb., red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 311-324.

 232. Mistyka miłosiernej świętości według św. Faustyny, w: Studia Nauk Teologicznych PAN, Wyd. KUL 1 (2006), s. 189-205; w j. ang. Summary, s. 205.

 233. Modlitwa w tradycji wschodniej, w: Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 2006, s. 123-134, tł. j. angielski; j. rosyjski, s. 133-134.

 234. Nadzieja dla Europy zrodzona z doświadczenia Miłosierdzia, w: Mistyka nadzieją Europy, pr. zb., red. A. Baran, Warszawa 2006, s. 17-42.

 235. Wspólnota w ujęciu Bogdana Jańskiego, ZiE nr 48, wrzesień - październik 2006, s. 119-136.

 236. Życie duchowe a uzależnienia, w: Duchowa terapia osób uzależnionych, pr. zb., red. A. Baran, Warszawa 2006, s. 63-83.

 237. Bł. Marcelina Darowska - główna przedstawicielka polskiej mistyki kobiecej, w: Bł. Marcelina Darowska - dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin - Szymanów 2007, s. 125-140.

 238. Bogdan Jański – człowiek służby na rzecz odnowy narodu polskiego, w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007, s. 17-30; por. ks. S. Szary CR, Ewangeliczna wartość miłości w życiu Bogdana Jańskiego, Via Consecrata 7-8 (2007), r. X, s. 63-87.

 239. Bogdan Jański - twórca polskiej szkoły duchowego odrodzenia narodu, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń, K. Kaucha, Zb. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 1021-1031.

 240. Czy jest możliwa mistyka w buddyzmie?, w: Ku Bogu obecnemu w duszy. Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, red. S. Niziński, seria: Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich, Poznań 2007, s. 69-83.

 241. Duchowość ekumeniczna, Teologia i Człowiek, Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007), s. 113-126.

 242. Duchowość wychowania według Urszuli Ledóchowskiej, w: Domino, Quoniam Bonus, Księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), red. J. Nowak, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 547-563.

 243. Duchowość zmartwychwstańcza - szkołą duchowości polsko-europejskiej, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 117-134.

 244. Geniusz polskich kobiet - mistyczek, Polonia Sacra, nr 20, r. XI, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2007, s. 125-146.

 245. Komunikacja modlitewna w rodzinie chrześcijańskiej, CzST XXXIV (2006), s. 217-225.

 246. Metodologia teologii duchowości, w: Studia Nauk Teologicznych PAN, Metodologia teologii, t. 2 (2007), red. M. Rusecki, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 215-234.

 247. Męstwo w ujęciu bł. Marceliny Darowskiej, w: Bł. Marcelina Darowska - dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin - Szymanów 2007, s. 175-185.

 248. Mistyka posłania miłości, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 231-250.

 249. Sługa Boży Bogdan Jański (1807-1840), w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007, s. 7-14.

 250. Teologia miłości według encykliki Benedykta XVI, w: Deus caritas est. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI, Warszawa 7 października 2006 r., Wyd. Caritas Polska, Warszawa 2007, s. 137-153; w j. angielskim: The theology of love according to the Encyclical of Benedict XVI, tamże, s. 155-170.

 251. Teologiczno-historyczne podstawy kultu maryjnego w Kościele, CzST XXXIII (2005), s. 179-191; tenże: Studia Theologica Grodnensia 1 (2007), s. 17-28. (Białoruś). (Resumé w j. rosyjskim i białoruskim).

 252. Curriculum vitae, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 21-25; tenże, STV 46 (2008) nr 2, s. 73-74.

 253. Człowiek “mistyczną świątynią Boga” według bł. Stanisława Papczyńskiego, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 329-340.

 254. Dążenie do świętości drogą do jedności Kościoła. Pojednanie katolicko-prawosławne w myśli Jana Pawła II, w: Między Wschodem i Zachodem. Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE, red. P. Marcinkowska, ks. P. Gwiazda, Forum Młodych Dyplomatów, Warszawa 2008, s. 96-112.

 255. Doktryny świętości w polskiej szkole duchowości na przełomie XIX i XX wieku, w: W szkole świętości błogosławionego Honorata, red. T. Płonka OFMCap, seria: Bibliotheca Honoratiana 5, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Sandomierz-Zakroczym 2008, s. 41-67.

 256. Duchowość rekolekcji trzydniowych dla młodych osób według Józefy Chudzyńskiej (matki Józefy Maryi od Krzyża) odprawianych w Zakroczymiu, w: Kapucyni w Zakroczymiu 250 lat obecności, red. T. Płonka OFMCap, seria: Bibliotheca Honoratiana 4, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Sandomierz-Zakroczym 2008, s. 143-161.

 257. Mistyka pasyjna Gorzkich Żalów, w: Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 73, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 27-42.

 258. Mistyka pasyjna polskich mistyczek, w: Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 86, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 115-137.

 259. Mistyka przeżyciowa s. Marty Wieckiej, w: Mistyka służby. Sympozjum o słudze Bożej siostrze Marcie Wieckiej SM, red. J. Wątroba, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2008, s. 49-72; tenże, w: Listy i modlitwy bł. Marty Wieckiej Siostry Miłosierdzia, wyd. II (uzupełnione), Kraków 2008, s. 105-138.

 260. Publikacje o. prof. dr. hab. Pawła Placyda Ogórka OCD, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 27-44; tenże STV 46 (2008) nr 2, s. 91-95.

 261. Twórczość naukowa prof. dr. hab. Pawła Placyda Ogórka OCD, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 45-58; tenże STV 46 (2008) nr 2, s. 79-90

 262. Naśladowanie Chrystusa w nauczaniu abpa Stanisława Nowaka, CzST XXXV-XXXVI, 2007-2008, s. 33-46.

 263. Teologia ubóstwa w ujęciu bł. Teresy z Kalkuty, CzST XXXV-XXXVI, 2007-2008, s. 215-230.

 264. Duchowe oblicze Polski. U katolickich źródeł polskiej pedagogiki wychowawczej, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s. 9-30.

 265. Pedagogia Jana Pawła II, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s. 152-169.

 266. Mistyka krzyża, w: Krzyżu święty nade wszystko, Materiały z sympozjum z okazji 150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem świętego Krzyża w Warszawie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 92, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, s. 43-67; tenże, Mistyka krzyża, Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, Warszawa, 2 (2008), s. 206-223.

 267. Stała formacja duchowa kapłana w dążeniu do mistycznej świętości, Studia Gdańskie t. XXIII, Formacja chrześcijańska we współczesnym Kościele, Gdańsk Oliwa 2008, s. 315-331; j.ang. Summary, s. 331.

 268. Wiara w życiu duchowym według św. Jana od Krzyża, w: Wiara i rozum człowieka XXI wieku, Międzyzakładowe sympozjum naukowe, Częstochowa, 25 październik 2008 r., red. ks. A. Kowalski, Częstochowa 2008, s. 91-105.

 269. Mistyka przeżyciowa kobiet (wersja rozszerzona), Studia Theologica Grodnensia (Białoruś), II/2008, s. 46-59 (streszczenie j. angielski, j. rosyjski, s. 59).

 270. Duchowość miłosierdzia według bł. Michała Sopoćko, Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, Białystok 2008, s. 13-30, Summary j. angielski.

 271. Grzech a życie mistyczne, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża 26 (2008), s. 509-523.

 272. Doświadczenie mistyczne w życiu duchowym świętej Faustyny, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 227-241.

 273. Duchowość chrześcijanina w nauczaniu Benedykta XVI podczas pielgrzymki w Polsce, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 243-256.

 274. Mistyczna świętość chrześcijanina, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 257-276.

 275. Doświadczenie krzyża w mistyce przeżyciowej, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 205-222.

 276. Pasja Jezusa w życiu mistycznym Marii Teresy Linssen, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 223-240; tenże, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 135-154; tenże, Passion Jesu im mystischen Leben von Mutter Marie Therese, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fur die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 229-262.

 277. Mistyczny charakter krzyża, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 241-261.

 278. Krzyż Chrystusa jako przejście przez śmierć do nowego życia według ks. Piotra Semenenki, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 263-278.

 279. Krzyż w duchowości św. Bonawentury, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 279-290.

 280. Teologiczno-duchowe wątki w wybranej poezji Zbigniewa Herberta, w: Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. W. Gałązka, E. Krawiecka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 95, Warszawa 2009, s. 267-278.

 281. Mistyk – samotnik czy aktywista?, Warszawskie Studia Teologiczne XXII (2) 2009, s. 7-18.

 282. Ks. Antoni Słomkowski – teolog duchowości, Warszawskie Studia Teologiczne XXII (1) 2009, s. 7-19.

 283. Duchowość eucharystyczna w świetle nauczania arcybiskupa Stanisława Nowaka, w: Mojemu Kościołowi wszystko!, red. S. Jasionek, Częstochowa 2009, s. 195-202.

 284. Bogdan Jański – intelektualista i przywódca duchowy, w: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 869-884.

 285. Modlitwa szkołą nadziei według encykliki “Spe salvi” Benedykta XVI, CzST XXXVII (2009), s. 33-43.

 286. Chrystoformizacja – mistyczne naśladowanie Jezusa, w: Duchowość w Polsce, red. A. Chmielewski, t. II, wyd. KUL, Lublin 2009, s. 233-243 (summary j. angielski).

 287. Mistyka miłości według encykliki Benedykta XVI “Deus Caritas est” z uwzględnieniem mistyki miłości posłania św. Faustyny, s. Leonii Nastał i s. Roberty Babiak, Studia Theologica Grodnensia III/2009, s.87-98 (streszczenie w j. rosyjskim i angielskim), Białoruś.

 288. Czy można mówić o duchowości caritas?, w: Nic nie zastąpi miłości, red. Z. Sobolewski, Warszawa 2009, s. 205-217; tenże, Is it possibile to talk about the spirituality of Caritas?, tamże, s. 191-204.

 289. Duchowość modlitwy liturgicznej, w: Modlitwa liturgiczna, red. J. Popławski, J. Misiurek, J. Miczyński, seria: Homo orans, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 17-30 ( summary w j. angielskim).

 290. Przesłanie duchowe “Dzienniczków duszy”, Wspólnota Honoracka 11(2010), nr 1, s. 11-20.

 291. Nurty duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku, w: Duchowość seraficka, red. T. Płonka, seria: Biblioteka Honoratiana, Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym 2010, s. 155-174.

 292. Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja, w: Nauki humanistyczne i sozologia. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. J. W. Czartoszewski, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 601-611.

 293. Trzy etapy życia duchowego w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, w: Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Łódź 2010, s. 89-111.

 294. Duchowość kapłana diecezjalnego, CzST XXXVIII (2010), s. 235-246.

 295. System wychowawczy Fundacji AMF “Nasza Droga”, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 13-25.

 296. Duchowość młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 193-207.

 297. Erfahrungs – Und Sendungsmystik bei Mutter Marie Therese, w: Eine neue Mystik der Liebe fűr Unsere Zeit, 26. Ordenssgedenktag der Grundung der Communio in Christo, am 27. November 2010, Mechernich 2010, s. 20-38; tenże, Mistyka przeżyciowa i mistyka przesłania Matki Teresy Linssen, Communio in Christo, Rocznik 26, nr 1, kwiecień 2011, s. 30-40; tenże, S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 171-186; tenże, Erfahrungs – und Sendungsmystik bei Mutter Marie Therese, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 291-324.

 298. Mistyka przeżyciowa i studyjna w polskiej tradycji, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 17- 78.

 299. Życie mistyczne a przeżycie mistyczne (mistyka przeżyciowa), w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 79-95.

 300. Współczesne ujęcie mistyki, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 97-118.

 301. Mistyka przyszłością człowieka, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 119-128.

 302. Mistyka przeżyciowa s. Roberty Zofii Babiak, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 131-146.

 303. Życie mistyczne s. Wandy Boniszewskiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 147-163.

 304. Życie mistyczne m. Elżbiety Czackiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 165-180.

 305. “Kartki” pierwszy traktat mistyczny pióra bł. Marceliny Darowskiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 181-206.

 306. Życie mistyczne Bogdana Jańskiego, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 207-227; tenże, w: Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny, red. W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja XIII, Wyd. św. Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 29-50.

 307. “Płomyk pobożności” Jakuba z Paradyża, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 229-240.

 308. Mistyka przeżyciowa s. Leonii Nastał, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 241-257.

 309. “Z Panem na pustynię. Dialog mistyczny” ks. Piotra Semenenki, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 259-275.

 310. Życie mistyczne bł. Franciszki Siedliskiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 277-296.

 311. Życie kontemplacyjne s. Zofii Pauli Tajber, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 297-314.

 312. Życie mistyczne bł. Marii Angeli Truszkowskiej, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 315-330.

 313. Cierpienie moralno-fizyczne w rozwoju życia mistycznego chrześcijanina, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 103, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 15-30.

 314. Cierpienia duchowe św. Faustyny, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 103, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 31-52.

 315. Jaka teologia mistyki?, Duchowość w Polsce 12 (2010), red. M. Chmielewski, Lublin 2010, s. 64-79.

 316. Mistyczny wymiar życia duchowego, Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno 2010, s. 81-90 (Białoruś).

 317. Chrześcijańska Europa – w poszukiwaniu nowej duchowości, Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno 2010, s. 154-164 (Białoruś); tenże, w: W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, red. U. Czerniak, t. 1, Częstochowa 2010, s. 39-50.

 318. Mistyka męczeństwa (P. Michałowski, Summary), Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, 4 (2010), s. 67-79.

 319. Duchowość św. Damiana de Veuster, w: Święty Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Wyd. Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2011, s. 64- 94; tenże, w języku angielskim: “St. Damien de Veuster’s spirituality”, tamże, s. 65-95.

 320. Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej, w: Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, red. W. Misztal, W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: Przekaz i Komunikacja, III, Kraków 2011, s. 11-27.

 321. Duchowe treści w wybranych hymnach i pieśniach o Trójcy Świętej, w: Sanctissima Trinitas et musica plana, figurata atque instrumentalis, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s. 33-47.

 322. Kierownictwo duchowe osób mistycznych, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 13 -28.

 323. Nadzwyczajny charyzmat Matki Marii Teresy istotą Nowej Ewangelizacji, Communio in Christo, rocznik 27, nr 2, listopad 2011, s. 20-25.

 324. Mistyka miejsc pielgrzymowania, w: “Tam wstępują pokolenia…” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 117, Wyd. Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2011, s. 25-37.

 325. Zjednoczenie z Bogiem w codzienności, jako fenomen świętości sł. B. Teresy Kierocińskiej, w: Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel KDzJ, seria: Mistyka polska 114, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Sosnowiec 2011, s. 39-55.

 326. Mistyczny wymiar świętości, Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011, s. 77-86, Białoruś (streszczenie w j. rosyjskim i angielskim); tenże, w: Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. ks. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, s. 391-405.

 327. Mistyka Miłosierdzia Bożego, Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011, s. 13-22, Białoruś (streszczenie w j. rosyjskim i angielskim).

 328. Życie mistyczne siostry Ksawery Stefanii Pieczatowskiej, Misyjna Rodzina. Biuletyn Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Rok XLVI, 1 (2012), s. 1-10; tenże, Studia Theologica Grodnensia, 9 (2015), s. 19-29.

 329. Wielkość bł. Edmunda Bojanowskiego na tle epoki, cz. I, Magazyn Parafialny, nr 2 (107), kwiecień 2012, Wyd. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie, s. 16 – 18.

 330. Naukowo o Bojanowskim, cz. II, Magazyn Parafialny, nr 3 (108), czerwiec 2012, Wyd. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie, s. 14 – 17.

 331. Doświadczenie życia kontemplacyjnego kobiet w średniowieczu, w: “Forma Sororum” Święta Klara z Asyżu, red. Z. Styś, G. Filipiuk, J. Wojas, seria: Żyć Ewangelią 2, Warszawa-Kraków 2012, s. 57-66.

 332. Życie mistyczne św. Gemmy Galgani, Słowo Krzyża 6 (2012), s. 198-209.

 333. Prophet of the New Evangelization, Communio in Christo, vol. 16, No. 1, May 2012, s. 10-13 (wersja angielska).

 334. Duchowość wychowania w świetle myśli bł. Jana Pawła II z uwzględnieniem Listu apostolskiego “Parati semper” do młodych całego świata, w: Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012, s. 137-149.

 335. Cnoty teologalne w nauczaniu ks. Piotra Semenenki, Studia Włocławskie, T. 14, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2012, s. 386-394.

 336. Życie mistyczne matki Łucji Czechowskiej, Misyjna Rodzina. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 2(2012), s. 4-14.

 337. Formacja duchowo-wychowawcza według matki Łucji Czechowskiej, Misyjna Rodzina. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 2 (2012), s. 14-22.

 338. Świętość chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 55-68.

 339. Proces życia duchowego chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 69-82.

 340. Mistyczny wymiar świętości, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 83-96.

 341. Mistyczny wymiar życia duchowego, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 97-110.

 342. Zjednoczenie z Chrystusem, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 111-124.

 343. Miłość i przebaczenie fundamentem życia duchowego, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 125-136.

 344. Życie kontemplacyjno-czynne chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 137-148.

 345. Rozeznawanie duchów na drodze świętości, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 149-160.

 346. Rola roztropności w życiu duchowym, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 161-170.

 347. Kierownictwo duchowe a świętość chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 171-183.

 348. Mistyka przeżyciowa Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej), w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 187-202.

 349. Mistyka przeżyciowa błogosławionej Anieli Salawy, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 203-216.

 350. Życie mistyczne Kunegundy Siwiec, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 217-230.

 351. Życie mistyczne s. Angeliki Renke, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 231-244.

 352. Życie mistyczne według “Dzienniczka duszy” diakona Ludwika Henryka Miączyńskiego, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Warszawa 2012, s. 245-256.

 353. Duchowość współczesnej kobiety, w: “Uczę się ciebie człowieku…” (Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 123, Wyd. Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2012, s. 73-84.

 354. 20-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, w: Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. ks. J. Sokołowski, seria: Episteme 106, Warszawa-Łomża 2012, s. 575-577.

 355. Świętość chrześcijanina, Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012, s. 37-45 (Białoruś).

 356. Chrystocentryzm duchowości błogosławionej Bolesławy Lament, Studia Loviciensia 14 (2012), s. 21-31.

 357. Bogdan Jański (1807-1840) – Założyciel Zmartwychwstańców. Twórca Polskiej Szkoły Duchowości Zmartwychwstańczej, w: Polscy słudzy Boży do chwały ołtarza. Święci są wśród nas, red. G. Bartoszewski, Warszawa 2012, s. 217-232.

 358. Duchowe elementy w koncepcji wychowania ks. Pawła Smolikowskiego CR, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 95-109.

 359. Życie zakonne według s. Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 111-122.

 360. Miłość fundamentem życia duchowego według o. Andrzeja Floriana Gmurowskiego OP, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 123-135.

 361. Duchowość św. Alberta Adama Chmielowskiego, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 137-150.

 362. Formacja duchowo-zakonna według “Dzienniczka duszy” o. Michała Jana Czartoryskiego OP, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 151-165.

 363. Kierownictwo duchowe według bł. Marceliny Darowskiej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 167-177.

 364. Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 53-73.

 365. Bogdan Jański (1807-1840), Założyciel zmartwychwstańców, twórca polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 75-92.

 366. Wiara w życiu duchowym chrześcijanina, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 9 – 14; tenże, The faith in the christian s spiritual life, Communio in Christo, vol. 18, No. 1, May 2013, s. 8 -13 (wersja angielska, wyd. niemieckie, Mechernich).

 367. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, w: Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, Wyd. Diecezjalne “Adalbertinum”, Ełk 2013, s. 437 – 450; tenże, Studia Theologica Grodnensia, t. 7, Grodno 2013, s. 11-20 (Białoruś).

 368. Eucharystia źródłem świętości chrześcijanina, w: S. Urbański, S. Budzyński, Sokółka i inne cuda eucharystyczne nie tylko w Polsce, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2013, s. 77 – 117.

 369. Myśli duchowo-zakonne św. Rafała Kalinowskiego, w: Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70 rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 655 -666.

 370. Treści duchowe wybranych hymnów na uroczystości i święta Pańskie, w: Monodia et harmonia Polonica Sacra. Georgio Pikulik Cordis Donum, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 99- 113.

 371. Duchowość świadectwa chrześcijanina, w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski, Wyd. Diecezjalne “Adalbertinum”, Ełk 2013, s. 49-63.

 372. Wiara na drodze życia mistycznego, Summary tł. K. Stawicki, Życie Konsekrowane 3 (101)2013, s. 8 -20.

 373. Idea uniwersytetu w myśli Jana Pawła II, Communio 2 (182), Rok XXX III ( 2013), s. 96-115.

 374. Duchowość katolicka a religijność ogólnikowa, w: Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych, red. T. Płonka, seria: Bibliotheca Honoratiana 9, Wyd. Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym 2013, s. 99-119.

 375. Wszechwiedza dla najmniejszych, Egzorcysta, nr 8 (12) sierpień 2013, s. 29-33.

 376. Tęcza łaski. Mistyczne przesłanie siostry Roberty Babiak, Egzorcysta, nr 9 (13) wrzesień 2013, s. 26-27.

 377. Wiara fundamentem życia duchowego, w: Veritati et Caritati, t. I, Ukazać piękno wiary, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyd. Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 147-162.

 378. Wiara i rozum – wzajemne relacje, w: Sapere Aude. Odważ się być mądrym (Horacy), red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 134, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2013, s. 75-87.

 379. Życie duchowo-mistyczne wieluńskich bernardynek, w: 400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Książek, T. Olejnik, Wieluńska Biblioteka Regionalna Nr 26, Wieluń 2013, s. 113-125.

 380. Nieskończoność Boga w mistycznym zjednoczeniu, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 17-34.

 381. Życie duchowo-mistyczne w świetle “Kroniki klasztoru ss. Bernardynek w Wieluniu (1908-1920)”, pióra m. Elżbiety Heleny Mińskiej, w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 9-24.

 382. Życie mistyczne Ludmiły Krakowieckiej (1900-1971), w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 25-37.

 383. Doświadczenie życia kontemplacyjnego kobiet w tradycji chrześcijańskiej (Kościoła katolickiego), w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 7-47.

 384. Życie mistyczne s. Ireny Dziewałtowskiej-Gintowt, w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 48-61.

 385. Duchowość kapłana według ks. Henryka Bąbińskiego, w: Być w sercu Kościoła, red. S. Jasionek, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Regina Poloniae”, Częstochowa 2014, s. 369-378.

 386. Dynamizm życia mistycznego na podstawie Dziennika ks. Piotra Semenenki, w: Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki, red. W. Mleczko, Kraków 2014, s. 111-131.

 387. Wielkość bł. Edmunda Bojanowskiego na tle epoki, w: Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca, red. M. Tatar, seria: Mistyka polska 135, Sandomierz 2014, s. 13-28.

 388. Rola wyższych uczelni katolickich z perspektywy pontyfikatu Jana Pawła II (opr.), w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, s. 146-151.

 389. Jan Paweł II: promotor nauki i człowiek dialogu (opr.), w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, s. 151-155.

 390. Duchowość islamu, Veritati et Caritati, t. 2, Kościół i religie niechrześcijańskie, Częstochowa 2014, s. 585-600.

 391. Wielkość życia i nauczania bł. Bolesławy Lament, w: Religia i społeczeństwo 8, red. B. Starościenko, G. Dieczenko, Mohylewski Państwowy Uniwersytet im. A. Kuleszowa, Mohylewski Państwowy Obwodowy Instytut Rozwoju Wykształcenia, Mohylew 2014, s. 122-124 (Białoruś, j. rosyjski).

 392. Duchowość służby chrześcijanina, w: In rebus divinis atgue humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. W. Guzewicz, A. Mikucki, S. Strękowski, Wydawnictwo Diecezjalne “Adalbertinum”, Ełk 2014, s. 389-408.

 393. Encyklika “świętości społecznej” papieża Franciszka, Studia Theologica Grodnensia, t. 8, Grodno 2014, s. 19-28 (Białoruś).

 394. Życie duchowo-mistyczne w świetle “Kroniki klasztoru ss. Bernardynek w Wieluniu (1908-1920)”, pióra m. Elżbiety Heleny Mińskiej, Studia Franciszkańskie, t. 24, Poznań 2014, s. 345-358.

 395. Życie konsekrowane i życie mistyczne według nauczania papieża Franciszka i Matki Marii Teresy Linssen, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s.10-22; tenże, Consecrated life and mystical life in the teachnigs of pope Francis and Mother Marie Therese, Communio in Christo, Volume 23, No. 2, October 2015, s. 10-23.

 396. Życie mistyczne siostry Hilarii Emilii Główczyńskiej, w: S. Urbański, Mistyka przeżyciowa kobiet, seria: Mistyka polska 143, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 148-170.

 397. Teologia męczeństwa, w: S. Budzyński, S. Urbański, A. Ziółkowska, Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2015, s. 3-32.

 398. Podlascy męczennicy, w: S. Budzyński, S. Urbański, A. Ziółkowska, Polscy świeci i męczennicy. Znani i nieznani, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2015, s. 33-48.

 399. Bł. Maria Stella i Towarzyszki, męczennice z Nowogródka, w: S. Budzyński, S. Urbański, A. Ziółkowska, Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2015, s. 49-67.

 400. Świętość mistyczna Jana XXIII według Dziennika duszy, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 13-28; tenże, w: Bene merenti laus księdzu infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70 – tą rocznicę urodzin, red. A. Filipowicz, Episteme (UKSW) 110, Warszawa-Łomża 2015, s. 349-368.

 401. Życie mistyczne według Listów Małej Arabki, Mariam Baouardy, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 29-43.

 402. Życie mistyczne na podstawie listów i fragmentów z wybranych pism bł. Franciszka Palau y Quer, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 44-57.

 403. Błogosławieństwa Boże według ks. Piotra Semenenki, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 58-70.

 404. Studium duchowości europejskiej, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 89-154.

 405. Duchowość zmartwychwstańcza w świetle kazań Hieronima Kajsiewicza CR, w: Polska myśl duchowa, red. W. Grzeszczuk, W. Gałązka, seria: Duchowość Europy 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 11-29.

 406. Świętość chrześcijanina według Jana Pawła II, w: Bene merenti laus księdzu infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70-tą rocznicę urodzin, red. A. Filipowicz, Episteme (UKSW) 110, Warszawa-Łomża 2015, s. 333-348.

 407. Życie zakonne według bł. Bolesławy Lament, w: Bene merenti laus księdzu infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70-tą rocznicę urodzin, red. A. Filipowicz, Episteme (UKSW) 110, Warszawa-Łomża 2015, s. 367-380.

 408. Życie mistyczno-konsekrowane według nauczania papieża Franciszka, Życie Konsekrowane 5(115)2015, s. 8-24.

 409. Świętość – religia a społeczeństwo, w: Religioznawstwo w systemie socjalno-humanitarnym wiedzy i wykształcenia, ogólna redakcja doktorów nauk filozoficznych O. Djaczenko, W. Staroscienko, Mohylew 2015, s. 174-178 (Białoruś).

 410. Tożsamość osoby ludzkiej w doświadczeniu mistycznym, Veritati et Caritati, t. IV, Kościół partykularny, Częstochowa 2015, s. 591-604.

 411. Duchowość liturgiczna w świetle piśmiennictwa Josepha Ratzingera, w: Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebiańską, red. D. Sztuk, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2015, s. 210-222.

 412. Duchowość wynagrodzenia w mistyce przeżyciowej s. Emilii Hilarii Główczyńskiej (1887-1939), w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagrodzenia (pr. zb.), Wyd. Verbinum, Górna Grupa 2015, s. 231-263.

 413. Świętość człowieka według Jana Pawła II, w: Święty Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, red. S. Nabywaniec, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 221-241.

 414. Życie mistyczno-konsekrowane, w: Przebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele, red. S. Suwiński, I. Werbiński, seria: Communio sanctorum 3, Wyd. UMK, Toruń 2013, s. 137-155.

 415. Życie duchowe według ks. Aleksandra Usowicza, w: W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych ks. prof. Aleksandra Usowicza. Materiały z sympozjum – 15 listopada 2012 r., Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2015, s. 19-36.

 416. Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny, Veritati et Caritati, t. 5, Oblicza Miłosierdzia, Częstochowa 2016, s. 101- 117; tenże, Communio in Christo Rocznik 33, nr 1, Marzec 2016, s. 9-16 (wersja skrócona, niemiecka).

 417. Treści teologiczne w poezji piosenek ks. Stanisława Jasionka, Veritati et Caritati, t. 5, Oblicza Miłosierdzia, Częstochowa 2016, s. 333-347.

 418. Merciful mysticism, Communio in Christo Volume 24, nr 1, April 2016, s. 10-17 (wersja angielska).

 419. „She carried Heaven in herself”, Communio in Christo, Volume 25, No. 2, October 2016, s. 10-16 (wersja angielska).

 420. Elementy mistyczne w duchowości Anny Augustyn, w: Anna Augustyn, Listy Matki, Opole 2016, s. 171-181; tenże, Wydawnictwo M, Kraków 2017, s. 241-255; tenże, Anna Augustyn. Listy Matki, Wyd. M, Kraków 2018, s. 241-255.

 421. Komunia w życiu człowieka a miłosierdzie, w: Religia a społeczeństwo, nr 10, red. W. Staroscienko, O. Djaczenko, Mohylew 2016, s. 337-339.

 422. Nadzieja w życiu mistycznym, w: „Chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2), red. K. Filipowicz, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, s. 51-62.

 423. Droga rad ewangelicznych w ujęciu teologii mistycznej, Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae, Volumen IX, Annus 2016, s. 153-167.

 424. Oblubieńcza świętość małżonków i rodziny, w: Wsparcie rodziny wyzwaniem dla społeczeństwa i Kościoła, red. W. Guzewicz, J. Łodzińska, A. Mikucki, S. Strękowski, Stowarzyszenie Ełk i My, Ełk 2016, s. 309-332.

 425. Świętość Matki Teresy z Kalkuty, Veritati et Caritati, t. VI, Częstochowa 2016, s. 313-329.

 426. Świętość miłosierna według św. Faustyny, Teologia-Polityczna-Co-Tydzień, Nr 35 Boże Miłosierdzie, 28.XI.2016, http. www.teologiapolityczna.pl

 427. Miłosierdzie Boże a świętość misjonarza w świetle św. Faustyny, Lumen Gentium, półrocznik Nr 170, Rok XXXVI, 1/2016, s. 135-152.

 428. Świętość ewangelizatora, w: Duchowość w dobie nowej ewangelizacji, red. M. Tatar, seria: Duchowość Europy 5, Sandomierz 2016, s. 37-56.

 429. Świętość mistyczna ludzi świeckich, Veritati et Caritati. Świeccy w Kościele. 50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, t. VII, red. J. Kapuściński, M. Terka, Częstochowa 2016, s. 35-51.

 430. Świętość chrześcijanina w świetle nauczania świętego Jana Pawła II, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 131-141 (Białoruś).

 431. Droga mistyczna, w: Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, red. R. Pujsza, Warszawa 2017, s. 540-545.

 432. Droga świętości, w: Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, red. R. Pujsza, Warszawa 2017, s. 545-552.

 433. Geschaffen, um zu leben, Communio in Christo, Jg 40, Nr.1, Marz 2017, s. 32-37 (wersja niemiecka).

 434. Zawsze elegancki Profesor, w: Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, red. N. Rykowska, T. Kuniszewska MSF, R. Stopikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 389-395.

 435. Zjednoczenie z Bogiem w codziennym życiu Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, w: Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130 rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, Wieluń 6 czerwca 2016, red. J. Książek, Wieluń 2017, s. 99-110.

 436. The Resurectionist School of Spirituality, w: Resurrectionist Spirituality: From Personal To School Renewal,red. W. Mleczko, R. Nęcek, W. Misztal, Kraków 2017,s.37 - 57.

 437. Zum Charisma und zur Mystik von Mutter Marie Therese Linssen, w: Als ob. es heute ware. Von der ungebrochenen Aktualitat des Zweiten Vatikanischen Konzils, red. R. Ammann, Edition Communio, Wurzburg 2017, s. 85-111.

 438. Es lebe das Konzil, Communio in Christo, Jg 40, Nr 2, Junii 2017, s. 39- 40 (wersja niemiecka).

 439. As if it was today – on the topicality of the Second Vatican Council, Communio in Christo, Volume 27, No. 2, October 2017, s. 38-40 ( wersja angielski).

 440. Błogosławiony Honorat Koźmiński odnowicielm życia duchowo religijnego, Religia a społeczeństwo, Nr 11, Mohylew 2017, s. 288- 290 (j. rosyjski, Białoruś).

 441. Adam Chmielowski (brat Albert) – apostoł ubogich, Religia a społeczeństwo, Nr 11, Mohylew 2017, s. 290-292 (j. rosyjski, Białoruś).

 442. Htp: //liturgia.wiara.pl/doc/20120,30-Niedziela-zwykła A.

 443. Geschaffen, um zu Leben, Communio in Christo, Jg. 40, Nr 1, Marz 2017, s. 32-37 (wersja niemiecka).

 444. Świętość rodziny w dobie indywidualistycznej duchowości, Veritati et Caritati, t. 8, Częstochowa 2017, s. 85-100.

 445. Od modlitwy do czynu. Duchowość kontemplacyjno-czynna bł. Jakuba Alberionego, Studia Theologica Grodnensia, t. 11, Grodno 2017, s. 19-18 (Białoruś).

 446. Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny, Studia Theologica Grodnensia, t. 11, Grodno 2017, s. 93-103.

 447. Życie mistyczne Błogosławionej Celiny Borzęckiej, w: Celina i Jadwiga Borzęckie. Inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki, seria: Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja, XVI, red. W. Mleczko, M. Opryńska, W. Misztal, Wyd. Salwator, Kraków 2017, s.31-48.

 448. Wkład ks. Franciszka Blachnickiego w tworzenie koncepcji życia duchowego, w: Referaty z 42 Kongregacji Odpowiedzialnych, Jasna Góra 2017, Wyd. Światło-Życie, Kraków 2017, s. 5-18.

 449. Życie duchowe według bł. Bolesławy Lament, Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża, 35(2017), s. 95-110.

 450. Nieskończoność Boga w mistycznym doświadczeniu, w: Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, seria interdyscyplinarna, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Suleja, Wyd. UKSW, Warszawa 2017, s. 103-116.

 451. Chrzest święty fundamentem życia mistycznego, w: Żyć łaską chrztu świętego, red. S. Suwiński, Z, Wanat, Toruń 2017, s. 109-123.

 452. Rozwój świętości kapłana poprzez formację permanentną, Studia Ełckie, 19 (2017) nr specjalny, s.543-555.

 453. Życie duchowe chrześcijanina we wspólnocie parafialnej, Veritate et Caritate, t. 9, Parafia, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa 2017, s. 81-102.

 454. Gorliwość i pracowitość – cnota czy przeszkoda w życiu duchowym osób konsekrowanych, Życie Konsekrowane, styczeń-luty, 1 (129) 2018, s. 51-70.

 455. Mistyczne zjednoczenie według bł. Honorata Koźmińskiego, w: Duchowość w kulturze wielkiego miasta, red. M. Tatar, seria: Duchowość Europy 6, Sandomierz 2018, s. 123-141.

 456. Mistyk, w: Boży człowiek w służbie ludziom Bł. Honorat Koźmiński, red. A. Derdziuk, G. Filipiuk, Lublin 2018, s. 257-275; tenże, w: 2016-2017, Kronika roku błogosławionego Honorata Koźmińskiego, red. G. Filipiuk, Warszawa 2020, s. 178-179.

 457. Mystik ist Liebe, ein Geschenk Gottes, Communio in Christo, Jg. 41, Nr 3, Julii 2018, s. 61-21 (wersja niemiecka).

 458. Boża sprawiedliwość w “Dialogu o Bożej Opatrzności” św. Katarzyny ze Sieny, Teologia-Polityczna-Co-Tydzień, Nr 1, Boża Sprawiedliwość, (10. I. 2018), http. www. teologiapolityczna.pl.

 459. Twórczość piśmiennicza prof. Józefa Augustyna SJ, w: Miłość jest jedna. Księga pamiątkowa z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i rekolekcyjnej Józefa Augustyna SJ, red. W. Królikowski, Kraków 2018, s. 33-43.

 460. Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna, Veritati et Caritati, t. 10, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa 2018, s. 509-527.

 461. Duchowy wymiar dobra wspólnego, w: Pro bono publico personae et familiae. Niektóre aspekty działań na rzecz dobra osoby, rodziny i społeczeństwa, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, A. Mikucki, Ełk 2018, s. 129-147.

 462. Ks. bp Zygmunt Łoziński odnowiciel życia religijnego, Religia i społeczeństwo, t. 12, Mohylew 2018, s. 297-298 (Białoruś).

 463. Naród silny duchem, Niedziela nr 51-54, 23-30 grudzień 2018, s. 56-57.

 464. Mysticism is love, a gift of God, Communio in Christo, Volume 28, No. 2, November 2018, s. 20-24 (wersja angielska).

 465. Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 24-35 (Białoruś).

 466. Duchowe elementy w koncepcji wychowania ks. Pawła Smolikowskiego, w: Ks. Paweł Smolikowski CR: Życie dla Boga, Kościoła i społeczeństwa, red. W. Mleczko, seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja XVIII, Kraków 2019, s. 43-39.

 467. Etyka pracy człowieka, w: Kształcenie zawodowe. Dylematy i perspektywy, t. 1, Problemy nauk pedagogicznych, red. B. Mydłowska, Kraków 2019, s. 16-28.

 468. Mistyczny heroizm wiary błogosławionej „Piątki Poznańskiej”, Zeszyty Duchowości Salezjańskiej, Nr 1 (7), 2019, s. 213-225.

 469. Przesłanie duchowe mistyczek niepodległej Polski, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, t. 11, Częstochowa 2018, s. 81-101.

 470. Samotność w życiu duchowym osoby konsekrowanej, Życie Konsekrowane, maj-czerwiec, 3 (137) 2018, s.84-105.

 471. Tożsamość osoby ludzkiej w doświadczeniu mistycznym, w: Byt. Badania interdyscyplinarne. Studia pod red. M. Saganiak, A. Kozłowskiej, M. Wernera, Wyd. UKSW, Warszawa 2019, s. 29-40.

 472. Eucharystyczno-maryjna duchowość pokoju. Niepokalana monstrancją Jezusa, Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 35-44 (Białoruś).

 473. Wielki Polak, patriota, całkowicie oddany Ojczyźnie i Kościołowi. O Janie Jaworskim i jego działalności na rzecz Kościoła, Polski i Polonii amerykańskiej, Lublin 2019, s. 73-75.

 474. Obraz polskiej duchowości na przełomie XIX i XX wieku, w: Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Jana Związka, Veritati et Caritati, t. 12, Częstochowa 2019, s. 643-660.

 475. Życie mistyczne s. Miriam, w: Listy Siostry Miriam Szyszki Służebniczki Maryi-Wielkopolskiej, Wyd. Rhetos, Warszawa 2020, s. 9-37.

 476. Rozwój życia mistycznego chrześcijanina według św. Teresy Wielkiej, Teologia-Polityczna-Co-Tydzień, Nr 3, Mistyka, (23. 03. 2020), www.teologiapolityczna.pl.

 477. Teologia mistyczna relacją człowieka z żywym Bogiem, w: Teologiczne refleksje wokół tajemnicy wiary, red. R. Ceglarek, P. Maciaszek, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, Częstochowa 2020, s. 377-402.

 478. Kwiecień, w: L. Smoliński, 365 rozważań o Eucharystii. Odkrywaj codziennie wielką tajemnicę wiary, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2020, s. 111-143.

 479. Działanie złego ducha na drodze wzrostu życia duchowego, w: Rozeznawanie duchowe, red. W. Królikowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020, s. 93-118.

 480. Zaduma wiary, miłości i nadziei w poezji pani Aleksandry Omięckiej, w: A. Omięcka, Poezja jak chleb powszedni, Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza Adam, Warszawa 2020, s. 15-24.

 481. Działalność duszpasterska arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego (1847-1917), metropolity mohylewskiego i administratora apostolskiego diecezji mińskiej w latach 1910-1914, Religia i społeczeństwo, nr 14, Mohylew 2020, s. 284-286 (Białoruś, j. rosyjski).

 482. Mistyka medytacji o. Iwo Rowedera, w: Iwo Roweder (1699-1765) i jego Myśli Spisane przy Świetle Lampy, red. G. Rafiński, t. II, Gdańsk 2020, s.7-33.

 483. Mistyka przesłania oblicza Bożego s. Marii od św. Piotra, w: Oblicze Boże, red. A. Zając, Kraków 2021, s. 165- 179.

 484. Bogdan Jański – twórcą szkoły duchowego odrodzenia narodu, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rok XXVI, Numer 25-26 (2019-2020), s.131-142.

 485. Droga początkujących według o. Pawła Ogórka OCD, Studia Włocławskie, t. 23, 2021, s. 250-266.

 486. Praca w życiu człowieka, w: Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji, red. B. Mydłowska, Wyd. Impuls, Kraków 2021, s. 85-95.

 487. Duchowość arcypasterza diecezji jako wiarygodność osobowości biskupa w posłudze pasterskiej, w: Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka, red. M. Trojanowski, Wyd. Archidiecezja częstochowska Niedziela, Częstochowa 2022, s. 57-80.

 488. Polska tradycja mistyczna, w: Człowiek wobiec problemów wspóczesnosci, red. M. Markocka, Z. Mikołajczyk, P. Walewski, Warszawa 2022, s. 259-267.

 489. Pasyjny wymiar Bożego miłosierdzia, w: Z Głębokości para ofiarowana Ks. Prof. Dr. Hab. Henrykowi Skorowskiemu ret. J. Gmitruk, T. Skoczek, Ks. J. Zając, Warszara 2023, s. 377-392

 490. Elementy mistyczne w duchoowści Anny Augustyn, w: Listy Matki, Wyd. M, Kraków 2023, s.215-229